ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านบัวขาว(วันครู 2500)  นายสรเดช วันนู 043851194 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
2หนองหูลิงเจริญเวทย์  นายสมศักดิ์ ขันทวี 043851358 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
3บ้านกกตาล  นายวิเศษศักดิ์ ถามมณี 043019199 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
4สามัคคีบัวขาว  นายเอนก เครือสา 043851108 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)  นายอุ่นใจ จิตจักร์ 043851186 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านดอนอุมรัว  นายวิชัย โพธิ์ธา 043133729 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
7บ้านโนนสวรรค์  ว่าง 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194  จ.อ.ภูมิพัฒน์ พันธุภา 043136522 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.0092.86-
9บ้านดงมัน  นายศิริศักดิ์ สมศิริ 043890054 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
10สมสะอาดพิทยาสรรพ์  นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย 043134128 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0040.00-
11หนองห้างฉวีวิทย์  ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด 043852944 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0050.0050.00100.0050.000.0083.33
12หนองห้างอำนวยวิทย์  นายสุนทร บุนนท์ 043852963 47 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0050.000.0060.000.000.0080.000.000.0060.00
13บ้านห้วยม่วง  นายเด็ดดวง ชมศิริ 043019201 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0010.0010.0010.0020.0030.0020.0020.0010.000.0015.56
14หนองสระพังวิทยาคาร  นายเชิดชาญ โยธารินทร์ 043852986 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0020.0050.0020.0020.000.0038.75
15ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์  นายสำราญจิต สุระพร 043133518 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
16บ้านวังมน  นายเอกโชติ โชติไสว 043890040 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
17บ้านขุมขี้ยาง  นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง 043890041 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
18บ้านห้วยแดง  นายสุคนธ์ศักดิ์ ใจกล้า 043890042 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
19บ้านโคกโก่ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา 043890043 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
20นาไคร้ประชาสรรค์  นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน 043890044 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21กุดหว้าวิทยา  นายเวียงชัย พลวงศา 043133521 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
22จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  นายนพพร พรมแพง 043135111 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23หนองจระเข้เรืองศิลป์  นายสัมพันธ์ พิมพ์แสง 043899046 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
24โคกกลางราษฎร์พิทักษ์  นายผดุงศักดิ์ ไชยขันธ์ 043890047 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0025/05/2016
25หนองบัวทองวิทยาเสริม  นายพิษณุ ซองศิริ 043890053 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0077.78-
26บ้านนาเหนือ  นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง 043890048 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
27นาขามวิทยา  นายประยูร ศรีสมชัย 043136050 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0075.0075.0085.0085.0080.0075.0075.0075.000.0077.78
28บ้านสุขเจริญ  นายขุนทอง ศรีสุข 043890050 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บอนเขียวราษฎร์บำรุง  นายจักรินทร์ พิมรินทร์ 0857572955 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22
30บ้านคำอีหงษ์  นายนิรันดร สาจันทร์ 043136097 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านคำป่าหว้าน  นายมานพ สนธิรักษ์ 043852222 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
32ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง  นางวารี บุษบงค์ 043850841 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0012/05/2016
33แจนแลนวิทยา  นายประดิษฐ์ วรรณขาว 043850202 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.88-
34กุดค้าวเทพพิทยา  นายบรรลุ นนทะมาตย์ 043890275 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/04/2016
35บ้านหนองโง้ง  นายปกาศิต ศรีสมชัย 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0047.0040.00100.00100.0080.0080.0065.0080.000.0076.8917/05/2016
36หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์  นายอุไร ตาลสถิตย์ 043890276 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านกุดฝั่งแดง  น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา 043890063 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0079.00100.00100.00100.0082.0070.00100.000.0092.3313/05/2016
38บ้านจอมทอง  นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์ 043019205 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
39นาโกวิทยาสูง  นายวีระศักดิ์ นิลโคตร 043851821 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0080.0085.00100.00100.00100.0085.00100.000.0092.78-
40นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์  นายวิทยา ไชยสุข 043850927 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41โคกหวายราษฎร์สามัคคี  นายอุดร สุขรี่ 0847881447 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.000.0090.000.000.00100.000.000.0096.00
42เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์  นายประดิษฐ์ ซองศิริ 043133128 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43ดงเหนือประชาสรรค์  นายประภาส นามสง่า 043133163 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)  นายกำจัด คะโยธา 043852284 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45มะนาววิทยาเสริม  นายจักรกฤษณ์ จิตจักร 043890066 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46สามขาราษฎร์บำรุง  นายเอกรัฐ จันทร์นี 043135571 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.0080.0065.0070.0080.0065.0085.000.0072.78
47บ้านคุย  นายเฉลิมชัย หาญกุล 043890057 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านบึงทอง  นายสมศักดิ์ ไชยโชติ 043890058 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0078.89-
49คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง  นายสุขสันต์ จุทารัตน์ 043890277 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
50บ้านแก้งเดื่อ  ว่าง 043890059 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
51เหล่าไฮงามวิทยาสูง  นายสมชาติ ศรีรังษ์ 043852019 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
52บ้านสวนผึ้ง  นายอดุลศักดิ์ ทองดี 043890281 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
53บ้านหนองเม็ก  นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง 043890067 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
54บ้านโนนยาง  นายมีชัย เถาว์ชาลี 043890068 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านกลาง  นายเอกรินทร์ รุ่งแสง 043890280 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0070.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.1113/05/2016
56บ้านสี่แยกสมเด็จ  นายบุญสืบ ประจำตน 043861247 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0016/05/2016
57ชุมชนบ้านบอนวิทยา  นายเสกสรร ถารัตน์ 043875059 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5976.0052.0088.0083.00100.0078.0086.0092.0091.000.0082.8919/05/2016
58หนองแสงวิทยาเสริม  นายยุทธชัย สารขันธ์ 043890181 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59หนองบัวโดน(วรนารถประชานุกูล)  นายกฤฌชญา พัฒนะสาร 043861439 213 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0070.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.0016/05/2016
60สมเด็จประชานุเคราะห์  นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน 043860393 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.5615/05/2016
61บ้านสร้างแสน  นายเทอดศักดิ์ สินธุ์โคตร 043875085 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  นางจิรภัทร ชูศรีโฉม 043875079 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63หนองกุงสมเด็จ  นางวราภรณ์ ระบาเลิศ 043861433 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ศักดิ์ เกลี้ยงไธสง 043890182 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านหนองป่าอ้อย  นายถิรเดช ศรีวรสาร 043890180 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์  นายทองสุข เทพารส 043814081 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.44-
67แก่งพฤๅชัยวิทยา  นายไพบูลย์ พรหมราช 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านคำกุงหนองอิดุม  นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์ 043890183 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
69บ้านบึงโคกสะอาด  นายสุธวัธช์ เทศารินทร์ 043890190 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านนาทัน  นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม 043019535 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
71บ้านดงแหลม  นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย 043890192 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหนองไผ่  นายวีรวิทย์ บัวบาน 043890193 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0090.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.00-
73หนองแวงวิทยานุกูล  นายประคอง การศักดิ์ 043861404 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0040.0050.0060.00100.00100.00100.0070.00100.000.0071.11-
74บ้านโนนชาด  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 043862230 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0040.0080.0085.0080.0080.00100.0050.0090.000.0070.56-
75บ้านสร้างแก้ว  นายเรืองฤทธิ์ นันทะทรัพย์ 043890184 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านหนองผ้าอ้อม  นางจันทร์ฉาย หลาวมา 043890185 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0080.000.000.000.000.000.000.0082.50-
77โคกกลางสมเด็จ  นายสุวิทย์ กมลตรี - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0060.0050.0040.0080.0090.0090.0060.0080.000.0069.4412/05/2016
78คำไผ่ประชาสามัคคี  นายไกรทวี ประดิษฐ์จา 043890187 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0075.0060.0050.0080.0080.0080.0060.0080.000.0070.56-
79หนองขามวิทยา  นายสุพันธ์ ทิพโชติ 0895756294 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0093.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.78-
80บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)  นายวุฒิชัย เวียงนนท์ 043890189, 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81มหาไชยโคกกว้างวิทยา  นายสำราญ มณีสร้อย 043814168 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0040.00-
82บ้านกอกวิทยาคม  นายกรชกร ชวติ 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0040.0050.0050.0050.0050.0020.0050.000.0043.75
83บ้านแก้งกะอาม  นางอุบล วรนารถ 043890307 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0090.0095.0095.0085.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
84บ้านขมิ้น  นายสุชาติ เทียมทัน 0883059943 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0090.0095.0090.0090.00100.00100.0090.0090.000.0092.22
85หนองสนมราษฎร์อำนวย  นายเต็มใจ วรรณสา 043890178 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
86บ้านคำหม่วย  นายวุฒิ วุฒิสาร 0854870506 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87หนองบัววิทยาสรรพ์  นายสุดชา จรัสแผ้ว 043890176 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88ดงบังนาแก้ววิทยา  นายดำรง มูลป้อม 043890308 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)  นายสุชาติ เทียมทัน 0883059943 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0095.0085.0080.0090.00100.00100.0080.00100.000.0090.00
90แซงบาดาลบ้านบากวิทยา  นายสันทัด โพธะกัน 043814174 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านบัวสามัคคี  นายสมยศ เพ็งผลา 043890173 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0071.0065.00100.00100.0068.00100.000.0087.67
92คำเม็กวิทยา  นายโกเมน ประทุมขำ 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0016/05/2016
93บ้านเหล่าภูพานวิทยา  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 043-890169 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0094.00100.0058.00100.00100.00100.0018.00100.000.0084.56
94โพธิ์คำประชาสรรค์  นายนรเศรษฐ จันทรบุตร 043890170 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.000.00100.000.00100.0014/05/2016
95บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง  นายเทวิล ศรีสองเมือง 043890171 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ  นายคุณากร ศรีสองเมือง 043-890172 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
97บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)  นายภูพิสิฐ ภููดอกไม้ 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5991.0093.0079.0033.00100.00100.00100.003.00100.000.0077.67
98กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา  ว่าง 043859116 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0093.3313/05/2016
99บ้านโพนสวาง  นายทรงวุฒิ ศรล้อม 043091210 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
100บ้านโนนสำราญ  นายประสพสุข เอี่ยมสำอางค์ 043890069 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101หนองแสงถวิลราษฎร์  นายภูมา คล่องแคล่ว 043890070 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม  นายจอม แคล่วคล่อง 043890071 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านนาวี  นายสมสนิท หาศิริ 043890284 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.0098.000.0099.5612/05/2016
104บ้านดงหมู  นายเทวินทร์ ฉายะโคตร 0-4389-238 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์ 089-714059 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.7516/05/2016
106กุดสิมวิทยาสาร  นายบุญชู ภาลีนนท์ 043859117 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง  นายสิน โพธิสม 043859435 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านส้มป่อย  นายพรสวรรค์ จิตปรีดา 0872337677 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านกุดกอก  นายพนัส ถิ่นวัน 043890072 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110โคกมะลิวิทยา  นายองอาจ แสงนิกุล 043890073 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านหนองผือ  นายสาคร สิทธิโชติ 043890285 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0040.0070.00100.00100.00100.0090.00100.000.0084.4431/05/2016
112บ้านโพธิ์ไทร  นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์ 043890074 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านโพนนาดี  นายณรงศักดิ์ โพนตุแสง 043890075 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.0010.0090.00100.000.0086.25-
114คำม่วงจรัสวิทย์  นายประเวช วันชูเสริม 043879028 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115ทุ่งคลองวิทยา  นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย 043879149 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0080.0096.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.11-
116บ้านเก่าเดื่อ  นางสาวแววตา ไชยขันธ์ 043879191 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5975.0063.0092.0085.0085.0092.0095.00100.0097.000.0087.11-
117โป่งนกเปล้า  นายครรชิต โชติจำลอง 0 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านคำพิมูล  นายสุวรรณ ตินะโส 043-890077 41 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0098.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.00-
119คำเมยราษฎร์พัฒนา  นายสุพัฒน์ สารพันธ์ 043890081 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.0090.0090.0090.0095.00100.000.0091.67-
120ชุมชนโพนพิทยาคม  นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์ 043856197 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0095.0097.00100.0095.0095.000.0094.67
121หนองซองแมวผดุงวิทย์  นายยุวศักดิ์ ประชาชิตร 043890290 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านใหม่ชัยมงคล  นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ 043856314 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0038.0034.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.78
123บ้านหนองม่วง  นายพรชัย เทศารินทร์ 043890289 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา  นายเย็น เวียงอินทร์ 043890083 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125สูงเนินวิทยาคม  นายชนินทร์ คะอังกุ 043128190 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6726/05/2016
126ชุมชนหนองยางวิทยาคม  นายบรรจง หงษ์ชูตา 043813911 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง  นายนิกร เชยชมศรี 043890082 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.6731/05/2016
128บ้านนาไร่เดียว  นายเรืองศิลป์ ไชยแสง 043869104 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
129บ้านโนนค้อ  นายทองสุข หวานอารมณ์ 043814043 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.00100.00100.0097.00100.00100.0084.00100.000.0097.0027/04/2016
130นาทันวิทยา  นายพินิจ นาทองห่อ 043890078 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.0064.0014.0050.0060.0060.0067.0050.000.0061.44
131บ้านหนองสระพัง  ว่าง 043851549 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
132บ้านโจดนาตาล  นายกิตยากร มังคะรัตน์ 043814321 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
133บ้านดงสวนพัฒนา  นายสำเนียง พิมปัดชา 043890287 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
134บ้านโพนแพง  นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร 043890286 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านนาบอน  นายศิติชัย วันตะโพธิ์ 043870079 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0075.0065.0085.00100.00100.0050.00100.000.0082.78-
136สะพานหินวิทยาคม  นายลิขิต เวงวิถา 043890079 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายเดชศักดา เทศารินทร์ 043890080 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านดินจี่  นางเสาวภา คิสาลัง 043814078 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)  นายวิมล ปัญญพิมพ์ 043890076 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
140ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย 043-129101 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0093.0088.0091.0082.0090.0092.0098.000.0089.6723/05/2016
141หนองหญ้าปล้อง  นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ 043890095 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านแห่เจริญวิทย์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 043890096 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
143หนองโพนสูง  นางพิสมัย มูลป้อม 043890097 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
144นามนราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญโฮม ชัยช่วย 043867030 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0070.0075.0075.0070.000.0087.7814/05/2016
145บ้านโนนเที่ยง  นายนิคม จันทร์ช่วย 043867026 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146คำยิ่งหมีมณีเวทย์  นางรจนา สังข์ชาตรี 043890093 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0067.78-
147สามัคคีวิทยาคม  นายองอาจ วรวะไล 043867282 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148เย็นสยามวิทยา  นายทองทศ อามาตย์ 043890094 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม  นายลิขิต โทจันทร์ 043867031 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
150สังคมพัฒนา  นายประมวล ดลสอาด 043890103 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  นายเมืองมนต์ โสภารีย์ 043867071 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152ยิ่งสันต์วิทยา  นายบรรพจน์ ทัพซ้าย 043890104 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153หนองบัวนอก  นายไพโรจน์ เกื้อสุวรรณ 043890101 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154หนองบัวกลาง  นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี 043890102 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.000.000.000.0050.000.000.0050.00
155หนองบัวใน  นายประหยัด พานิชย์ดี 043890292 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0098.00100.000.0099.22-
156สงเปลือยวิทยายน  นายสิทธิพร ไกยเดช 0836788878 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157หัวงัววิทยาคม  นายฉกาจ ฝางแก้ว 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร  นายฉกาจ ฝางแก้ว - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159ดงสวางวรวิทย์  นางวิลาสินี อันทระบุตร - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
160ไค้นุ่นวิทยาพูน  นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 043869470 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0084.000.0094.25
161อุปรีศรีวิทยา  นายณรงค์ กุลเกลี้ยง 043869565 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านผึ้ง  นายเฉลียว โชติประเสริฐ 043890241 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  ว่าง 043890242 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
164บ้านห้วยผึ้ง  นายธนารัฐ ชื่นวัฒนา 043869106 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
165บ้านหนองแสง  นายพีรวิชญ์ วรชิน 0812618790 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166นิคมกุฉินารายณ์หมู่ 2  นายเพชรดำ ธนูศรี 0 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167คำบงพิทยาคม  นายมนู ผันผ่อน 043126174 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0097.00100.00100.0097.00100.000.0099.3325/04/2016
168คำหมุนผดุงเวทย์  - 043890237 423 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านหนองมะงง  นายวรกฤต วราธีรโชค 0 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0066.0029.0069.0093.00100.00100.0062.00100.000.0077.38
170บ้านคำม่วง  ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร 043890239 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านปลาขาว  ว่าที่ร้อยเอกมนนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์ 043890240 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
172บ้านห้วยฝา  นายวุฒิ วุฒิสาร 043890244 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
173หนองอีบุตรไพรเวทย์  นายสมศรี สุ่มมาตย์ 043890245 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านหนองขอนแก่น  นายไฉน ทมานนท์ 043-890246 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3  นายประดาบชัย ตุระซอง 043890247 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6  นายประธาน โพธิ์แท่น 043890243 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านเหล่าสีแก้ว  นายชุมพล ศรีชมภู 043834287 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
178บ้านนาคู  นางวิภา สายรัตน์ 043126576 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0081.0080.0096.00100.00100.00100.00100.000.0092.5615/05/2016
179บ้านวังเวียง  นายประภาส ละราคี - 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านนากระเดา  นายพูลผล เหล่านายอ 043817154 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8923/05/2016
181บ้านกุดตาใกล้  นายตุระชัย ศรีหริ่ง 0895697871 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
182บ้านนากุดสิม  นายทันเสมอ เสนาลอย 043960016 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านหนองขามป้อม  นางสาวสุจิตรา ศรีเสน 043890017 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านจอมศรี  นางสาวณัฐชยา ประครองสุข 043890018 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
185บ้านชาด  นายเสถียร พลขยัน 043126842 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0010/04/2016
186นางามวิทยา  นายสมรศักดิ์ วันโนนาม 043890268 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
187หินลาดนารายณ์สาร  นายบัญชา วัดเข้าหลาม 043890269 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านบ่อแก้ว  นายทองหล่อ ปัตลา 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านม่วงกุล  นายศาสตร์ศิลป์ ชินโน 043852470 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
190นาสีนวลวิทยา  นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0090.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1116/05/2016
191ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร  นายอาทร คะโยธา 043817496 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
192สามเพื่อนพัฒนา  นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี 043890010 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านจาน  นายสันทัด อันทราศรี 43817245 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194โคกนาดี  นายมนัส จำเริญเจือ 043814312 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านโนนศาลา  นายคงชนะ ปะมาคะเต 043817252 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/08/2016
196บ้านหนองห้าง  นายธนภพ แสนตุ้มทอง 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
197บ้านน้ำปุ้น  นายชาญณรงค์ ฉวีวงศ์ 043890014 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
198บ้านพรหมสว่าง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)  นายชรัส ภาระเวช - 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน