ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านทรัพย์เจริญ  นายพินิจ พินิจพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านเทพนิมิต  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโปร่งสนวน  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านไร่แหลมทอง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านลำเพียก  นางรัชนีย์ ศรีผา 40.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.000.00
6บ้านหนองแคทราย  นายขวัญชัย เรืองกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองตะแบก  นายสมพร แดงสวัสดิ์ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองไทร  นายสิทธิพร ผมงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9ครบุรีวิทยา  นายเกษม มารครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม  นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโคกใบบัว  0.00100.0068.00100.0067.00100.0040.00100.008.00100.000.00100.000.00100.0083.00100.000.00100.000.000.00
12บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายสมหมาย แสนลือชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านทุ่งแขวน  นางโสภิต ขันติโชติ 80.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านมาบกราด  นายขันตรี โสภาพิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านซับสะเดา  นายแสงเพ็ช ทองไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านตะกุดโนนระเวียง  นายชวาล สุดเวียง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง  นายไมตรี จันทองเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านไผ่  นายสมาน ศรีสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองโบสก์  นายสัจธรรม สุขเสนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล 70.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
21บ้านอังโกน-ห้วยทราย  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านโกรกสำโรง  นายวิทยา ญาติบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  นายธนัชชัย เสยกระโทก 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านไชยวาล  นายประยูร อิ่มกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านดอนแสนสุข  นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านสระผักโพด  นายราชันย์ นคราวนากุล 100.00100.0090.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0090.00100.0099.00100.000.000.00
27บ้านหนองต้อ  นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก 100.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองใหญ่  นายเบ็ญจพล แสงภารา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านใหญ่  นายวิทูล เฉียบกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  นายกานต์เลิศ ก้อนหิน 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
31บ้านบุยายแลบ  นายธเนศ สถิรวิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านบุหว้าสามัคคี  นายสงัด อนุพันธ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านมาบตะโกเอน  นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
34บ้านสระว่านพระยา  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง 100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองเมา  นางจิตรลดา ซิวดอน 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองสองห้อง  นายไพศาล ศุภนิจวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองหินโคน  นางสาวละเอียด แซ่คู 80.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านโคกสะอาด  100.00100.0062.00100.0046.00100.0027.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านแชะ  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 35.00100.0031.00100.0049.00100.0044.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0096.00100.000.000.00
41บ้านดอนกรูด  นางศรีไพร จันทรชิต 100.00100.0088.00100.0088.00100.0044.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านพนาหนองหิน  นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหนองรัง  นายวุฒิพงษ์ พงษ์อุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองเสือบอง  นายปองพล จิตรเขต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45จอมทองวิทยา  นายพีระพงษ์ เพชรศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)  นายไกรวัลย์ นคราวนากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  นายถนัด บรรลือ 100.00100.0088.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.000.000.00
48บ้านซับก้านเหลือง  นายบุญลือ เพ็ชรดอน 96.00100.0063.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองโสน  นายวิเชียร หน่างเกษม 100.00100.0073.00100.0088.00100.009.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.0057.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองหว้าประชาอาสา  100.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ม่วงแก้ววิทยาคาร  นายละเอียด สุขดาษ 100.00100.0098.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
52วัดทุ่งจาน  นายเรื่อง ศรีแก้ว 90.00100.00100.00100.00100.00100.0016.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
53วัดมกุฎไทยาราม  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 100.00100.0061.00100.00100.00100.0031.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.000.000.00
54วัดม่วง  นายภิรมย์ เข็มพุดซา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55วัดหงษ์  นายวินัย กลขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
56สวนหมากสงเคราะห์  นายสมบูรณ์ อุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา  นางพสุธร หยั่งกระโทก 100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
58จตุคามวิทยาคม  นายคมสัณห์ คำพิทักษ์ 100.00100.0070.00100.0085.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านโกรกหว้า  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)  นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)  นายสกัน ลีสีคำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
62วัดศีรษะกระบือ  นางประไพรัตน์ ลีสีคำ 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองผักไร  นาวธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองล้างช้าง  นายศุภัคไฑญ ทองนุช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65วัดบ้านพร้าว  นายพนธ์ประภาส สรณ์นภาพัชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66วัดไม้เสี่ยว  นายปรีดี โสโป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67ชุมชนบ้านตะขบ  นายคะนอง ควรตะขบ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านเขาพญาปราบ  นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านคลองสาริกา  นายสามารถ กลางบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านน้อย  นายถิรายุ ปิดตาละเพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านบุหัวช้าง  นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านยางกระทุง  นายวรการ จันทรมหา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73ป่าไม้อุทิศ 2  นายสมชาย จันทร์ตะคุ 100.00100.0093.00100.00100.00100.0073.00100.0095.00100.0093.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านโคกสำราญ  นายสมบัติ ระวังสำโรง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านวังหิน  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)  นายนภัสดล ลิมป์เจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองตาด  นายมนัส นามตะคุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองนมนาง  นางสุปรีชา ครูศรี 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80ไผ่สีสุก  นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81อาจวิทยาคาร  นายไสว ผางสระน้อย 70.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านปลายดาบ  นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านพุปลาไหล  นายช่วย รมยาคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านหนองโดน  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86วัดพรหมราช  นายสมบูรณ์ อุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นายปวิชญา สุขอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88หนองชุมแสงศรัทธาคาร  นางอุทุมพร เครือบคนโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)  นายเมธี คอบตะขบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านพันธ์สงวน  นางอุษณิษา ภาสกานนท์2 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านหนองหญ้าขาว  นางสาวสุภาพร บุพโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  นายวีระเดช เดชะคำภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94แหลมรวกบำรุง  นายพิทยา ภูสำเภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นายเสรี โพธิ์ขุนทด 100.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านเมืองปักสามัคคี  นายปัญญา เจริญพจน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านโนนแดง  นายสุบรรณ พระเดชกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองกก  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
99บ้านหลุมเงิน  นายสันติภูภิภัค โสภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100หนองนกเขียนสามัคคี  นายนิยม สมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านกลาง  นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
102บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านบ่อปลา  นายสำเร็จ เสียดกิ่ง 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านพัดทะเล  นายศิลป์ แพงตะคุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านลำนางแก้ว  นายเอนก นิมมานนิรชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านวังตะเคียน  นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  นายเทวินทร์ วันธงไชย 100.00100.0089.00100.0095.00100.0048.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านเก่าปอแดง  นายสุทธิชัย เครือบคนโท 100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านขี้เหล็ก  นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านคลองเตย  นายองอาจ เลิศประไพสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0076.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0058.000.00100.00100.000.000.00
111บ้านโป่งสามัคคี  นายเอกอรรถ ถูกหมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  นายพีรวิชญ์ จิตชู 100.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.000.000.00
113สะแกราชวิทยาคม  นายเฉลิมยศ พุทธา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านนางเหริญ  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 0.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
115หนองประดู่  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116วัดโคกสระน้อย  นายสายัณห์ คอกขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117วัดโพธินิมิตร  นางประนอม นามนิตย์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118วัดโพนทราย  นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119วัดหลุมข้าว  นายพิษณุ สถิตเมธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120วัดใหม่สำโรง  นายศึกษา ลาจังหรีด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านกุดโบสถ์  นายวศิน ย่อมกลาง 90.00100.00100.00100.0075.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.00100.000.000.00
122บ้านโคกโจด  นางสอาด บุญเอิบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก  นายชยพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
124บ้านท่าเยี่ยม  นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 90.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านสมบัติเจริญ  นายสุนันท์ จงใจกลาง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0045.00100.00100.00100.0020.00100.0020.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านสระตะเคียน  นายถาวร อินทรสร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านหนองสนวน  นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 80.00100.0040.00100.0045.00100.0045.00100.0060.00100.0040.00100.0060.00100.0035.00100.0060.00100.000.000.00
128บ้านสันติสุข  นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 95.00100.0093.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.000.00
129บ้านหนองใหญ่พัฒนา  นายสมชาย เชิญกลาง 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านโนนสมบูรณ์  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
131บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  นางณัชชา ยุระชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านราษฎร์พัฒนา  นายจารุพันธ์ สุกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอรชุน อุทัยวรรณ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านลำไซกง  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135ตะแบกวิทยา  นายบัญชา ชินศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านหนองหิน  นายพุฒิพงศ์ รัตน์สงัดวงศ์ 100.00100.0072.00100.0080.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
137สามัคคีประชาสรรค์  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 0.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านปางไม้  นายพีระวัฒน์ พีระธรรมเดช 100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านดอนแขวนประชานุกูล  นายอุดม อุดมญาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านประชาสันต์  นางพรชนก รัตนโกศล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านสุขไพบูลย์  นายเสงี่ยม พระไตรยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านหนองขนาก  นายสามารถ ยุระชัย 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านหนองแดง  นายสุรพล ตอพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 0.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
145บ้านหน้ากลองวิทยา  - 70.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
146สกัดนาควิทยา  น.ส.ธนวรรณ ไวบรรเทา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
147ชุมชนบ้านเสิงสาง  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148ท้าวสุรนารี(2521)  นายมติคม เทียบโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149บ้านโคกไม้งาม  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านสระประทีป  นายบุญมี สาธร 30.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
151บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ 80.00100.00100.00100.0075.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านหนองหลักศิลา  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
153หนองไผ่วิทยา  นายทวี ตั้งอั้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านโคกสันติสุข  นายณรงค์ มณฑาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านซับไทรทอง  นายทวีศักดิ์ แก้วสมปอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านน้ำซับ  นายธวัชชัย สายทองทิพย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
157บ้านโนนสาวเอ้  นายปรพล แก้วชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านบุตะโก  นายอนุลักษณ์ เผยกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านห้วยน้ำเค็ม  นายนิยม เรืองคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านคลองทราย  นางศิริเนตร สิงห์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านคลองทุเรียน  นายโชค ภักดีณรงค์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0099.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
162บ้านคลองบง  นางสาวดวง โชติสุภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านไทยสามัคคี  จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  นายประสิทธิ์ พิเศษ 100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านบุไผ่  นายสมพร ญาติดอน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
166บ้านศาลเจ้าพ่อ  นางลภาภัทร พลสิทธิ์ 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
167เจียรวนนท์อุทิศ 2  นายสุรชัย แพงเพ็ง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
168บ้านคลองใบพัด  นายมณเฑียร สารจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
169คลองสะท้อน  100.00100.0098.00100.00100.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านท่าวังไทรสามัคคี  นายอดุลย์ ทองไสว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านวังหมี  นางจรรยา แผนวิชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านซับเต่า  นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านโนนเหลื่อม  นายประทีป ลักษณะพรหมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174ด่านอุดมวิทยา  นางสาวดวง โชติสุภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านบะใหญ่  นายอารีย์ จันทรชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176บ้านวังน้ำเขียว  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านหนองแวง  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านหนองโสมง  นายชวภณ พานเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านคลองกุ่ม  นายสินประเสริฐ เวหา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านคลองหินร่อง  นายสุรชัย แพงเพ็ง 100.00100.0099.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านระเริง  นายไพบูลย์ อิมเม้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านหนองไม้สัก  นายประทีป ลักษณะพรมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านไทรงาม  นายเดียง ประสิทธิ์นอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน