ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.สกลนคร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเทวรัฐ โตไทยะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลสกลนคร  นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี 042711283 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2เชิงชุมราษฎร์นุกูล  นายชัญโญ ใครบุตร 042711734 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3สกลนคร(วันครู2501)  นายบุญธรรม ลือชัย 042711561 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.4406/05/2016
4นายอวัฒนา  นายยศศักดิ์ แก้วไกรสร 042160070 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง  นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี"ชุมชนพัฒนา"  นางอ้อย คำปัญโญ 042-756346 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7นาอ้อยคำสะอาด  นายวีระวัฒน์ งอยผาลา 042971020 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)  นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ 042-970136 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9บ้านน้อยจอมศรี  นายธีระพงษ์ วาทะวัฒนะ 042743569 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  นายวัชรินทร์ ทาแก้ว 042720074 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/05/2016
11บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง  นายวิทยา แก้วก่า 042730411 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2227/04/2016
12บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา  นายพรชัย เถื่อนนาดี 042-720039 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านกกส้มโฮง  นายอภิชาติ แสนภูวา 042714795 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์  นายวัฒนชัย ชาติชำนิ 042743304 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0012/05/2016
15ธาตุนาเวงวิทยา  นายจารึก ชาวันดี 042730400 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
16บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  นายนพดล แสนบัณฑิต 042-099272 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
17บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม 042743609 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18ห้วยทรายวิทยา  นายเกษม นรภาร 042981015 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
19บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา  นางสุนิภา ไชยหงษ์ 085-000445 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
20บ้านพานสหราษฎร์บำรุง  นายประสบชัย บุญแสง 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
21บ้านประชาสุขสันติ์  นางอุทุมพร ทองวงษา 0810657093 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/06/2016
22โคกเลาะวิทยาคาร  นายพงษ์ศักดิ์ ระเวงวรรณ 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
23บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  นายเดชชัย เหมะธุรินทร์ - 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์  นายสัมภาษณ์ นรภาร 042759122 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน 042746366 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  นายชัยวัฒน์ มหานิล 042-720036 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านดอนแคน"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"  นายคนองฤทธิ์ จันทร์ละออ 042-701653 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.0094.44-
28บ้านท่าม่วง  นายณรงศักดิ์ จันทรังษี 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  นายวิษณุ ซ้ายสุพรรณ 042162228 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านสายปลาหลาย  ว่าที่ ร.อ.วีระศักดิ์ บัวโค 0 22 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
31บ้านดอนสัมพันธ์  นายนิรุตติ์ พลบุตร 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.000.0080.00100.00100.000.00100.000.0094.29
32ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  นายเอกนรินทร์ ต่อวงษ์ 042754117 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/03/2016
33บ้านป่าหว้าน  นายอรุณ ผิวละมุล 042754129 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0005/03/2016
34บ้านหนองหอย  นายอนันตชัย เคนไชยวงศ์ 042701655 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35ศิริราษฎร์วิทยาคาร  นายสุนทร ไพคำนาม 042701658 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6707/04/2016
36บ้านดอนเชียงคูณ  นายยงยุทธ กฤษณ์สุวรรณ 042720084 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
37ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ 042741051 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38ท่าแร่วิทยา  ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา 042751211 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
39บ้านพะโค  นางสุพรทิพย์ เกษมสิน 042751291 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/04/2016
40ทุ่งมนพิทยาคาร  นายอิสรภาพ นามละคร 0810564695 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์  นายเชิดศักดิ์ สิงห์สุพรรณ 042160471 215 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร  นายทวีเดชแสนชนม์ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
43บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)  นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน 042720114 424 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
44บ้านหนองนาเลิศ  นายสำราญ คำชมภู 019759473 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
45ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  นายมุงคุณ สีหามาตย์ 042160261 225 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
46บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  นายวัฒนา ขัดสี 0 44 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านหนองสระ  นางนพมาศ 042720066 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0089.0017.0083.0083.0086.0045.00100.000.0077.56
48บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)  นายสงัด งอยผาลา 042160247 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านท่าวัด(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  นางศิริวรรณ พลเศษ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านหนองมะเกลือ  นายประกาศ ปารีพันธ์ 042701187 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0060.0060.0080.0090.0070.0080.0080.0080.000.0072.2224/06/2016
51ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม  นายบุรินทร์ บุรัตน์ 042 -17067 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
52ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  นางวนิดา ภูชำนิ 042-701662 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.89
53ผักแพวบำรุงวิทยา  นายสุนทร หนูอินทร์ 042-756354 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0090.0040.0010.0020.0080.00100.0030.000.0057.78-
54บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  นายอัมพร คำเพชรดี 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0053.0053.0080.00100.00100.00100.0053.0080.000.0079.8931/05/2016
55บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 0878625115 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)  นายไพฑูรย์ หาญมนตรี 042160270 34 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
57บ้านกุดแข้  นางศิริวรรณ พลเศษ 042-756357 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านนาแก  นางสาวฤทัยทรัพย์ ดอกคำ 042163193 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านดงขวาง  นายจักรทิพย์ ทอนฮามแก้ว 0 36 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0080.0070.0080.000.000.0050.0030.000.0067.1430/05/2016
60บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ  นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ุ 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7812/06/2016
61บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง  นายปรีชา สวัสดี 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5618/04/2016
62บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์  นายวชิรพงศ์ วงศ์มหาชัย - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0050.000.0010.000.000.0030.000.000.0048.00
63บ้านนากับแก้  นายขสำเนียง ทันอินทรอาจ 042701676 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองไผ่  นายยุธยา เทอำรุง 042-701667 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0072.000.0095.00100.00100.0064.00100.000.0091.3817/06/2016
65บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  นายไพศาล สมบูรณ์ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
66บ้านดงขุมข้าว"คุรุราษฎร์รังสรรค์2"  นายวานิช บุ่งวิเศษ 042747069 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายกุศล ชุมปัญญา 042714825 423 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านนาคำวิทยาคาร  นายประสพ มาศมูล 042747230 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
69บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)  นายบุญทรง สุนทรส 042703366 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง  นายไพศาล สมบูรณ์ 042756332 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
71บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  นายปิติพงษ์ วรรณรี 042747072 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72กุดบากราษฎร์บำรุง  นายถนอม แพงคำฮัก 042784031 424 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0070.0060.0050.0040.0060.0040.0040.000.0055.5615/03/2016
73บ้านนาขาม  นางสาวเพลินพิศ ดาศักดิ์ 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5987.0094.0092.0088.0084.0037.00100.0089.0081.000.0083.5624/06/2016
74บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา  นางศิริพร คำสงค์ 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0095.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0093.22
75บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์  นายชินวัฒน์ โถบำรุง 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านเชิงดอย  นายวัฒนา วรรณทอง 042720096 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0040.0060.0040.0040.000.0020.000.000.0052.8624/06/2016
77บ้านกุดน้ำใส  นายชัยโย โททุมพล 0 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00
78บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา  - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา  นายรัฐกร ขันติคุณ 0 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80ชุมชนบ้านกุดไห  นายเสงี่ยม ถึงนามลี - 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0090.0095.00100.00100.0090.00100.000.0092.7824/06/2016
81บ้านกลาง(ผดุงราษฎร์วิทยา)  นายอุดมศักดิ์ ศรีด้วง - 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0045.0050.0060.0045.0040.0060.0070.0060.000.0051.11
82บ้านค้อน้อย  นายครรชิต วงค์แต้ม 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0091.0074.0078.0095.0095.000.0089.000.0090.25
83บ้านค้อใหญ่  นายวิชา ข่วงทิพย์ 327 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5994.0095.0092.0093.00100.00100.00100.0096.00100.000.0096.6716/05/2016
84บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง  นายสมพงษ์ ศรีสุภาพ - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0040.0050.0090.00100.00100.00100.00100.000.0084.44-
85บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี  นายวัฒนา เติมทานาม 0 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0095.5613/05/2016
86อนุบาลกุสุมาลย์  นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา 042-769330 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านอีกุด  นายสนอง สีธรรมา 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา  นางสิริรัตน์ งิ้วโสม 042769104 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  นายฉัตรชัย เกษมสินธุ์ 47210 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
90บ้านม่วงวิทยา  ดร.วิศิษฐ์ มุ่งนากลาง 042-701660 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านโคกม่วง  นายอิศเรศ เสงี่ยมวัฒนะ 042720015 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92ชุมชนนิรมัย  นายสราวธ พาเสน่ห์ - 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.4412/05/2016
93บ้านนาดี  นายกิจพงศ์ สุรันนา 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
94ไพศาลวิทยา  นางกนกวรรณ ภูศรีฐาน 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
95บ้านโพนแพง  นายสถิต จริตน้อม 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
96บ้านห้วยกอกหนองเค็ม  นายสายสมร พุทธิไสย - 37 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6724/06/2016
97บ้านกุดสะกอย  นายศราวุฒิ สิทธิราช 042720008 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/06/2016
98บ้านกุดฮู  นายวิทยา กิติศรีวรพันธ์ 042-701661 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
99ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211  นายยุทธพงษ์ พรหมเชษฐา 042-162454 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/07/2016
100บ้านสนามบิน  นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี 042-720057 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร  นายผดุง ประพันธ์ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.0085.0070.0011.009.0036.0013.0034.000.0043.7524/06/2016
102บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง  นางพรรมาหา เพชรพรรณ 0 326 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0077.0079.0079.0055.0093.0035.000.0079.78
103บ้านโคกสะอาด  นายดาวิทย์ พุทธิไสย 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.0080.0080.0090.0080.00100.00100.00100.000.0087.78
104แก้งคำประชาสามัคคี  นางจูรีรัตน์ คำเมือง 042720000 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
105นาเพียงสว่างวิทยานุกูล  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 042756355 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
106บ้านซ่งเต่า  นางสุคนธ์ จีนคำ 042720020 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
107บ้านกุงศรี  นายอังกูร ธรรมสาโรช 0 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8911/05/2016
108บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  นายวชิรเมษฐ์ บำรุงผดุงวิทย์ 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
109บ้านอุ่มจาน  นายศศิ ผงสินธุ์สุ 042720094 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  นายขจรศักดิ์ โสรินทร์ 042756351 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112อนุบาลเต่างอย  ดร.วารุณี งอยผาลา 042761046 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านจันทร์เพ็ญ  นายวีระ พลเศษ 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
114บ้านห้วยหวด  นายชัชวาลย์ ไตรธิเลน 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านกวนบุ่น  นายฐานุพงศ์ เลิศวรรณวชร์ 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0083.0086.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.5616/05/2016
116นางอยโพนปลาโหล  นายเทพชินพัฒน์ หาดทวายกาญจน์ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
117บ้านโคกกลาง  นายวันชัย พิชัยคำ 0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
118บ้านนาอ่างม่วงคำ  นายวัยพจน์ ปัญจะ 0854565759 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.0080.0080.0090.0080.00100.00100.00100.000.0087.78-
119บ้านนาตาลคำข่า  นายสงวน หงษ์สิงห์ 042761334 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0070.00100.00100.0080.00100.00100.0080.000.0088.89-
120บ้านหนองบึงทวาย  นายตุรัตน์ วงศ์เครือศร 0 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
121บ้านดงหลวง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย 042756342 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านตองโขบ  นายประยงค์ อินธิกาย 042766122 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0074.0047.0083.0080.00100.00100.00100.00100.000.0087.11
123อนุบาลโคกศรีสุพรรณ  นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย 042766091 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านนามนประชาสามัคคี  นายอุทิศ ขันเงิน 042766098 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านห้วยหีบวิทยาธาร  นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา 042766454 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.0080.0050.0080.0050.0050.0070.000.0067.7812/06/2016
126บ้านนาสีนวล  นายวีระศักดิ์ แก้วกิ่ง 0 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0078.0066.0065.00100.00100.00100.0066.00100.000.0080.5631/05/2016
127บ้านห้วยแคน  นายนัฐพงษ์ โพนพันธ์ 042099838 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0050.0090.0090.000.000.0040.000.000.0076.6715/05/2016
128บ้านหนองแข้โนนมาลา  นายเจตนา ครโสภา 042701740 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา  นายเวศ กุตระแสง 042-701742 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
130บ้านแมดนาท่ม  นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านโพนทองประชาอุทิศ  นายอุเทน ทองสวัสดิ์ 042766277 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านไร่นาดี  นายสุริยันต์ กวานสุพรรณ 042-701630 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
133บ้านห้วยยาง  นางสุนันท์ หลวงศรี - 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7824/06/2016
134บ้านดงหนองเหียน  นายนิติรักษ์ ไชยเพ็ชร 042-720025 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
135บ้านด่านม่วงคำ  นายเกษมสันต์ ศรีคำแซง 042-701668 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
136บ้านลาดค้อ  นายอินทร์ชัย กำทองดี 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  นายฉลองทรง พรมเหมาะ 042-670259 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านหนองกอมป่าขาว  นายชัยณรงค์ คำภูษา 042756340 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
139บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์  นายวิสิษฐ์ศักดิ์ บุ่งทวย 0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านโนนกุง  นายกิตพงษ์ สุรันนา 0-4270-171 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
141อนุบาลโพนนาแก้ว  นางสาวญาสุมินทร์ นนทมาตร 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
142บ้านโพนวัฒนาวิทยา  นายอุทัย อินธิแสง 042170417 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89
143บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย  นางศิรพัชร์ รพิพัฒนวงษ์ 042 701701 224 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.5024/06/2016
144บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ  นายสุปัน วงษ์อุ่น 042756331 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
145บ้านป่าผาง  นายวีรเทพ เนียมหัตถี 042756333 411 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.000.0090.0090.0090.0090.000.0090.000.0090.0013/05/2016
146บ้านวังปลาเซือม  นายปัญญา พันเพียง 042720055 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
147บ้านนาจาน  นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8910/05/2016
148บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง  นางวาสนา เทศนา 042-756338 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0069.0063.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.0005/05/2016
149นาแก้วพิทยาคม  นายสำรอง เภาโพธิ์ 042707033 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
150บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายธุระกิจ พิมพ์แพง 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0084.00100.0095.00100.0093.00100.000.0096.8901/07/2016
151ท่าศาลาราษฎร์วิทยา  ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ ดาโอภา - 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
152บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  นายพิทักษ์ ไชยโคตร 042-701744 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านกลางนาเดื่อ  นางกษมน มังคละคีรี 042707032 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.00100.0088.00100.0077.00100.00100.0085.000.0093.5613/05/2016
154โพนบกผดุงศาสตร์  นางรินทร์ มลาวาสน์ 042756365 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155โพนงามโคกวิทยาคาร  นางนวลตา จาเพียราช 042707090 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
156บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา  นางสาวอรัญญา ชนะเพีย 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157หนองผือเทพนิมิต  นางสาววราภัสร์ แก้วเมืองพัชรกุล 042701710 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
158บ้านโคกแก้ว  นายศรีทัศน์ วิรัสวา 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
159บ้านนาเดื่อ  นางนิภาพร อุปพงษ์ 042707089 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
160เขื่อนน้ำพุง  นายกิตติศักดิ์ ศรีพยอม 042708121 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0070.00100.00100.0060.00100.00100.000.0087.78
161บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์  นางอัครา ไชยยงค์ 042-703367 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
162น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา  นายศักดิ์ชาย แก้วดี - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
163บ้านบ่อเดือนห้า  นายสมจิตร ชูอารมณ์ 042708148 418 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/07/2016
164อนุบาลภูพาน  นายวัฒนา อาจกล้า 042163819 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7819/04/2016
165บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์  นายศุภชัย บุญสิทธิ์ - 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านโคกภู  นางสกลรัตน์ มุกดา - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านกกปลาซิวนาโด่  นายสราวุฒิ ศิริวรรณ 042099251 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0050.0080.000.0087.7824/06/2016
168บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์  นายทินกร ประเสริฐหล้า 042-720061 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3324/06/2016
169บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  นายจรไพร สาราโรจน์ 042-726621 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
170ชุมชนบ้านสร้างค้อ  นายทองใส ยอดยศ 042-163562 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.25
171บ้านหลุบเลา  นายทองอยู่ เพียรภายลุน 04272007 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0088.0083.0094.0094.0088.000.0089.0080.000.0088.0028/03/2016
172บ้านชมภูพาน  นายวิสูตร สวนไผ่ - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.00100.0080.0095.0080.0080.0080.000.0084.3810/04/2016
173บ้านสะพานสาม  นายไมตรี วรรณทอง 0 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0064.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.33
174บ้านใหม่พัฒนา  นายบรรพต พิมพ์รส 0 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0093.00100.00100.0089.00100.0083.00100.000.0096.1124/06/2016
175บ้านฮ่องสิมประชาสรร  นายนิลพงษ์ ยี่วาศรี - 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน