ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครพนม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1สุนทรวิจิตร  นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร 042-511271 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0093.00100.00100.00100.00100.0085.0085.000.0094.6701/10/2016
2บ้านสำราญ  นายสุรชาติ นนทะแสน 042-593162 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านไผ่ล้อม  นางประหยัด ศิริพรศรี 042-560024 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0023/08/2016
4บ้านคำเกิ้ม  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณแดง 042-501048 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านนาหัวบ่อ  นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา 042-520025 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านนาราชควาย  นายพรพิธ ควรรณสุ 042-051042 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
7บ้านเนินสะอาด  นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน 042-560033 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านนาราชควายน้อย  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 042-051078 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
9บ้านสร้างหิน  นายไชยา โพธิ์ตะนัง - 211 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
10บ้านหนองบัวหนองแวง  นายโกมล ยะวงศรี 042-536723 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านนาทราย  นายนพพร มีอภิรักษ์ - 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านนามูลฮิ้น  นางสาวสุวรรณา เจริญรัตน์ 042-536054 119 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านดอนยานาง  นางพรนภา เอกนิพนธ์ 042-560-03 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
14บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวภทรมาศ ภะวะ 042-531560 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0078.0078.0078.00100.00100.00100.0078.0078.000.0087.78-
15บ้านสุขเกษม  นายสว่าง บันหาร 042-531561 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านหนองค้าโคกกุง  นายภูวนารถ ตั้งศิริ - 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0095.5631/05/2016
17บ้านนาคำโนนขาม  นายวิศิษฐ์ เสนธิริ 042-560036 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.000.0096.2231/05/2016
18บ้านโคกก่อง  นายวันไสว ฝาระมี 042-536101 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน  นายธีระวัฒน์ คำนวณ 042-531506 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านดอนม่วง  นายอภิเชษฐ บุตรวร 042-536093 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.000.0091.11-
21ชุมชนนามนวิทยาคาร  นายทองเย็น สุทธะมา 042-536094 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/05/2016
22บ้านผึ้ง  นายเชิดชาย วงศ์พุฒ 042-536315 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/03/2016
23บ้านวังกระแส  นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์ 042-537792 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/03/2016
24บ้านสุขเจริญ  นายภูวนารถ ตั้งศิริ - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
25ดงสว่างเจริญวิทย์  นายความสุข ไชยผง 042-536937 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0040.0070.0090.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
26รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์  นายวัชรากร เสรีกุล 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
27บ้านไทยสามัคคี  นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล 042-560043 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านนาป่ง  นายมนตรี โคตรพัฒน์ 042-560042 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านหนองปลาดุก  นายอภิเชษฐ บุตรวร 042560033 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านคำเตย(คำเตยราษฏร์ร่วมจิต)  นายสุระพล พันธุ์ดี 042-054231 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
31บ้านโพนค้อโพนสวรรค์  นายบุรินทร์ แสนเมือง 042-536048 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
32บ้านหนองยาว  นางสาวรษิกา วัฒนมาลี - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
33บ้านหนองดินแดง  นายบัญชา โพธิ์เสนา 042-199909 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.0033.0078.00100.00100.00100.0080.00100.000.0086.5631/05/2016
34บ้านดอนแดงเจริญทอง  นายอนุสรณ์ แสนเคน 042-536083 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35บ้านวังไฮหนองกุง  นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ์ 042-530620 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านทุ่งมน  นายชัยสิทธิ์ สุริยนต์ 042-537454 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
37บ้านโพนป่าหว้าน  นายวัชรินทร์ นาคพงษ์ 042-560041 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
38บ้านกุรุคุ  นางอัจชราวดี กสิบุตร 042-536249 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
39บ้านหนองบัวด่านเก่า  นายกิจติ ต้นสวรรค์ 042-536717 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5616/05/2016
40บ้านหนองหญ้าไซ  นางกฤติยา โพธิ์เสนา 042-536310 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.00100.00100.0070.00100.0070.0070.00100.000.0083.3325/05/2016
41บ้านวังตามัว  นางฤดี พันธุวรรณ 042-551119 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.3326/05/2016
42บ้านหนองแซง  นางวันทิวา มูลสาร 042-537140 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านโชคอํานวย  นางจิตรา ดวงปรีชา - 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านคำสว่าง  นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี 042-536337 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)  นายสท้าน วารี 042-532557 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
46บ้านหนองจันทน์  นายไมตรี สีดาวงษ์ 042-543304 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านดงหมู  นายสมนึก ไม่แพง 042-543071 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.000.0092.6723/05/2016
48บ้านนาหลวง  นายพิทูล อภัยโส 042-536053 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านกล้วย  นายปริญญา พรหมมา 042-536775 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0026/05/2016
50บ้านชะโนต  นายทองเปลี่ยน ตามา 042-054046 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0090.000.0088.89-
51บ้านชะโงมนาโดน  นายปริญญา พรหมมา 042-578230 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
52บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฏร์อุทิศ)  นายสุรชาติ นนทะแสน 042 054052 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
53บ้านน้อยใต้  นายปัญญา พันธุมัย 042-560031 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0053.0056.0061.0042.0065.00100.0050.0071.000.0066.44-
54บ้านกลาง  นายมนัส นุรา - 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0040.0040.00100.00100.0060.00100.000.0082.22
55บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฏร์บำรุง)  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 042-578004 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5983.00100.0064.00100.0084.00100.00100.0054.00100.000.0087.2220/03/2016
56บ้านกลางน้อย  นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ 042-560030 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านดงติ้ว  นายประจบ ดีพรม 042-052202 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านดงยอ  นายพรมศักดิ์ สีลา (รก.) 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านนาคอกควาย  นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ 042-578259 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
60บ้านกกไฮ  นายพฤติพงษ์ ชาวนา 042-536720 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61อนุบาลนครพนม  นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร 042-511198 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.00100.0090.00100.00100.0040.00100.000.0083.33-
62เมืองนครพนม  นายเชิดชัย สินพูน 042-503562 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านหนองญาติ  นายประสิทธิ์ โคตรภู 042-503522 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.00-
64บ้านดงโชค  นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา 042536074 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านคำพอก  ไพฑูรย์ แก้วคำแสน 042-536080 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.000.0097.78-
66บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ  นายทองมี แก่นบุตร 042-531562 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
67วัดพระธาตุพนม"พนมวิทยาคาร"  นายประชาชาติ รัตนวรรณี 042-541077 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3"  นายพลชัย สุขคณา 042-540704 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5984.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0075.00100.000.0093.2215/06/2016
69บ้านธาตุพนม (พิทักษ์วิทยา)  นายจำเริญ นานาวัน 042-540834 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0023/05/2016
70บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)  นายธนา น่วมนวล 042-532012 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0088.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0089.7510/05/2016
71พระกลางวิทยาคาร  นายประทีป ขุมทอง 042-541649 212 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
72มรุกขนคร  นายพนิชย์ แก้วมณีชัย 042-541284 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านนาทาม  นายอนุสรณ์ ไชโย 042-560103 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
74บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถั  นางสาวตรีทิพย์ วิโย 042-531003 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านดอนแดง  นายไพบูลย์ ฤๅชา 042-560109 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
76บ้านหนองกุดแคน  นายสุทัศน์ สุวรรณ 042-534737 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)  นานิรชา ชัยศิริรัตนดำรง 042-059224 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0074.4401/06/2016
78บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)  นายสาทิต วารีย์ 042-059330 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.0051.00100.00100.000.0063.000.0078.5016/05/2016
79บ้านนาคำ  นายกฤษเรศ พิมพิลา 042-534729 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0090.0050.000.000.000.000.000.000.000.0070.0003/06/2016
80บ้านคับพวง  นายเอกมินทร์ ชินโคตร - 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0060.0060.0060.0070.0070.0070.0060.0070.000.0065.56-
81บ้านทรายมูลคำผักแพว  นายวิลาศ โพธิชาเนตร 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
82บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)  นายประดิษฐ์ แก่นแก้ว 042-560104 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านแก่งโพธิ์  นายสำราญ วีระพล 042-532012 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0026.0058.000.00100.00100.00100.0080.00100.000.0080.5006/06/2016
84บ้านดอนข้าวหลาม  นายชาญศิลป์ ส่งเสริม 042-560105 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
85บ้านชาติพัฒนาสันติสุข  นายสุชาติ แสนสุภา 042-560100 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)  นายไพบูลย์ ฤๅชา - 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)  นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช 042-058352 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านขอนกองโพนทอง  042-534867 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0030/03/2016
89บ้านนาหนาด  นายเจริญ โพธิ์นะ 042-058013 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/04/2016
90บ้านคำชะอี  นางอรพันธ์ หินซุย 042-560108 119 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา  นายชำนาญ นวลฉ่ำ 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
92อุ่มเหม้าวิทยาคาร  นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ 042-537070 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.000.000.000.000.000.00100.0023/05/2016
93บ้านขอนขว้าง  นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง 042-534792 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านดอนสวรรค์  นายชิณกรณ์ มหาโคตร 0 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0045.0070.000.0044.00100.00100.0036.00100.000.0070.7110/06/2016
95บ้านโสกแมว  ว่าที่ ร.ต วีระชัย กานิล 042-534832 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0080.000.0080.0080.0090.0080.000.000.0076.6731/05/2016
96บ้านแสนพันหมันหย่อน  นายเพชรนิล ต้นสวรรค์ 042-053542 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021/04/2016
97บ้านสร้างแห่  นางชาลินี วิโย 042199184 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/03/2016
98บ้านกุดฉิม  นายวีระพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 042-534516 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านดงขวาง  นายสุรพล พลเชียงขวาง 042-560101 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)  นายประกาศิต วรศรี - 19 ธันวาคม 2558ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
101ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์  นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์ 042-053143 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
102บ้านหนองหญ้าม้า  นายสุรชาติ โกพลรัตน์ 042-560154 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0085.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0096.67-
103บ้านหนองสะโน  นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ 042-053145 222 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
104บ้านนาแกบึงเหล็ก  นายกนก นวลจันทร์ 0810619234 429 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.0078.0080.0080.0075.0078.00100.0078.00100.000.0085.44-
105บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)  042-053142 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59800.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00177.78
106นาถ่อนวิทยานุกูล  นายประเสริฐ พลอาสา 042-575169 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0016/05/2016
107นาถ่อนท่าวิทยาคาร  นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน - 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0031/03/2016
108บ้านดงยอ  นายสมยศ มหาราช 042-575225 111 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร  นายประภาส สุตัญตั้งใจ 042-575452 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
110บ้านดงก้อม  นายเหรียญชัย ดันงา 042-537050 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านดงป่ายูง  นายคงศักดิ์ เข็มปัญญา 042-537042 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโพนแพง  นายโสภา ยศทะราช 042-052555 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0052.0059.0077.0068.0068.0068.0057.0068.000.0068.5630/10/2016
113บ้านห้วยทราย  ประชา สมศรีี 042-560102 213 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0059.0050.0034.0074.0010.0016.0078.0026.000.0049.67-
114บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 042-534501 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
115นาแกผดุงราชกิจเจริญ  นายหงษา วงค์จำปา 042-571337 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)  นายพรศักดิ์ แสนมิตร 042-537971 228 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
117บ้านต้นแหน(ราษฎร์ต้นแหนวิทยานุกูล)  นายอนุลักษณ์ เครือคำ 042-571574 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
118บ้านนาป่งคอง  นายฉลอง สูญราช 042-560098 214 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.00-
119บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)  นายสุวิทย์ เพียนชนะ 042-571706 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี  นายพิสิษฐ์ เผือดผุด 042-527126 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017/05/2016
121บ้านโพธิ์ศรี  นายพงศักดิ์ คนหมั่น - 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านนาโสก  นายธวัธชัย ตั้งวิกรัย 042-571708 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านนาทุ่งมั่ง  นายบุญร่วม คิดการ 042-571014 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124ชุมชนบ้านพิมาน  นายอภิสิทธิ์ อุคำ 042-060051 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
125บ้านพิมานท่า  นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี 042-560084 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.2210/05/2016
126บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง  นายมนัส วงค์ศรีชา 042-537106 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านเหล่าทุ่ง  นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิธาดา 042-537124 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.00100.0080.00100.0080.00100.000.0082.2228/06/2016
128บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164  นายรัตนชัย ฝาระมี 042-560081 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0070.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.8924/04/2016
129บ้านดงน้อยพัฒนา  นายชวิศ กัลยาแก้ว 042-560085 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0095.00100.00100.0095.00100.000.0095.5626/06/2016
130บ้านจอมมณี  นางสาวมณีวรรณ สกุลโพน 042-600148 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
131บ้านปากบัง  นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี 042-060085 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.000.000.000.000.000.000.0080.00-
132ธารน้ำใจ  นายไพโรจน์ วงศ์ชาชม 042-060032 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
133ชุมชนบ้านพุ่มแก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 042-060528 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
134บ้านหนองหอยใหญ่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 042-537103 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านนางเลิศ  นางพัชราภรณ์ จรุงเกียรติสกล 042-534504 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านตับเต่าโนนจันทร์  นายไมตรี เชื้อกุลา 0810493523 225 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.0080.000.0092.22-
137บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์  นายสุพันธ์ นามโสรส 042-560083 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
138บ้านหนองกุง "ฮินดูสมาช"  นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ 042-560082 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0090.00100.00100.00100.0090.0090.000.0092.22-
139บ้านนาคู่  นายสุรัตน์ พันธรักษา 042-537720 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
140บ้านหนองหอยคำอ้อม  นายศิริศักดิ์ วรวัฒนธรรม 042-571517 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7820/01/2017
141บ้านแขนนาง  นายสัญญา สิทธิเสนา 042-560097 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
142บ้านน้ำบ่อ  นายสมหวัง ยะตะโคตร 042-560096 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
143บ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์  นางณัทร์ชรัตน์ แก้วก่า 042-560095 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00-
144พระซองวิทยาคาร  นายบุญทัด วงค์จำปา 042-583037 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
145บ่อดอกซ้อนท่าวัด  นายอภิรักษ์ วรวัฒนธรรม 042-560089 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
146บ้านพระซองเหนือ  นางดวงใจ ปรัญญา 042-560088 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
147นาเหนือทุ่งทองวิทยา  สิบเอกสุรเชษฐ์ บัวชุม 042-583146 218 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0054.00100.00100.00100.0096.00100.000.0093.33-
148บ้านดงอินำ  นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์ 042-537073 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านหนองยอโพนแพง  นายสงวนศักดิ์ บัวสาย 042-560087 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านนาเลียง  นายจักพงศ์ มีโชติ 042-583308 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
151บ้านหนองคอง  นายประสาน อินทะโร 042-560093 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0088.0088.00100.00100.0079.0076.00100.000.0089.6722/04/2016
152บ้านนามนดงติ้ววิทยา  นายพิศดาร วงศ์บุญยัง 042-560092 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
153นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี  นายบุญมี เครือพันธ์ 042-560039 217 มีนาคม 3059หลัง 16พ.ค.59100.0091.0083.00100.000.00100.00100.0054.00100.000.0091.0021/05/2016
154บ้านหนองสังข์ราษฎร์บำรุง  นายกิตติพงษ์ พ่อชมภู 042-061026 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านคำเม็ก  นายเฉลิมพล มาสิงบุญ 0850012990 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านหนองกุง  นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง 0897112771 217 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.6708/04/2016
157บ้านหนองห้าง  นายแหวน แสนสามารถ 042-527375 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
158บ้านหนองบ่อ  นายสมคิด วังทะพันธ์ 042-537638 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านดินดำหมากเฟือง  นายปริญญา สูญราช 0819396805 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0057.0093.0093.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.67
160บ้านนากุงยางคำ  นายเทอดไทย ดาววัน - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
161บ้านดงดู่งาม  นานไพบูลย์ ใจสนุก 042-560140 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
162บ้านดอนโทน  นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์ 042-537937 211 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0025/02/2016
163ศรีโพนทองวิทยา  นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม 042-537593 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
164ดอนเหลืองทองวิทยา  นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี 042-560139 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านจำปา  นายตรีเพชร เทือกตาทอง - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0014/04/2016
166ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)  นายลำพอง วิเศษศรี 042-061299 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
167นาผือบอนราษฎร์นุกูล  นายวิเชียร บุตรชา - 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/08/2016
168บ้านกลางมูลอ้น  นายชาญชัย แสนศรี 0979422224 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
169บ้านกุตาไก้  นายวีระกุล สิทธิ 042-578306 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/05/2016
170บ้านวังโพธิ์  นายปริญญา รามางกูร 042-560067 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
171บ้านดอนดู่  นางวัชรี เรณูร่วง 0895737867 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
172บ้านโพนทา  นายทองอินทร์ เหมหา 042-560062 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
173บ้านนามะเขือ  นายทองคำ อรรคสังข์ 042-536123 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
174บ้านหนองแสง  - - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านนางาม  นายอิษฏางค์ เจริญรัตน์ 042-551131 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4414/08/2016
176โพนสวางนางิ้ววิทยา  นายศักดา กมลคุรุสกุล 042-537371 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0097.0090.0098.00100.00100.00100.00100.000.0098.11
177บ้านหนองบัวคำ  นางสาววิลาสินี พุทธดี 042-537440 27 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0083.0050.00100.00100.0083.00100.00100.000.0090.6719/04/2016
178บ้านมหาชัย  นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา 042-537261 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านทันสมัย  นายบุญเลิศ อุ่นชัย 0899374071 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านนกเหาะ  นายบุญมี ขันติ 042-536345 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0016/05/2016
181บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง  นายสุรทิน สุทธิสุวรรณ 042-560056 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
182บ้านวังม่วง  นายณอนรรฆ์ สุขรี 042-560057 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5993.00100.0094.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.44-
183บ้านดอนกลาง  จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน 042-560147 16 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6717/04/2016
184บ้านห้วยไหล่  นายวสันต์ ปัญญาบุตร 042-560055 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0085.0085.0085.0085.0085.0090.0085.000.0084.44-
185ชุมชนหนองฮีสามัคคี  นายวิมล โคตตะวงศ์ 042-585104 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านนาสะเดา  042-199883 00 54370.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.00-
187บ้านโพนทัน  นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร 042-560050 00 543100.0085.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.50-
188บ้านกุงโกน  นายไพโรจน์ แสงผา 0846030837 117 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านหนองกกคูณ  นายสวัสดิ์ วิลาจันทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 042-560049 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.0091.00
190บ้านจรุกเตย  นายไพโรจน์ ไชยมาตร์ 042-560052 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
191บ้านนาดอกไม้  นายวิจัย มาภา 042-536390 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
192ปลาปากราษฎร์บำรุง  นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว 042-589128 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านนาขาม  นายสอนมา พรหมบุตร 042-589389 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านวังยาง  นายสมชัย คำเห็น 042-560149 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านกอก  นายประกร โพธิราช 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านหนองบัว  นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง 042-589375 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/06/2016
197บ้านโคกกลาง  นายพิชิต โกพล 042-589306 217 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
198บ้านใหม่วังเซือม  น.ส.วิลาสินี พุทธดี 042-560060 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0069.0075.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0090.44-
199บ้านปลาปากน้อย  นายบุญเทียม ยะสะกะ 042-560063 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านถาวรนาอุดม  นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์ 042-560059 21 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านโคกสว่าง  นายสุรพงษ์ ณ นครพนม 042-560066 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี  นายรัฐศรันย์ ไชยมาตร์ 042-537935 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
203บ้านหนองหมากแก้ว  นางเกษร จันทร์สว่าง 042-560053 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านวังกะเบา  นายบุญสอน ดาษดา 0868601049 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
205บ้านนาสีนวล  นายสุรภาส วงศ์สาคร 0833580959 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านนาเชือก  นายบัณฑิต นามพลแสน 042-560054 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
207บ้านศรีธน  นายวันชัย บัวชุม 0862279904 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านวังสิม  นายลิขิต ศรีวรมย์ 042-560062 216 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0072.0056.0087.00100.00100.00100.00100.000.0090.56-
209บ้านสว่างสำราญ  นายชัยยุทธ ไชยรักษ์ 042-560065 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.00100.0091.00100.00100.00100.00100.000.0097.63-
210บ้านโคกสูง  นายยูซิม ไชยมาตย์ 042-051619 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
211บ้านม่วง  นางณัฐชรัตน์ แก้วก่า 042-537438 210 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.0095.0095.00100.0095.0095.0095.0095.000.0096.1131/05/2016
212เรณูวิทยาคาร  นายภูวินทร์ โพธิสาขา 042-579021 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0086.67-
213บ้านโนนสังข์  นายดรุณ พรรณุวงษ์ 042-579521 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
214บ้านนาบั่ว  นายธนพัฒน์ เตโช 042-579728 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านโพนสาวเอ้  นายวรพงษ์ บ้งชมโพธิ์ 042-579518 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7827/05/2016
216บ้านโคกกลาง  นายกฤษณุรัตน์ รัชโน 042-502544 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.0098.00-
217บ้านบ่อสะอาด  นายธวัช บัวชุม 042-502583 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านนาโดนเก่า  นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ 042-560010 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านทุ่งสว่าง  นายจำลอง กัตติยบุตร 042-534622 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
220โพนทองวิทยาคาร  นายประสาท ปรัญญา 042-579020 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
221บ้านดงมะเอก  นายชัยบดินทร์ สาลีพันธ์ 042-560008 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น  นายศุภวิชญ์ ศรีมุงคุล 042-579644 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านนาดี  นายนิวชน บัวสาย 042-199931 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
224บ้านดงบาก  นายเนตร เตโช 042-053660 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
225บ้านหนองลาดควาย  นายพิระ ยอดมงคล 042-579308 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226บ้านหัวขัวใต้  นายทวีชัย แก้วมณีชัย 042-560007 131 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017/11/2015
227บ้านเหล่าสำราญ  นายชัยพิชิต แสนลัง 042-579187 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
228บ้านโคกหินแฮ่  นายวันคำ บัวสาย - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
229บ้านหนองแซง  นายคำมี เขียวโป 042-560136 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00-
230บ้านนาโดนใหม่  นายธวัช บัวชุม 042-579976 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0089.0056.00100.000.00100.00100.00100.000.0092.14-
231บ้านนาบัว  นายสาคร ผาสุข 042-537169 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
232บ้านนาม่วง  นายบัญชา สุโพธิ์ 042-560023 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
233บ้านหนองกุง  นายพิทักษ์ สารทอง 042-560021 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
234นางามวิทยาคาร  นายพยุง สารทอง 042-537629 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
235บ้านสร้างแป้น  นายอภิเดช ศรีหาเศษ 042-560015 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
236บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา  นายศักดิ์ขจร อัตติยะ 042-543890 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017/06/2016
237บ้านคำผาสุก  นายทัศพงษ์ จันทร์สด 042-560012 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238บ้านนายอน้อย  นายภักพร อัตติยะ 042-585193 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0062.0066.0092.00100.000.000.0091.00100.000.0087.2911/05/2016
239บ้านโนนสวรรค์  นายณัฐพล นามพลแสน 042-560016 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
240ชายแดนอนุสรณ์  นางนุชรินทร์ แก้วประเสริฐ 042-560017 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241บ้านนายอ  นายชาลี ภูสวัสดิ์ 042-537085 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
242บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)  นายแถวทอง มาตยะโค 042-583192 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5965.0090.0083.0068.00100.00100.00100.0090.00100.000.0088.44-
243บ้านเหิบ  นายสมหมาย ภูมิลุน 042-560018 114 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
244บ้านวังยาง  นางเพ็ญทิวา รัตนมาลี 042-560148 128 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
245บ้านสร้างเม็ก  นายอิสสระ สุขรี 042-583114 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5996.0091.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.33-
246บ้านดอนขาว  นายอนุชัย ธนะกลม 042-537043 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
247บ้านนาขาม  นายประชา หงษาวงษ์ 042-534597 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.001.001.001.001.000.0056.00-
248ลาดสว่างวิทยา  นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์ 042-560020 128 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
249บ้านวังยาง  นายมิตรชัย ไชยนาน - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
250บ้านนาขามส้มป่อย  นายประเวช ธนะคำดี 042-537970 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
251บ้านหนองนางด่อน  นายสุริยัน วงศ์หนายโกด 042-577005 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
252บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์  นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง 042-560124 310 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0031.00100.00100.00100.0027.00100.000.0079.7124/06/2016
253บ้านสามแยกหัวภูธร  นายสมร จันทร์ชนะ 042-560125 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0025/05/2016
254บ้านหนองผักแว่น  นายไฉน มีบุญ 042-536445 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
255บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87  นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง 042-560146 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.0090.0097.0097.00100.00100.0095.00100.000.0096.7816/06/2016
256บ้านโนนหอม  นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง 042-560126 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
257บ้านหนองโพธิ์วังโน  นางวิระวรรณ พลธิราช 042-537639 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/04/2016
258บ้านโพนสวางหนองแหน  นายเทอดไทย หอมสมบัติ 042-560123 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.0092.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.67-
259บ้านยอดชาดวิทยา  นางพัชรินทร์ ทัศคร 042-057227 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
260บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง  นายทินกร ภาคนาม - 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8913/04/2016
261บ้านหนองบึง  นายธีรพล ภูโทถ้ำ 042-537968 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0073.0089.00100.00100.00100.0089.00100.000.0094.56-
262บ้านหนองแคน  นายทินกร ภาคนา 042-537305 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน