ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1พินิจราษฎร์บำรุง  นางมะลิจันทร์ บัณฑิต 043891152 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.89-
2ผดุงราษฎร์วิทยา  นายพีรวัฒน์ วงษ์พรม 0816019923 29 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
3ชุมชนดอนยูงวิทยายน  นางสุทธดา รักษานาม 043-891665 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/03/2016
4หัวงัววิทยาคาร  นายครองทรัพย์ หน่อสีดา 043833170, 110 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0016/10/2016
5บ้านหนองแวงฮี  นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา 043-890328 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.0080.00100.0090.0050.000.0090.00-
6ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 043-890331 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0091.11
7วัดบ้านกุดสังข์  นางวาสนา ภูภักดิ์ 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านขามวิทยาคม  นายไมตรี อินอุ่นโชติ 0 118 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านหนองบัว  นายสนั่น แพงสาย 043890147 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านโคกศรี  นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน 43840043 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0061.0025.0022.0077.0083.0083.0041.00100.000.0061.5013/05/2016
11บ้านสาวิทยาสรรพ์  นายบรรจง สุดชาดี 43891026 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  นายจงรักษ์ ภูครองพลอย 043891600 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.0098.000.000.0099.6014/06/2016
13ฮ่องฮีวิทยา  - 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด 043-890237 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านเสียววิทยาสรรพ์  นายกำพล อุปัชฌาย์ 043601496 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5630/10/2016
16หนองไม้พลวงวิทยาคม  นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว 043-890302 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.0090.00100.000.00100.00100.000.0095.0023/05/2016
17ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  นายพงศกร ภูช่างทอง 043848215 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.0048.00100.000.0092.6713/10/2016
18โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ 087-862660 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองตอกแป้นวิทยา  นายมาโนช ภูคงกิ่ง 43890301 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0061.0068.00100.00100.000.000.0015.000.000.0074.0013/05/2016
20หนองอิเฒ่าวิทยา  นายประสิทธิ์ ภูจอมผา 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/07/2016
21คำไฮวิทยา (ยางตลาด)  นายบุญชม ภูหัวไร่ 043-890300 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
22หลักด่านวิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 0862268807 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6730/04/2016
23ดงน้อยโนนสวรรค์  นายดุสิต มั่นคง 0 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3308/05/2016
24หัวนาคำจรูญศิลป์  นายทรงศักดิ์ ประคำทอง 043864273 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0085.0080.0080.0085.0080.0090.000.0081.11-
25ดงบังวิทยา  นายกิตติชัย ไกรพินิจ 043124085 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา  นายอนันต์ ทิพย์อาสน์ 43864226 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1126/05/2016
27โพนสิมอนุเคราะห์  นายปิยะกุล อุทโท - 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
28วัดบ้านดอนกลาง  นางสุทธดา รักษานาม 043-890162 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.0090.0090.000.0090.000.000.0091.4305/04/2016
29บ้านหนองหัวช้าง  นางสาววรรณกานต์ สิมมา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30ห้วยเตยวิทยา  นายศิริพงษ์ คำอาจ 43890299 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0090.0050.0050.0070.0030.0020.0050.000.0053.33-
31นาเชือกวิทยาสรรพ์  นายจรัส อินทะพุฒ 0-4381-435 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
32นากุงวิทยาเสริม  นายจําปี มัจจุปะ 043 813097 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านหนองเสือ  นายสมพร ไชยดี 043-890298 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0020.0090.000.000.0020.0090.000.0074.2916/05/2016
34บ้านหนองแสง  นายฤทธิ์เทวัญ ภูนาหา 043-019293 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0012.00100.00100.00100.0077.00100.000.0086.1315/04/2016
35ดอนยานางศึกษา  นายนพดล พิมพิไสย 043-835037 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36โคกศรีวิทยายน  นายทวีสิน คชโส 043 - 6010 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37ปอแดงวิทยา  นางระเบียบ จันทร์ชมภู 043-889548 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38อุ่มเม่าวิทยา  นายธัชพล ใจศิริ 43812329 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
39นาดีหลุมข้าววิทยา  นายอารยันต์ แสงนิกุล 43890297 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40ชุมชนดอนม่วงงาม  นายเสมียน คำเพราะ 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41ขมิ้นพัฒนวิทย์  นางชนัดดา อรุณไพร 43890150 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
42ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  ว่าที่ร้อยตรีคำตัน เค้าแคน 043123219 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0070.0080.00100.00100.00100.00100.000.0092.2216/06/2016
43เชียงงามวิทยาคาร  43890155 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  นายรุ้ง ทาสะโก 0 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0020.0040.0050.00100.00100.0070.000.0075.56-
45โคกก่องราษฎร์นุกูล  นายมนตรี บ่อสิน 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
46นาแกราษฎร์อำนวย  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 43890148 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0085.0080.0078.0080.00100.00100.0090.0085.000.0087.00-
47หนองกุงราษฎร์วิทยา  นายอนันตสุข นาไชย 043010310 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
48หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  นายเขตรัตน์ ภูกองไชย 043-890149 411 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0058.00100.000.000.0081.00100.000.0091.2913/06/2016
49บ้านแกวิทยาคม  นายขวัญใจ อุดมรัตน์ 043890303 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.57
50โนนสูงวิทยา  นายชิณภัทร อุ่นทะยา 43890153 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0062.0091.00100.00100.0039.00100.000.0086.3312/09/2015
51หนองไผ่รัฐบำรุง  นายกมลจิตร วงศ์เชียงยืน 043864290, 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7821/07/2016
52สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  นายสุทัด ช่างนอก 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0090.000.0095.5625/04/2016
53บ้านหนองแวงบ่อแก้ว  นายประดิษฐ์ นันทสมบูรณ์ 043890163 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54ดอนขีวิทยา  นายนิวัฒน์ พิมแสง 043019514 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.000.000.00100.000.000.0098.3331/05/2016
55นางามแก่นลำดวนวิทยา  นายสวาท น้อยเสนา 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.0080.0070.000.000.000.000.000.0089.8031/05/2016
56ยางคำวิทยา  นายวิสันต์ ไชยพิมพ์ 43890165 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.33-
57ชุมชนบ้านป่าแดง  นายศราวุธ ศรีประภา 43840046 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/03/2016
58บ้านหนองขาม  นางกชภรณ์ เนื่องโสม 043-091299 322 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านเว่อวิทยานุกูล  นายสุพเมธ พลเสน 43890158 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.0080.0080.00100.00100.00100.000.0087.78-
60โคกคำวิทยา  นายประยูร มังสังคำ 043840045 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.0060.00100.000.0090.00-
61บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  นายเกรียงไกร กิ่งแก้ว 0 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62เชียงสาศิลปสถาน  นายอำนาจ หารัญดา 43890159 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
63ท่าคันโทวิทยายน  นายเกษม ศรีสุธรรม 43877012 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.0045.0050.000.0040.0040.000.000.0050.71
64ท่าเมืองสำราญวิทย์  นายไกรสวัสดิ์ แก้วคำหาญ 043890089 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65นาตาลวิทยาคม  นายวัลลภ ภูจอมจิต 043877324 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0090.0080.00100.00100.00100.00100.0075.000.0092.11-
66บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)  นายธานินทร์ วรรณสาร 043890090 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านหนองแซง  นายสุวรรณ มูลปลา 43813867 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
68บ้านโนนอำนวย  นายทำนอง ภูเกิดพิมพ์ 043-814260 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.00-
69ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์  นายศรายุทธ เชื้ออัญ 043890084 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
70สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  นายชาญ ยอดประทุม 0933804976 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.6713/05/2016
71ขอนแก่นวิทยาเสริม  นายสดใส ภูเนตร 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านคำแคน  จ่าสิบเอกสุพจน์ แฝงศรีจันทร์ 43890085 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73กุดจิกวิทยาคาร  นายวีรศักดิ์ จันทะสงคราม 0819646997 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
74บ้านโคกกลาง  นายพยุงค์ ทองคำ 0 411 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.6713/05/2016
75บ้านแสนสุข  นายดำรง เสนาวัง 043890086 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76ยางอู้มวิทยาคาร  นายสุเนตร ทองคำ 043877317 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0080.0080.000.0090.00100.000.0088.75-
77คำบอนวิทยาสรรพ์  นายนิยม สวัสดี 43890091 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78ดงบังอำนวยวิทย์  นางพนาพร ภูจอมจิตร 043813869 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0058.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.75-
79ดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นายดาวเรือง สิงหราช 043814283 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80ดงสวรรค์อุดมมิตร  นายจรัญ มุสิกา 043890087 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.00-
81บ้านชัยศรีสุข  นายนพพร นวลจันทร์ 043890092 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0099.0099.0099.00100.00100.00100.00100.000.0099.6716/05/2016
82ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์)  นายจรัญ มุสิกา 043890087 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.00
83ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล  นายนัฏฐพนธ์ ทองแสน 43889102 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านกุดท่าลือ  นายบุญมา ภูมาศ 0 26 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
85หัวดงวิทยา  นายพานิชย์ ศรีหาเสนา 043890265 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
86เนินลาดวิทยา  นายอภิชัย ศรีโท 0 19 พฤษภาคม 3059หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
87คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  นายธานี ภูสดศรี - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88หน่อคำประชานุเคราะห์  ว่าที่ร้อยเอกเดชฤทธิ์ วรรณทอง 43889098 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.0050.0050.0050.0050.000.000.0068.7516/05/2016
89ป่าหวายศึกษา  นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร 043-890252 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
90ชุมชนกุดโดนวิทยาคม  นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 043889966 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.0090.0080.00100.000.0094.4405/05/2016
91หนองแวงประชาสรรพ์  นายเคน อาจดวง 043890248/ 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
92หนองแวงม่วง  นายบัญญัติ ปรีพูล 043890249 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93นาค้อวิทยาคม  นายสุนทรา กุลาสา 0 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
94หนองปะโอประชาอุทิศ  นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์ 043-890251 28 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0070.0080.0070.00100.00100.00100.0060.00100.000.0086.67-
95คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  นายพินิจ อุดมถิ่น - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
96คำมันปลาผดุงวิทย์  นางสาวภทรภรณ์ พลขันธ์ 43890254 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
97หนองแสงวิทยา  นายวิโรจน์ ภูลวรรณ 043895098/ 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/04/2016
98ยางเนียมพัฒนา  111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011/05/2016
99หนองบัววิทยาเสริม  นายนรากร เสนฤทธิ์ 043890261 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
100นาสีนวลอุดมเวศม์  นายศักดิ์สิทธิ์ ชิงรัมย์ 043890262 222 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0086.0074.0086.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.00-
101ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา  นายจรัญ สมภาร 043882053/ 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.000.0091.89-
102โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  นางประสพสุข ศรีหงษ์ทอง 043-019594 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103หนองโนวิทยาคม  นายประกาย ภูขมัง 043882049 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104หนองกุงไทยวิทยาคม  นายสรรเพชญ ภูกิ่งเงิน 43890258 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
105หัวหินราษฎร์บำรุง  นายพนานต์ อัมรานนท์ 043890001 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  นายวิศุตร์ เรืองเลิศ 043019598 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0097.22-
107คำใหญ่วิทยา  นายสมหวัง อ่อนราษฎร์ 043889124 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  นายบัญชา เสนาคูณ 43882169 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
109บ้านหาดทรายมูล  นายทองใส จันทะรัตน์ 043-890263 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.78-
110บ้านชัยศรี  นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ 043019592 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111พิมูลวิทยา  ว่าง 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112โนนเตาไหหนองแก  นายบวร ภูแสงศรี 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113เดชอุดมพิทยาคม  0 0 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านทรายทองวิทยาคม  นายมานิตย์ ทิพยพันธุ์ 43890256 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
115หนองกุงศรีวิทยาคม  นายสวัสดิ์ เวียงอินทร์ 043-881018 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  นายพิจิตร ชินมาตร 43881620 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0060.0060.0050.0080.0080.0070.0080.0080.000.0066.6725/03/2016
117สะอาดนาดีศิลาวิทย์  นายโกวิท ฉวีรักษ์ 0968701689 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118คำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)  นายนิกร นามโส 043-889548 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119สระแก้ววิทยานุกูล  นายชัชวาล ทัพพันธ์ 0801906345 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120โคกเจริญวิทยา  นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ 043890310/ 413 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121ประชารัฐศึกษา  นายสุรเนตร เนตรมุข 088-519663 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
122โคกเครือวิทยา  นายสาคร คำแสน 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
123หนองโนวิทยา  นายอภิชัย ดาวดึงษ์ 043019566 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
124บ้านนางาม  นายสว่าง ชินโคตร 043-801114 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  นายดาวเรือง แก้วลี 043-881126 03 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0024/05/2016
126สว่างกิจวิทยา  นางกาญจนา วรพันธ์ 043890222 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127คำถาวรเจริญวิทย์  นางแสงไทย ดวงปากดี 043890223 320 กันยายน 2559หลัง 16พ.ค.5980.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5614/05/2016
128เสริมเสาเล้าวิทยา  นางจินตนา คำก้อน 09-9364691 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0013/05/2016
129หนองมันปลาวิทยา  นายไพจิตร ศรีโนนยาง 043890224 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
130หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  นายเฉลิม คงแสนคำ 0 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านหนองไผ่  นายฐิติพงษ์ ข่วงสิมมา 43890336 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
132บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  นางศิรารัตน์ นาถมทอง 43890226 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.0030.0080.00100.00100.0080.00100.000.0078.8910/05/2016
133ไชยวารวิทยาคม  นายธีระพงษ์ โชติจำลอง 043890229/ 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134พรมลีศรีสว่าง  นางบุษบา นรินทร์รัมย์ 043890230 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0021/05/2016
135หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์  นายนิพนธ์ ภูคงคา 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
136ท่อนสังข์วิทยา  นายทินกร ดีพลงาม 43890337 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.0096.6723/05/2016
137ไชยศรีเรืองวิทย์  นายจรินทร์ สีโท 043-890231 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0085.0080.0090.0095.00100.0070.00100.000.0086.6727/05/2016
138หนองบัวชุม  นายคม เอกพันธ์ 0 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139ชุมชนหนองหินวิทยาคาร  นายภวัฒน์ มูลสาร 081-260064 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0037.78-
140นาบงวิทยา  นายสมนึก ไทยแท้ 0 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
141หนองสวงวิทยาคม  นายวีระชัย มูลรัตน์ 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142คำโองวิทยา  นายวินัย วิชัย 043890232 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143นาอวนวิทยาสิทธิ์  นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์ 0817698028 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144หนองแข้วิทยา  นายคม เอกพันธ์ 0 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
145หนองใหญ่วิทยา  นางยุพิน เมืองฮาม 43890234 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.75-
146นามูลสมบูรณ์วิทย์  นางวนิดา ศรีคำมูล 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.6331/05/2016
147บ้านหนองชุมแสง  นายอเนกบุญ นาชัยฤทธิ์ 43882387 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/03/2016
148จินดาสินธวานนท์  นายทักษิน เชื้อสูง 43890338 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149ห้วยยางดงวิทยา  นายสุพจน์ นาสมบัติ 043814392/ 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.000.0094.44-
150คำขามวิทยา  - 43890218 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
151ภูฮังวิทยาคาร  ินายสุนิต โพธิ์พรม 043814389 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0070.00100.00100.0080.00100.000.0093.3319/03/2016
152สำราญ - ประภาศรี  นายเก่ง มัธยมนันทน์ 043890219 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.00100.00100.0080.0070.00100.00100.00100.000.0088.89-
153สายปัญญาสมาคม  ว่าที่ ร.ต.วิชัย เนตรมุข 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0050.00100.00100.000.000.0050.000.0078.57-
154ไทรทองวิทยาคาร  นายประเสริฐ อาสนทิพย์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านชาดวิทยาคาร  นางไพบูลย์ โนนศรี 043890005 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.0070.0070.0070.00100.0070.000.0080.0018/04/2016
156น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  นายอวิรุทธ์ มูลเอก 043899964 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0099.0050.000.000.000.000.000.000.0081.3313/04/2016
157โคกประสิทธิ์วิทยา  นายฤทธิรงค์ นาถมทอง 43854268 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
158โนนชัยประชาสรรค์  นายอารมณ์ จารุทรัพย์สดใส 043890002 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159หนองเม็กวิทยา  นางรุ้งเพ็ชร หัตถามาศ 081-769754 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.598.0036.0036.0029.0036.0029.0029.0036.0029.000.0029.7830/05/2016
160บัวสะอาดส่งเสริม  นายสมควร ศรีชมภู 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/04/2016
161หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  นายวีรเดช นรินทร์รัมย์ 043-890007 117 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านสีสุก  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่อง ณ สุวรรณ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163โนนศิลาสว่างวิทย์  นายประเจน ทบวอ 0 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
164ท่าแห่วิทยาคม  นายสำเริง สุจิตตกุล 43848161 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  นายมิตรประชา ทะรังศรี 043-890266 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4416/05/2016
166วังยางวิทยาคาร  นายถาวร แสนพันดร 043890008 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/05/2016
167ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  นายธนา กมลตรี 043-890009 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168กุดฆ้องชัยวิทยา  นายธนา กมลตรี 043131199 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา  นายศักดิ์สิทธิ์ ภูพลผัน 020 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา  นายเทอดเกียรติ์ ขูรูรักษ์ 0862228676 021 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  นางเกศรา ทะรังศรี 081-067567 024 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน