ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนันต์ พันนึก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1เมืองเกษตรวิสัย  นายอุดมศักดิ์ ดีโสภา 043589082 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.3318/04/2016
2วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)  นายมนตรี รัตนตรัยวงศ์ 043589085 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.000.0095.1120/05/2016
3บ้านป่ายาง  นายสุเมต ปราณี 043589255 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
4บ้านหนองแวง  นายขจรศักดิ์ สำลี 043589083 123 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น  นายเฉลิมพล หนองเรือง 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านโพนโพธิ์หว้างาม  นางเพ็ญศรี ยาศรี 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.00-
7บ้านสะแบง  - 0934852829 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านกู่กาสิงห์  นายสิทธิชัย จันทะบุดศรี 043546589 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9จตุรคามพัฒนา  นายมานิตย์ ประเดิม 0985849356 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10เมืองบัววิทยาคาร  นายวรรณะ อุดมคำ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
11บ้านหัวดงกำแพง  นายชาญวิทย์ ชุมศรี 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านสำราญนิวาสสามัคคี  นายทวี วงศ์นาค 043500029 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.0030.000.000.00100.000.000.0076.67-
13วัดบ้านโพนเงิน  นายกริชภูมิ โคตรเนตร 043-500263 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านน้ำอ้อม  นายวิศาล นิวาสสิริพงศ์ 043611141 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านโนนจาน  นายชัยนรินทร์ สอื้นรัมย์ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  นายช่วยศักดิ์ จันทะแสน 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล  นายอำนาจ บุญทัน 043-500328 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0054.0088.0059.00100.00100.00100.0076.0080.000.0084.11-
18บ้านคุยผงดงน้อย  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19ไตรคามสามัคคี  นายสุพรรณ โฮมประเสริฐ 043611078 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านผำโนนสว่าง  นายคิด อันไฮ 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  นางสาวสุภัทรา แพไธสง 043 500031 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
22บ้านโพนสะอาด  นางเณรัชรา ก้านจักร์ 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านหนองสังข์  นายวิชิต ก้านจักร 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านหนองกุง  นายสายทอง บุดดี 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านหนองเปลือยตาแสง  - 043-500297 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านหัวดอนชาด  นายบุญปลูก วงษ์แก้ว 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านตลาดไชย  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านฝาง  นายสุผล เศษลือ 043546633 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29คุรุราษฎร์สามัคคี  นายอธิวัฒน์ ศรีเที่ยง 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านเขวาใหญ่  นายวรากานต์ สมศิริ 0-4350-002 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายประดิษฐ์ชัย มั่นคง 043672503 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านหนองช้าง  นายนิรุตต์ ดำรี 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านเหนือ  นางหทัยชนก คชพันธ์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/07/2016
34บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส  นายจีระ อินทรกลาง 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านอี่เม้ง  นายคำตัน พิมพ์สิงห์ 043500300 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญา 0833492646 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.0091.1119/05/2016
37บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง  นายศุภวัฒน์ สุรแสน 0 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.3327/05/2016
38สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม  นายบุญธรรม เหล่าบ้านเหนือ 043670045 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5998.0070.00100.00100.0098.00100.0098.0098.00100.000.0095.78-
39บ้านจานทุ่งโนนสังข์  นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้ง 043 -5000 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหัวหนองตาด  นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยม 043-500298 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0097.56-
41บ้านดงครั่งใหญ่  นายอลงกรณ์ ศิริสิงห์ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านนกเหาะ  นายสมัย สุทธาโย 0 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านดงครั่งน้อย  นายสมนึก โนริรัตน์ 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44ทุ่งกุลาประชารัฐ  นายฐิติพงษ์ ละครรำ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านโพนแท่น  นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านโพนทัน  นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง 043546637 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านแสนสี  นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ 043-546638 112 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48วัดแจ่มอารมณ์  นางปรียานันท์ เหินไธสง 043-500021 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านหนองสระหงส์  นายนิวัติ สิทธิสาร 0857579504 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
50บ้านโพนเงินโพนทอง  นายศิริชัย อุดมทรัพย์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านหนองอ่างดอกรัก  นายปัญญา สุระโส 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านฮ่องทราย  นายเสน่ห์ เสาวพันธ์ 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านไทรทอง  นายสรุศักดิ์ พลภักดี 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.0071.0090.0067.00100.00100.0090.00100.000.0087.22-
54บ้านโพนหิน  นายวุฒินันท์ คำมา 043-500026 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองไผ่ลุ่ม  นายชูชาติ พุทธอุดร 043-500023 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านเขวาตะคลอง  นายนาค โพลาลัย 043-500025 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57ชีโนวาทธำรง  นายวินัย โพธิ์หมุด 081 76877 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
58บ้านเขวาหรดี  นายวิมล แสงหัวช้าง 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59หนองพระบางตลาดม่วง  นายฟื้น สิทธิสาร 089 86223 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60เมืองปทุมรัตต์  นายดำรงค์ สีลา 043587125 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
61บ้านจานเหนือ  นายประมง บุญโพธิ์ 043587017 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043587534 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านหนองบึง  นายสมศักดิ์ศรี ชราศรี 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองคูโคกเพ็ก  นายสมจิตต์ อิงอาจ 043-664016 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
65บ้านโพนงาม  นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์ 043664013 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
66บ้านโนนสะอาดหนองแต้  นายรัฐกิจ กอนจันดา 043500060 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านสระบัว  นายดำรง สีลา 043664228 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3317/04/2016
68บ้านหนองมะเขือ  นายมงคล ภูศรีอ่อน 043500184 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านเขวาโคกสวายโดด  นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี 043-501166 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านเขวาทุ่ง  นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านภูดิน  นายสันติภพ โชติขันธ์ 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/10/2016
72บ้านบัวขาว  นางกัลยาณี โชติขันธ์ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่  นายพนมภูมิ ไชยแสน 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7830/05/2016
74ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล)  นายวิทยา กาญจนศร - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านสวนปอ  นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 043501163 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
76บ้านสำราญหนองบาก  นายอภิชัย ปัดสำราญ 043500068 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง มะณีแสง 043500067 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78ประสิทธาราม  นายอ้วน ลือธิสาร 043501085 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านดู่ฝายใหญ่  นายบุญสืบ โทนหงสา 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านโพนสูง  นายณัฏฐนันท์ สีลา 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านโพธิ์น้อย  ว่าที่ รต.เมธี ลาหล้าเลิศ 043 500064 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านขี้เหล็ก  นายสีดา บุตรนาแพง 043671020 316 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
83บ้านพิลา  น.ส.พิมพ์อุไร หารตุ่น 0918318831 329 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0075.0080.0090.0090.0070.0080.0080.0080.000.0082.78-
84บ้านนาแค  นายคอนสินธิ์ ทะวะลัย 043-500059 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.0090.00100.000.0095.5606/05/2016
85บ้านโพนทอง  นายอกนิษฐ์ แสนภพ 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.0080.00100.000.0088.89-
86บ้านโคกก่อง  นางศุภรัตน์ ฤาโสภา 043039257 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1111/05/2016
87บ้านจานใต้  นางเชอรี่ แก้วมงคล 0 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านโนนสวรรค์  นายสกล พรมราช 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)  นายภิญโญ หอมไกล 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านน้ำคำ  นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์ 043664413 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านหัวช้างเลิงแก  นางสฤฒาพร ปัสสำราญ 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านส้มโฮง  นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  - 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านขามป้อม  นายประพงษ์ ทวีวรรณกิจ 043-500058 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.0080.0070.0080.0050.0050.0090.000.0075.0003/06/2016
95บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  นายโสภณ พลสมบัติ 043-587145 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านดงช้าง  นายสมพงษ์ อามาตย์ 0-4358-726 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5623/05/2016
97บ้านโนนจาน  ว่าที่ พ.ต กฤษฎา ศรีชนะ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองขาม  นางธัญญลักษณ์ จันทะคาม 043-500-18 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0080.0090.0095.0090.0090.0090.0090.000.0088.89-
99บ้านม่วง  นายวชิร วงษ์ชาดี 0817394805 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านค้อแสนสี  นายคำภู โกฎหอม 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านตาจ่อยหนองสระ  นายสัญญา ชาวไร่ 043500061 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102อนุบาลเมืองพนมไพร  นายวิรัตน์ พวงช้อย 043591263 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
103บ้านดอนเจริญ  นายไสว ชานาม 043-590531 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  นายอำพร ชัยอาวุธ 043591264 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105ดอนเสาโฮง  นางสุวณีย์ ขันโมลี 043591266 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านสระแก้วเจริญศิลป์  นายสมชาย ทองเสนา 043591267 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
107บ้านโนนทรายสระทอง  นายพิชัย สีพลี 043500075 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0095.0090.00100.00100.00100.0085.0080.000.0092.22-
108บ้านโนนม่วง  นายสนอง คูณคำ 043591265 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00-
109บ้านโพธิ์ใหญ่  นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ 043581398 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ ชลาชัย 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
111บ้านหนองกุงวิทยา  นายสิงขร ริโยธา 043-500309 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  นายสมบูรณ์ นนทะโชติ 043500188 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านบัวงาม  นายประสาน วิเวก 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.00-
114บ้านโพธิ์น้อย  นายพันศักดิ์ ช้อยชด 043588540 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
115บ้านดงมัน  นายสมมาตร เกาะน้ำใส 043500069 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116คำไฮสำโรงวิทยาคาร  นายนัฐวุฒิ ทองย่อ 043-667000 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0085.0090.0090.0090.0090.0095.0090.000.0089.4416/05/2016
117บ้านนางเตี้ยไศลทอง  นายวีรชัย เอราวรรณ 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  นายสุรจิต ศิริวัฒน์ 0 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0030/05/2016
119บ้านดอนคำ  นางสาวยุภาพร ไกรยะอุด 043500303 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0080.0080.0090.0090.00100.0090.00100.000.0092.22-
120ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา  นายสมชาย สายเชื้อ 043-667222 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านชาติ  นายชัยวัฒน์ พิมพ์สิงห์ 043-500071 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านโนนจิกหนองคู  นายบุญเหลือ สิงห์ธีร์ 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านคำพระ  นายพนายุต กองสุข 0973199779 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.0074.0046.0048.000.000.0091.000.000.0074.5023/05/2016
124บ้านนานวลราษฎร์นิยม  นายบัวใส อุ่นเรือน 043590353 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านโนนศิลา  นางจารุวรรณ กุชโร 043-501004 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5925.0083.0083.0083.000.0017.000.0017.0017.000.0046.43-
126โนนไทยวิทยาคาร  นายวัฒนา ศรีพลัง 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127ไตรราษฎร์วิทยา  นายไพรบูรณ์ วิสีปัต 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นางสมพิศ กิริยะ 043-500306 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0050.0080.0080.0080.0080.00100.00100.000.0083.33-
129บ้านคำแดง  นายบวร พิมพ์ภู 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0050.0080.0080.0080.0080.00100.00100.000.0083.33-
130บ้านหนองฟ้า  นายเสนีย์ พนมศร 043500305 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0050.0080.0080.0080.0080.00100.00100.000.0083.33-
131บ้านหัวหนองกุดหลด  นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี 0 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132ปัญจคามประชาสรรค์  นายชัยพล ใจเมือง 043-668039 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5998.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.67-
133บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์  นายสาคร กล้าหาญ 043-500308 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.000.00100.00-
134บ้านดอนบ่อดอนแฮด  นายสัมฤทธิ์ โฆษร 0 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0070.0080.0080.0080.0080.0080.000.0078.89-
135บ้านหนองเหล็ก  นายสฤษดิ์ สัตนันท์ 043-500072 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/06/2016
136บ้านหนองทัพไทย  043565276 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0090.0090.00100.00100.00100.0060.00100.000.0086.67-
137บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  นายสถิตย์ โชติขันธ์ - 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0080.0080.000.000.000.000.000.000.0075.00-
138บ้านหัวนา  นายไชยยงค์ บัวศรีคำ 043-500306 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0080.0070.0090.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.56-
139ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  0 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
140บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา  นายพิทักษ์ บัวแสงใส 043668535 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
141บ้านดอนดู่ดอนเจริญ  นายจีระศักดิ์ ถวิลไพร 043500073 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.0090.0085.0090.0080.0090.0090.000.0086.67-
142บ้านสมสะอาด  นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ 043500074 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/06/2016
143บ้านนาชมดอนกลางวิทยา  นายประภาส กุดหอม 043-501152 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6709/05/2016
144บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)  นายอภิสิทธิ์ ถวิลไพร 043-500076 321 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.00100.0090.0090.000.0092.22-
145บ้านดอนแดง  นายบุญตา ยมรัตน์ 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านท่าลาดวารีวิทยา  นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
147บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  นายวิชัย พนมโชติ 0 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)  นายทรงศิลป์ เสนาะ 043669221 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0082.0097.000.0096.22-
149บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  นายทองคำ ทองเอก 043-669449 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)  นางพิศมัย สอนลา 043-669418 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
151บ้านคูฟ้า  นายประภาพันธ์ วิเวก 043-500302 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/08/2016
152เมืองสุวรรณภูมิ  นายอุดมการณ์ หลักคำ 043581076 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  นายสุทัศน์ อนุพันธ์ 043-581021 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.0098.00100.00100.0098.00100.000.0099.3304/02/2016
154ดอนแฮดวิทยา  นายบุญมี วันภูงา 043581636 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านสนาม  นางมยุรี สุวัติถิกุล 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา  นายบรรพต พันธ์หินกอง 043532029 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  นางนิภาวัลย์ สมสีไสย รักษาราชการแทน 043581213 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านนา  นายบุญสวน คำดี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านงูเหลือม  นายสมบูรณ์ สีสัน 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
160ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  นาประจักษ์ ยอดภิรมย์ 0 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านโพนยานาง  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษ 0 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านเม็กหางเหย  นายปฐมสิงห์ คำอ่อนสา 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านยางเลิง  นายเข็มทอง แสวง 043501173 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านหมอตา  นายประยงค์ ศรีบุญ 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านดอกไม้  นายปัญญา นาเมือง 043500273 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 0832813432 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านภูงา  นายเข็มทอง แสวง 043-500101 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168จานเตยวิทยาประชาสรรค์  นายอุทัย ถนอมพล 0 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านฮ่องสังข์  นายมนูญ ศรีสนาม 043500105 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านสาหร่าย  นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์ 043500104 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.67-
171บ้านดอนแคน  - 0 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
172บ้านโนนตาด  นายแสวง ทอนศรี 043500102 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)  นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัย 043-645425 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6730/05/2016
174บ้านร้านหญ้า  นายสัมพันธ์ ภุหินกอง 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์  นายสำราญ สุขหนองบึง 043-500107 128 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/06/2016
176เบญจคามวิทยา  นายถาวร ยมรัตน์ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านโพนพอุง  นายสุระพงษ์ ยมรัตน์ 043611042 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.11-
178บ้านส้มโฮง  นายสุพงษ์ เวโน 0 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านโพนดวน  นายมานิส สลางสิงห์ 0 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.0095.7130/04/2016
180บ้านหินกอง  นายไพบูลย์ พันธ์หนองหว้า 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0050.00100.0060.00100.00100.000.0088.7517/05/2016
181บ้านเล้าข้าว  นายธานินทร์ เห็มชนาน 043-500223 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านขัดเค้า  043500117 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
183บ้านสองชั้น  นายสมพงษ์ วงศ์อาจ 0 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0055.0070.0070.0080.0080.0080.0070.0090.000.0074.3820/05/2016
184บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)  นายประดิษฐ์ สุดานิช 043626107 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านหัวช้าง  นายวรศักดิ์ ไหมพรม - 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายวิเชียร บุตรบุญชู 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)  นายทองสุข คุณมาศ 043588586 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านค้อโนนสว่าง  นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ 043-500220 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านหนองบั่ววิทยา  นายบุญศรี จันสุระ 043500100 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.4413/05/2016
190บ้านแดง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 0 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านน้ำคำน้อย  นายประวิทย์ เรืองศรี 043 500269 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.000.0091.4416/05/2016
192เมืองจำปาขัน  นายทองนาค มณีจักร์ 043500106 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
193บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุล 043-583297 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านเหล่าติ้ว  นายทรงสิทธิ์ เภาสระคู 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ่อพันขันวิทยา  นายมานิต ภูวชินพงศ์ - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านปลาค้าว  นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไร 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านหญ้าหน่อง  นางพชรพร ลีทัพไทย 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านยางเครือด่านน้อย  นายปฏิวัติ ดาศรี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านหนองยางหนองไผ่  นายสมชัย งามสาย 0 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200น้ำคำใหญ่วิทยา  นายอานนท์ นามเพ็ง 043501149 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
201ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม  นายสุรพล พรหมโคตร 0 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202หนองบัวคุรุประชาสรรค์  นายสมโภชน์ คำลอย 043500112 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/07/2016
203ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  นายเพชร สุ่มมาตย์ 0872201929 112 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  นายสืบสกุล ชดช้อย 043-500111 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
205ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์  นายอนิวัฒน์ มาแสวง 0 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
206บ้านตาแหลวโนนหมากแงว  นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง - 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0081.25-
207เมืองทุ่งวิทยา  นายบรรจง สังฆะ 0 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208ทุ่งศรีเมืองวิทยา  นายไพบูลย์ ศรีสระคู 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209โพนขวาวพิทยาคม  นายสุภพ สอนสระคู 0-4350-010 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210หว่านท่าสมอวิทยา  นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
211บ้านมหิงษาราม  นางเทียม รักษาธรรม 0 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
212ห้วยหินลาด  นายพชรกฤต เพ็งเหมือน 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
213หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์ 043532536 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214จตุคามวิทยา  นายประเสริฐ แสงสุมาตย์ 043-500116 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215เมืองอารัมย์  นายระวี อาจหาญ 043500113 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216บ้านขี้เหล็ก  นางปริญญาพร เลิศพันธ์ 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7814/05/2016
217บ้านโคกสำโรง  นางกุลธิดา นาเมือง 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.000.0097.7814/05/2016
218บ้านหนองแล้ง  นายพุทธ โคตรเทิ้ง 0872246965 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165  นายสุพล สิงห์สถิตย์ 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
220บ้านหนองแวง  นายถาวร จันทร์หนองหว้า 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
221โสภาพพิทยาภรณ์  นายกิตติศักดิ์ บุคำ - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222ดอนยางดอนสังข์วิทยา  นายณรงค์ เย็นเพชร 043500114 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านโพนครกน้อย  นายเทพนคร กิตติวัฒนพล 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.2225/04/2016
224บ้านสระโพนทอง  นายสุพจน์ หินกอง 0810524599 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0055.0050.0040.0070.0060.0050.0040.00100.000.0058.13
225บ้านคูดินทราย  นายวิเชียร แสงสุมาศ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226บ้านตังหมอง  นายกองสิน พิรุณห์ 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0079.0060.00100.00100.00100.00100.0056.00100.000.0088.33-
227บ้านหนองอีเข็ม  นายอาวุธ ทองบุ 0 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
228เมืองอาจสามารถ  นายพูลทรัพย์ มานะดี 043599052, 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
229บ้านส่องอนามัย  นายธานินทร์ ข่อยแก้ว 0831436246 213 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
230บ้านสำราญ  นางสาวถิรนันท์ จิตสุข 043-599513 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231ร่องคำหงษ์ทองวิทยา  นายมงคล น้อยอามตย์ 043-500253 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
232บ้านบุ่งเบา  นายปริญญา นวลรักษา 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
233บ้านศาลา  นายปริญญา นวลรักษา 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
234บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา  นายสนิท กล้าหาญ 043-500255 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
235จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  นายพิทักษ์ มุลาลี 0878539980 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.6725/03/2016
236บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  นายปรีชา วงศ์หินกอง 043500138 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
237บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  นายทรงวิทย์ กัญญาคำ 043-666257 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
238บ้านโนนแฮด  นายประเทือง ไชยบุศย์ 043500250 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
239บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  นายเหรียญ หงษ์ทะนี 043500326 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านหนองหมื่นถ่าน  นายอุดม ศรีวงษา 043500281 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.00-
241บ้านหนองยาง  นายธวัชชัย มูลตรีภักดี 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
242บ้านกระจายเหล่าสูง  นายธีระวิทย์ เสมอภาค 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
243บ้านหนองหัวคน  นางสุจิตรา พันธุ 043500347 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
244สีสวาดเล็บขาว  นายประดิษฐ์ ขุมเงิน 043500248, 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
245บ้านมะกอก  นายสมคิด อุบาลี 088-476857 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
246บ้านทองหลาง  นายพรชัย แก้วพลงาม 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
247หนองขามวิทยา  นายประยูร ศรีวงค์ชัย 0910601141 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0082.00100.00100.00100.0091.00100.000.0097.0018/04/2016
248บ้านแวงวังเซียม  ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงาม 043500242 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.0092.0092.0086.00100.0086.00100.000.000.0093.38-
249บ้านหนองฮาง  นายปราโมทย์ หันตุลา 043-500136 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
250บ้านเป้า  นางศศิธร พิมพา 043500240 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
251บ้านเมืองคลอง  นายชูศักดิ์ สุทธิสงค์ 043500135 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.0016/05/2016
252บ้านแขม  นายภาสกรณ์ ปัญญหาญ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/06/2016
253บ้านดงสว่าง  นายพิเศรษฐ์ พัฒนโชติ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
254ชุมชนบ้านโพนเมือง  นายสากล ลำพาย 043-659254 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.000.0096.7830/05/2016
255บ้านน้ำคำ  นางเพ็ญประภา สมันต์ศรี 043-500239 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
256บ้านโนน  นายชัยณรงค์ ชินเพ็ง 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0040.0001/06/2016
257บ้านกอก  - 043-500131 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
258บ้านดงบัง  นางวัลภา พวงปัญญา 043500132 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
259บ้านเหล่าบากสามัคคี  นายวีระ แพงวงศ์ 043500133 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
260บ้านหนองนาหล้า  นายสมพร ดิษฐ์เจริญ 043500141 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
261บ้านแจ้ง  นายสมใจ อุลมาน 043-500233 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
262บ้านท่าค้อ  นายชาญชัย โพธิจักร 043-500234 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
263บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  นายเสน่ห์ วัชระกวีศิลป์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
264บ้านกุดเขียว  นางสาวนิภาพร น้ำคำ 043500130 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00
265ชีโหล่นวิทยา  นายสมบูรณ์ ศรีวงษ์ 043-501168 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0080.0090.000.0087.7826/05/2016
266บ้านหัวนา  - 043500325 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
267บ้านธาตุสามัคคี  นายเข็มชาติ นานานนท์ 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0003/06/2016
268บ้านขี้เหล็ก  นายทรงจิต สมุทรเขต 043611163 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
269บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)  นายวีระวัฒน์ เกตุมาตย์ 043611753 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
270บ้านหนองย่างงัว  นายศักดิ์ชัย ประวิสุทธิ์ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0070.00100.00100.00100.000.0050.000.0082.86-
271บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  นายสุวิทย์ คำพร 043-500232 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
272บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  นายประภาส พิลาภ 043-500129 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
273บ้านน้ำเงิน  นายประหยัด เชาว์ชาญ (รักษาการ) 043-500140 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.0070.00100.00100.00100.0070.0060.000.0081.25-
274บ้านดู่  นายโกวิท สิทธิศักดิ์ 043 500323 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
275บ้านดงเมืองจอก  นายวิเชียร อ่อนสองชั้น 0 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0092.00100.000.0097.67-
276บ้านแคน(วันครู 2503)  ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโย 043-659688 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/04/2016
277บ้านโหรา  นายสุทธิสม ดังก้อง 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
278บ้านหนองหว้า  นายเจสดา พรหมเวียง 043-500251 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
279บ้านหนองบัว  นายสุเมธ สาลำ 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
280บ้านหนองเรือ  พันจ่าเอกศิล วงค์สันต์ 043-500244 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
281บ้านสำโรง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 0 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
282บ้านขุมเงิน  นายเฉลิมชัย แสนยะบุตร 0892778600 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
283บ้านหว่านไฟ  นายคุณาวุฒิ เขวาลำธาร 043-500237 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
284บ้านลิ้นฟ้า  นายมนตรี สิงห์ชา 043500235 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
285บ้านเหล่าฮก  นายสง่า ไตรมณี 043597035 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
286บ้านป่ายางวนาทิพย์  นายถาวร มูลมะณี 043597458 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
287บ้านหนองหินน้อย  นายทินกร คลังจินดา 043-500097 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
288บ้านเมืองสรวง  นายดรุณ เกตุตากแดด 043597320 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
289ชุมชนบ้านผำ  นางสุดารัตน์ อยู่ประไพ 043597321 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
290บ้านข่อย  นายวิเชียร กันหาจันทร์ 0935601717 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.00100.0090.00100.0070.0090.000.0088.89-
291หนองหินใหญ่วิทยา  นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที 0956292862 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0095.0001/06/2016
292บ้านสูงยาง  ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0080.0080.0070.0080.0090.000.0086.6717/05/2016
293บ้านคูเมือง  นายจักร์สิน สามารถ 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
294บ้านป่าดวนพังหาด  นางฉวีวรรณ พลสรี 043500215 029 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
295ดงเกลือวิทยา  นายพิสรร ปัดชาศรี 043500214 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
296บ้านหัวนา  นายชนัฐพงศ์ ซื่อสัตย์ 0985524239 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
297บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  นางสาวศรัญญา สาลำ 043500211 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
298บ้านเหล่าหัวภู  นายสุเทพ ไชยเสนา 043500213 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
299บัวสูงบัวเงินวิทยา  นายณรงค์ ชัยปฏิวัติ 043500210 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
300หนองยางวิทยาคม  นางพนิดา วงศ์จำปา 043500212 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
301บ้านหนองผือโนนค้อ  นายประยูร สิงห์พันธ์ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
302สามขาพิทยาคม  นายสายสมุทร สหุนิล 0 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
303ชุมชนบ้านหมากยาง  นายคมกฤษ สุภารี 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
304ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย  นายสุวิทย์ มณีวรรณ 043500084 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
305บ้านโพนทอง  นายณฤทธิ์ สิทธิจันทร์ 04350085 113 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
306บ้านหนองพลับ  นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
307เมืองโพนทราย  นายดำรงค์ ขุมเงิน 043595070 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
308บ้านหนองบัวประชาสรรค์  นายประสงค์ ชื่นใจ 043595034 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
309บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  นายจำนงค์ เชิงหอม 0856089879 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
310บ้านหนองสรวงหนองซำ  นายชยุต งามเกลี้ยง 043500268 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
311บ้านหนองยาง  นายสมพร สุขสีดา 043500194 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
312บ้านดอนหม่วย  นายอาคม บุตรหินกอง 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
313ยางคำวิทยา  นายสมยศ ไชยโย 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
314บ้านเหล่าข้าว  นายสุทิน อักโข 043500086 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
315บ้านสว่าง  นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์ 043500089 331 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
316บ้านดอนขาม  นางรัตปราณี บัวทอง 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/04/2016
317สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์  นางสาวนิตยา บางโท 043500311 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
318บ้านโพนดวนสาวเอ้  นาย สมเกียรติ อำมะเหียะ 043-500088 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
319บ้านดงหมากไฟ  นายจำรัส เชิงหอม 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
320บ้านหัวดง  นายอนุพงษ์ บุญธรรม 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
321บ้านเด่นราษฎร์  นายพรชัย จิตตเมตตากุล 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
322บ้านหนองคูณ  นายสรรเสริญ กลิ่นพูน 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/06/2016
323บ้านดงเย็น  นายลิขิต สองศรี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
324บ้านกอกแก้ว  นายพูนศรี โกกะบูรณ์ 043-506271 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
325บ้านขมิ้น  นายสุดใจ ไชยา 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
326ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)  นายประยงค์ รักษา 043506022 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.2230/06/2016
327บ้านขวาวคุรุประชาสรรค์  นายสุเทพ ชุมภักดี 0 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
328ดอนกลอยวิทยาคาร  นายสุวิทย์ สุนทร 043-506-13 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
329สาวแหวิทยา  นายสำรวย ชื่นใจ 043612037 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
330บ้านดอนแดง  นายกิตติวัฒน์ วลัยศรี 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
331บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  นายสุภา ศรีชาเนตร 043588604 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
332บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  นายไชยวัฒน์ ไชยโย 043500162 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
333บ้านธาตุจอมศรี  นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
334บ้านวารีสีสุก  นายเสถียร หล้าแหล่ง 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
335บ้านหนองไศล  นายวรรณธง สาคำไมย์ 0 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
336บ้านหนองจาน  ดร.เธียรชัย ข่าขันมะลี 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน