ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพรวัลย์ จันทะนะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลพรรณานิคม  นายไพรวัลย์ ชินโณ 042779254 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2วัดสุทธิมงคล  นายนรงณ์ เห็นหลอด 042779226 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0098.0090.0090.0090.0090.0098.000.0092.8927/06/2016
3บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)  นายศุภกิจ ไชยเชษฐ 042720088 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0060.0070.0060.00100.00100.00100.0030.00100.000.0080.0016/06/2016
4บ้านบะทองนาหัวช้าง  นางสุภาพร กิณเรศ 042779505 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0077.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.4406/06/2016
5บ้านบะฮี  นายเสมอ บุตรศรี 47020033 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านท่าสองคอน  นายจีระพงษ์ จันทรักษ์ 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
7บ้านนาตากาง  นายรัชตะ สมพมิตร 042-706319 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8915/06/2016
8บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  นางสาวเบญญา สัพโส 042706336 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0085.0085.0085.000.000.000.0085.000.000.0085.0030/06/2016
9บ้านบะหัวเมย  นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  นายไพวรัลย์ ชินโณ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
11บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)  นางสุภาพร กิณเรศ 042161886 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านบึง  นายประพันธ์เด่น การุญ 042-706185 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหนองหวาย  นายพันณาราย เมืองแสน - 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านเปือย  ์นายทัศน์ณรงค์ อัมราช 042720050 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านขมิ้น  นางมณีไพ แก้วก่า 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0010/06/2016
16ชุมชนบดมาดพอกน้อย  นายธีรพล ผ่องกมล 042746368 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
17บ้านคางฮุงเจริญศิลป์  นายวิรัตน์ คณิสาร 042161861 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
18บ้านสมสะอาด  นายประหยัด ก้อนแพง 042720058 121 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านโนนเรือตอเรือ  นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้น - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)  นางปารวี เจริญยศ 042746193 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านกลางหนองดินดำ  นายดิเรก กลยนี 042746422 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านนาสาวนาน  นางวิสัย มาตราช 042-720042 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่  นายวินิจฉัย เหลาแตว 042706323 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.00100.00100.0060.0060.0020.00100.0020.0020.000.0055.5620/05/2016
24บ้านภูเพ็ก  นายคมกฤษณ์ คนยัง 0 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านพอกใหญดอนต้นม่วง  นายไพรบ บุตรแสง 042746298 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
26บ้านสูงเนินสามัคคี  นายมีชัย กลยณีย์ 0-4275-197 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0060.0060.0070.0080.0080.0080.0080.000.0070.00-
27บ้านบัว (สระพังวิทยา)  นายธนิก เหลาแก้ว 042779319 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0085.00100.00100.00100.00100.0084.00100.000.0086.5615/06/2016
28บ้านเชิงชุม  นายพรเทพ นามโยธา 042162678 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.0019/05/2016
29บ้านสว่าง  ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ปานดำรงค์ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านดอนกอย  นายสัญญา ผลภิญโญ 042706327 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.0080.000.0088.8906/06/2016
31บ้านโนนพอก  นางปารวี เจริญยศ 042-720043 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านกุดน้ำขุ่น  - 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0060.0080.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0046.6730/06/2016
33บ้านนาขามผดุงวิทยา  นายอรรคพล ไชยตะมาตย์ 042162634 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านโนนทรายคำ  นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่ 042099230 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านถ่อน  นางสาวรุ่งนภา ธิศรี 042162635 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0066.0066.00100.00100.00100.00100.0066.00100.000.0088.6716/05/2016
36บ้านดอนม่วย  นายสราวุฒิ บุญยืน 042166037 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5613/05/2016
37บ้านหนองเดิ่นดอนขาว  นายวีรพงศ์ ทัศนพงศ์ 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านช้างมิ่ง  นายสุชาติ สีเหลือง 042706329 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0058.0039.0065.0082.0084.0078.000.00100.000.0075.7526/08/2016
39บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ  นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์ 042161670 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง  นายเอกชัย วรรณทอง 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านตาลเลียน  นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร 042165643 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านไร่บ้านไฮ่  นายยุทธนา อุทโธ 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
43บ้านคำข่า  ว่าที่ร้อยตรี จารึก จันทร์นามวงค์ 042099222 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0075.0090.0090.0095.0080.0095.000.0087.22
44บ้านโนนอุดม  นายก่อเกียรติ สัพโส 042099225 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านโคก  นายกัมปนาท สุจริต 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.000.000.000.000.000.0094.00
46บ้านเสาขวัญกุดก้อม  นายณัฐวุฒิ บุรีัแสง 042-745070 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0070.0070.000.0077.78-
47บ้านหินแตก  นายกิตติภาคย์ ผางละมัย 042-720073 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านทิดไทย  นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
49บ้านคำแหว  นายยุทธนา อุทโธ 042-720012 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.1104/05/2016
50บ้านห้วยบุ่นนาทัน  นายศรี ปงผาบ 0933577081 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0060.0080.0060.0080.0060.00100.000.0077.78
51บ้านหนองผือ  นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์ 042099212 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านนาเลา  นางกมลกรณ์ เถายะบุตร - 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.000.0085.00-
53บ้านอูนดง  นายปัญญา ถานะลุน 042703386 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0034.000.0025.0080.00100.0040.0049.0076.000.0057.7120/05/2016
54บ้านนาใน  นายวีรชาติ กาญจนกัณโห 042703392 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านผักคำภู  นายประสิทธิ์ จิจุบาล 0 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
56บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)  นายพรชัย อำมุกคะ 042771120 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านนาเหมือง  นายไพฑูรย์ ชัยประโคน 042734232 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านดอนตาลโนนสูง  นางมณีโสม พุทธโคตร 042772332 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0063.0088.0052.00100.00100.00100.0086.00100.000.0087.6714/06/2016
59ชุมชนบ้านฝั่งแดง  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 042771410 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3301/06/2016
60บ้านท่าลาด  นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย 042734126 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านสงเปลือย  นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์ 042-099243 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
62บ้านหนองหญ้าปล้อง  นางสาวพณารัตน์ บุตรชารี 0818738230 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0030/06/2016
63บ้านสร้างขุ่ย  นางสาวรัชฎามงคล บาลลา 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
64ชุมชนดงม่วงไข่  นายบุญเพ็ง กุละนาม 042-728514 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.0095.0086.0038.0074.0097.0090.0064.00100.000.0080.7808/05/2016
65บ้านผ้าขาวโพนแพง  นายบุญรัตน์ คำหล้า 042734130 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
66บ้านม่วงคำ  นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ 042734327 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0090.0090.0090.0090.000.0084.4405/07/2016
67บ้านดอนหวาย  นางพอใจ อินทร์สา 042-720030 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านนาแยง  นายบุญเพ็ง กุละนาม 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
69บ้านหนองบัว  นายไมตรี บนปาก 0 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านแร่  นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ 042164863 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
71บ้านสมสะอาด  นายนาวา มาตราช 042-164873 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0070.0060.0080.0060.0070.0070.0080.000.0066.6707/06/2016
72บ้านหนองไฮ  นายสุรพล บรรเทา 042099241 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6701/06/2016
73บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  นายไมตรี บนปาก 0 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)  นายสมชาย สัพโส 0 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0091.00100.0080.00100.00100.0090.0070.000.0092.33-
75บ้านอุ่มเหม้า  นายเพชร บุญเลิศ 042771997 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
76บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  นายเด่นณรงค์ มาลาทอง 042720023 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/05/2016
77บ้านหนองแคนโคกสะอาด  นายสุวิทย์ ป้อสาย 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0085.0070.0075.0080.0080.000.0078.8907/06/2016
78บ้านนาถ่อน  นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ 042167218 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านต้นผึ้ง  นายศิวะกานต์ ไตรยงค์ 042-167249 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
80บ้านโพนสวางกลางเจริญ  นายมานพ ศรีสร้อย 042720052 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านนาล้อม  นายเกรียงศักดิ์ สมจันทร์ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0073.0064.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.00-
82บ้านขัวขอนแคน  - 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
83บ้านดอนดู่  นายพูลศักด์ เขียวคล้าย 042-720026 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.33-
84บ้านโนนขมิ้น  นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
85บ้านโคกสามัคคี  นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน 042720017 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
86วาริชภูมิพิทยาคาร  นางสาวทอแสง สมพินิจ 042781188 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
87บ้านธาตุกุดพร้าว  นายยุทธพงษ์ พจนา 0 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0030/06/2016
88บ้านกุดตะกาบ  นายบุญจันทร์ เจริญไชย 042-165433 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
89บ้านโพนไผ่  นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6713/05/2016
90บ้านห้วยบาง  นายอารมณ์ เหมะธุลิน 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง  นายบุญถิ่น ภูดินทราย 042774234 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านหนองแวง  นายเจิม จางจันทร์ 042720098 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.0013/05/2016
93บ้านผักตบ  นางสาวทอแสง สมพินิจ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านไฮ่ปลาโหล  นายธวัชชัย ศรีสำราญ 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.000.0065.00-
95บ้านนาบ่อ  นางสาวทอแสง สมพินิจ - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0040.0046.0027.00100.0087.00100.0026.00100.000.0069.5630/06/2016
96บ้านงิ้วพังฮอ  นายสุวิทย์ ทองสันทัด - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
97บ้านดอนยานาง  นายสำเร็จ เอกมาตร 042720027 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านโคกศาลา  ว่าที่พันตรีเสงี่ยม อัฐประจง 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5611/05/2016
99บ้านดงคำโพธิ์  นายดีใหม่ อินทรพานิชย์ 042099328 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0023/05/2016
100บ้านหนองกุง  นายเสวียน ราชคำ 0833414881 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8916/05/2016
101บ้านหนองแปน  นายรังสรรค์ มนดาล 0862321501 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
102บ้านคำบ่อ  นายรังสรรค์ มลดาล 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0005/05/2016
103บ้านคำบิดโคกโพนยาง  นายคงเดช ภาวงศ์ 042-774217 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านตาดภูวง  นายหนูพร สุภาชาติ 042720031 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านทุ่งเชือก  นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม 042720035 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.000.000.00100.000.00100.0097.000.000.0096.4027/05/2016
106บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ  นายคำพอง อัตโยโค 042973687 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านดงบังป่าโจด  นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร 042774236 212 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0083.0083.0058.00100.00100.00100.0075.00100.000.0087.3830/06/2016
108บ้านโคกตาดทอง  นางกองคำ เหมะธุลิน 042720079 210 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.2525/05/2559
109บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  นายศราวุธ เกษสะอาด 0883443457 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0098.0095.0090.0094.00100.0096.0085.00100.000.0094.2201/06/2016
110บ้านจำปาศิริราษฎร์  นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์ 042781496 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านหนองลาดวิทยาคาร  นายทวี จำปาสิทธิ์ 042781495 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.44-
112บ้านดอนยาวประชากรอุปการ  นายไพโรจน์ แก้วก่า 042706833 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5998.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.89-
113อนุบาลสว่างแดนดิน  นายวีระชน ธิมะสาร 042721080 24 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0050.0090.000.0085.5614/5/2559
114บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)  นาpทนงศักดิ์ เจริญชัย 0872302026 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์  นายสมหวัง มหาวัง 042722157 31 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
116บ้านหนองตาล  นายปัญญา คนงาม 042705713 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
117บ้านหวาย  สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 042-722581 27 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6720/06/2016
118บ้านโพนสูง  นายบุญญศิริ บุญยืน 042705706 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่  นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 721996 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านทุ่งปลากัด  นายอุเทน เสนงาม 042705693 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0010/06/2016
121บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายอนุรักษ์ ดอนเส - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/03/2016
122บ้านค้อโพนสวางยางชุม  นายนิยม ผลมุ่ง 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านดอนเชียงยืน  นางนันท์ปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0057.0046.0065.0088.00100.0089.0050.00100.000.0074.38-
124บ้านคำชนดงต้อง  นางอมิลตรา วงศ์เสาร์เนาว์ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนองบัวแพ  นายปริญญา สมัครการ 042705715 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5976.0026.0027.0031.0058.000.000.00100.000.000.0053.0016/06/2016
126บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  นายยวงรัตน์ รัฐไสย 042720076 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0070.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0082.22-
127บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)  นายสรเลข กรวิรัตน์ 042776102 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0058.0065.0064.0059.00100.000.00100.000.000.0078.0019/04/2016
128บ้านโคกคอนดอนม่วย  นายสมพร เสนเสนา 042776203 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/07/2016
129บ้านบึงโน  นายจารุ ทองประกอบ 0862202675 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านหนองไผ่  นายวิทิต โคตะมา 0852868991 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
131บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  นางนิตยา รอดเข็ม 042-776111 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
132บ้านหนามแท่ง  นางศรีสุดา ทิพสิงห์ 0801901321 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.0090.0090.000.000.000.0090.000.000.0087.5008/06/2016
133บ้านตาล  นายอักษร ปรีชา 042-776205 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง  นายเอกราช เกษศรี 0862281444 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
135บ้านแวง  นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี 042729372 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านโนนเสาขวัญ  นายธีรยุทธ คำทิพย์ 042729350 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
137บ้านโพนงาม  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ 042720051 ยังไม่กรอกข้อมูล
138บ้านสร้างแป้น  นายเกริกภพ คำภาศรี 042729369 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
139บ้านนางัว  นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์ - 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านโคกสีไค  นายชายชาญ อิ่มรักษา 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0096.1115/05/2016
141บ้านหนองหอยคัน  นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์ 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
142บ้านตาลโกน  นายสุพจน์ พลหาญ 042706827 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.5620/06/2016
143บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)  นายคำพอง เปลรินทร์ - 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
144บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)  นายสมชาย คำภูแสน 0 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5995.0095.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6710/06/2016
145บ้านหนองดินดำ  นายโชคชัย สุรารักษ์ 0 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
146บ้านหนองหลักช้าง  นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์ - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0063.0072.0025.00100.00100.00100.00100.00100.000.0084.4404/07/2016
147บ้านนาเตียง  นายวัฒนา มาลาทอง 0 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.00100.0050.00100.00100.0090.00100.000.0080.00
148บ้านหนองหวาย  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 0 31 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2214/06/2016
149บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)  นายประกาย สิงห์ภูมี 0-4272-934 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0097.0090.0092.0090.0095.0085.0095.000.0092.11-
150บ้านพันนา  นายเสวียน เสนงาม 042-729410 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0094.0080.00100.000.000.000.000.000.0094.8030/05/2015
151บ้านถ่อน ต.พันนา  นายสุภาพ ช่างสอน - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านคันชา  นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์ 042729587 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
153บ้านหนองหอย  นายจีรวัฒน์ พิมพ์ปัดชา 0 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
154บ้านธาตุ  นายอภินันท์ ทิพเนตร 369209 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
155บ้านหินโงมโนนสร้างไพ  นายวีระชัย อินทรเกษม 042706815 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
156บ้านโคกหลวง  นายเนรมิต ไชยคุณ 042720019 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  นายประทีบ จันทร์มาลา 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.75
158ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา  นายเสงี่ยม นรสาร - 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0085.0080.0075.0085.0090.0085.0070.000.0082.2213/03/2018
159บ้านเตาไหสร้างแก้ว  นายสมพร กองแก้ว 0 216 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
160บ้านม้า  นายสลิด ทับทิม 0 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านดอนยานาง  นายบุญสินธ์ู พงษ์ไทย 042720028 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  นายสุภพ พิลาโสภา 042-720078 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านหนองหว้า  นายสมสมัย คำภูแสน 042720068 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายเรวัต หาระโคตร 042-722442 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
165บ้านหนองชาด  นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/06/2016
166บ้านต้ายนาคูณวิทยา  นายสมคิด วงศ์สง่า 042164676 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
167บ้านดอนม่วงไข่  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11
168บ้านคำไชยวาน  นายสมสมัย คำภูแสน 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169หนองหลวงวิทยานุกูล  นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ 042-164112 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0086.6706/05/2016
170บ้านโคกดินแดง  นายพชรพงศ์ มิตรยอดวงศ์ 042 720097 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านโคกสำราญ  นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0086.0082.00100.000.000.0012.000.000.0080.0016/05/2016
172บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  นายไข จันโท 0857597190 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านนาทม  นายศุภชัย พิมพาเลีย 042164682 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
174บ้านคำสะแนน  นายวิทิต โคตะมา 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านคำสะอาด  นายชนุตร์ หัสขันธ์ 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา  นางชรินดา พิมพบุตร 042705782- 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0086.0086.0086.0086.0086.0086.000.0090.67-
177บ้านหนองหมากแซว  นายกิตติพงษ์ ขาวกุษชร 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)  นายดาวเรือง ทองเลิศ 042705682 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5977.0017.000.0046.0065.0048.0029.0029.0050.000.0045.1320/05/2016
179บ้านนาดินจี่ (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)  นายสายชล แก้วสนิท 042720040 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0010.0075.00100.00100.00100.00100.0082.0081.000.0083.1117/06/2016
180บ้านยางคำ  นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านหนองกุง  นายประสิทธิชัย เบ้าคำ 081-873421 29 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
182บ้านค้อใต้  นางกรวรรณ กองสมบัติ 057395035 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)  นายนัทธวัฒน์ เกษทองมา 670657 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)  นายสมรรถชัย จดจำ 042727001 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
185ชุมพลศึกษา  นายสมสมัย หารธงชัย 087-944878 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.0090.000.0096.6725/05/2016
186คำเจริญวิทยา  นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์ 0 130 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์  นายทองพูล เรืองฤๅหาร 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0033.0066.00100.0083.00100.00100.0083.00100.000.0085.0020/05/2016
188บงใต้โนนรังพัฒนา  นายบุญศรี ตาเมือง 042-706775 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  - 042099354 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  นายภิญโญ ทองเหลา 0 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านนาดอกไม้  นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านโคกหนองกุง  นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
193บ้านคำนาดี  นายคำสิงห์ พิบูลภักดี 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0085.5625/03/2016
194ชุมชนบงเหนือ  นางประภาพรรณ ชาแสน 0 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0046.0021.0073.0082.000.000.0071.000.000.0053.8330/06/2016
195บ้านดอนหัน  นายสุรเกียรติ รวมธรรม 042705686 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านขาว  นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์ - 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านบาก  นายภัทราวุธ โคตรเรือง 042705671 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0083.0077.0091.0073.00100.00100.0091.0085.000.0087.7830/06/2016
198บ้านจำปานาถ่อน  นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร - 511 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0080.0080.0080.0050.0080.000.0068.8901/06/2016
199บ้านโคกสวัสดี  นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์ 042-705681 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0055.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.6731/08/2016
200บ้านโนนสะอาด  นายก่อเกียรติ ใบภักดี 042-720044 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
201ชุมชนส่องดาว  นายชุมพร กรุณานำ 042786086 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0020.000.000.0070.00100.0050.0080.0080.000.0064.2915/06/2559
202หนองใสพรเจริญวิทยา  นายจิตติพงษ์ ศรแผลง 0427862 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5932.0034.0034.0034.0056.0071.0083.0068.0068.000.0053.3309/05/2016
203บ้านทันสมัย  นายทวี แสนอุบล 042727002 023 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5930.000.000.000.0050.0050.0050.000.0050.000.0046.00-
204บ้านหนองกุง  นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร 042705675 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0071.0089.00100.00100.00100.00100.0071.00100.000.0092.33-
205บ้านไทยเจริญ  นายโกวัฒน์ ศรีอุบล 0811842774 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206อุดมสังวรวิทยา  นายสุพจน์ พลหาญ 042786337 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/08/2016
207บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)  นายประวิทย์ เหมะธุลิน 042164442 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0013/05/2016
208บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  นายถนัดพร ฝุ่นเงิน 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.5015/06/2016
209บ้านโคกสะอาด  ส.อ.สัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา 0801969702 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
210จงกลกิตติขจรวิทยา  นายธีระ ธนกรกุลชัย 042786222 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.0058.0096.00100.00100.0062.00100.000.0086.0013/06/2016
211บ้านปทุมวาปี  นาประมงค์ สุขชิน 0 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
212บ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย  นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ 042786089 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00100.00-
213บ้านโพนสวาง  นายลือชัย รัชอินทร์ 042786085 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ 042705676 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0088.0077.00100.00100.00100.00100.0091.00100.000.0095.1131/05/2016
215อภัยดำรงธรรม  นายอำนวย พูลศิลป์ - 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
216บ้านหนองม่วง  นายเดชชัย สารบรรณ 0883381773 216 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5980.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0078.8919/09/2016
217บ้านชัยชนะ  นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
218ชุมชนบ้านท่าศิลา  นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู 042705792 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0030.0030.0030.0080.0075.0080.0075.0080.000.0057.78-
219บ้านภูตะคาม  นายไชยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน 042099376 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
220บ้านสีสุกห้วยโมง  นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น 042099929 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0086.67-
221บ้านคำก้าว  นายชูทรัพย์ ภาวงศ์ - 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5982.006.000.0013.0081.00100.00100.006.00100.000.0061.0005/06/2016
222บ้านท่าวารี  นายโสภณ ศรีผักผ่อง 042099375 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0040.0020.0080.0080.0080.00100.00100.0070.000.0073.3313/05/2016
223บ้านห้วยเหล็กไฟ  นายทองใบ ธุระนนท์ 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0091.0082.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6330/05/2016
224บ้านดงสว่าง  นายจันดา ฤทธิธรรม - 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
225บ้านหนองเบญจ  นายอดิศร ไตรยงค์ 042789351 416 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0006/09/2016
226ชุมชนบ้านหนองปลิง  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 042789244 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
227บ้านโคกมะนาวทันสมัย  นางภรินทร อัคนิจ 042090288 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
228บ้านสุวรรณคาม  นายสุนทรา นนสุราช 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
229บ้านหนองผักเทียม  042720108 ยังไม่กรอกข้อมูล
230บ้านอูนโคก  นายศุภชัย โถบำรุง 0892781464 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231บ้านหนองบัวบาน  นายสำเริง ไชยเชษฐ์ 042720090 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
232อนุบาลเจริญศิลป์  นายเสาร์ วงศ์กระจ่าง 042709177 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0070.0075.0080.0090.00100.00100.0070.00100.000.0086.67-
233บ้านทุ่งคำ  นายวิเศษ เสนาชัย 042709369 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/04/2016
234บ้านหนองฮังแหลว  นายภานุพงษ์ คำภูษา 042720069 20 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015/06/2016
235บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา  นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม 042709188 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8906/07/2016
236บ้านหนองจาน  นางกนกพรรณ สมานทอง 0834042489 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0061.00100.0036.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.5610/06/2016
237บ้านหนองน้อย  นายหนูทอง อินทะวงศ์ 042709152 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238บ้านหนองแสง  นายปิยะนันท์ ธิโสภา 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
239บ้านแกดำ  นายสุจินดา เอ้มะราช 0872195168 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านนาดี  นายสุจินดา เอ้มะราช 042-099842 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)  นายอดุลย์ชัย สอนไชยา 042709186 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
242บ้านสร้างฟาก  นายสมยศ จันทประสาร - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
243บ้านโคกศิลา  นายพุทธา คุณมี 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.0060.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.8916/05/2016
244บ้านหนองทุ่มหนองโจด  นายธนบดี อินลี 042705748 311 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0057.0082.0075.00100.00100.00100.0085.00100.000.0088.78-
245บ้านคำบอน  นายสนิท เชื้อเพชร - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
246บ้านเหล่าบ้านถ่อน  นายสมยศ จันทประสาร 042702486 226 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0084.00100.0090.0096.0077.0044.0088.000.0085.8915/06/2016
247บ้านหนองแวงน้อย  นายเดชา เผ่าพงษ์ 042702105 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0093.3316/05/2016
248บ้านดงบาก  นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร 042099846 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5943.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.6730/06/2016
249บ้านโพนบกหนองผือ  นายจินดา สายคำ 042756924 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
250บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)  นายนพดล พละศักดิ์ - 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0094.4430/05/2016
251บ้านดอนชัยวิทยา  นายมงคล สุวรรณโคตร - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
252บ้านทุ่งแก  นายสมศักดิ์ ขุนทูน - 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0075.0075.0070.0080.0070.0075.000.0073.89
253บ้านนาสีนวล  นายนิคม ศรีสิงห์ 042727000 422 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3312/06/2016
254บ้านดงสง่า  นายวานิชย์ สาขามุละ 0815441749 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
255บ้านหนองแปน  นายนิคม ศรีสิงห์ 042705757 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
256ทุ่งเจริญพัฒนา  นางพันสา ศรีปากดี 042099848 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0003/06/2016
257บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายโยธิน เชียววิชัย 0910535587 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8920/05/2016
258บ้านคำเม็ก  นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5995.0098.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.6720/06/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน