ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 23  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1สกลราชวิทยานุกูล  นายประทวน สมบูรณ์ 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0040.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0081.2516/05/2016
2ดงมะไฟวิทยา  นายเอกชัย บุตรแสนคม 0 828 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
3สกลนครพัฒนศึกษา  นายบดินทร์ นารถโคษา 042-728195 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4ธาตุนารายณ์วิทยา  นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ 0-42970127 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
5ท่าแร่ศึกษา  นายศุภชัย สายเย็น 042741410 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิ  นายนิรันดร โกมลสุทธิ 042756005 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.0010.0010.000.0080.0010.000.0052.86-
7กุสุมาลย์วิทยาคม  นายพิสิทธิ์ จันทรเนตร 042769056 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8โพธิแสนวิทยา  นายจำรัส พิมพา 042162422 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0000/00/2016
9กุดบากพัฒนาศึกษา  นายประนมเนตร มุลฑา 042784026 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0095.0060.0099.00100.00100.000.0091.7530/04/2016
10พรรณาวุฒาจารย์  นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ 042779117 622 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0095.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.0093.1330/06/2016
11บ้านบัวราษฎร์บำรุง  นายสาทิน ไชยรา 042-973009 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.00
12เทพสวัสดิ์วิทยา  นายปราโมทย์ พระหันธงไชย 042745503 418 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0020.000.0020.0020.0040.000.0040.0050.000.0031.6720/06/2016
13ภูริทัตต์วิทยา  สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ 042703215 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
14บะฮีวิทยาคม  นางวรรณธนา เถายะบุตร 042981021 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15ช้างมิ่งพิทยานุกูล  นายอังกูร บูญรักษา 042166262 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0050.0060.0060.0060.0060.0050.0060.000.0060.00-
16พังโคนวิทยาคม  พนมพันธ์ ชัยเพชร 042771218 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/05/2016
17ลำปลาหางวิทยา  - 042704638 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18มัธยมวาริชภูมิ  นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ 042781190 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
19ธรรมบวรวิทยา  นายนายไพบูลย์ พจนา 042774113 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20วาริชวิทยา  นายเมืองไทย ผลาจันทร์ 042742505 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
21นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา  นายวิชัย ภาวะบุตร 042789247 318 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0093.005.0038.0033.00100.0083.00100.00100.000.0069.0013/05/2016
22มัธยมวานรนิวาส  ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา 042791644 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.0091.1127/06/2016
23กุดเรือคำพิทยาคาร  นายธนปกรณ์ อวนป้อง 042764042 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0085.0093.0096.0043.00100.00100.00100.000.0089.63-
24หนองแวงวิทยา  นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล 042707201 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5028/04/2016
25คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  นายวสันต์ สาระนันท์ 042796084 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0060.0050.0090.0090.0092.00100.0092.000.0084.2520/06/2016
26ศึกษาประชาสามัคคี  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 042981047 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.50-
27บ้านม่วงพิทยาคม  นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ 042794116 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28โพธิ์ชัยทองพิทยาคม  นายวิบูลย์ คำมุข 042702201 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0083.0062.0086.00100.00100.00100.00100.000.0090.1406/06/2016
29อากาศอำนวยศึกษา  นายเกษา โคตรชมภู 042799121 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0014/04/2016
30โพนงามศึกษา  นายวิบูลย์ คำมุข 042168095 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0080.0060.0060.00100.00100.0060.0040.000.0070.00-
31ท่าสงครามวิทยา  นายสุบรรณ นาสพัส 042168776 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายเลอพงษ์ อุทธา 042722322 922 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.0080.0090.00100.0090.0090.000.0090.00
33แวงพิทยาคม  นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 042729090 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
34หนองหลวงศึกษา  ว่าที่ ร.ต. ปารเมศ เถายะบุตร 042722226 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0040.0050.0070.0050.0090.0060.0090.000.0063.7506/06/2016
35โคกสีวิทยาสรรค์  นางสาวสมใจ อุดมศรี 042776050 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บงเหนือวิทยาคม  นายทรงศีล พรหมโสภา 042981278 224 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0050.00100.0040.00100.000.0086.25-
37สว่างแดนดิน  นายธวัธ ทุมมนตรี 042721030 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
38ส่องดาววิทยาคม  นายมงคล อุปพงษ์ 042-786023 525 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.0020.0060.0060.0060.0095.0070.000.0064.3824/06/2016
39เต่างอยพัฒนศึกษา  นายประเสริฐ ปัตโชติชัย 042761022 211 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0092.00100.0086.0093.00100.0064.000.0091.88-
40ร่มเกล้า  นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ 042766063 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0096.0073.0050.0089.0082.00100.000.0086.2501/04/2016
41ด่านม่วงคำพิทยาคม  นายณรงค์ชัย มลาวาสน์ 042701024 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42เจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์คำอนุสรณ์"  นายตรีชนนท์ แสนอุบล 042709142 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43โพนพิทยาคม  นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง 0-4217-044 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44คำเพิ่มพิทยา  นายทองคำ วรสาร 042-708143 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  ว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์ ศรีนคริทนร์ 042704700 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0088.7504/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน