ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 27  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  นายชอบ ธาระมนต์ 043511795 512 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2สตรีศึกษา  นายชูศักดิ์ ประราศรี 043528092 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธุ์ 043624181- 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
4ขัติยะวงษา  นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ 043512951 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.7525/03/2016
5สตรีศึกษา 2  นายสุริยา สิงห์ชา 043611055 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0085.00100.0023.0074.00100.0093.00100.0025.000.0075.0024/06/2016
6จันทรุเบกษาอนุสรณ์  นายสุพจน์ ซาเหลา 043589161 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7หนองผึ้งวิทยาคาร  นายจักรวาล เจริญทอง 043612013 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0085.00100.0090.00100.0070.0085.000.0091.2500/00/2016
8กู่กาสิงห์ประชาสรรค์  นางสาวสุนิษา บัวดง - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0069.0068.0074.0037.00100.00100.00100.00100.000.0081.00-
9เหล่าหลวงประชานุสรณ์  นายสุนทร สีหานาม 043611052 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10ปทุมรัตต์พิทยาคม  นายบุญภพ จันทมัตตุการ 043587072 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
11โพนสูงประชาสรรค์  นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ 043611036 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.50-
12จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด 043561148 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13โคกล่ามพิทยาคม  นายวัฒนา พลอาษา 043650718 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0015.000.000.000.000.000.000.000.000.0015.00-
14ดู่น้อยประชาสรรค์  นายยอดรัก บุรวัฒน์ 04361140 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0020.0090.00100.00100.00100.000.00100.000.0087.1402/05/2016
15ธวัชบุรีวิทยาคม  นายวิคิด ทินบุตร 043569113 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ธงธานี  นายสุบิน แสงสระคู 043611071 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17เมืองน้อยวิทยาคม  นายบุญส่ง จอมหงษ์ 043500073 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18ศรีธวัชวิทยาลัย  นายมานพ ขุราษี 043569255 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19พนมไพรวิทยาคาร  นายสะอาด ขันอาสา 043591338 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20น้ำใสวรวิทย์  นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล 043611125 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0075.0090.0090.00100.0090.00100.00100.000.0093.1315/05/2015
21โพนทองพัฒนาวิทยา  นายเทิดทูน สุจารี 043-571338 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22โพนทองวิทยายน  นายสิทธิชัย ระถา 043 - 5713 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
23ม่วงมิตรวิทยาคม  นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว 043611780 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0085.00100.00100.00100.0089.00100.000.0096.75
24โนนชัยศรีวิทยา  ว่าที่ร้อยโท สุเทพ ทองจำรูญ 0 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0030.0060.0060.0050.0070.0020.0060.000.0048.75-
25คำนาดีพิทยาคม  นายมนัส พรมสว่าง 043611060 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0050.0060.0050.0070.0050.0090.000.0065.00-
26โพธิ์ศรีสว่างวิทยา  นายอดิศักดิ์ คำจูมจัง 043-611006 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์  นายเพิ่ม นาก้อนทอง 0 228 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
28เชียงใหม่ประชานุสรณ์  นายสมชาติ สุขใส 043-625079 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.3806/08/2016
29หนองพอกวิทยาลัย  นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ 043579173 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30ผาน้ำทิพย์วิทยา  นายไพรวัลย์ สมภูงา 043625551 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31โพธิ์แก้วประชาสรรค์  นายเทิดทูน วรวะไล 043611004 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32เสลภูมิพิทยาคม  นายไพฑูรย์ มนตรี 043551395 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
33ขวาววิทยาคาร  นายถวัลย์ พันธุวงศ์ 043665651 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34เสลภูมิ  นายจงจัด จันทบ 043551336 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35โพธิ์ทองวิทยาคาร  นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ 043-611227 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36ท่าม่วงวิทยาคม  นายทิวา วรโยธา 043665004 18 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37วังหลวงวิทยาคม  นายนพดล ศรีระกิจ 043-611895 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38สุวรรณภูมิพิทยไพศาล  นายกัมพล แสนบุญเรือง 043581034 44 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.000.0092.50-
39หัวโทนวิทยา  นายสันติรัฐ ไชยโย 043-611971 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
40สุวรรณภูมิวิทยาลัย  นายศิริ ธนะมูล 043581460 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
41ช้างเผือกวิทยาคม  นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท 043626031 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/03/2016
42ทุ่งหลวงพลับพลาไชย  นายสายัณห์ ศรีมงคล 043611258 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0092.0089.00100.0045.000.00100.000.0088.7107/08/2016
43หินกองวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา 043673056 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44เมืองสรวงวิทยา  นายบุญล้อม ไชยสิงห์ 043597072 23 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.000.00100.000.000.0098.33-
45สูงยางวิทยาประชาสรรค์  นายภูวนาท คำพมัย 0 527 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ทรายทองวิทยา  นายอนุสรณ์ ทาสระคู 043595088 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47สามขาท่าหาดยาววิทยา  นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อย 043611249 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0073.0088.0091.0068.000.0050.0012.000.000.0063.67
48อาจสามารถวิทยา  นายทินกร โสรถาวร 043-599085 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49หนองหมื่นถ่านวิทยา  ว่าที่ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี 043565022 111 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50โพนเมืองประชารัฐ  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 043659222 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.000.0097.5017/05/2016
51เมยวดีพิทยาคม  นายเดชา บุตรพรม 043577021 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0098.0098.0085.0095.00100.000.00100.000.0096.57-
52ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  นายพัชรินทร์ หยาดไธสง 043508150 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.00100.00100.0095.00100.0085.00100.000.0091.2529/02/2016
53เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  นายยุทธ วงษ์ปัญญา 043611048 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
54ม่วงลาดวิทยาคาร  นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด 0812611567 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
55จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์  นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ 043507137 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56เชียงขวัญพิทยาคม  นายประวิณ เชิงสะอาด 043509092 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57พลับพลาวิทยาคม  นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า - 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58หนองฮีเจริญวิทย์  นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร 043506116 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
59ดูกอึ่งประชาสามัคคี  นายจตุพล ไกรยบุตร 043-500161 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.000.0098.75-
60เทอดไทยวิทยาคม  นายนคร เวียงนนท์ 043611185 022 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน