ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1ไตรคามสามัคคี  นายโกศล พงษ์นิรันดร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
2บ้านกระถินหนองเครือชุด  นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
3บ้านเกรียมโนนสำโรง  นายฉันทณัฏฐ์ ธูปกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
4บ้านดอนผวา  นายสิทธิชัย เผยฤทัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
5บ้านไพ  นายวรเดช ดิษฐ์ธนากุล 80.00100.0070.000.0080.000.0080.000.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0040.000.00100.00100.000.000.00
6บ้านสะพาน  นายนราศักดิ์ เกษตรเวทิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
7บ้านหนองพลอง  นายชนวีร์ พิมพ์พา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.00100.000.000.000.000.00
8บ้านกระเพรา  นายชัยชนะ ชุนเกาะ 100.00100.0070.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
9บ้านคล้าโนนคราม  นายสิทธิชัย จริงโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
10บ้านจันอัด  นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
11ดอนท้าววิทยา  นายพัฒน์ พานสมบัติ 0.00100.0044.00100.0078.00100.0056.00100.0056.00100.0067.00100.0089.00100.0089.00100.0089.00100.000.000.00
12บ้านด่านติง  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
14บ้านเมืองที  100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.000.000.000.00
15บ้านเหล่าพิทยาคม  นายจรูญ ชมจอหอ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
16กันเกราพิทยาคม  นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ 0.00100.0088.00100.0093.00100.0067.00100.0079.00100.007.00100.0063.00100.0089.00100.000.00100.000.000.00
17บ้านดอนม่วง  นายทวี กิจสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
18บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)  นายไพทูลย์ พิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
19บ้านหนองจำปา  นายสังคม เพียงพานิช 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  นายวิช้ย กฤษกลาง 100.00100.0053.00100.0071.00100.0023.00100.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0066.00100.000.000.00
21บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสุขสันติ์ พรมภา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
22โพธารามพิทยาคม  นายสำเภา สำเนากลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
23วัดบ้านด่านคนคบ  นายสมศักดิ์ ชาติวีรัตนไตร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
24บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)  นายจักราวุธ วิจบ 100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.000.00
25บ้านด่านเกวียน  นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว 80.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
26บ้านด่านทองหลาง  นายสมศักดิ์ เซ็นกลาง 100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
27บ้านโตนด  นายบำรุง โลหะการก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
28บ้านโนนมะกอก  นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
29บ้านโนนมันเทศ  นายประมวล สุวรรณบุบผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
30บ้านหนองโจด  นายประกอบ กุฏโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.000.000.00
31อนุบาลตลาดแค  นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
32บ้านธารปราสาท  นายปรีชา ทองปาน 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
33บ้านวังม่วง  นายนิรันดร เสือกำปัง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0068.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
34บ้านส้มมิตรภาพที่93  นายเอกฉันท์ โชติฉันท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
35บ้านหญ้าคาเหนือ  นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู 100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
36บ้านหลุมข้าว  นายสละ กิ่งโพธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
37การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  นายมังกร ช่วยสระน้อย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
38ชุมชนบ้านเพชร  นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ 100.00100.0095.000.00100.00100.0080.000.0080.000.0080.000.0080.000.00100.00100.0080.000.000.000.00
39ไตรมิตรวิทยา  นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม 70.00100.0080.00100.0085.00100.0065.00100.0090.00100.0087.00100.0090.00100.0095.00100.0087.00100.000.000.00
40บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  นายชุมพล ขอเหล็กกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
41บ้านขามชั่งโค  นายจำเริญสุข พุฒขาว 100.00100.0040.000.0080.000.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
42บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)  นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์ 100.00100.00100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.0090.000.0070.000.00100.00100.000.000.00
43บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์  นายประวัติ นวลสกุลนิภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
44บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)  นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์ 100.00100.0088.00100.0087.00100.0089.00100.0074.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.000.000.00
45บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุมิตร เกียรตินอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
46บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  นางผุสดี สุวรรณบุบผา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
47บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  นายวินัย เม่ากลาง 0.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.000.00
48บ้านเปราะหอมพัฒนา  นายสุนทร วังสำเภา 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
49บ้านพลจลก  นายวิเชียร ชาติผดุง 100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์พิทยา)  นางรัชนีวรรณ จันวงษา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
51บ้านหนองแจง  นายอรรฆพล เกษะโกศล 90.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
52บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53บ้านขามเฒ่า  นายชัยยศ ปัญญาสงค์ 100.00100.0090.000.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
54บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)  นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง 100.00100.0087.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
55บ้านมะรุม  นายนพดล ศรีจันทร์นนท์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
56บ้านเสลาถั่วแปบ  นายสุนทร ตับกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
57บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.  90.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
58บ้านหนองนา  นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
59บ้านหนองม้า  นายสมเกียรติ สุขจิตร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0053.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
60บ้านคอหงษ์  100.00100.0039.000.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
61บ้านซาด  นายกฤตภาส นิกรกุล 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
62บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  นางจินดา เสือบุญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
63บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)  นายวิรัช กลิ่นพยอม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
64บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  นายกฤตพล พรมโพธิ๋ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
65บ้านหนองอ้อ  นายสมานมิตร ดอกขจร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
66บ้านคอนน้อย  จ่าสิบโทปิติกร ซ้ายขวา 100.00100.0076.00100.00100.00100.0071.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0047.00100.00100.00100.000.000.00
67ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)  นายเดชา รวมใหม่ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
68บ้านโป่งแมลงวัน  นายพิชิตปรีชา สุระชน 100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
69บ้านยางน้อยหัวสิบ  นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
70โคกเพชรสระมโนรา  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 90.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
71บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นางสาวจิรชยา คงแสนคำ 100.00100.0076.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.0096.00100.00100.00100.0055.00100.00100.00100.000.000.00
72บ้านหนองรังกา  นายเจริญ ศรีแสนปาง 100.00100.0051.00100.0060.00100.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
73อ่างห้วยยาง  นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
74สุขานารี 2 (หนองขอน)  นายมนตรี แย้มโสภี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
75บ้านกระโดน  นายสมพร ชัยดิษฐ์ 100.00100.00100.00100.0095.000.0095.000.0095.000.0095.000.00100.00100.0090.000.00100.00100.000.000.00
76บ้านโคกสูง  นายคำเครื่อง มาลา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
77บ้านบึงทับช้าง  นางกนกธร ภูวิศวิชามัย 10.00100.0090.00100.0080.00100.0070.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.0020.00100.000.000.00
78บ้านลำเชิงไกร  นางนนทนา วัชรธนาคม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
79บ้านหนองไข่น้ำ  นายสมศักดิ์ จักสาร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
80บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)  นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง 95.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
81วัดสว่างอารมณ์  นายนิรันดร์ เสือกำปัง 0.000.0080.00100.0090.00100.0070.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0080.0080.0090.00100.000.000.00
82ตำบลบ้านโพธิ์  นายวิรัช คุัมกลาง 100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
83บ้านกรูดหนองออก  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
84บ้านกล้วยจอหอ  นายตระกูล บัวเป้ามา 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
85บ้านจอหอ  นายอุทิศ โทแหล่ง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
86บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
87บ้านมะค่า  นายอรรฆพล เกษะโกศล 100.00100.0090.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.000.00
88บ้านระกาย  นางวนิดา นาคดิลก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
89บ้านลองตอง  นายสุพจน์ เยียวรัมย์ 90.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.000.00
90บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  นายสมใจ ผิสา 100.00100.0085.00100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91ชลประทานสงเคราะห์  นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ 100.00100.0084.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
92ทหารอากาศบำรุง  นายสมวาท จงหมื่นไวย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
93บ้านโกรกเดือนห้า  นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
94บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)  นายณัฐพงศ์ กอสาลี 100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
95บ้านหนองปรู  นายฐปนนท์ ทองเกิด 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
96บ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ)  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
97บ้านหนองพลวงใหญ่  นายนคร คชสีห์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
98เสนานุเคราะห์  นายธนกฤต กีรติเกริกไกร 70.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.0070.000.000.000.00
99เมืองนครราชสีมา  - 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
100วัดสระแก้ว  นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
101สวนหม่อน  นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
102สามัคคีรถไฟ  นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
103สุขานารี  นายกมล พุมรินทร์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
104อนุบาลนครราชสีมา  นายอำนาจ อยู่คำ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
105บ้านทับช้าง  นาพงศ์วิทย์ ภูวนาถปรีชา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านบึงสาร  นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล 90.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
107บ้านพะเนา  นางจินตนา ชูช่วย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
108บ้านพะไล  นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง 100.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
109บ้านมาบมะค่า  นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล 90.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
110บ้านยองแยง  นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
111บ้านหนองระเวียง  นายสุพิชญ์ พรอยุ่ศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
112บ้านหนองสมอประชาพัฒนา  นายรัตนะ ปลอดกระโทก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
113ประชาสามัคคี  นายสายัณ ยิ่งสง่า 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
114บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล 100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
115บ้านบึงตะโก  นายธานินทร์ สำรวล 100.00100.00100.00100.0050.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
116บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  นายกฤตภาส นิกรกุล 100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
117บ้านพุดซา  นายขวัญชัย นาคเครือ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
118บ้านละลมโพธิ์  นางสาวสุรัชนี ศรีจันทรอาภา 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
119บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)  นายนิวัฒน์ คำกอง 0.00100.00100.00100.00100.00100.0035.0072.0015.00100.0034.00100.0020.0082.0045.0080.0030.00100.000.000.00
120บึงสาลี  นางสุปรีชา ครูศรี 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
121เคหะประชาสามัคคี  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 50.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.000.000.00
122ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123บ้านคนชุม  นายมานะ อุนารัตน์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
124บ้านทุ่งกระโดน  นายช่าง ศรีไชย 0.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
125บ้านภูเขาลาด  นายสมศักดิ์ ช่างไม้ 100.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
126บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)  นายพงษ์ชัย ศิริมาสรังษี 0.00100.0097.00100.0092.00100.0093.00100.0043.00100.0021.00100.0051.00100.0095.00100.0038.00100.000.000.00
127บ้านหลักร้อย  นายสามารถ โพธิ์นอก 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
128วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7  นายสุรเชษฎ์ คุ้มกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.000.00
129ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่  นายประจวบ โอนนอก 100.00100.00100.00100.0080.00100.0085.00100.0085.00100.0090.00100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.000.000.00
130บ้านโคกไผ่-ขนาย  นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
131บ้านต่างตา  นายสุพิษ จุ้ยกลาง 100.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.00
132บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  นายณรงค์ อ้นถาวร 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
133บ้านหนองกระทุ่ม  นายนรินทร์ นิติธรรม 100.00100.00100.00100.00100.00100.0082.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.000.000.00100.000.000.00
134บ้านหมื่นไวย  นายทินกร แพเกาะ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
135บึงพญาปราบ  นางรุ่งนภา บุญกลาง 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
136บ้านดอนขวาง  นายประสาท แนบพิมาย 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
137บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายเอกชัย นางาม 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
138บ้านหนองตาคง  นายนิมิตร มากกลาง 100.00100.0090.00100.0090.00100.0095.00100.0085.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.00
139บ้านหนองพลวง  นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
140บ้านหัวทะเล  นายยวญ จันทบุรี 98.00100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.0070.00100.000.000.00
141วัดทุ่งสว่าง  นางนัยนา ตันเจริญ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
142วัดบ้านหนองบัวศาลา  นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
143อ่างหนองแหนประชาสามัคคี  นางมัลลิิกา มีศิลป์ 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน