ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 22  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1คำเตยอุปถัมภ์  นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ 042-054242 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0099.00100.00100.00100.0099.0099.000.0099.63-
2นครพนมวิทยาคม  นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ 042511509 ยังไม่กรอกข้อมูล
3ศรีโคตรบูรณ์  นายประจักร์ เข็มใคร 042-052175 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
4บ้านผึ้งวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 042-512337 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5ศรีบัวบานวิทยาคม  นางสาวทองจันทร์ ศรีคำแท้ 042-587117 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6วังกระแสวิทยาคม  นายสินธ์ สิงห์ศรี 0844287150 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ปลาปากวิทยา  นายสุรพล มีหนองหว้า 042-589089 031 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8กุตาไก้วิทยาคม  นายอุดม สิริ 042-578304 26 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0060.00100.00100.0094.0006/06/2016
9มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม  นายทนงชัย เจริญรัตน์ 042199716 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.75-
10ธรรมโฆษิตวิทยา  นายพิทยานุชิต พิมราช 042-512337 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11โคกสว่างประชาสรรค์  นายนิยม ไผ่โสภา 042-551024 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0040.0040.0080.0080.0080.0080.0080.000.0070.00-
12มหาชัยวิทยาคม  นายวิเลิศ ชาไชย 042-512337 ยังไม่กรอกข้อมูล
13อุเทนพัฒนา  นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์ 042503026 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
14ไชยบุรีวิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 042573084 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15พะทายพิทยาคม  นาโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง 042538067 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16รามราชพิทยาคม  นายวีระ ดีแนบเนียน 042051216 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
17ท่าจำปาวิทยา  นายสนั่น เมตุลา 042530648 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18เชียงยืนวิทยา  นายวินัย เปี่ยมลาภโชติกุล 0821154038 45 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0070.0060.0040.0090.0090.00100.0050.000.0068.75-
19บ้านแพงพิทยาคม  นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย 42591228 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20ภูลังกาพิทยาคม  นายสวาสดิ์ สมประสงค์ 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21ธาตุพนม  นายประหยัด วังวร 042-540842 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22นาถ่อนพัฒนา  นายชัยนาจ ศิรินุมาศ 042575231 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23อุ่มเหม้าประชาสรรค์  นายปรีชา เจตินัย 042-059035 521 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.0050.00100.00100.000.0091.25-
24โพนแพงพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต. สุมิตร แวงโสธณ์ 042-512337 ยังไม่กรอกข้อมูล
25กุดฉิมวิทยาคม  นายอภิเชษฐ์ สุนทรส 042534555 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26เรณูนครวิทยานุกูล  นายเฉลิมชัย แก้วมณีชัย 042-579295 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา  นางประวรรณะ มหาผล 042-534596 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0075.0050.00100.000.0050.0075.000.000.0066.6717/06/2016
28นาแกพิทยาคม  นายหัสนัย ธนโชคดี 042-571238 ยังไม่กรอกข้อมูล
29นาแกสามัคคีวิทยา  นายบรรจง ศรีประเสริฐ 042-57254 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
30พระซองสามัคคีวิทยา  นายสุกรี ชัยมงค์ 042583113 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
31หนองบ่อวิทยานุกูล  นางสุภัคชญา สินพูน - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0070.000.000.0080.000.000.0078.0029/05/2016
32ธรรมากรวิทยานุกูล  นายสมชาย บุญมั่งมี 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
33สหราษฎร์รังสฤษดิ์  นายสรสิทธิ์ พรรณวงศ์ 042599238 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
34สามผงวิทยาคม  นางเฉลียว ชินโณ 042055755 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
35สนธิราษฎร์วิทยา  นายวชิระ ปะทะดี 042551020 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านข่าพิทยาคม  ว่าที่พันตรีวิเชียร อุ่ส่าห์ 042055310 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.0090.0075.00100.0098.00100.00100.00100.000.0094.7110/08/2016
37นาคำราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ท.วุฒิชัย ไปปลอด 042530726 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0050.0040.00100.0060.00100.0060.00100.000.0071.25-
38นาเดื่อพิทยาคม  นายเอกชัย คะษาวงค์ 042199741 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0010.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0075.0015/11/2016
39นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)  นายสรสิทธื์ พรรณวงศ์ 042597131 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/07/2016
40นางัวราษฎร์รังสรรค์  นายอร่าม คูสกุลรัตน์ 42597461 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7507/07/2016
41ดอนเสียวแดงพิทยาคม  - 042-560150 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42อุดมพัฒนศึกษา  นายพิสิทธิ์ คำชนะ 042535982 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
43โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  นายนิยม ไผ่โสภา 042595072 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44ค้อวิทยาคม  นายสกุณ แก้วพิกุล 0-4253-657 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45นาทมวิทยา  นายเดชา แก้วเชื่อม 042519174 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
46หนองซนพิทยาคม  นายชวนชัย ภูดีทิพย์ 042530945 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47วังยางวิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 042-577011 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0097.5010/06/2016
48หนองโพธิ์พิทยาคม  นายธนู เจริญรัตน์ 042-512337 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.0090.0095.000.00100.000.0093.5726/04/2016
49วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์  นายอาจ ชมภูโคตร 042053059 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0040.0040.0060.0060.0060.0060.0060.000.0052.5007/05/2016
50หนองแวงวิทยานุกูล  นายสุรพล บุญมีทองอยู่ 042530683 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.000.000.00100.0095.000.000.0095.00-
51มุกดาหาร  นายสมจิต ราชิวงค์ 042611087 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52นาโสกวิทยาคาร  นายสากล รักชาติ 042660104 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0090.0080.000.0081.25-
53ผึ่งแดดวิทยาคาร  นายคนิม เบญมาตย์ 042636196 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0060.0060.0030.0050.0050.00100.0060.000.0057.50-
54นวมินทราชูทิศ อีสาน  นายสุรชัย ติยะโคตร 042-672056 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55คำป่าหลายสรรพวิทย์  นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ 042643065 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/06/2016
56ดงเย็นวิทยาคม  นายฉลอง บุตรกาล 042-612605 411 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0086.000.000.0086.0086.000.000.000.000.0086.00-
57นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  นายทศพล อาจหาญ 042676305 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0095.0090.0090.000.000.0090.0090.000.0090.8330/06/2016
58มุกดาวิทยานุกูล  นายส่งเสริม เมืองฮาม 042639219 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  นายชาตรี ประดุจชนม์ 042660442 331 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0075.0090.0090.0090.0080.00100.00100.0080.000.0086.1110/06/2016
60ดงมอนวิทยาคม  นายราชัน อาจวิชัย 042661542 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
61เมืองมุกวิทยาคม  นายบุญเลี่ยม บุญศรี 042640052 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/07/2016
62คำสร้อยพิทยาสรรค์  นายวิมาลทอง ยืนยง 042681135 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.00100.0080.00100.000.0085.00-
63อุดมวิทย์  นายสุพจน์ พละพร 042-662495 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
64ร่มเกล้าพิทยาสรรค์  นายอดิศร คันธโรรส 042680226 55 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0072.0032.0070.0031.00100.00100.00100.00100.000.0075.6315/06/2016
65แวงใหญ่พิทยาสรรค์  นายวิชาญ เกษเพชร 042049742 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0070.0070.0090.0060.00100.0090.00100.000.0081.2517/06/2016
66โชคชัยวิทยา  นายภักดี สมคะเณย์ 042662534 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67ดอนตาลวิทยา  นายพัฒนะเทพ จันทรสาขา 042689088 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68โพธิ์ไทรวิทยา  นายณรงค์ ไชยสะอาด 042613139 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69ผาเทิบวิทยา  นายวิษณุกร จันทรา 042610271 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70ดงหลวงวิทยา  นายจีรชัย วังคะฮาต 042697040 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0095.0065.00100.0095.00100.00100.000.0094.38-
71กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  ว่าที่ พ.ต.บุญเทศน์ บุษมงคล 042670158 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0080.0060.0060.0070.0060.0090.000.0075.0017/06/2016
72คำชะอีวิทยาคาร  นายเลียง ผางพันธ์ 042691082 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0085.00100.0090.00100.00100.0085.0095.000.0093.13-
73คำบกวิทยาคาร  นายธวัช สุขบัติ 042663070 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์  นายวิชัย ช่างถม 042684099 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0098.7524/06/2016
75คำชะอีพิทยาคม  นายส่งเสริม เมืองฮาม 042635023 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76เหล่าประชาอุทิศ  นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี 042663533 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00-
77หว้านใหญ่วิทยา  นายเศวต จอมจุมพล 042699062 123032559 5430.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78หนองสูงสามัคคีวิทยา  นายเสนอ กลางประพันธ์ 042635113 116 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2559
79พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์  นายสายัน ปองไป 042601757 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80หนองแวงวิทยาคม  นายธนิต ทองอาจ 042642832 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน