ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสง่า จันทร์วิเศษ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1จักราชราษฎร์สามัคคี  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านตะกุดเครือปลอก  นางจรัญญา หงษ์แปลง 100.00100.0060.00100.0080.00100.0050.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0050.00100.0080.00100.000.000.00
3บ้านโนนพฤกษ์  นายเสน่ห์ ธีระกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านสวนปอ  นายธรรมรงค์ ทองสุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านหนองบัวกลาง  นายวราวุฒิ ชะมังกลาง 40.00100.0030.00100.0040.00100.0030.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
6บ้านหินโคน  นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ 53.00100.0086.00100.0081.00100.0030.00100.0055.00100.0023.00100.0051.00100.0078.00100.0078.00100.000.000.00
7เสมาอุปถัมภ์  นายอำพร ทวรรณกุล 100.00100.00100.00100.0050.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
8ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา  นายสุเทพ จันทีนอก 76.00100.0072.00100.0067.00100.0067.00100.0078.00100.0075.00100.0075.00100.0075.00100.0070.00100.000.000.00
9บ้านโคกพระ  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านตูมราษฎร์บูรณะ  นายอนันต์ สุวรรณะ 100.00100.0065.00100.0074.00100.0015.00100.0070.00100.00100.00100.000.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
11บ้านทองหลาง  นายวิฑูรย์ ไทยน้อย 100.00100.0080.00100.0085.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
12รัฐการุณวิทยา  นายวรเชษฐ์ ตีบไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
13วัดหนองจอก  นายสุภาพ เซ็นทองหลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14วัดหนองพลวง  นายชำนาญ นาคศิริ 0.00100.0050.00100.0080.00100.0060.00100.0060.00100.0030.00100.0030.00100.0040.00100.0060.00100.000.000.00
15วัดเหมสูง  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง 100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
16ไทรทอง  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ 1.00100.001.00100.001.00100.001.00100.001.00100.001.00100.001.00100.001.00100.001.00100.000.000.00
17บ้านดงพลอง  นายประจักษ์ พรมมาแข้ 100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.0050.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านทรัพย์เจริญ  นายโกเมน แตงกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านพระนารายณ์  นายชาลี แดงหล้า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
20บ้านหนองขามน้อย  นายอำนวย บุราณรมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
21บ้านหนองแมว  นายนิเวช ช่างทำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
22วัดหนองนกคุ่ม  นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
23วัดหนองบัวยอดแก้ว  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา 95.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24ขามสงเคราะห์  นายมานพ ทรวงทองหลาง 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
25ชุมชนสว่างวิทยา  นายอุทิศ พงษ์ภาลี 20.00100.0060.00100.0035.00100.0060.00100.0030.00100.0055.00100.0055.00100.0035.00100.0070.00100.000.000.00
26บ้านโกรกไม้แดง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโคกสำโรง  ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านบุวังหว้า  นายเจษฎา สุปัญญเดชา 100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านหนองไผ่  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30วัดหินมงคล  นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
31บ้านโนนตาพรม  นายโสภา คำรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านช่องโค  นายบรรจบ เรียมริมมะดัน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
33บ้านละกอ  นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
34ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  นางนัชชา ชาญชัยภูวดล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
35บ้านหนองนกกวัก  นายเอนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
36หนองพลวงพิทยา  นายประเสริฐ นันกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
37อรพิมพ์วิทยา  นายประสาน อรพิมพ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  นายณัฏฐ์ บุตรศรีภูมิ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
39ชาติวิทยา  นายคำพอ สมบัติภูธร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
40บ้านโนนทะยุง  นายวิโรจน์ เลิศพงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านโนนพะไล  นางสุรีย์พร ช่างกลึง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านหนองขาม  นายภิสิทธิ์ สมาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
43บ้านหนองจระเข้หิน  นายปัญญา สังข์สูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
44ราษฎร์บำรุง  นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
45สามัคคีวิทยา  นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
46ชุมชนดอนไพล  นายบุญจง เอี่ยมกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านดอน  นายบุญเลิศ ทรัพย์สุข 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านท่าลาดขาว  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0033.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านบึงไทย  นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
50บ้านบึงพระ  นายณัฐพล มงคลแท้ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
51วัดพะโค  นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52ชลประทานนาตลิ่งชัน  นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ 95.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
53ชลประทานบ้านกอโจด  นายสุพจน์ ติสันเทียะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
54โชคชัยพรหมบุตรบริหาร  นายภพธนา ปิ่นนาค 100.00100.0080.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านโจด  นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านดอนพราหมณ์  นายอำนาจ บรรจงรอด 0.00100.0070.00100.0085.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.0040.00100.0045.00100.000.000.00
57บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  นางอังคณา ภิญโญยาง 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
58บ้านโนนเพชร  ว่าที่ร้อยตรียริศย์ กิจเพิ่มพูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.000.000.00
59บ้านบิง  นายปริญญา โพธินา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านบึงทับปรางค์  นางปราณี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ 100.00100.0095.00100.0088.00100.0082.00100.0092.00100.00100.00100.0099.00100.0088.00100.0099.00100.000.000.00
61บ้านพิชิตคเชนทร์  นายสมชัย สันติภัคพงศ์ 90.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.000.000.00
62บ้านกุดจอกน้อย  นายธงชัย ป่วงกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านกุดจอกใหญ่  นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านกุดโบสถ์  นายสราวุธ รุณชัยศรี 96.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)  นายชาญชัย พงษ์ศรี 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านด่านเกวียน  นายประภาศ อุปากุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
67บ้านตูม  นายเทพนรินทร์ ห่วงจริง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
68บ้านท่าอ่าง  นายบุญเอื้อ นาคใหม่ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านละลม  นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
70บ้านหนองกก  นายสุระพร ชมกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองบอน  นายวิรพจน์ วงศ์วัฒน์เกษม 45.00100.0065.00100.0070.00100.0050.00100.0060.00100.0065.00100.0080.00100.0055.00100.0070.00100.000.000.00
72บ้านโนนปอแดง  นายปรีชา อุตสาหพงษ์ 90.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
73บ้านโค้งกระโดน  นายวีระพล มาจันทึก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74บ้านดอนเกตุ  นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านดะแลง  นายสกัน ลีสีคำ 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
76บ้านปอพราน  นายดำเกิง เงินพลับพลา 100.00100.0090.000.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านหนองปรึก  นายวิชวน ตติยนันทกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
78ชุมชนพลับพลา  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านกอกวิทยา  นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านคลองกลาง  นายทวีวิทย์ ยังทินนัง 50.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
81บ้านท่าตะเคียน  นายสุวิทย์ ครึกกระโทก 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
82บ้านปรางค์  นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
83บ้านหนองเสาเดียว  นายธนาทิต นวนกระโทก 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
84วัดกุดสวาย  นายพิเชษฐ วันทากูล 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านซับตะคร้อ  นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
86บ้านถนนหัก  นายอนุชิต ป่วงกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
87บ้านสระซาง  นายวิรัตน์ ตันพิพัฒน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านหนองลูกควาย  นางสาวสุธาสินี สว่างศรี 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านหนองสะแก  นายมนชัย เยื่องกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
90บ้านหนองหัวแรด  นายเสรี เจริญกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
91บ้านใหม่ไทยเจริญ  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
92บ้านใหม่สมบูรณ์  นายสมพร พานอิ่มมะเริง 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านคลองสารเพชร  นางรมิตา สีมาพล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านบุกระโทก  นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0078.00100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.0091.00100.0093.00100.000.000.00
95บ้านสระมะค่า  นายพิมล ศรีโพนทอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองกระทุ่ม  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 92.00100.0087.00100.0086.00100.0073.00100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0086.00100.000.000.00
97บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายประครอง วงศ์ฉลาด 100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
98บ้านหนองไม้ไผ่  นายมังกร เทกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
99บ้านท่าตะแบก  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 80.00100.0068.00100.0075.00100.0099.00100.000.00100.00100.00100.0071.00100.0042.00100.0077.00100.000.000.00
100บ้านทุ่งหัวขวาน  นายมนชัย เยื่องกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101บ้านพระ  นายสมศักดิ์ ดวงกระโทก 95.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.0095.00100.000.000.00
102บ้านลุงเขว้า  นายสุริยา แสนท้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103บ้านสารภี  นายวรรณษา ชิตรัตถา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104บ้านหนองจาน  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 100.00100.0085.00100.0085.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
105บ้านยอกขาม  นายสุริยา แสนท้าว 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
106บ้านสว่างวิทยา  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง 70.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
107บ้านหนองตะไก้  นายสงวน มูลนิธิธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านหนองไทร  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.0090.00100.000.00100.000.000.00
109บ้านหนองบุนนาก  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ 100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
110เทียมนครวิทยา  นายสมเด็จ ภิญโญยาง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.000.00
111ชุมชนบ้านทับสวาย  นายสมโภชน์ ฉ่ำธงชัย 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านกู่โกสีย์วิทยา  นายสะอาด ระติเดช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113บ้านโนนทอง  นายอาริยะ วาทไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านโนนสำราญ  นายฉลอง จันทร์ลอย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
115บ้านเมืองพลับพลา  นางสาวนวมลล์ แถวไธสง 100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
116บ้านสระแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก 100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านหนองชุมแสง  นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
118บ้านซ่าเลือด  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 0.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
119บ้านนาตะคุ  นายอุทัย คำสีหา 100.00100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
120บ้านโนนขี้ตุ่น  นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
121บ้านหนองบัวรองสามัคคี  นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ 80.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
122บ้านห้วยแคน  นายอุดม สุภารี 100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0099.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
123บ้านหัวทำนบ  นางประดับ กุมาลา 70.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
124บ้านโคกพลวง  นายสุเทพ แสงสุระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  นายวีรชัชช์ นิลทวี 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านเมืองรัง  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า 60.00100.0075.00100.0080.00100.0070.00100.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0080.00100.0070.00100.000.000.00
127บ้านหนองปรือ  นายสากล พันธ์สวัสดิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
128บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  นายอัครเดช ไชยโยราช 90.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.000.000.00
129บ้านหลุ่งประดู่  นายธงชัย ปิตตาละเพ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านจอมศรี  นายกฤชฐา ดอนกระโทก 90.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
131บ้านหนองม่วงหวาน  นายเชิด บุบผามาลา 100.00100.0083.00100.0066.00100.00100.00100.0075.00100.0083.00100.0083.00100.0042.00100.0066.00100.000.000.00
132บ้านหนองม่วงใหญ่  นายฉลอง จันทร์ลอย 100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.000.000.00
133บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ 100.00100.00100.00100.0090.000.0010.000.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
134บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
135วัดหนองนา  นางสาวอ้อย สงึมรัมย์ 20.00100.0087.00100.0096.00100.0050.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00
136บ้านกระทุ่มแท่น  นายสำราญ ฝากไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านตะแกรง  นายสมดี พรหนองแสน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านท่าลี่  นายสิทธิชัย ลวกไธสง 0.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0020.00100.000.00100.000.00100.0050.00100.000.00100.000.000.00
139บ้านหนองนกเขา  ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา 100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.00100.00100.000.000.00
140บ้านหนองสาย  นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล 0.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0090.00100.000.000.00
141บ้านหลุ่งตะเคียน  นายสุรพล หมื่นโยชน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142รักชาติประชาบำรุง  ว่าที่ร.ต.วีรชน เทนอิสสระ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย  นายมานะ ครุธาโรจน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
144บ้านตะโก  นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
145บ้านสวนหอม  นายอุดร พนมศรี 100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.00
146บ้านแสนสุข  นายระติเดช ทับแสนลี 90.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
147บ้านหนองไผ่  นายสุวิทย์ จงสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
148บ้านหนองม่วง  นางจันทร์จิรา วาปีทะ 50.000.00100.00100.00100.00100.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.000.00100.00100.000.000.00
149บ้านห้วยปอ  นายสมยศ นามแก้ว 98.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
150บ้านโคกสะอาด  นายรักชาติ พันธ์ศรี 80.00100.00100.00100.0028.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.0079.00100.0086.00100.00100.00100.000.000.00
151บ้านตะคร้อ  นายสมเกียรติ พึ่งจันดา 90.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
152บ้านสระมะค่า  นายสุรสิทธิ์ ไตรศร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
153บ้านหนองพลอง  นายทองอินทร์ ไปเจอะ 100.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
154บ้านหนองโสน  นายบุญธรรม ลวกไธสง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
155บ้านหัวสะพาน  นายธนิต แทนสูงเนิน 100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
156บ้านหินดาด  นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
157ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
158บ้านกรูด  นายจีรวัฒน์ เกตศิลา 100.00100.0094.00100.0094.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
159บ้านกันผม  นายชัชวาล ตุนาค 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
160อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  นายวิทยา จิตเงิน 100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
161โนนตาวิทย์  นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย 100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.000.000.00
162บ้านพระพุทธ  นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
163สมบูรณ์วัฒนา  นายสุนัย บรรจงรอด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
164ชุมชนวัดรวง  นายประสงค์ ชูใจ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
165บ้านนาตาวงษ์  นายสุนันท์ คำกอง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
166วัดสลักได  นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
167สมานมิตรวิทยา  นายประเสริฐ กล้าหาญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
168อำนวยศิลป์สารกิจ  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
169โคกวังวนวิทยา  นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
170บ้านด่านพัฒนา  นายประสิทธิ์ เดชครอง 100.00100.0080.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
171บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  นายสุนิชฌาน ไกรคุ้ม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
172บ้านหนองบัวโคก  นายถนัด เกรัมย์ 100.00100.0077.00100.00100.00100.0066.00100.0062.00100.0027.00100.0027.00100.00100.00100.0027.00100.000.000.00
173บ้านหนองยาง  นายสุชีพ นิตย์ด่านกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
174เพชรมาตุคลา  นายสุนันท์ เพ็ญสุขพิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
175ภูทองวิทยา  นายสายนต์ อ่อนคำสี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
176พิมานประชาสันต์  นายเศรษฐเมธ พรมวัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน