ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านต้อนวิทยาคาร  นายประจวบ ขาวศรี 043-815670 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2หามแหโพนทองวิทยาคม  นายสถาพร ชูศรีทอง 043-873440 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านหนาดสงเคราะห์  นายรณชัย แสนอุดม 043-890145 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
4บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  นายประสานมิตร สุระพร 043-813079 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  นางสกุลตลา ไผ่ผาด 043-890119 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6หนองบัวราษฎร์นิยม  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำชนะ - 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0060.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0081.1113/05/2016
7เชียงเครือวิทยาคม  นายทวี ติวทอง 043-848923 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
8ชุมชนนาจารย์วิทยา  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์รุ่ง 043-873219 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9บ้านคำเม็ก  นายอดุลย์ ภูปลื้ม 043814281 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0086.0060.0072.000.000.000.0083.000.000.0080.2030/06/2016
10บ้านโคกกว้าง  นายนิพนธ์ โนวะ 043-890116 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11โคกล่ามวิทยา  นายอรุณ เนาวะเศษ 043-890117 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0083.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.5631/05/2016
12หนองโพนวิทยายน  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 043-814174 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
13หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  นายทรัพย์ วรรณอำไพ 043-890118 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
14ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ 043-884104 425 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0061.0058.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.7813/05/2016
15โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  นายอดุลย์ อิ่มเจริญ 043-019285 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.2227/05/2016
16ปลาเค้าวิทยาคาร  นายวัชรพงษ์ ญาณกาย 043-884149 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0075.0080.0097.00100.0070.0085.000.0087.4426/06/2017
17บ้านหนองม่วง  นายผาสุข ปัตลา 043-890131 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18สะอาดประชาสรรพ์  นายพิชิต โลหะมาศ 043-890132 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33
19องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  นายกิจธิชัย สารรัตน์ 043-890111 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
20คำโพนคำม่วงวิทยา  นายจิตรณรงค์ โคตรชมภู 043-811835 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
21ห้วยตูมวิทยาคาร  นายณัฐชัย บูรวัตร 043869106 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22กลางหมื่นสงเคราะห์  นายทวีชัย ประสีระตา 043-019261 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.00100.0092.0078.00100.00100.0041.0095.000.0086.56-
23แก่งนาขามสามัคคี  นายสหรัตน์ ประทุมตา 043-019267 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0080.00100.0060.0040.0060.000.0068.89-
24หนองหัวช้าง  นายสุนัน ผลรักษา 043-890107 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.0070.000.0092.22
25คำปลาฝาโนนชัย  นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
26บ้านห้วยแสง  043-813290 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0070.0080.0060.0030.0070.0050.000.0068.89
27ภูปอวิทยา  - 043-890125 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.00100.000.0095.71-
28หนองแวงเหนือ  นายนิคม บุญทิพย์ 043-890126 411 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0096.00100.0063.0052.0088.00100.0099.000.0087.56
29บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  นายจำนงค์ กำนาดี 043890127 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.00100.000.0095.71-
30บึงวิชัยสงเคราะห์  นายประสบ ตรีทศ 043-890113 322 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
31หนองทุ่มสงเคราะห์  นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช 043-890114 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5966.0046.0058.0073.0041.00100.00100.0084.00100.000.0074.22-
32คำไผ่สงเคราะห์  นายสิทธิกร จำปาอ่อน 043-814040 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0010.0010.0010.0010.0040.0040.0020.0040.000.0025.5616/05/2559
33ท่าลำดวนประชาบำรุง  นายอดุลย์ ภูภักดี 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.22
34ท่าไคร้สามัคคี  นางจรรยา สิงห์ธวัช 043-890115 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35หนองกุงวิทยาคม  นายสมาน เหมกุล 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0090.0090.0080.0050.0030.0030.0020.0020.000.0051.11
36ดงน้อยสงเคราะห์  นายวีระพงศ์ ถิ่นแสนดี 043-019290 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านโหมนสงเคราะห์  นายอัครพงษ์ ภูจริต 043-122283 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38เหล่าสูงวิทยา  นายวีระศักดิ์ ฉายผาด 043-890144 420 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0070.0030.0050.000.000.0030.000.000.0060.0031/05/2559
39กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  นายชัยชนะ ทองจรัส 043-600523 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านเหล่าค้อ  นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ 043-019266 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41แกเปะราษฎร์นิยม  นายรังสฤษดิ์ มีหนองหว้า 043-121087 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านดอนสนวน  นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร 043019289 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
43โคกกลางราษฎร์พัฒนา  นายเกษแก้ว ขุมคำ 043-890141 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0090.0085.00100.00100.00100.0072.00100.000.0091.33-
44กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา  นางสอาด เนตวงษ์ 043-600007 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
45บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  นางสายเพชร ภูผาลา 043-814865 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46คอนเรียบอนุกูล  นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์ 043-801015 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
47ท่าแสงวิทยายน  นายชนิด บุญชูศร 043122577 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48ดงเมืองวิทยาคาร  นายสมัย จันใต้ 043-890135 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49กุดอ้อประชานุสรณ์  นายสายัณต์ ดลภักดี 043-890295 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.000.000.0095.000.000.0097.5031/05/2016
50วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  043-890137 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.000.000.0095.000.000.0097.5031/05/2016
51โคกคอนวิทยานุกูล  - 043-890138 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
52บ้านสว่าง  นายศุภรัช เทพพร 043-814238 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53เหล่าหลวงวิทยาคาร  นายสุขะ กองอุดม 043-890120 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  นายสุขสันต์ คำแสน 043-890121 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  นายสุชาติ บุญปก 043-890122 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56โคกนางามสามัคคี  นายรักศักดิ์ สิงห์มหาไชย 043-890123 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  นางกิ่งเพชร ธารพร 043-812375 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
58วัดชัยสุนทร  นายวิริยะ นาชัยเวียง 043-812387 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59อนุบาลกาฬสินธุ์  นายชาตรี ถาวรรักษ์ 043-812850 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60กาฬสินธุ์พิทยาสัย  นายสุชาติ แวงโสธรณ์ 043-811564 520 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.7110/05/2016
61ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  นายตรี ภูวิโคตรธนกุล 043-814329 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.000.000.00100.000.000.0096.67-
62บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  นายวรโชติ สินธุศิริ 043-890128 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0096.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.8930/06/2016
63นาโกวิทยา  นายปรีชา พรหมพินิจ 043-848920 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.000.0093.7503/05/2016
64สะอาดสมศรีวิทยา  นางจีรพรรณ แสงพรหม 043-813290 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65หนองแวงประชานุกูล  นายสมพร คำหงษา 043-890108 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0078.89
66พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  นายวีรพงษ์ บุญธรรม 043899363 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67ปากน้ำราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ พละเดช 043013178 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  นายศักดิ์ชัย พิลาลัย 043 -83105 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
69โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง 043890031 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0050.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.33-
70ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71หลักเมืองกมลาไสย  นายเกรียงไกร ไผ่ผาด 043899013 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.00100.00100.0010.00100.0085.00100.000.0085.00
72บึงไฮโนนสวางวิทยา  นายกิตติชนม์ จันทะคัด 043831105 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.0050.00100.00100.00100.0020.00100.000.0085.33
73บ้านลาดวิทยาเสริม  นายเสถียร ขจรโมทย์ 043899533 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
74เสมาสามัคคี  นางชนัดดา อรุณไพร - 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านโนนโพธิ์ศรี  นายสิรวิชญ์ คำวิโส 043890326 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  ว่าที่ร.ต.เฉลิมชัย จันทรนิมะ 043890031 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.000.000.000.0090.000.000.0095.00-
77สงยางสงเปลือยวิทยาคม  นายนริศ ภูอาราม 043-890323 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี)  นายนริศ ภูอาราม 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง  นายสวาสดิ์ แสนพันดร 043854195 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.0090.0090.000.0095.56
80นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  นายอดิศักดิ์ ภูสนิท 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
81เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  นายสมยศ เหมนวล 043-890033 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.0090.00-
82ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา  นายทินกร อรัญโชติ 043-13203 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  นางสุจิตรา ศรีชาติ 043132032 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0080.0080.00100.00100.00100.0050.00100.000.0084.4428/05/2016
84หนองบัวโจดดงลิงวิทยา  นางเกษร แสนศักดิ์ 43830356 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
85บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  นายไพรัตน์ เพียรสดับ 43830207 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
86บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  นายประสงค์ บาลลา 43801034 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
87หนองตุวิทยา  นายวิโรจน์ สว่างบุญ 043-830078 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88สะอาดโนนงามวิทยา  นายวารี สอนชา 043890273 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
89ชุมชนสีถานดำรงวิทย์  นายเฉลิมชัย ศรีชาติ 43497214 32 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.0090.000.0096.2516/05/2016
90โคกเมยประชาพัฒนา  นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิด 043-010357 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
91โคกล่ามผดุงวิทย์  - 043890035 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.0096.000.0096.4413/05/2016
92โนนเมืองวิทยาคาร  นายสมัย คำภาบุตร 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านแวงประชารัฐบำรุง  นายพิสิทธิ์ศักดิ์ สุขชารี 043890036 230 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0070.0080.0090.0080.0090.0090.0080.00100.000.0084.44-
94ดอนหวายราษฎร์บำรุง  นายชุมพล ภูอ่อนศรี 043132553 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0038.0062.0035.00100.00100.00100.00100.00100.000.0081.67-
95บึงสว่างวิทยาคม  นางวชิรนุช พรหมภัทร์ 0818518841 220 กรกฎาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.0070.0050.000.000.000.000.0065.000.0075.0031/05/2016
96ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์  นายพิภพ เพิ่มสิน 043130196 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  นายอภิชาติ อรรคอำนวย 043-890325 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0080.0080.0080.00100.00100.0010.00100.000.0080.0010/06/2016
98ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน  นายสนิท ศรีลำไพ 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
99ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์  - 043130263 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100นามลวิทยาคาร  นายเสริม เถรี 043-130588 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101คำโพนทองราษฎร์นิยม  นายนพรัตน์ มหิพันธุ์ - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0060.0050.0080.00100.00100.0070.00100.000.0081.11
102หัวขวาวิทยา  นายอุทัย ดอนชัย 43848068 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0087.78
103โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  นายนิคม ชากัน 43871094 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
104คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  นายสุพัฒน์ โสวงษ์ 043890211 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0058.0093.0054.0059.0070.0078.000.0079.11-
105ดงน้อยวิทยา  นายทองสุข ทุมทา 043-813290 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  043890213 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107วังสวาทนิคมสงเคราะห์  นายพิมวล คันศิลป์ 043-890200 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108สหัสขันธ์วิทยาคม  นางสุพิชชา เรืองชัย 43871019 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0078.0078.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.1130/06/2016
109คำแคนวิทยา  นายเอกโชติ โชติไสว 043-890195 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0080.0090.0090.0090.0090.00100.000.00100.000.0091.25
110คำประถมนิคมสงเคราะห์  นางสรัญญา ไชยสวาท 043-890196 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านศรีสมบูรณ์  - 043890197 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112ชุมชนแก้งคำวิทยา  นายทวิทชัย ราวะรินทร์ 043-871470 322 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
113นิคมลำปาววิทยา  นายประดิษฐ์ ดอนสมจิตร 43871450 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.0080.0090.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.2523/05/2016
114ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา  นายจงรักษ์ นนทะมาตย์ 043860965 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา  นายคมสันต์ ก้านจักร 043-890199 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
116ชุมชนนามะเขือวิทยา  นายสมจิตร จำปาสาร 043-814331 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี 043890195 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118โพนสวางพิทยาคม  - 043890194 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0087.7824/05/2016
119โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  - 043-890194 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
120โป่งเชือกศึกษาสถาน  นายสุวิทย์ หีบแก้ว 043862281 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
121ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  นายสมจิตร จำปาสาร 043-814331 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122นามนราษฎร์นุเคราะห์  นางประครอง นังตะลา 043-019549 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านโคกใส  นายแสงจันทร์ ม่วงจันทร์ 043-890207 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
124ดงไร่ราษฎร์พัฒนา  นายวินัย รัตนมาลี 043-890209 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านคำเชียงวัน  นางสาวณัฏฐณิชา ภูปาทา 043980210 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านม่วงวิทยาคม  นายประกาย ศรีสุข 043-890201 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  043 890202 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
128โนนเมืองประชานุเคราะห์  นายไพฑูรย์ คำสะอาด 043 890203 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
129บ้านแกวิทยายน  นายสุระชิต ชนาสิทธิ์ 043-019546 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
130โคกก่องวิทยา  นางศิริลภัสร กาพย์มณี 043890205, 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.000.0096.2523/05/2016
131คำคาราษฎร์บำรุง  นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา 043-128533 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.000.0097.50
132นาคูณวิทยา  นางนฤภร ถิตย์รัศมี 43890214 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
133ถ้ำปลาวิทยายน  นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์ 0862214536 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.00-
134สิงห์สะอาด  นายวีระยุทธ ยนยุบล 043890215 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136นาสีนวลโสกทรายวิทยา  นายสมเกียรติ ภาโสม 043890216 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137กุดลิงวิทยาคม  นายสุรพงษ์ กมลสาร 043-897039 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138ด่านใต้วิทยา  นายอภิรักษ์ กมลผัน 043890305 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5999.0095.0098.0098.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67
139เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  นายชุติพนธ์ ชุ่มสนิท 043-897488 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  นายณรงค์ ราชภักดี 043890168 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141สองห้องราษฎร์บูรณะ  - 043897502 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142ชุมชนนาเรียงวิทยาคม  นายสุวรรณ สมมูล 043-130230 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5971.0098.0082.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.33-
143เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ 0801955289 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144สำเริงวิทยา  นายอดิศร ปรีกุล 043890166 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0070.000.0092.50-
145สามัคคีสำราญวิทย์  นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์ 043890167 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
146หนองแสงราษฎร์พัฒนา  นายวิรัตน์ สารบุญเรือง 043-890025 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147เขื่อนภูมิพล  นายเสริมศักดิ์ ชุ่มเรืองศรี 043-890027 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0030.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0080.00-
148บ้านกุดแห่  นายสมใจ ภูศรีนวล 043-813290 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149คำหุ่งราษฎร์บำรุง  นายชุมพล แสงเพชร 043-890029 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
150ท่านาจานวิทยา  นายสุรศักดิ์ ปะกิลาพัง 043-890019 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0090.00-
151คำแคนราษฎร์วิทยา  นายคำเมือง แถลงศรี 043-813290 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
152บ้านหนองกุงน้อย  นายวิทยา ยี่สารพัฒน์ 043-818046 222 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.5995.0085.0085.0090.0095.0095.0095.0090.0095.000.0091.67-
153สามชัยอุดมวิทย์  นายประยุทธ เพิ่มพุล 043-818048 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านหนองช้าง  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี 043-813290 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155ค้อจารย์วิทยา  นายมนตรี เจียงวิเศษ 043-818259 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00
156บ้านหนองกุงกลาง  นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์ 043-813290 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.0070.00100.0070.00100.00100.000.0090.00-
157บ้านจานวิทยา  นายสำราญ ขวัญทอง 043-890030 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านหนองกุงใหญ่  นายชัยณรงค์ โคตะนนท์ 43818075 61 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6716/05/2016
159โคกกลางวิทยา  นายอุทัย ภูเต้าสูง 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160หนองแซงวิทยา  นายพุธ คำแสงทอง 043-890022 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
161บ้านท่างาม  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 043-890023 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
162ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  นางสาวขนิษฐา ยี่สารพัฒน์ 043-890028 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านห้วยยาง  นายสุนทร บุญอรัญ 043-890217 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1111/05/2016
164บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  นายจีระพันธ์ ยี่สารพัฒน์ 043-890024 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165กุดครองวิทยาคาร  นางพรทิพย์ สามารถ - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์  นายบุญเติม จันทรบุตร 043-890316 310 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0070.00100.000.0093.3320/05/2016
167หนองแคนวิทยา  นายเสกสรรค์ เขียวไกร 043-120612 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0030.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
168หนองพอกวิทยายน  นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง 043-813290 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0092.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.00
169หนองแวงแสน  นายวราวุธ แสงเปี่ยม 043-890318 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.000.00100.000.0097.50-
170สะอาดไชยศรี  นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร 043890319 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
171สายป่าแดงวิทยา  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0026/05/2016
172สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  นายเด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ 0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
173แก้งนางราษฎร์บำรุง  นายเกรียงไกร ไชยโคตร - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174ดงพยุงสงเคราะห์  นายปราโมทย์ พลราชม 043814295 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.2211/05/2016
175ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาโนนกกจิกประชาสรรพ์)  นายปราโมทย์ พลราชม 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
176นาจำปา  นายใบคำ ไชยพันธ์ 043-890317 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0095.5619/05/2016
177บ้านนาวิทยาคม  นายฉลาด ศรีจุลฮาด 043895081 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
178บ้านม่วงวิทยายน  นายจีระศักดิ์ รังคะราช 0856424299 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.000.0080.00
179หนองโพนโนนสมบูรณ์  นายปรีชา คำภาบุตร 043-814361 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0070.0070.0070.0070.0050.0080.0080.000.0075.5616/05/2016
180หัวคูประชาอุทิศ  นายทองสุข พลเยี่ยม 043-813290 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน