ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มุกดาหาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมารุต อุปนิสากร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชุมชนศรีบุญเรือง  นายวิเศษ ปรีประสาท 042-61820 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านท่าไค้  นายคณิต จารุการ 042-613182 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
3บ้านนาโปน้อย  นายปิยะ นามน้าวแสง - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านโนนศรี  นางเอมอร ภูแด่น 042-631183 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
5บ้านบุ่งอุทัย  นายสมัย แก้วเสนา 042-613653 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
6มุกดาลัย  นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ 0-4261-311 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"  นายกัณฑ์เอนก ทวีโคตร 042-680121 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านสามขามิตรภาพที่ 3  นายปรัชญา มานะวงศ์ 042-643780 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9แก้งโนนคำประชาสรรค์  นายสมถิ่น โทจันทร์ 042-680121 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
10บ้านคำป่าหลาย  นายสุรชาติ แสนวิเศษ 042-643084 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
11บ้านนาคำน้อย2  นายวินิจ พลธะรัตน์ 042-610466 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00-
12บ้านนาตะแบง1  นายวีระพงษ์ ทองผา 042670155 15 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านนาสองห้อง  นายประกอบ ใจสุข 042-670102 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
14บ้านนาเสือหลาย  นายปราศิต สุพรหมอินทร์ 042-613318 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
15คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา  นายรณชัย ปัญญาพ่อ 042-640040 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
16บ้านคำเขือง  นายสละ ตรีทศ 042-676473 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านคำเม็ก  นายจันทวิส พันธุ์สุข 042-680121 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านโค้งสำราญ  นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร 042-680121 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านดงมัน  ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย 042-680121 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง  นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์ 042-613419 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.00100.0075.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
21บ้านพรานอ้น  นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์ - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.00100.000.0088.89-
22บ้านเหล่าคราม  นายพิเชษฐ มหาวงศ์ 042-620949 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0095.0095.000.0096.67-
23บ้านหนองแวง  นายชาติชาย ก่อคุณ 042-680121 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0095.0097.0096.0097.0098.000.0098.1113/06/2016
24บ้านโคก1  นายสุรศักดิ์ จันทรโคตร 042-680121 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.0080.0070.0072.0075.0080.0030.0080.000.0075.2213/06/2016
25บ้านป่าหวาย  นางเอื้อมกาญจน์ จันทพันธ์ 042-610421 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0075.0080.0075.0080.0080.0079.0013/06/2016
26บ้านพังคอง  นายทวีศักดิ์ สายคง 042-610451 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านสงเปือย  นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ 042-680121 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านหนองบัว  นายสมบัติ ศรีวิเศษ 0852097924 231 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0085.0080.0085.0085.0085.0080.0080.0080.000.0082.2210/06/2016
29บ้านดงเย็น  นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์ 042-612583 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านคำบง2  นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลา 042-680121 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
31บ้านโคกขามเลียน  นายประกอบ มีธรรม 042-676422 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  นายสุรชัย กุลวงศ์ 042-680119 ยังไม่กรอกข้อมูล
33บ้านป่งโพน  นายวัชรินทร์ ใจสุข 042-680121 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3310/06/2016
34บ้านโพนสวาง  นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตร 0961873155 226 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0060.00100.0080.00100.00100.00100.000.0092.22-
35บ้านสามขัว  นายสมมัคร ผลสว่าง 042-680121 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านหนองแคนนาจาน  นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ 042-680121 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านป่งเปือย  นายบรรลือ มิระสิงห์ 042-680320 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านนาโด่  นางปาริชาต ทับทอง 042-670118 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5610/05/2016
39บ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์  นายประสาทชัย แสนนา 042-680121 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40ชุมชนนาโสก  นายประชาน แสนสุข 042-680121 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านหนองน้ำเต้า  นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ 042-670154 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.78-
42บ้านนาหัวภู  นางเยาวลักษณ์ สะภา 042-676461 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ  นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงค์ 042-661016 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านคำผักหนอกสงเปือย  นายไพรัตน์ ปัตสาลี 042-680121 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
45บ้านคำฮีเบญจวิทย์  นายภูวดล พลอยพันธ์ 042-60002 19 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านดอนม่วย  042-680121 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
47ชุมชนบางทรายใหญ่  นายประกิต บางทราย 042-674033 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
48บ้านหนองหอยป่าหวาย  นายประวัติ ลิ้มตระกูล 042-660412 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0090.00-
49บ้านหนองแอก  ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 042-680121 ยังไม่กรอกข้อมูล
50บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  นายภูวดล พลอยพันธ์ 042-680121 19 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านดงมอน  นายบุญอำนวย แฝงสาคู 042-661501 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0095.00100.00100.00100.0095.0095.000.0097.22-
52บ้านคำผึ้ง  นายฉลาด สุพร 042-680121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
53บ้านจอมมณีใต้  นายเพ็ญสมัย แก้วตา - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
54ไตรมิตรวิทยาคม  นายอาทิตย์ ทองรอบ 042-676402 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
55บ้านนาดี2  นายหัสดร สุดชา 042-680121 224 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.0070.0060.0090.000.0080.000.000.0080.000.0075.00-
56บ้านโนนตูม  นายนิพนธ์ สินพูน 042-680121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
57บ้านผึ่งแดด  นายรวมมิตร พันธ์มุก 042-680121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
58บ้านสงเปือยเหนือ  นายมงคลสิริ สุพร 042-661516 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0070.0080.0090.0090.0080.0080.000.0080.00-
59บ้านห้วยยางจอมมณี  นายวรชาติ สกุลเดช 042-661503 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5987.0064.0070.0086.00100.00100.00100.0084.00100.000.0087.89-
60บ้านหนองไผ่  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 042-680121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
61บ้านไร่  นายศรีศักร ศรีอระพิมพ์ - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านกุดแข้  นายวิพัฒน์ บัวชู - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านกุดแข้ใต้  นายเชาวลิต แสงเดือน 0849553263 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0090.00100.00100.00100.0070.00100.000.0090.00
64บ้านแก่นเต่า  ว่าที่ ร.ต.ชินชาติ ชูคำสัตย์ 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านดงยางนันทวัน  นายวิเชียร สุขสำราญ 042-670100 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านนาถ่อน  นายจิรวัฒน์ ทะเสนฮด 042-670113 324 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
67บ้านนาโสกน้อย  นายปริญญา บุญล้อม - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
68ชุมชนโพนทราย  นายโอวาท สุเลิศ 042-660693 229 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.0060.0070.0070.0060.0070.0070.0070.000.000.0067.14-
69บ้านม่วงหัก  นายฉลอง พันธ์บุปผา 042-660964 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองหญ้าไซย์  นายประดิน อินไชยา 042-670114 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
71คำสายทองวิทยา  นายประสาน จันทร์เผือก 042-660540 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0085.0080.0090.0085.0085.0090.0080.000.0085.00-
72บ้านกุดโง้ง  นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทย 042673005 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
73บ้านดานคำ  นายอังกูร อ้วนพหรมมา 042-672131 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.4423/05/2016
74นาคำน้อยวิทยา  นายวิเศษ ปรีประสาท 042-680121 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
75เมืองใหม่  นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ 042-611346 11 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านศูนย์ไหม  นายเฉลิม มหาอุป 094823296 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านเหมืองบ่า  นายณัฏฐกิตติ์ คำมะวงศ์ 042-640064 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78อนุบาลมุกดาหาร  นายสายันต์ บุญลี 042-631248 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0070.0040.0050.000.00100.00100.00100.000.0075.0006/06/2016
79บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501  นางรัตนภรณ์ คนหาญ 042-680121 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/03/2016
80บ้านซ่ง  นายสุรไกร แสนโสม 042-691453 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านโนนสังข์ศรี  นายยงยุทธ ไชยสีหา 042690176 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0015.0015.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0081.1130/06/2016
82บ้านม่วง  นายอาทิตย์ อมรสิน 042-684006 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านแมด  นางสาวอนัตตา ชาวนา 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านหนองเอี่ยนดง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายอุทิศ ผิวขำ 042 691452 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
85บ้านเหล่า  นายทักษิณ คนซื่อ 0862276642 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0091.1130/04/2016
86บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"  นายบุญทอม สุพรรณ 042-684200 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านโคก2  นายเชิญสิน ไชยเพชร 042-684020 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านดงยาง1  ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐ - 29 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
89บ้านดอนป่าแคน  นางศิวพร อาจหาญ 042-680121 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
90บ้านตูมหวาน  นายเอกราช พรหมพิบูลย์ 042-664538 314 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0070.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.0093.7514/06/2016
91บ้านแฝก  ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ไชยมาโย 042-680121 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  นายบุญชอบ อุสาย 042-680121 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านโพนงาม  นายปานไทย ภูล้นแก้ว 042-636061 13 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
94บ้านหนองสระพังทอง  นายเพลินศักดิ์ บุตดีวงศ์ 042-680121 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.6717/06/2016
95ห้วยตาเปอะ  นายมนตรี จันทวงศ์ 042-670153 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
96ชุมชนบ้านคำชะอี  นายสมปอง เสียงล้ำ 042-635061 ยังไม่กรอกข้อมูล
97บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  นางภัทร์สิริย์ ไชยธงยศ 042674510 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0099.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.80-
98บ้านแก้งช้างเนียม  - 042-676617 16 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
99บ้านนาปุ่ง  นายรักสยาม แสนสุข 0807640283 29 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
100บ้านโนนสว่าง1  นายสมศักดิ์ อุปัญญ์ 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านหนองกะปาด  นางศรีสุพรรณ แสนโสม 042642027 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/07/2016
102วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์  นายกิตติพล ห้วยทราย 0872337286 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8910/06/2016
103บ้านกลาง  ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย 042-670105 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0070.0080.0070.0080.0080.0070.0080.0080.000.0076.6704/08/2016
104คำบกราษฎร์นุกูล  นายจักรกฤษณ์ โลคลัง 042-670102 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0060.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
105บ้านบาก1  - 042-663002 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0050.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.0013/05/2016
106บ้านห้วยลำโมง  นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์ 042-663140 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0060.00100.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0084.44-
107บ้านหนองเอี่ยน  นายวรเชษฐ์ พันโกฏิ 042-636040 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านโคกสว่าง2  นางวัชราภรณ์ สกุลทราย 042-680121 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0010/06/2016
109บ้านนาหลวง1  นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว 042-670157 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านหนองบง  นายประยุทธ ศรีเสน 042-664033 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/10/2016
111บ้านหนองไฮ  นายกงสี คล่องแคล่ว 042-680121 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านเหล่าสร้างถ่อ  นายสมจิตร แสนคำ 042-680121 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
113ชุมชนดอนตาล  นายทวี ซามงค์ 042-689091 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0050.0050.0080.00100.00100.0080.0080.000.0077.78-
114บ้านนาม่วง  นายอรรณพ โพธิ์ศรี - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0080.0080.0090.00100.00100.0080.0080.000.0088.89-
115บ้านโพนสว่าง  นายพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์ - 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/06/2016
116บ้านห้วยกอก2  นายอนุศักดิ์ ว่องไว - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
117นาสะเม็งวิทยา  นายจิรวัฒน์ ผิวงาม 042612153 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.0090.0095.00100.00100.00100.000.0097.78-
118บ้านโคกพัฒนา  นายวิชยา คนไว 042-680121 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.0070.0070.00100.00100.0080.00100.000.0086.67-
119บ้านนาสะโน  นายปิโย ลุสุข 042-670148 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
120นาหว้าประชาสรรค์  นายบุญนาม อินทะปัญญา 042-630170 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6711/03/2016
121บ้านหนองกระยัง  นายสมเกีรยติ ศรีอาด 042-613172 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านบาก2  นายสุรเพชร อัฐนาค 042-611217 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0007/06/2016
123บ้านนายาง  นายวิบูลย์ ราชอุดม 042-680121 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
124บ้านภูล้อม  นายสุนทร ไชยพันธ์ 042-670137 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนองบอน  ส.อ.จิตติ ช่างแกะ 042-670167 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
126บ้านภูผาหอมพัฒนา  นายสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล 042-670136 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0050.0050.0070.0040.000.0061.25-
127ป่าไร่ป่าชาดวิทยา  นายไพโรจน์ ยืนยง 042-664408 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
128บ้านนาทาม  นายจิตติพงษ์ มัธยม 042-670119 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0090.00100.000.0096.6713/07/2016
129บ้านนาป่ง  นายสมหมาย นุทธบัตร - 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
130บ้านนามน  นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ 042670121 ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านโนนสวาท  นายบุญแสง สมไวย์ 042-670127 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านห้วยทราย2  นายสมหมาย นุทธบัตร - 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านหนองเม็ก  นายบุญแสง สมไวย์ 042-670147 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
134ชุมชนโพธิ์ไทร  นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์ 042-640530 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านแก้ง2  นายไพบูลย์ ใหมคำ 042-680121 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00-
136บ้านโคกหนองหล่ม  นายสมพร หมันสิงห์ 042-680121 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.000.00100.000.0097.50
137บ้านคำดู่  นายสุริยัน ทรัพย์ผล 042-640675 28 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
138บ้านดง  นายวชิระ แสงบุญ - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0080.0090.0090.0090.0095.0095.0090.00100.000.0089.4410/05/2016
139บ้านนาคำน้อย1  นางวรารัตน์ คันธโรรส 042613171 ยังไม่กรอกข้อมูล
140บ้านนาโพธิ์  นายเดชดำรง ตุระซอง 042-680121 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
141บ้านภูวง  042-613305 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0087.00100.0035.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.3323/05/2016
142บ้านเหล่าหมี  นายอนันต์ ปริปุรณะ 042-610407 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
143บ้านโคกสว่าง1  นายเสน่ห์ สุพรรณ 042-676523 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/06/2016
144บ้านท่าห้วยคำ  นายไชยยศ จันทพันธ์ 042-613307 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านนายอ  ว่าที่ ร.ต.ฤทธิ์กล้า ขุนทวี 042-613277 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.0014/09/2016
146บ้านป่าพยอม  นายสุทัศน์ บุญแพง 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147สยามกลการ4  นายพลพัก์ คนหาญ 042-670171 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.000.000.000.000.000.0094.00-
148บ้านเหล่าแขมทอง  นายปิโย ลุสุข 042680121 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
149ชุมชนบ้านม่วงไข่  นายคุณาธรณ์ พลสาร 095-534999 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0060.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.0081.11-
150บ้านคำสร้อย  นายสุรสิทธิ์ จำปาเทศ 042-638203 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านด่านมน  - 042-680121 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านโนนเกษม  นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ 042-681126 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
153บ้านภูแผงม้า  นายสมบัติ นาจาน 042-676460 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0090.000.0094.44-
154คำแฮดประชาสรรค์  นายสมชัย เจริญไกร 042-641008 119 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านคำนางโอก  นายไพศาล เจริญราษฎร์ 042-680121 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
156บ้านนาหลวง2  นายเกษร สินพูน 083-415157 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.0030/06/2016
157บ้านบะ  นายชุมพล ประเทพา 042-680121 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.0090.00100.0027.00100.00100.00100.0011.00100.000.0080.67-
158บ้านป่าแดง  นายวิวัฒน์ สุวรรณไตรย์ 0857446200 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านหนองสระพัง  นายพิริยะ ทองมนต์ 0846045950 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0064.4404/05/2016
160บ้านอุ่มไผ่  นายชัยยา สาระไชย 0812631443 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
161ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 042662502 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7805/03/2016
162บ้านคำบง1  นายสังคม วีระพันธ์ 042670110 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านคำพอก2  นายเคมี โนรีรีตน์ 042680351 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านนิคมร่มเกล้า  นายสุริยา เสียงเย็น 0 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
165บำรุงพงศ์อุปถัมภ์  นายธงชัย บุตรกาล 042638299 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
166บ้านหนองนกเขียน  นายองอาจ สุพรรณโมก 042680041 ยังไม่กรอกข้อมูล
167ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  นายสุเพศ ยุติพันธ์ 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7805/03/2016
168บ้านห้วยกอก1  นายวิมาน พันธุวรรณ 042638076 110 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 0-4267-010 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
170บ้านนากอก  นายบุญยืน ขันติยะ 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านนาสองเหมือง  นายอภิเชก เผ่าภูไทย 0930919342 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0015/05/2016
172บ้านน้ำเที่ยง2  นายประกาศ สว่างวงษ์ 0 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านนาอุดม  นายวิจิตร คุณพูล 042-670125 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5982.0076.0075.0080.00100.00100.00100.00100.000.000.0089.13-
174บ้านขอนแก่น  นายกานต์ นักลำ 042-670107 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0075.000.00100.00100.00100.0080.00100.000.0089.38-
175บ้านคำไหล  นายอุดม ส่วยโสภา - 58 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3317/04/2016
176คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3  นายเผย สุพรรณโมก 042049282 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
177บ้านป่าเตย  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
178ป่งแดงวิทยาคม  นายสมชาย อุตสาหะ 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน  นางฐนิศรา นักลำ 042662010 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านโนนสะอาด2  นายชัยยา สาระไชย 081-263-14 ยังไม่กรอกข้อมูล
181หนองข่าประชาอุทิศ  นายทัศน์เทพ เทพสุระ 042680010 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.11-
182บ้านหนองแวงใหญ่  นายพงศธร วรรณา 042680039 126 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านดงหลวง  นายศิโรจน์ อาจวิชัย 042697051 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านเปียด  นายอารักษ์ ทองมหา 042697222 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2219/05/2016
185บ้านโพนแดง  นายพงศักดิ์ คนหมั่น 042-697237 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านโสก  042697231 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
187บ้านกกตูม  นายสมบิล บริสุทธิ์ - 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.000.000.0090.000.000.0096.67-
188บ้านแก้งนาง  นายวุฒิชัย ไชยกาศ 042-670106 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านขัวสูง  นายมนาส สาระไชย 042670108 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.00100.000.0089.00-
190บ้านนาหินกอง  นายทองสม สมลับ 042670124 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านปากช่อง  นายสมบูรณ์ เหลือผล 042-670129 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
192สยามกลการ 5  113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านสานแว้  นายธิรัตน์ เหลือผล 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194หมู่บ้านป่าไม้  นางไพรวรรณ์ เนตคุณ 042-670131 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195ร่มเกล้า  นายโสภณ แก่นงาม 042-644123 ยังไม่กรอกข้อมูล
196บ้านก้านเหลืองดง  นายรังสรรค์ สุทารัมย์ 042644027 131 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ  นายโมช แก่นงาม 042-670117 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.0067.0098.000.0094.33-
198บ้านนาหลัก  นายธีรกร เชื้อคำจันทร์ 0892213840 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
199บ้านฝั่งแดง  นายภาณุพงศ์ ศรีประเสริฐ 042-670133 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0050.0080.00100.00100.00100.000.0090.0013/06/2016
200บ้านโพนไฮ  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 042-670134 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านมะนาว  นายสมบูรณ์ ศรีหาพล 042670138 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
202บ้านหนองคอง  นายสมศักดิ์ ศรีมาชัย 042670145 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0070.00100.000.0094.44-
203พระราชทานบ้านหนองหมู  นายชาญวุธ แสงฤทธิ์ 042670152 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0095.00100.0091.00100.00100.00100.00100.000.0098.44-
204บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้ง 042-670134 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
205ชุมชนบ้านหนองบัว  นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ 0898617975 ยังไม่กรอกข้อมูล
206บ้านชะโนด 2  นายสุเทพ ทองผา 042644526 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
207บ้านน้ำบ่อดง  นายจำรัส รัตนวิชัย 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านหนองยาง  นายวทัญญู ปังอุทา 042644594 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
209บ้านหนองหนาว  นายภาสกร จันทะรักษ์ 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0091.1110/06/2016
210บ้านเหล่าดง  นายไมตรี พนันชัย 042-644532 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
211บ้านย้อมพัฒนา  นายปรัชญา มานะวงศ์ 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0058.00100.000.0090.89-
212บ้านหว้านใหญ่  นายยุทธพล คำมุงคุณ 042699260 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6717/06/2016
213บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  จ่าสิบเอกกวีศักดิ์ ช่างทอง 042699455 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านนาดีโคกสวาท  นายธีระพล พันธุพาน - 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านป่งขาม  นายบัณฑิต จันทร์ลุน 042699310 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา  นายบรม บำรุงสวัสดิ์ - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
217บ้านสองคอน  จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทอง 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
218หนองผือดอนม่วง  นายสมเลิศ ใจสุข 042699453 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านหว้านน้อย  นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง 042698454 19 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
220บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  นายรังสิต บุญพอ 042699452 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221เมืองพาลุกากรภูมิ  ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง 042694216 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0085.0090.0085.0090.0090.0090.0085.000.0088.33-
222บ้านขามป้อม  นายประยูร บุญประสพ 042694080 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/06/2016
223บ้านชะโนด 1  042613483 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
224บ้านทรายทอง  นายทวีวรรณ เมาะลาษี 042694218 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
225บ้านโนนสว่าง 2  นายแสนสุข พาลุกา - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
226ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  นายคมสัน ไชยต้นเทือก 042-694022 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0033.0044.0062.0071.0092.00100.0080.00100.000.0075.7830/06/2016
227ชุมชนเมืองหนองสูง  นายไพโรจน์ กลางประพันธ์ 042635066 229 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0023.0085.000.000.000.000.0056.000.000.0066.00-
228บ้านคันแท  นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ - 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
229บ้านนาตะแบง 2  นายวิชัย จูมแพง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
230บ้านนาหนองแคน  นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ - 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231บ้านบุ่ง  นายศิริพร บุญทะระ ยังไม่กรอกข้อมูล
232บ้านวังไฮ  นายจรูญ คนหาญ 0844733322 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.89-
233บ้านโนนยาง  นายเศรษฐชาติ ชาวันดี 042674537 221 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.1117/06/2016
234บ้านคำพอก 1  นายยุทธชัย น้อยทรง 0879487310 35 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5994.0070.0080.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.22-
235บ้านงิ้ว  นายวิทยา วังคะฮาต 0810604710 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78
236บ้านวังนอง  นายสโมสอน หนองสูง - 221 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0080.00100.00100.0080.00100.000.000.0086.25-
237บ้านหนองโอใหญ่  นายโอภาส จันปุ่ม - 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0024/06/2016
238บ้านโคกกลาง  นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่ม 042-642853 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
239บ้านคำพี้  นายทองพูล ไตรยวงศ์ 042642519, 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านโคกหินกอง  นายไสว แก้วหาญ 042670115 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
241บ้านเป้าป่าแสด  นายศราวุธ อาจวิชัย 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
242บ้านภู  นายพิจิตร สุนทรส 042-674628 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0019/05/2016
243บ้านแวง  นายเสกสรรค์ อาจวิชัย 042670142 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
244บ้านหลุบปึ้ง  นายกฤษฎา อาจวิชัย 042670154 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
245บ้านเหล่าน้อย  นายพิพัฒน์ แสนโสม 042-642857 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
246บ้านเหล่าป่าเป้ด  นายประศักดิ์ชัย ปู่ทา 042610518 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน