ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุเทพ พวงเกาะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1บ้านทรัพย์เจริญ  นายพินิจ พินิจพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านเทพนิมิต  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านโปร่งสนวน  นายเบ็ญจพล แสงภารา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านไร่แหลมทอง  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านลำเพียก  นางรัชนีย์ ศรีผา 40.00100.0050.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.000.00
6บ้านหนองแคทราย  นายไกรวัลย์ นคราวนากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองตะแบก  นายสมพร แดงสวัสดิ์ 100.00100.0095.00100.0090.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
8บ้านหนองไทร  นายสิทธิพร ผมงาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9ครบุรีวิทยา  นายเกษม มารครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม  นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านโคกใบบัว  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนากูล 0.00100.0068.00100.0067.00100.0040.00100.008.00100.000.00100.000.00100.0083.00100.000.00100.000.000.00
12บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายสมหมาย แสนลือชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13บ้านทุ่งแขวน  นางโสภิต ขันติโชติ 80.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านมาบกราด  นายขันตรี โสภาพิศ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
15บ้านซับสะเดา  นายแสงเพ็ช ทองไชย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16บ้านตะกุดโนนระเวียง  นายมนูญ ชิดสำโรง 80.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
17บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง  นายไมตรี จันทองเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านไผ่  นายสมาน ศรีสา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองโบสก์  นายสัจธรรม สุขเสนีย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล 70.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0050.00100.0050.00100.0060.00100.0070.00100.0050.00100.000.000.00
21บ้านอังโกน-ห้วยทราย  นายกฤตพล พรมโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22บ้านโกรกสำโรง  นายวิทยา ญาติบำรุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  นายธนัชชัย เสยกระโทก 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านไชยวาล  นายประยูร อิ่มกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านดอนแสนสุข  นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
26บ้านสระผักโพด  นายราชันย์ นคราวนากุล 100.00100.0090.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0099.00100.0090.00100.0099.00100.000.000.00
27บ้านหนองต้อ  นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก 100.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านหนองใหญ่  นายเบ็ญจพล แสงภารา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านใหญ่  นายจำเนียร บัวผัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
31บ้านบุยายแลบ  นายธเนศ สถิรวิวัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านบุหว้าสามัคคี  นายสงัด อนุพันธ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านมาบตะโกเอน  นายสุชาติ จิตติการุณย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
34บ้านสระว่านพระยา  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง 100.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองเมา  นางประทานพร มูลศรี 90.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
36บ้านหนองสองห้อง  นายไพศาล ศุภนิจวัฒนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37บ้านหนองหินโคน  นางสาวละเอียด แซ่คู 80.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39บ้านโคกสะอาด  นางรวงทอง สุกเหลือง 100.00100.0062.00100.0046.00100.0027.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านแชะ  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 35.00100.0031.00100.0049.00100.0044.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0096.00100.000.000.00
41บ้านดอนกรูด  นายโอภาส อินทร์กิ่ง 100.00100.0088.00100.0088.00100.0044.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านพนาหนองหิน  นายปองพล จิตรเขต 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหนองรัง  นายวุฒิพงษ์ พงษ์อุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านหนองเสือบอง  นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45จอมทองวิทยา  นายทิน เลาะครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)  นายชาญศิลป์ สายพิมพ์พงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  นายถนัด บรรลือ 100.00100.0088.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.000.000.00
48บ้านซับก้านเหลือง  นายบุญลือ เพ็ชรดอน 96.00100.0063.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านหนองโสน  นายวิเชียร หน่างเกษม 100.00100.0073.00100.0088.00100.009.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.0057.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านหนองหว้าประชาอาสา  นายธนิต แทนสูงเนิน 100.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51ม่วงแก้ววิทยาคาร  นายละเอียด สุขดาษ 100.00100.0098.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
52วัดทุ่งจาน  นายเรื่อง ศรีแก้ว 90.00100.00100.00100.00100.00100.0016.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
53วัดมกุฎไทยาราม  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 100.00100.0061.00100.00100.00100.0031.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0061.00100.00100.00100.000.000.00
54วัดม่วง  นายภิรมย์ เข็มพุดซา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55วัดหงษ์  นายวินัย กลขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
56สวนหมากสงเคราะห์  นายสมบูรณ์ อุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา  นางพสุธร หยั่งกระโทก 100.00100.0080.00100.00100.00100.0070.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
58จตุคามวิทยาคม  นายคมสัณห์ คำพิทักษ์ 100.00100.0070.00100.0085.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านโกรกหว้า  นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)  นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)  นายวีระเดช เดชะคำภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0081.00100.00100.00100.000.000.00
62วัดศีรษะกระบือ  นางประไพรัตน์ ลีสีคำ 100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านหนองผักไร  นาวธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านหนองล้างช้าง  นายวรชัย ประพิณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65วัดบ้านพร้าว  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66วัดบ้านส่อง  นางสุกัญญา ชาวบัวใหญ่ 80.00100.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
67วัดไม้เสี่ยว  นายปรีดี โสโป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68ชุมชนบ้านตะขบ  นายคะนอง ควรตะขบ 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านเขาพญาปราบ  นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านคลองสาริกา  นายสามารถ กลางบุญเรือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านน้อย  นายถิรายุ ปิดตาละเพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านบุหัวช้าง  นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านยางกระทุง  นายวีรเดช เดชะกำภู 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74ป่าไม้อุทิศ 2  นายสมชาย จันทร์ตะคุ 100.00100.0093.00100.00100.00100.0073.00100.0095.00100.0093.00100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านโคกสำราญ  นายสมพร ญาติดอน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านวังหิน  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)  นายบรรจง มโนธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78บ้านหนองตาด  นายมนัส นามตะคุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหนองนมนาง  นายวิทยา โคตรจังหรีด 100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายสมบูรณ์ ใจธีรภาพกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81ไผ่สีสุก  นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
82อาจวิทยาคาร  นายไสว ผางสระน้อย 70.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านปลายดาบ  นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านพุปลาไหล  นายช่วย รมยาคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านหนองโดน  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
86วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
87วัดพรหมราช  นายสมบูรณ์ อุตรา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
88วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นายปวิชญา สุขอุดม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89หนองชุมแสงศรัทธาคาร  นางอุทุมพร เครือบคนโท 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)  นายเมธี คอบตะขบ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านพันธ์สงวน  นางอุษณิษา ภาสกานนท์2 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านหนองหญ้าขาว  นางสาวสุภาพร บุพโต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  นายละเอียด สุขดาษ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95แหลมรวกบำรุง  นายสุรเกียรติ ละออไขต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นายเสรี โพธิ์ขุนทด 100.00100.0070.00100.0050.00100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านเมืองปักสามัคคี  นายปัญญา เจริญพจน์ 0.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านโนนแดง  นายสุบรรณ พระเดชกิ่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านหนองกก  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
100บ้านหนองกระทุ่ม  นายนิยม สมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านหลุมเงิน  นายสันติภูภิภัค โสภักดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102หนองนกเขียนสามัคคี  นายนิยม สมบัติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านกลาง  นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  นายพิทยา ภูสำเภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านบ่อปลา  นายสำเร็จ เสียดกิ่ง 100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านพัดทะเล  นายศิลป์ แพงตะคุ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านลำนางแก้ว  นายยอดชาย รายณสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านวังตะเคียน  นายวัราวุฒิ สุวรรรปะเถาว์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
109รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  นายเทวินทร์ วันธงไชย 100.00100.0089.00100.0095.00100.0048.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021.00100.00100.00100.000.000.00
110บ้านเก่าปอแดง  นางสาวเศรษฐิยา เปรื้องพิชญาธ 100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0066.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านขี้เหล็ก  นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านคลองเตย  นายองอาจ เลิศประไพสกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0076.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0058.000.00100.00100.000.000.00
113บ้านโป่งสามัคคี  นายสุรพล พวงเกาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  นายพีรวิชญ์ จิตชู 100.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.00100.000.000.00
115สะแกราชวิทยาคม  นายปัญญา เจริญพจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านนางเหริญ  นายศึกษา ลาจังหรีด 0.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
117หนองประดู่  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118วัดโคกสระน้อย  นายสายัณห์ คอกขุนทด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119วัดโพธินิมิตร  นางประนอม นามนิตย์ 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
120วัดโพนทราย  นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
121วัดหลุมข้าว  นายพิษณุ สถิตเมธี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
122วัดใหม่สำโรง  นายศึกษา ลาจังหรีด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านกุดโบสถ์  นายวศิน ย่อมกลาง 90.00100.00100.00100.0075.00100.0080.00100.0085.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.000.00100.000.000.00
124บ้านโคกโจด  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก  นายชยพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
126บ้านท่าเยี่ยม  นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 90.00100.0085.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
127บ้านสมบัติเจริญ  นายถาวร อินทรสร 100.00100.00100.00100.0090.00100.0045.00100.00100.00100.0020.00100.0020.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านสระตะเคียน  นายถาวร อินทรสร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
129บ้านหนองสนวน  นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 80.00100.0040.00100.0045.00100.0045.00100.0060.00100.0040.00100.0060.00100.0035.00100.0060.00100.000.000.00
130บ้านสันติสุข  นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 95.00100.0093.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.000.00
131บ้านหนองใหญ่พัฒนา  นายสมชาย เชิญกลาง 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
132บ้านโนนสมบูรณ์  นายจำรัส บุญเชื่อง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
133บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  นางณัชชา ยุระชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านราษฎร์พัฒนา  นายจำนงค์ นุชถนอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอรชุน อุทัยวรรณ์ 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านลำไซกง  นายจารุพันธ์ สุกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137ตะแบกวิทยา  นายบัญชา ชินศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหนองหิน  นายวิทวัส อนันต์ 100.00100.0072.00100.0080.00100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
139สามัคคีประชาสรรค์  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 0.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านปางไม้  นายพีระวัฒน์ พีระธรรมเดช 100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
141บ้านดอนแขวนประชานุกูล  นายอุดม อุดมญาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142บ้านประชาสันต์  ศิวเสก อุดมจิรโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143บ้านสุขไพบูลย์  นายเสงี่ยม พระไตรยะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านหนองขนาก  นายสุภาพ ธรรมทวี 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านหนองแดง  นายสุรพล ตอพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
146บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 0.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
147บ้านหน้ากลองวิทยา  นายสามารถ ยุระชัย 70.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
148สกัดนาควิทยา  นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
149ชุมชนบ้านเสิงสาง  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150ท้าวสุรนารี(2521)  นายมติคม เทียบโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านโคกไม้งาม  นายวิสัยทัศน์ วิเศษชุมพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านสระประทีป  นางวิไลลักษณ์ เตรียมเชิดติวงศ์ 30.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.0030.00100.000.000.00
153บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ 80.00100.00100.00100.0075.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองหลักศิลา  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.000.000.00
155หนองไผ่วิทยา  นายทวี ตั้งอั้น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านโคกสันติสุข  นายณรงค์ มณฑาศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157บ้านซับไทรทอง  นางลภาภัทร พลสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านน้ำซับ  นายธวัชชัย สายทองทิพย์ 90.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
159บ้านโนนสาวเอ้  นายปรพล แก้วชาติ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
160บ้านบุตะโก  นายอนุลักษณ์ เผยกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
161บ้านห้วยน้ำเค็ม  นายนิยม เรืองคง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
162บ้านคลองทราย  นางศิริเนตร สิงห์คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163บ้านคลองทุเรียน  นายโชค ภักดีณรงค์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0099.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
164บ้านคลองบง  นางสาวดวง โชติสุภาพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านไทยสามัคคี  จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  นายประสิทธิ์ พิเศษ 100.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
167บ้านบุไผ่  นายสมพร ญาติดอน 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
168บ้านศาลเจ้าพ่อ  นายพิพัทธ์ สมพรภู่ประเสริฐ 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.000.000.00
169เจียรวนนท์อุทิศ 2  นายสุรชัย แพงเพ็ง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านคลองใบพัด  นายธานี ศุกระเศรณี 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0095.00100.000.000.00
171คลองสะท้อน  100.00100.0098.00100.00100.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านท่าวังไทรสามัคคี  นายอดุลย์ ทองไสว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
173บ้านวังหมี  นางจรรยา แผนวิชิต 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174บ้านซับเต่า  นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175บ้านโนนเหลื่อม  นายประทีป ลักษณะพรหมราช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176ด่านอุดมวิทยา  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
177บ้านบะใหญ่  นายอารีย์ จันทรชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
178บ้านวังน้ำเขียว  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
179บ้านหนองแวง  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
180บ้านหนองโสมง  นายชวภณ พานเมือง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
181บ้านคลองกุ่ม  นายสินประเสริฐ เวหา 0.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
182บ้านคลองหินร่อง  นายสุรชัย แพงเพ็ง 100.00100.0099.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
183บ้านระเริง  นายไพบูลย์ อิมเม้ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
184บ้านไทรงาม  นายเดียง ประสิทธิ์นอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน