ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 22  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ปิยะมหาราชาลัย  นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ 042-512337 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.0070.0070.0080.00100.000.0085.00-
2คำเตยอุปถัมภ์  นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ 042-054242 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0099.0099.000.0099.63-
3นครพนมวิทยาคม  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ 042511509 ยังไม่กรอกข้อมูล
4ศรีโคตรบูรณ์  นายประจักร์ เข็มใคร 042-052175 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
5บ้านผึ้งวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 042-512337 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6ศรีบัวบานวิทยาคม  นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ 042-587117 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7วังกระแสวิทยาคม  นายสินธ์ สิงห์ศรี 0844287150 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8ปลาปากวิทยา  นายสุรพล มีหนองหว้า 042-589089 031 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9กุตาไก้วิทยาคม  นายอุดม สิริ 042-578304 26 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0060.00100.00100.0094.0006/06/2016
10มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  นายทนงชัย เจริญรัตน์ 042199716 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.75-
11ธรรมโฆษิตวิทยา  นายพิทยานุชิต พิมราช 042-512337 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12โคกสว่างประชาสรรค์  นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ 042-551024 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0040.0040.0080.0080.0080.0080.0080.000.0070.00-
13มหาชัยวิทยาคม  นายยอดชาย พ่อหลอน 042-512337 ยังไม่กรอกข้อมูล
14อุเทนพัฒนา  นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ 042503026 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
15ไชยบุรีวิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 042573084 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16พะทายพิทยาคม  นาโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง 042538067 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17รามราชพิทยาคม  นายวีระ ดีแนบเนียน 042051216 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
18ท่าจำปาวิทยา  นายสนั่น เมตุลา 042530648 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19เชียงยืนวิทยา  นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 0821154038 45 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0070.0060.0040.0090.0090.00100.0050.000.0068.75-
20บ้านแพงพิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 42591228 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21ภูลังกาพิทยาคม  นายสวาสดิ์ สมประสงค์ 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22ธาตุพนม  นายประหยัด วังวร 042-540842 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23นาถ่อนพัฒนา  นายชัยนาจ ศิรินุมาศ 042575231 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24อุ่มเหม้าประชาสรรค์  นายปรีชา เจตินัย 042-059035 521 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.0050.00100.00100.000.0091.25-
25โพนแพงพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต. สุมิตร แวงโสธณ์ 042-512337 ยังไม่กรอกข้อมูล
26กุดฉิมวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 042534555 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27เรณูนครวิทยานุกูล  นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย 042-579295 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  นางประวรรณะ มหาผล 042-534596 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0075.0050.00100.000.0050.0075.000.000.0066.6717/06/2016
29นาแกพิทยาคม  นายหัสนัย ธนโชคดี 042-571238 ยังไม่กรอกข้อมูล
30นาแกสามัคคีวิทยา  นายบรรจง ศรีประเสริฐ 042-57254 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
31พระซองสามัคคีวิทยา  นายสุกรี ชัยมงค์ 042583113 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
32หนองบ่อวิทยานุกูล  นางสุภัคชญา สินพูน - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0070.000.000.0080.000.000.0078.0029/05/2016
33ธรรมากรวิทยานุกูล  นายสมชาย บุญมั่งมี 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
34สหราษฎร์รังสฤษดิ์  นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ 042599238 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35สามผงวิทยาคม  นางเฉลียว ชินโณ 042055755 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
36สนธิราษฎร์วิทยา  นายวชิระ ปะทะดี 042551020 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านข่าพิทยาคม  ว่าที่พันตรีวิเชียร อุ่ส่าห์ 042055310 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.0090.0075.00100.0098.00100.00100.00100.000.0094.7110/08/2016
38นาคำราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด 042530726 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0050.0040.00100.0060.00100.0060.00100.000.0071.25-
39นาเดื่อพิทยาคม  นายเอกชัย คะษาวงค์ 042199741 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0010.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0075.0015/11/2016
40นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นายบัญชา ยี่สารพัฒน์ 042597131 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/07/2016
41นางัวราษฎร์รังสรรค์  นายอร่าม คูสกุลรัตน์ 42597461 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7507/07/2016
42ดอนเสียวแดงพิทยาคม  - 042-530618 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43อุดมพัฒนศึกษา  นายพิสิทธิ์ คำชนะ 042535982 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
44โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  นายนิยม ไผ่โสภา 042595072 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ค้อวิทยาคม  นายสกุณ แก้วพิกุล 0-4253-657 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46นาทมวิทยา  นายเดชา แก้วเชื่อม 042519174 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
47หนองซนพิทยาคม  นายชวนชัย ภูดีทิพย์ 042530945 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48วังยางวิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 042-577011 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0097.5010/06/2016
49หนองโพธิ์พิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 042-512337 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.0090.0095.000.00100.000.0093.5726/04/2016
50วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์  นายอาจ ชมภูโคตร 042053059 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0040.0040.0060.0060.0060.0060.0060.000.0052.5007/05/2016
51หนองแวงวิทยานุกูล  นายสุรพล บุญมีทองอยู่ 042530683 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.000.000.00100.0095.000.000.0095.00-
52มุกดาหาร  นายสมจิต ราชิวงค์ 042611087 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53นาโสกวิทยาคาร  นายสากล รักชาติ 042660104 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0090.0080.000.0081.25-
54ผึ่งแดดวิทยาคาร  นายคนิม เบญมาตย์ 042636196 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0060.0060.0030.0050.0050.00100.0060.000.0057.50-
55นวมินทราชูทิศ อีสาน  นายสุรชัย ติยะโคตร 042-672056 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56คำป่าหลายสรรพวิทย์  นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ 042643065 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/06/2016
57ดงเย็นวิทยาคม  นายฉลอง บุตรกาล 042-612605 411 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0086.000.000.0086.0086.000.000.000.000.0086.00-
58นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  นายทศพล อาจหาญ 042676305 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0095.0090.0090.000.000.0090.0090.000.0090.8330/06/2016
59มุกดาวิทยานุกูล  นายส่งเสริม เมืองฮาม 042639219 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  นายชาตรี ประดุจชนม์ 042660442 331 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0075.0090.0090.0090.0080.00100.00100.0080.000.0086.1110/06/2016
61ดงมอนวิทยาคม  นายราชัน อาจวิชัย 042661542 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
62เมืองมุกวิทยาคม  นายบุญเลี่ยม บุญศรี 042640052 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/07/2016
63คำสร้อยพิทยาสรรค์  นายวิมาลทอง ยืนยง 042681135 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.00100.0080.00100.000.0085.00-
64อุดมวิทย์  นายสุพจน์ พละพร 042-662495 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
65ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  นายอดิศร คันธโรรส 042680226 55 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0072.0032.0070.0031.00100.00100.00100.00100.000.0075.6315/06/2016
66แวงใหญ่พิทยาสรรค์  นายวิชาญ เกษเพชร 042049742 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0070.0070.0090.0060.00100.0090.00100.000.0081.2517/06/2016
67โชคชัยวิทยา  นายภักดี สมคะเณย์ 042662534 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68ดอนตาลวิทยา  นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา 042689088 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69โพธิ์ไทรวิทยา  นายณรงค์ ไชยสะอาด 042613139 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70ผาเทิบวิทยา  นายวิษณุกร จันทรา 042610271 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71ดงหลวงวิทยา  นายจีรชัย วังคะฮาต 042697040 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0095.0065.00100.0095.00100.00100.000.0094.38-
72กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล 042670158 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0080.0060.0060.0070.0060.0090.000.0075.0017/06/2016
73คำชะอีวิทยาคาร  นายเลียง ผางพันธ์ 042691082 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0085.00100.0090.00100.00100.0085.0095.000.0093.13-
74คำบกวิทยาคาร  นายธวัช สุขบัติ 042663070 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  นายวิชัย ช่างถม 042684099 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0098.7524/06/2016
76คำชะอีพิทยาคม  นายบุญชอบ อุสาย 042635023 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77เหล่าประชาอุทิศ  นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี 042663533 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00-
78หว้านใหญ่วิทยา  นายเศวต จอมจุมพล 042699062 123032559 5430.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79หนองสูงสามัคคีวิทยา  นายเสนอ กลางประพันธ์ 042635113 116 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2559
80พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  นายสายัน ปองไป 042601757 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81หนองแวงวิทยาคม  นายธนิต ทองอาจ 042642832 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน