ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจุฬา ชิณวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลบ้านม่วง  นายนคร ผ่านแสนเสาร์ 042-794398 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81  042-702429 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3บ้านหว้านสหวิทยา  นายเริ่ม เหลาสิทธิ์ 042794502 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4ประชานาดอกไม้  นายไพรสันต์ พละศักดิ์ 042-794429 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
5บ้านสรศรี  นายกรนิตต์ กวานดา 042-702430 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านโนนสะอาดนาเหมือด  นายสมพงษ์ แสนโคตร 042-702431 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0077.0070.0060.0060.0070.0060.0050.0065.000.0062.44-
7ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  042702432 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านพุทธรักษา  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านคำภูทอง  นางอัญชลี เหลาสิทธิ์ - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
10สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์  นายสง่า ฮุงหวน 042-720059 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11ชุมชนบ้านมาย  นายอดุลย์ เฮียงราช 042-794981 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12นาจานกล้วยน้อย  นายสราวุธ สุพรมอินทร์ 042702438 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหนองบ่อ  นายสวาง จิตอามาตย์ 042 702437 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านเหล่าผักใส่  นายสมเด็จ ขาวนาเข 043647192 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านดงหม้อทอง  นายประยุทธ์ หมายมั่น 0-4270-240 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านดงห้วยเปลือย  นายปรัชวุฒิ คำผุย 042-981043 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
17ขาวสง่าเจริญวิทย์  นายอำนวย เหลาคม 042702441 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านด่านสมบูรณ์  นายขวัญชัย เฮียงราช 042702442 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านโพธิ์ชัย  นายพิมนต์ ศรีสำอางค์ 042702202 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านบ่อแดง  นายไมตรี ปัญหาวงศ์ 0899373989 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านห้วยทราย  นายถวิล มีคุณ 042720291 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี  นายคูณศักดิ์ ศรีลำไพ 042702392 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านคำลอดพื้น  นายกีรติ เดชทองทิพย์ 042099203 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านนาดูนนาดี  นายบุญศรี ใสลำเพาะ - 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
25บ้านโนนแสบง  นายทรงศักดิ์ สู่สุข 042720104 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26ชุมชนบ้านห้วยหลัว  นายยรรยงค์ เฮียงราช 042702450 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านหนองแอกดอนสวรรค์  นายนิรันดร์ นันทะศรี 042702451 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านน้ำจั้น  นายกริชเพชร คำโสภา 042720105 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านโนนไทย  นายวิเศษ บุญสนอง 042702493 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านจาร  นางบัวทอง ราช้อน 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
31บ้านดงยาง  นายนรเศรษฐ์ ถาบุตร - 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านลึมบอง  นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา 042702494 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านสามแยกพิทักษ์  นายสมจิตร ราช้อน 042702456 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านคำยาง  นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านดงเหนือ  นายกริชเพชร คำโสภา - 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านดอนแดงคำอ้อ  นางวิภารัตน์ สัพโส 042720106 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  นางสาวศิริพร กุลสานต์ 042702422 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38นาข่าวิทยา  นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน 042702423 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านหนองลาด  นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร 042-726751 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหนองท่มท่ากระดัน  นายสมเดช สุขสาลี 042702425 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านซ่อมดู่  นายวิเศษ บุญสนอง 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42คำปลาฝานาทวี  นายกิตติชัย โคงัน - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์ 042702428 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์ 042791206 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านวังบง  นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธุ์ 042099761 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านดอนมุยหนองแฝก  นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม 042792062 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านสุวรรณคีรี  นายเนตร แสนอุบล 042790626 530 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.0060.0090.000.0095.0095.0090.0095.000.0088.75
48บ้านคอนศรีบะสะแบง  นายประสิทธิ์ พิมพิสาร 042790694 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
49บ้านนาโพธิ์  นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน 042790628 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านหินเหิบ  นายวรวิทย์ บุญพูล 042756897 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5613/05/2016
51บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์  นายพิชัย หาญรักษ์ 042791929 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
52บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  นายชัยสิทธิ์ พรหมดา 791928 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านกุดจิก  นายสันทัด ธุระนนท์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านหนองขุ่นนาคำ  นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ 042756878 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านปลาหลาย  นายปิยะ วงศ์คำจันทร์ 043647040 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
56บ้านนาง่ามเล้า  นายวิทยา ไชยภูมิ 089 -94147 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านหนองม่วง  นายสมหวัง มังธานี 042-790633 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
58บ้านโนนเจริญศิลป์  นายภิญโญ ศรีถาพร 042790634 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
59บ้านเดื่อศรีคันไชย  นายวีระชัย จักรไชย 042166646 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
60บ้านขุนภูมิ  นายชัชวาลย์ ธุระนนท์ - 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
61บ้านยางคำ  นายปฏิวัตร นารินรักษ์ 042720054 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านโนนแพง  นายแสวง แสงหาญ 042099290 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
63ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก  นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า 042720002 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0091.0099.0098.0087.0095.000.0096.67-
64ชุมชนขัวสูงสวรรค์  ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ 042167050 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
65บ้านโนนอุดม  นายฐิตินันท์ นันทะศรี - 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.0088.0040.00100.00100.00100.0066.00100.000.0086.89
66บ้านดอนแดง  นายวีระศักดิ์ จันทร์ตื้อ 042790637 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
67บ้านแก้ง  นายนิรันดร โฮมวงศ์ 042790638 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านโคกสะอาด  นายชโยดม นวลสิงห์ 042790639 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านศรีวิชัย  นายประวิตร กิตติธรรม 042790640 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านตาดโตน  นายพนม ธุระนนท์ 0856478516 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านห้วยแสง  นางวราภรณ์ อรรถสาร 042167091 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหนองสนม  นางภาวินี ผิวบุญเรือง 042790643 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านโพนแพง  นายไพวัน ไขลาเมา - 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
74บ้านบะป่าคา  นายวสุกฤต สุวรรณเทน - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านน้ำบุ้น  นายทวี สกุลเดช 042790686 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านเชียงเพ็ง  นายนเรศ พรหมวงศ์ 042790099 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00
77บ้านทุ่งโพธิ์  นายธงชัย เหลาแตว 042790148 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านนาจาร  นายสุริยนต์ เถายะบุตร 042099319 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านโนนชนะสังคม  นายสมมาต เถายะบุตร 042790650 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
80บ้านนาคอย  นายสัญญา วัฒนาเนตร 042790651 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านก่อ  นายไพบูลย์ กุลอัก 0818726482 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านนายม  นายนพรัตน์ ชรินทร์ 042794583 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านกุดเรือคำ  นายเกษม ทัศวงษา 042764143 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านคูสะคาม  นายวิจิตร นิธิเจริญ 042720101 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านวังโพน  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 0819754253 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม  นายสมโพธิ สุวรรณคำ 0819754253 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.78-
87บ้านจำปาดง  นายบริสุทธิ์ สังชาตรี 042764199 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านโคกแสง  นายสุพจน์ ศรีธรรมมา 042702443 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0050.0060.0060.0070.0060.0060.0070.0050.000.0060.00-
89บ้านอินทร์แปลง  นายบริสุทธิื สังชาตรี 042702393 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0090.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0088.89
90บ้านคำเจริญ  นายสราวุธ อินทร์คำน้อย 042702416 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านโคกก่องคูสะคาม  นายวิบูรณ์ สิงห์คราม 042702496 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านห้วยน้ำเที่ยง  นางมยุรี อุ่นวิเศษ - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
93บ้านนาซอ  นายวีระศักดิ์ วงศ์อุดมศิลป์ 042756913 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา  นางเมตตา หาญรักษ์ 042790654 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/08/2016
95บ้านดอนยานาง  นายสมภพ ศรีพั้ว - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านกุดเรือ  นางจินดา อินทรสิทธิ์ 042756857 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหนองแสงคำ  นายวิทิต บุญอาษา 0973059019 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
98บ้านหนองแวง  นางสาวประพิณ ใครลามเมา 042756826 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
99บ้านห้วยหินลาด  นายเสรี พลาชัย 042790659 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0060.0060.00100.00100.00100.00100.000.0085.56-
100บ้านห้วยหิน  นายยนต์ ดั่นเจริญ 042756918 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านโนนทับช้าง  นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์ - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านวังเยี่ยม  นายเหรียญชัย ภูริษี 042756919 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านโพนสวาง  นายสมศักดิ์ ตันเจริญกิจ 0812623524 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านนาบัว  นายพิเชษฏ์ ไชยบุญตา 042756891 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
105บ้านโคกก่องหนองแวง  นายภพธรรม 042-756892 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านธาตุตาลเดี่ยว  นางภาวิณี ผิวบุญเรือง 042756920 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.00100.0080.00100.00100.000.00100.000.0095.71-
107บ้านหนองตากวย  042756766 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0092.0073.00100.00100.00100.0094.00100.000.0094.78
108บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  นายวิทยา ไชยภูมิ 042756902 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
109บ้านหนองฮาง  นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว 042790668 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0090.00100.00100.000.00100.0090.00100.000.0095.63-
110บ้านโนนแต้  นายก่อโชค โยตะศรี 042756901 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านนาอวนน้อย  นายบุญเกิด ชัยโพธิ์คำ 042756893 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโคกกลาง  นายตรีเนตร ตรงดี 042720225 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านโคกสว่าง  นายชัยศิลป์ ฮดโสดา 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
114ท่าศรีไคลวิทยาคม  นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์ 0862340005 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
115บ้านวังหว้า  นายประศาสน์ พรหมพินิจ 042756921 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
116บ้านขัวก่าย  นายสาธิต สายประศาสน์ 042790674 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านขาม  นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ - 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านวังเวิน  นายสมศักดิ์ สูติบุตร 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านส้งเปือย  ดร.ทองทวี พรมสีดา 0630281638 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
120บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  นางเดือนเพ็ญ อัครจันทร์ - 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.000.0096.67
121บ้านโคกถาวร  นายทนงชัย ไฝทาคำ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านบะนกทา  นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ 042-707263 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
123บ้านอากาศ  นายฐิตินันท์ สารเนตร 042799077 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0070.0080.00100.00100.00100.0070.000.0082.22-
124บ้านนาเมือง  นายกุลชาติ อุปรี 042099399 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนองตาไก้  นายพิทักษ์ แก้วก่า 042790682 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
126บ้านดอนแดงเม่นใหญ่  นายสุวัฒน์ มานิตย์ 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0060.0070.0080.0060.0090.00100.00100.000.0080.56-
127บ้านนายอ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 0895775169 17 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.0070.0080.0050.000.000.000.0090.000.000.0072.50
128ชุมชนบ้านกลางนาโน  นายสมพงค์ ดีวันไชย 042707379 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
129บ้านเม่นน้อย  นายเจน ศรีคุณ 042706264 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0080.0090.0090.0070.0080.000.0085.00
130บ้านบะยาว  นายสมพงศ์ ดีวันไชย 042720046 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านแพงน้อย  นายสุริยัน จันทร์คามคำ 042790685 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านวังม่วง  นายณัฐพงษ์ โพนพันธ์ 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านบะหว้า  นายมานพ ไตรโยธี 042169241 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
134บ้านคึม  นายนิมิตร ธิราวรรณ - 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านเซือม  นายบัณฑิต เดชขันธ์ 042169081 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านแพงใหญ่  นายนิมิตร ธิราวรรณ 042169055 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
137บ้านวาใหญ่  นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์ 042799288 47 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0094.0065.000.0067.0010.0085.0067.0050.000.0058.50-
138บ้านวาน้อย  นายสมชาย สมบูรณ์ 042799289 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
139บ้านหนองบัวแดง  นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ 042790025 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านกุดจอก  นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว 042790690 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
141บ้านกุดจอกน้อย  นายชัดเจน กุลอัก 042790689 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
142บ้านโคกไม้ล้ม  นางระพีพรรณ เฒ่าอุดม 042790688 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67
143ชุมชนบ้านโพนงาม  นายหนูใจ ทมถา 042168099 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านเสาวัด  นายไพจิตร คิดโสดา 042790641 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0095.0080.00100.00100.0080.0090.0090.000.0089.44-
145บ้านท่าแร่ดงปลาปาก  นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่าย - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านดงเสียว  นายบุญทัน ไมอักรี - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านดงมะกุ้ม  นายไพจิตร คิดโสดา 042790702 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านข้าวแป้ง  นายชวลิต อวนป้อง 042186144 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านท่าก้อน  นายเกรียงศักดิ์ พละไกร 042168779 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
150บ้านดอนแดง  ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ เคนไชยวงศ์ 042-790698 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
151บ้านท่าควาย  นายทรง งิ้วไชยราช 042790636 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
152บ้านนาหวาย  นายนิยม เถายะบุตร 042756904 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0076.67-
153บ้านโพนก่อ  นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร 042756905 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านนาฮี  นายธีระพงษ์ แก้วฝ่าย 042168528 224 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0071.11-
155บ้านสงเปือย  นายสุพงษ์ พิมพา 042168530 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.0090.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
156บ้านนากะทาด  นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ 042168531 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
157บ้านโนนสวรรค์  นายสุทักษิณ ผาคุยคำ 042790705 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านหนองผือ  นายวชิระ ชายกวด 0 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0080.0080.0090.0090.00100.0090.00100.00100.000.0091.11-
159บ้านดอนทอย  นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช 042790635 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านถ้ำเต่า  นายกองมา บุญชาญ 042-168100 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.0050.0090.0085.0085.00100.000.0087.78-
161บ้านนาดอกไม้  นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์ - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านหนองสามขา  นายเมธา ปัญญารัตน์ 042756916 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านดงสาร  นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์ - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.0090.0090.00100.000.0095.56-
164อนุบาลคำตากล้า  นายสุนทร สุขเกษม 042-796056 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.00100.0090.0090.0090.000.0090.000.0092.50
165บ้านหนองพอกน้อย  นายพงศกร ต้นภูบาล 042-796548 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
166บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  นายไชยยา พันธ์เสนา - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านนาแต้  นางสาวสุรัชดา ภูรับพา - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านหนองแสงดงอีบ่าง  นายบรรดา แก้วบัวสา 042720110 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านดอนคำ  นายเฮ็ง งิ้วไชยราช 042702461 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
170ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์  นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์ 796003 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
171บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ  นายเสกสรร แช่มชื่น 042796594 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านสันติสุขสระแก้ว  นายประจักษ์ แสนพันธ์นา 042720488 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0078.0078.0055.00100.00100.00100.0078.00100.000.0087.67
173บ้านแสนสุขสามัคคี  นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี 042796233 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174แพดพิทยารัตน์  นายขจรเดช ศิริวานก 042756908 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านตาด  นางจินตนา หลานเศรษฐา 042756909 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00
176บ้านกุดจาน  นายปัญญา พันธ์เสนา 0890301472 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
177บ้านดงบัง  นางบุญช่วย พันธ์เสนา 042790309 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.000.000.00100.00100.000.0095.71-
178บ้านดงอีด่อย  นายเศรษฐศิลป์ อาจสาระมนต์ 042756896 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านหนองบัวสิม  นางพรนภา อัศวาวุฒิ 042793116 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านนาถ่อน  นางสาวภัทราวดี อุปทุม 042793119 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181เพียพิทยาพัฒน์  นายสันติ อุสุมสารเสวี 042793125 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านท่างาม  22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.0085.0096.00100.00100.00100.00100.0090.000.0095.33
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน