ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 24  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  นายเสน่ห์ คำสมหมาย 043-811278 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.000.000.0070.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
2อนุกูลนารี  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 043-811271 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
3เมืองกาฬสินธุ์  นายธีระ ลูกอินทร์ 043-811678 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4เหล่านาแกวิทยานุสรณ์  นายนิคม วิชัยโย 043-121027 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
5หนองสอพิทยาคม  นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร 043-884033 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.000.000.00100.000.0098.3316/06/2015
6แก่งนาจารย์พิทยาคม  นายบรรจง วันทา 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7เมืองเหนือวิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา 043-815802 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0091.00100.0091.0098.0083.00100.0084.00100.000.0093.3813/05/2016
8นามนพิทยาคม  นายสมเล็บ คุ้มหินลาด 043867046 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0093.0084.00100.0055.00100.00100.00100.000.0091.5031/05/2016
9มอสวนขิงพิทยาสรรพ์  นายไถว ใจดี 043860262 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10กมลาไสย  นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง 043-899037 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
11ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  นางสาวทศพร ทักษิมา 043854156 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.000.0099.75-
12ดอนไทรงามพิทยาคม  นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า 043-815464 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
13โคกศรีเมือง  นายอุดม กัสมัง 043-896399 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0090.0090.000.0095.00
14ธัญญาพัฒนวิทย์  นายวรุตม์ เขจรสัตย์ 043-830296 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15ร่องคำ  นายวิรัติ โสไธสง 043-897030 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0074.0086.0051.0076.000.0078.0013.000.000.0063.00
16กุฉินารายณ์  นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 043851366 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17สามขาสว่างวิทย์  นายธนเทพ วิเศษสอน 0885626206 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18โนนคำวิทยา  นางรดา ฉายผาด 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0095.00100.0097.00100.00100.00100.000.0098.3801/06/2016
19นาไคร้พิทยาสรรพ์  นางทวีรณ์ วรชิน 0854621811 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20เขาวงพิทยาคาร  นายกนก ยนต์ชัย 043859075 54 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0080.0080.0095.0095.0095.00100.0095.000.0091.8824/09/2016
21พุทโธภาวนาประชาสรรค์  นายธีรภัทร วงษ์สว่าง - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.00100.0095.000.0080.000.0095.8310/05/2016
22กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  นางบุญหนา บุญเรือง 043859127 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0080.0080.0090.0080.000.0080.0080.000.0081.6731/05/2016
23ยางตลาดวิทยาคาร  นายสมบัติ คุ้มครอง 0-4389-137 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0099.0095.0099.00100.0051.0067.0081.00100.000.0086.50-
24โนนสูงพิทยาคม  อนันท์ ภูกองไชย 043-124639 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25เขาพระนอนวิทยาคม  นางสาวกนกพร คำโสภา 043840700 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0085.0045.0085.0090.0080.0090.0090.00100.000.0083.13-
26วังมนวิทยาคาร  นายเด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.000.00100.00100.000.0098.5710/05/2016
27ห้วยเม็กวิทยาคม  นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ 043889016 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0070.0095.0080.0090.0080.0090.0085.0090.0083.33-
28หัวหินวัฒนาลัย  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 43813550 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.0070.00100.00100.00100.000.0094.00-
29วังลิ้นฟ้าวิทยาคม  นายรณกฤต กุมสิน 043-801104 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
30คำเจริญวิทยาคม  นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ 043125128 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.000.0098.57-
31สหัสขันธ์ศึกษา  นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล 043-871100 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32นามะเขือพัฒนศึกษา  นายธวัช เพ็งสลุง 043-814019 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0030.0040.00100.0090.00100.0060.00100.000.0077.5015/05/2016
33โนนศิลาพิทยาคม  นายวิเชียร ด่านขุนทด 043-890313 315 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.0080.0090.0090.0090.00100.0090.000.0091.8825/05/2016
34คำม่วง  นางจารุวรรณ รัตนมาลี 043879050 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0095.0095.0095.0090.0095.0090.0095.000.0093.13-
35ท่าคันโทวิทยาคาร  นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ 043-877036 422 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00-
36ดงกลางพัฒนศึกษา  นายมานิต วรสิทธิกร 043895276 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37หนองกุงศรีวิทยาคาร  นายปุณกาญจน์ ภูเงิน 043881026 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  นายธนัฐ มาตชรา 043840238 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
39หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์  นายธวัชชัย สำราญวงศ์ 043894220 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/10/2016
40สมเด็จพิทยาคม  นายสงกรานต์ พันธ์โนราช 043861137 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
41มหาไชยพิทยาคม  นายประโมกข์ ดุลนีย์ 043127531 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.0080.00100.000.00100.000.0092.8630/05/2016
42แก้วเสด็จพิทยาคม  นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง 043019868 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0094.0077.0097.00100.0089.0063.0092.0046.000.0082.25-
43ประชารัฐพัฒนศึกษา  นายสุรปรีชา 043127105 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0093.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.0029/04/2016
44บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์  นายอิสรพล ปิ่นขจร 043895012 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ผาเสวยรังสรรค์  นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ 043801042 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ห้วยผึ้งพิทยา  นายกลวัชร วังสะอาด 043869036 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0070.0060.0080.0080.0080.0090.000.0077.50-
47นิคมหนองแก้วญาณเวที  นายสมเกียรติ คุ้มนายอ 043834277 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0059.0070.0042.0074.000.0084.000.0084.000.0068.83-
48สามชัย  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา 043-818138 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0093.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.50-
49บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายชูชัย ประทุมขันธ์ 043126939 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
50บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา  นายเผดิมชัย ศรีโท 043801018 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51ดอนจานวิทยาคม  นายรังสฤษฏ์ ศรีปัญญา 043-120599 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0086.25-
52จำปาหลวงวิทยาคม  นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา 043-840239 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
53ฆ้องชัยวิทยาคม  นางรติกรณ์ แสบงบาล 43131049 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0072.0062.0085.00100.0093.0071.000.0068.000.0078.7111/05/2016
54เหล่ากลางวิทยาคม  นายสาโรช จันทรบุตร - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/05/2016
55ไตรรัตนวิทยาคม  นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ 043131621 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน