ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายปราโมทย์ แสนกล้า
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านซับใต้ (ปากช่อง)  นายนันทศักดิ์ จันวิสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านโนนกระโดน  ว่าง 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
3บ้านโศกน้อย  นางสาวรัชนี โสพันธ์ 80.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านหัวป้าง  นายปราโมทย์ สัจจาวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
5บุญบันดาลวิทยานุสรณ์  นายพิสิฐ วรศาสตร์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
6เบทาโกรวิทยา  นายชูเกียรติ แช่ม 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
7ผ่านศึกสงเคราะห์  นางผุสสดี มีอารีย์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
8วัดกลางดง  นายสมนึก สำเร็จผล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9วัดมิตรภาพวนาราม  นายดุสิต โกนสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านป่าไผ่  นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์ 91.00100.0094.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0058.000.00100.00100.000.000.00
11บ้านสอยดาว  นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล 0.000.0083.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00
12บ้านสายชนวน  นางอาทร ด่านกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
13บ้านหนองกะทุ่ม  นายสัจจา กอบัวแก้ว 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)  นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ 100.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านหนองตอ  นางสาวโสภา ศรีพนม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
16เสนารัฐวิทยาคาร  นายมานะ กอสูงเนิน 60.00100.0095.00100.0090.00100.0090.00100.0010.00100.0010.00100.0010.00100.005.00100.0010.00100.000.000.00
17ขนงพระใต้  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.0060.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
18เติมแสงไขปากช่องวิทยา  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
19บ้านเขาวง  นายมานิต เคนผาพงศ์ 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านซับน้ำเย็น  นางสาวมะลิวัลย์ ก้อนทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)  นายศุภชัย เทพวิญญากิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
22วัดบันไดม้า  นายฐิติชัน ลุนสูงยาง 100.00100.0080.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
23วัดวชิราลงกรณวราราม  นายจรูญ พวงมณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24นิคมชลประทานสงเคราะห์  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พุ่มลำเจียก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1  นายนคร ขันธสม 50.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
26นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  นายชนุตร์ คงเพ็ชร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5  นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านซับเศรษฐี  นายอาคม เวียงดินดำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านหนองตะกู  นายจิรัฏฐ์ อาจมุณี 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)  นายอำนวย จงนบกลาง 90.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0050.00100.0060.00100.0050.00100.000.000.00
31บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)  นายสมพล ทองตัน 0.00100.0070.00100.0070.00100.0040.0080.0060.00100.0060.00100.0070.00100.0050.0070.000.00100.000.000.00
32บ้านลำทองหลาง  นางสุภี สุภานันท์ 100.00100.00100.00100.0088.00100.0063.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0047.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านหนองตาแก้ว  นายอุทร นิยมชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00
34บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)  นายทรงพล ฐานวิสัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองอีเหลอ  นายสัจจา กอบัวแก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
36นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4  นายประสาท ชุนจินดา 100.00100.00100.00100.0050.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านเขาแก้ว  นางศันสนีย์ พิมแพง 0.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
38บ้านเขาจันทน์หอม  นายธีรพงศ์ ทาพิลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านคลองมะค่าหิน  นางสาวโชติกา ภิญโญ ยังไม่กรอกข้อมูล
40บ้านวังกะทะ  นายผ่อน วงศ์อินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านหนองขวางวิทยา  นายสุกิจ บัวคง ยังไม่กรอกข้อมูล
42บ้านหนองหมาก  นางศันสนีย์ พิมแพง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43ประชารัฐวิทยา  นางสาววิภาพร สอบเหล็ก 100.00100.00100.00100.0084.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.000.000.00
44วันอาสาพัฒนา 2520  นายบุญลอง คนรู้ 100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านป่ากล้วย  นายสมศักดิ์ สุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46บ้านกุดโง้ง  นายชูเกียรติ งามถิ่น ยังไม่กรอกข้อมูล
47บ้านซับน้อย  นายเพียรชัย อุ่นศิริ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านบ่อทอง  นายธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 100.00100.0090.000.0090.000.0090.000.000.000.000.000.000.000.0075.000.000.000.000.000.00
49บ้านโป่งวัวแดง  นางสาววิชุดา ภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านวังไทร  นายแคล้ว เบียดนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านวังสีสด  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหินดาด  นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53บ้านหินเพิง  นายมงคล พวงมาลี 80.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54บ้านคลองดินดำ  นางรัตนา พงษ์สุวรรณ 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านบุ่งเตย  นางนฤมล แสนสุริยะเดชา 100.00100.0070.000.0070.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.000.000.00
56บ้านโป่งตาลอง  นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหนองคุ้มวิทยา  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 0.000.00100.00100.00100.00100.0069.00100.0078.00100.00100.00100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านหนองจอก  นายราชันย์ ฝ่ายคำตา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
59บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม  นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
60สระน้ำใสวิทยา  นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61ไตรรัตน์วิทยาคาร  นายสุวันชัย ปานอุบล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านคลองยาง  นายปรีชา ภาคกาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
63บ้านซับหวาย  นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านท่ามะนาว  นายวิจิตร ไพรวิจารย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านท่าเลื่อนสามัคคี  นายประสาท ยอดอานนท์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านหนองสาหร่าย  นายสุพรรณ แน่นดี 50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
67บ้านคลองเดื่อ  นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี 100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านคลองเสือ  นางธิติมา หรุ่นสูงเนิน ยังไม่กรอกข้อมูล
69บ้านท่าช้าง  นายดุสิต โกนสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
70บ้านปรางคล้า  นายประกอบ อาจไธสง 100.00100.0067.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.000.00100.00100.000.000.00
71บ้านโป่งกะสัง  นายคำรื่น ทองเหลื่อม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหมูสี  นายสมนึก สำเร็จผล 0.00100.0050.00100.0050.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
73วัดขนงพระเหนือ  นายภัทรพงษ์ วรรณกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านซับใต้  นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโนนประดู่  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
76บ้านโนนรัง  นายวิชาญ จตุพรม 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านปางละกอ  นางพัชรินทร์ ประมวล 79.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านวังกระสวย  นางกฤษฎาภรณ์ มุ่งบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00
79บ้านวังราง  นางพรรพรรณ พรหมเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
80บ้านวังโรงน้อย  นายจำลอง ซองผม 50.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี  นายคมสันต์ ขุมกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมชาย อยู่คะเชนทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
83บ้านห้วยลุง  นางจุติพร ขวบสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านกุดน้อย  นายประสพ อินทร์พันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00
85บ้านโนนเสลา  นายศราวุธ ภักดีโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านหนองสลักได  นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายจันทา ไกรโสดา ยังไม่กรอกข้อมูล
88พรพิทยาคม  นายบัญญัติ ทับทัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89ห้วยทรายวิทยาคม  นางชัญญา จินากูล 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
90คลองแจ้งวิทยา  นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91คลองไทรวิทยาสิทธิ์  นายเอนก ดินขุนทด 80.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
92ทับ6วิทยาคาร  นายประเสริฐ จันทคาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านดอนเมือง  นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล 90.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
94นาหว้าไตรประชาคม  นายเด่น ประคองสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านมะค่างาม  นายยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96หนองแวงพิทยาคม  นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97ประชาราษฎร์สามัคคี  นายสุริยัน พันธุ์มณี 100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98รามวิทยาประชานุสรณ์  นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99สง่าพัฒนา  นายธนกร อู่ทรัพย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00
100หนองน้ำใส  นายเผด็จ โมฆะรัตน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0070.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
101บ้านหนองกก  นางพรจิต ทรวงทองหลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านหนองบัวน้อย  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านหนองไม้ตาย  นายชัยมงคล บุญช่วย 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหนองโอง  นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านห้วยตะแคง  นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านห้วยตะแคงใต้  นางสุรัสวดี สมรูป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
107บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
108เจียรวนนท์อุทิศ 1  นายสหเทพ สาสวน 0.000.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
109ถนนมิตรภาพ  นางเปรมยุดา สิทธิปกรณ์ 0.000.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.0060.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
110เที่ยงธรรมวิทยา  นายประจักษ์ ชะเอม 0.000.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านคลองตะแบก  นายสมคิด พินิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านซับตะเคียน  นายสมพงษ์ คบด่านกลาง 90.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)  นางกิตติพร โพธิ์ทอง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00
114บ้านหนองขาม  นายกษิณชาติ สายบุญลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
115เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1  นายประจักษ์ ชะเอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116นิยมมิตรวิทยาคาร  นายวินัย ธรรมภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
117บ้านซับศรีจันทร์  นายชม ประดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
118บ้านลาดบัวขาว  นายณรงค์ หล้าอัมพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านหนองบัว  นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง ยังไม่กรอกข้อมูล
120บ้านใหม่สำโรง  นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121หนองน้ำขุ่น  นางยศพร จิรพรเจริญ 100.00100.0080.00100.0093.0093.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0072.0072.0080.00100.000.000.00
122คีรีวัฒนา  นายประชารัฐ วงศ์ขำ ยังไม่กรอกข้อมูล
123ไทยวัฒนาประชารัฐ  นายสมใจ ถนอมพุดซา 100.00100.0092.00100.0094.00100.0084.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ)  นายนรากร พื้นนวล 80.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
125บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)  นางรุจาภา สินประสพ 100.00100.00100.00100.0097.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0077.000.00100.00100.000.000.00
126บ้านนาดีศรีสะอาด  นายวีระ ดวงสำราญ 1.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210  นายสมเกียรติ หล่าจันทึก 0.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.000.000.00
128สันติพัฒนา  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.000.00100.00100.000.000.00
129โนนกราดสามัคคี  นางชูศรี หล่ำจันทึก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านซับชุมพล  -ว่าง- 100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านโนนสง่า  นายทองพูน สมพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านปางโก  นายวรวุฒิ เดชขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านหนองไผ่  นายณรงค์ หล้าอัมพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
134บ้านหนองหญ้าขาว  นายสมศักดิ์ บูรณะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
136จตุรคามสามัคคี  นายประกอบ สอนใหม่ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)  นายไพฑูรย์ วชิรโลหพันธ์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  นางศศิธร จ๋าพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านกุดหัวช้าง  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านโคกหินเหล็กไฟ  นายเดชา จันทร์อาภาท 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
141โค้งยางวิทยา  นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142โนนค่าวิทยา  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 80.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.000.000.00
143บ้านสลักใด  นายศิริยศ คารวะบัญชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิรัช ติจันทึก ยังไม่กรอกข้อมูล
145วัดกุดเวียน  ;ว่่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146สันติวิทยา  นายอรุณชัย ชัยภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านกุดขมิ้น  นางปณดา โภชน์สาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านนากลาง  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 100.00100.0090.00100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0075.00100.0095.00100.000.000.00
149บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)  นายประกอบ สอนใหม่ 0.000.0020.00100.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านสองคร  นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านหนองตะไก้  นางปณิตา โภชนสาล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
152บ้านหนองบอน  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านหนองพยอม  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองแวง  นายสำราญ แต่งพลกรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านห้วยตะคร้อ  นายอรัญ ศรีพลกรัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156ชินวงศ์อุปถัมภ์  นายอุทัย ผาสุขนิตย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านทุ่งสะแบง  นายมานพ ทรวงทองหลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)  นายวินัย อุทาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านมะเกลือใหม่  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
160บ้านไร่โคกสูง  นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านใหม่สันติ  นายสุรกิจ รุ่งโรจน์วรกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
162กิริวัฒนศักดิ์  นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านบุใหญ่  นายประสิทธิ์ อังสุพันธุ์โกศล 100.00100.0080.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านหนองเบน  นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ 50.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.00100.00100.000.000.00
165บ้านสระเพลง  นางวิระดา นาสูงเนิน 100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านห้วยไผ่  นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย 100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167อนุบาลประชารัฐสามัคคี  นางศศิธร จ๋าพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168ระดมวิทยานุสรณ์  นายชัย บัติสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169แหลมทองวิทยานุสรณ์  จ.ส.ต.กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)  นางปณดา โภชน์สาลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  นายอนุชา สุกุมลจันทร์ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านน้อยกุดคล้า  นางนงพงา ปราณีตพลารักษ์ 100.00100.0082.00100.0070.00100.0075.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านส้มกบงาม  นางประนอม ผาดจันทึก 70.00100.0050.0080.0070.00100.0050.0090.0070.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
174บ้านโสกแจ้ง  นายวิชัย ขันธอารี 0.000.0080.00100.0080.00100.0070.0095.0085.00100.0090.00100.0060.00100.0080.0098.0075.00100.000.000.00
175เสมาวิทยา  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
176บ้านบุตาสง  นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านวังรางใหญ่  นายธีรพัฒน์ สุคนธพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านวังรางน้อย  นายคณิต เจียรกลาง 50.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านหนองม่วง  นายวาด โปร่งสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหนองไม้ตาย  นางสุวพิชชา คนใจบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
181บ้านหนองเลา  นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน