ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุพงษ์ หมวดเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลโพนทอง  นายสุริยา นทีศิริกุล 043 57158 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5960.0079.0076.0075.0010.0080.0083.0088.0085.000.0070.67-
2บ้านหนองนกเป็ด  นายสมเกียรติ ปิตกพงษ์ดำรง 043571681 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.0016/05/2016
3กุดสระวิทยานุกูล  นายสุพล ชมจุมจัง 043572127 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4พนาลัยวิทยาเสริม  นายสมชาย ไทยประสงค์ 043571589 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
5บ้านหนองแสงทุ่ง  นายประดิษฐ์ อินทร์งาม 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
6บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย  นายปรารถนาดี วิชามุข 0897143800 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)  นายพิชิต พลเยี่ยม 043 500 20 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านโนนแก้ว  นายสมควร คงทวี 043571836 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
9โนนเพชรพัฒนา  นายสมาน พิศพาร 043-571-83 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
10บ้านโนนไชยศรี  นายอุดรศักดิ์ ขันเงิน 043571832 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0040.0070.0060.0060.0060.0070.0080.0050.000.0061.11-
11บ้านโคกสมบูรณ์  นางสำราญ พลยะเรศ - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12น้ำคำสมศรี  นายเมธี สูตรขวัญ 043500195 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหนองขี้ม้า  นายชูชาติ อัศวภูมิ 0819754779 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.00100.00100.000.00100.000.0095.0013/05/2016
14บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร  นายสังคม สุทธิประภา 043500092 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/03/2016
15บ้านดอนหวาย  นายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอน 0847428213 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน  นายสุภาพ สุริโย 043-611557 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.000.00100.00-
17บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  นางสุริยา คำจูมจัง 0872316378 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านป้องสร้างบุ  นายสง่า โพธาราม 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0014/05/2016
19บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  นายประทวน ไชยโชค 0834557750 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.0025.000.0088.3320/05/2016
20บ้านแฝก  นายธีระพงศ์ แสงภักดี 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
21บ้านหนองตอ  นายชวลิต ไชยฮะนิจ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22จุมจังนาคำชลประทานวิทยา  นายจรัส วิชาผง 0 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0075.0070.0095.0085.00100.00100.0040.00100.000.0083.8915/05/2016
23บ้านโพนทอง  นายสมัย แวงวรรณ 043572900 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0097.0031/05/2016
24บ้านนาทม  นายบุญเพ็ง พันสีมา 0810581150 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านหนองไฮ  นายสถาพร ภูบาลเช้า 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านนาอุ่ม  นายวิจิตร ภูผาหลวง 0 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  นายบรรจง อัครประชะ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
28บ้านหนองม่วง  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 043620531 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5988.0094.0092.0096.0088.00100.0096.0095.0094.000.0093.67-
29บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5983.0094.0083.00100.0094.00100.00100.0083.00100.000.0093.00-
30บ้านหนองใหญ่ทับครัว  นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ 0 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0020/05/2016
31บ้านโนนโพธิ์  นายสุวิทย์ ขันติทอง 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/05/2016
32บ้านหนองแวงแห่  นายภาณุพงศ์ ณรงค์ไชย 043500201 315 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
33บ้านกุดแห่  นางฐิติกุล ชัยวงค์ษา 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34โคกล่ามวิทยาคาร  นายยุทธนา คำสุวรรณ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านดงดิบ  นายทองพูล พลเยี่ยม 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านโนนลาด  นายชัยยงค์ แสนณรงค์ 043 500201 22 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0015/05/2016
37ชุมชนบ้านสว่าง  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 043660721 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0020/04/2016
38บ้านท่าสำราญ  นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี 0810435440 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านวังม่วย  นายสุทิน หร่องบุตรศรี 043-660104 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/06/2016
40กุดก่วงท่าแสงจันทร์  นายอุทัย โยชน์เมืองไพร 043571833 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4424/05/2016
41บ้านเหล่าน้อย  นายเสนีย์ วิเชียรศรี 0878551899 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42คำพระโคกก่งวิทยา  นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ 043548441 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
43บ้านคำอุปราช  นางประนอม ผจงศิลป์ 0895337497 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านวังยาว  นายประดิษฐ ขรณ๊ย์ 043660167 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านโคกกกม่วง  นายจำลอง พรหมสูงวงษ์ 043-611869 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
46บ้านพรหมจรรย์  นายสมบัติ บุตรภักดี 043-500091 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านดงกลาง  นายทองการ บุตรพรม 086-236701 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0060.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.5613/05/2016
48บ้านพรมสวรรค์  นายวิจิตร ภูผาหลวง 0883019583 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.0090.0095.00100.000.0097.22
49บ้านนาสีใส  นายอานุภาพ แสนสุภา 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านหนองหิ่งหาย  นายประสิทธิ์ เสาศิริ 043500243 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านนาศรีนวล  นายเสถียร ทาปลัด 0956685059 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52สีดากระพี้ประชาสรรค์  นายปริชญ์ นาทองคำ 0 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53นาแพงวิทยาคาร  นายบัญชา เมืองศรีมาตย์ 0848871127 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บึงอุดมบึงคำ  นางสุขุมาลย์ อินทเสวก 0 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
55สะอาดเจริญใหม่สามัคคี  นายวิจิตร ภูผาหลวง 0801828117 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0010.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.0075.0023/05/2016
56บ้านอุ่มเม่า  นายสุพล ชมจุมจัง 043611418 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0023/02/2017
57บ้านดอนชาด  นายสกล ไชยธงรัตน์ 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58ถนนชัยสามัคคี  นายบุญชู สุนธงศิริ 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านคำนาดี  นายศมดล พลเยี่ยม 043-611779 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านหนองขอนแก่น  นายประเทือง มะลาไวย์ 043-500314 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5607/04/2016
61บ้านปากช่อง  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
62บัวดงมันวิทยา  นายถวิล พนมเขต 0 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
63บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายประชล ศรีเคนขันธ์ 043500270 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  นางสาววิภาพร สินธุเขตต์ 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
65บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  นายประเทือง มะลาไวย์ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.0090.00-
66บ้านบัวสาขาบ้านดงมัน  นายมหิดล พลเยี่ยม 0 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
67อนุบาลเมืองเสลภูมิ  นายพินิจ จันทร์ซ้าย 043551486 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
68บ้านดงประเสริฐ  นายสมพร คุณธรรม 043533273 025 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านแห่ประชานุกูล  นายทักษิณ สิทธิศักดิ์ 043550154 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70เสลภูมิสามัคคี  นายนิตย์ ใบเอี่ยม 043533399 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
71บ้านท่าไคร้  นายเมธี อุดม 0 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72ขวัญเมือง  นายอนุสรณ์ สารเสวก 043550504 ยังไม่กรอกข้อมูล
73บ้านขว้างวิทยากร  นายทวี ฤทธิธรรม 0862422068 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
74ชุมชนบ้านขวาว  นายไพรทูล จันศิริ 043575504 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
75บ้านโนนยาง  นายณรงค์ ชินบุตร 043-500283 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
76บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์  นายคำผล จันทรบุตร 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านหันหน่องสามัคคี  นายชัยณรงค์ มูลสาร 043665550 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านทรายมูล  นายจรุง บุญภิละ 043500120 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์ 0899849713 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  นายกิตติพัศ นพนิยม 043500145 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0080.00100.0060.00100.0085.0080.00100.000.0086.67-
81บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  นายบุญมี เกตุคำ 043-500121 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  นายมานิตย์ สันตะวงศ์ 043-500123 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
83บ้านสำโรงหนองจอก  นายสำอาง น่าบัณฑิต 0862279658 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
84บ้านพันขาง  นายถาวร สารพล 087-952182 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.11-
85บ้านโพธิ์ชัน  นายประกาศิต คำทวี 043 - 5755 ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านกุดเรือ  นายอดิประพล วรรณพฤกษ์ 043611986 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0080.0080.0080.00100.0060.00100.000.0080.005/5/2559
87บ้านโพธิ์ตาก  นายปัญญา ศรีนาม 043-500121 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
88เมืองไพรวิทยาคาร  ดร.ทวี ผึ่งผาย 093-552999 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
89บ้านหัวคู  นายบุญสันต์ เสลไสย 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
90บ้านบ่อแกนางเลา  นายทศพร นองนุช 043611399 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
91บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  นายปัญญา แพนกุดเรือ 043500339 013 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
92บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่  นายสุกรี บุญปก 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
93บ้านโนนสว่าง  นายพิชิต พรหมนารท 043500226 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ  - 0910618479 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านโนนสวรรค์  นายสันติภาพ จันทร์มณี 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96ชุมชนนาทมโคกก่อง  นายวรวิช บุญประสิทธิ์ 0 324 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.75
97บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)  นายสุรีย์ อันบุรี 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
98บ้านหนองตุ  นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว 0839663032 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
99บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)  นายปราโมทย์ อ่อนแสง 089-627442 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
100บ้านหนองกุง  นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง 043549755 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/08/2016
101บ้านบาโคหนองแคน  นายสมหมาย อุ่นเจริญ 043549022 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านนาโพธิ์  นายกิตติภูมิ อุทสาร 043500333 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
103บ้านหนองไผ่หนองหว้า  นายเศรษฐการ ไชยดำ 0831401687 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.00-
104บ้านหนองฟ้า  นายทินกร ดวงประทุม 043611279 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านสีเสียด  นายประสงค์ ปุริโต 0883391742 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านสะอาดนาดี  นายสมัคร สงวนรัตน์ 0845135512 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านนาแพง  นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์ 043500187 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านหนองผักแว่น  นายวิเชียร ขระณีย์ 043500128 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านบากหนองเทา  นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  นายสมบูรณ์ นวลฉวี 043-611714 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา  นายไชยญา บุตรพรม 043-500125 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.00-
112วังหลวง  นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
113บ้านท่าเยี่ยม  นายธงสิน ธนกัญญา 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านโพธิ์งาม  นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 0879834419 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021/05/2016
115บ้านป่าขีหนองขุ่น  นายสุจินต์ ศิริวรรณ 043550484 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
117บ้านโจด  นางบุษกร ทองวล 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
118บ้านหนองหงษ์หนองงู  นายสมศักดิ์ สารเสวก 043548337 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0019/12/2015
119บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา  นายกฤษดา โพธิ์สิงห์ 043-550747 128 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านยาง  นายมรุพงศ์ ภานุศรี 043 544556 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
121บ้านลาด  นายวีระชัย สุทธิประภา 043-500225 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)  นายสมชาติ แสงทอง 0812637324 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123หนองหลวงประชาบำรุง  นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ 0819747392 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์ 0856077341 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  นางรัศมี วรโภชน์ 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0083.0037.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.8927/04/2016
126บ้านหนองสำราญหนองเรือ  นายพินิจ บาคาล 043500128 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านนากระตึบ  นายลภ ไชยฮะนิจ 043556147- 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านท่าม่วง  นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์ 043-665-01 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.0060.0060.0060.0090.00100.000.0083.75-
129บ้านหนองสิม  นางนิรมล ปกป้อง 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านเหล่าแขมดงกลาง  นายธวัชชัย ทองถนอม 0 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0085.0090.0090.00100.0098.0098.00100.000.0094.00-
131บ้านดงหวาย  นายภราดร เสนารัตน์ 0 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านท่าสี  นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว 043500119 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
133บ้านโคกกุงดอนกอก  นายธงชัย ทัพละ 043-500224 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านหนองเม็ก  นายไกรศรี พลเยี่ยม 043500315 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
135บ้านดงแจ้งโนนสูง  ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ศักดิ์ มิ่งมิตรมี 043-548149 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0090.0090.0095.00100.00100.0095.00100.000.0095.00-
136หนองจอกวิทยา  นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ 093501207 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
137บ้านวังเข  นายวชิพงษ์ ค้ำคูณ 043500229 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/05/2016
138บ้านท่าลาดหนองผักตบ  นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์ 043 - 6118 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0075.0075.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
139บ้านโสกเตย  นายบรรจง หัสจรรย์ 043500228 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง  นายศักดิ์ชัย บุญภิละ 0 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
141อนุบาลเมืองหนองพอก  นายวิเชียร แสงภักดี 04357085 411 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0095.0095.0080.0070.0060.0070.0060.000.0078.13-
142ศรีสวัสดิ์  นายจักรพงษ์ รองไชย 043500231 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.00100.00100.00100.00100.00100.000.0070.000.000.0093.5726/05/2016
143หนองโนราษฎร์บำรุง  นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ 0878524981 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
144บ้านโคกนาคำ  นายจักรพงษ์ รองไชย 043-500230 ยังไม่กรอกข้อมูล
145หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์  นายทัศนัย อุปปะ 043579232 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
146ท่าสีดาวิทยา  นายประสิทธิ์. ทองมี 043611099 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147ทรายทองเฉลิมวิทย์  นายประเวช การินทร์ 043571388 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.3331/05/2016
148บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  นายเรืองเดช ศรีโยธี 043500146 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.00
149หนองแวงบึงงาม  นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา 0 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
150เหล่าขุมมันท่าสะอาด  นายอินสอน กันทะโล 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านหนองแข้ดง  นายบรเมศร์ ขัติยนนท์ 043039553 26 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152ป่าไม้อุทิศ 11  นางปริยะดา กนกโชติวงษ์ 043500319 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
153บ้านกุดขุ่น  นายวริช จรัสแผ้ว 043039559 ยังไม่กรอกข้อมูล
154ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84  นายสงวน ชาววัง 043625559 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
155สามพานประชาสรรค์  นางนิลรดา เมฆเสนา 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0019/05/2016
156โคกสว่างหาญไพรวัลย์  นายไพบูลย์ เหมรา 0810537054 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
157บ้านแก้งศรีสว่าง  นายวินัย บุญสินชัย 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0027/05/2016
158ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก  นายวิศิษฎ์ ศุภจันทร์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านปลาโด  นางคัทยวรรณ รังใส 098-170384 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง  นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ 043577150 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161หนองคำวิทยา  นายชวลิต อุปปะ 043504253 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.0080.00100.000.000.000.000.000.0093.33-
162หนองไฮภูเขาทอง  นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อ 043-500277 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0059.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.4402/04/2016
163บ้านโนนปลาเข็ง  นายศุภฉันท์ คล้ายหนองสรวง - 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
164บ้านเหล่าโพนงาม  นายศุภกานต์ ศรีทนษา 0885176263 ยังไม่กรอกข้อมูล
165บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร  นายสนิท จันทรืมหา 0833656955 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0023/05/2016
166บ้านกกตาลดงบังวิทยา  นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
167บ้านโพนงามหนองน้ำกิน  นายสันติภาพ หาญชนะ 043500279 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านคำโพนสูง  นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0095.00100.0096.0097.00100.00100.00100.00100.000.0097.7819/05/2016
169ไตรมิตรวิทยา  นายประเวช การินทร์ 043-611947 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8925/05/2016
170วังใหญ่หนองผักแว่น  นายวิษณุ รังใส 0 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
171บ้านกุดเต่าวิทยา  นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤตวารี 0862396165 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  นายอุทัย จันทร์วัง 0 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านหนองบก  นายบุญชู สุนธงศิริ 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0089.00100.00100.000.0067.00100.000.0094.5013/05/2016
174เมืองโพธิ์ชัย  นายสุรพล พลเยี่ยม 043567043 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
175โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม 0899431065 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.3319/05/2016
176บ้านจัมปาพระอุ้ย  นายจินดา จันทรา 043500266 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านหนองบัว  นายพยุง วรรณทอง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
178บ้านหนองแวงใหญ่  นายทศพล ศิวิรัตน์ 043-500-19 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านโพธิ์ศรี  นายพุทธา โคตรพิมพ์ 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.75-
180บ้านหนองนกทา  นายศราวุฒิ บุระพวง 043548553 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  นายพิทยา เดชะคำภู 0 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
182บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายประสิทธิ์ คำภูผง 0 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
183บ้านภูเขาทอง  นายพยุง วรรณทอง 0 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านโนนใหญ่  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 043500077 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185อัคคะวิทยา  นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก 043-662-52 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
186บ้านนาเลา  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 043500285 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3330/05/2016
187บ้านโพนเฒ่า  นายทองล้วน มาตเลิง 0878015894 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านน้ำเกลี้ยง  นายบุญส่ง องอาจ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านโคกใหญ่  นางทองใบ พันธุ์พงศ์ 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านนางาม  นายดวงชัย มงคลกุล - 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
191บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  นายประสิทธิ์ พลทองเติม 043500281 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
192บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)  นายปริญญา บุตรพรม 043 -66209 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
193บ้านดอนควาย  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ 08 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านท่าเสียว  นายจรัญ มลาไวย์ 043500255 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0006/06/2016
195บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์  นายพรชัย พวงพิลา 0956619664 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านหนองตาไก้  นายขวัญใจ พิมมะดี 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0060.00100.000.0091.1101/04/2016
197บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  นายสัมฤทธิ์ นาเมืองรักษ์ 043662073 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านหนองอิโล  นายแก้ว เกตุมาตย์ 043-500080 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา  นายธเนศร ใบปก 043625078 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์  นายสังคม เพ็ชรโรจน์ 043544755 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0085.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/04/2016
201บ้านดอนเรือ  นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
202บ้านดงยาง  นายสมพร ประเสริฐสังข์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.0025/09/2016
203บ้านหนองอึ่งโปโล  นายประมวล ทิพชัย 043500192 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204ชุมชนบัวคำ  นายสง่า บรรจโรจน์ 043611495- 32 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0090.0050.0040.0080.0070.0050.000.0070.0023/05/2016
205บ้านโคกหนองบัว  นายสมภาร ทิพเจริญ 0 129 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206อนุบาลเมืองเมยวดี  นายประเสริฐ บำรุงรส 0800092218 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
207ชุมชนบ้านชมสะอาด  นายสมพงษ์ พันทะชุม 043577239 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.0080.0080.000.0091.1123/05/2016
208ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ  นายหนูไกร อสุระพงศ์ - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.0024/05/2016
209บ้านโป่งประชาพัฒน์  นายถอ เหลาทอง 043504266 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
210คำนางตุ้มโนนสวรรค์  นายคงศักกดิ์ เทพสุระ 043500024 428 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.007.0020.0020.000.000.000.000.000.000.0016.75-
211บ้านหนองสองห้อง  นายวิระยูร คำอุดม 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0098.0030/05/2016
212ชุมพรนาเจริญ  นายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี 0872554716 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44-
213บ้านโคกสี  นายปิยวิทย์ บรรพสาร 0973425217 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านห้วยทราย  นายเสถียร สุดหนองบัว 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านหนองเดิ่น  นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์ 043-645378 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0094.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7818/05/2016
216บ้านหนองโน  ว่าที่ ร.ท.ภานุ จันทนามล 043500202 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0065.0070.0080.0080.0075.0075.0060.0075.000.0073.3312/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน