ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.สกล คามบุศย์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1เมืองร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 043511789 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  นายประหยัด มาตย์วิเศษ 043512965 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นางอุดม สง่าศรี 043545791 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
4บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  นายประพันธ์ ชินคำ 043500153 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0040.00100.000.0083.3313/05/2016
5บ้านโนนรัง  นายวิเชียร มุราชัย 043527994 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
6บ้านซ้งวิทยาคม  นายโกมล ขุนศรีจันทร์ 043-501125 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7บ้านค้อ  นายรังสรรค์ สิงหราช 043500203 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.33
8บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)  นาย ทวีศักดิ์ เวียงสมุทร 043500149 131 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9สหสามัคคีวิทยา  นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์ 043-501108 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
10บ้านป่ายาง  นายชาญวิทย์ พิมพิรัตน์ - 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
11บ้านหนองผือโพนศรี  นายสมาน ไชยปัญญา 043500148 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 043545400 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
13บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  นายศุภวัฒน์ สุรเสน 0 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
14บ้านเล้าวิทยาคาร  นายประยูร วรนาม 043653601 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.22
15ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  นายสวาท ไชยราช 043545183 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
16บ้านหนองแวง  นางธิติมาพร จันทสิทธิ์ 043545792 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.0088.7504/05/2016
17ธรรมจารีนิวาส  นายวงศกร ประกอบนันท์ 043544544 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0099.0090.00100.00100.00100.0066.00100.000.0094.3813/05/2016
18บ้านหนองพานแยบัวห้าว  นายประชิด น้อยวิบล 043500271 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
19บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายวัฒนชัย ไชยวงศ์ 043545144 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
20บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)  นายนิยม บุญจันทร์ 043-500147 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
21บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นางบุษกร ทองวล 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
22บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายสมาน ไชยปัญญา 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
23บ้านแมตวิทยาคาร  นายสุกิจ เดชโภชน์ 043651649 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0014/05/2016
24บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)  นายธงชัย พุทธมอญ 043651718 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
25บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายไชยรัตน์ ธรรมประเสริฐ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
26บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายพรทวี จองลีพันธ์ 043039350 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
27บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)  นายสมัย ไชยพิศ 043500109 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
28วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์ 043500150 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
29บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  นายถาวร ประเสริฐสังข์ 043514061 124 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  นายฉลอง พลเรืองทอง 043513045 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6709/05/2016
31บ้านหนองผักแว่น  นายถนอม พั้วพันธ์ 043512215 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
32บ้านแดงโนนสว่าง  นายพิทักษ์ ดลเจือ 043516059 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  นายประยุทธ กมลเมือง 043512836 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8909/05/2016
34อนุบาลร้อยเอ็ด  นายบัญชา พาหะนิชย์ 043511704 120 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35บ้านแวงวิทยา  นายไสว โยชพนัส 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.0095.00100.000.0097.78
36บ้านหนองยูง  นายนิยม บุญจันทร์ 043545057 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0094.0073.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.6710/05/2016
37บ้านขี้เหล็ก  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ชัย จันทร์โตพฤกษ์ 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
38บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  นายภูมิพัฒน์ บุญคำมี 043611739 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
39บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)  นางโสภิดา สารครศรี 043545510 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
40บ้านโนนแท่น  นางสาวเรวดี มนตรีพิลา 0 1100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
41บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)  นายยงยุทธ แก้วขอนแก่น 043525240 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.0010/05/2016
42บ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศักดิ์ชัย ทวีโชติ 0 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0070.0080.000.0081.1113/05/2016
43บ้านแคนสามัคคี  นายธีรัช คำยิ่ง 043545831 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
44โสภโณประชาสรรค์  นายชัยวรรณ ผลินยศ 043500154 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
45บ้านหนองจิกโคกสูง  นายณิรพ ศรีถาวรณ์ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
46ชุมชนบ้านสีแก้ว  นายสุรเดช พลอาสา 043654718 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
47บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)  นายเฉลียว นครไพร 043654315 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
48บ้านหนองตาไก้หนองตุ  นายประจัญ บุตรวิเชียร 043500155 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
49บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)  นายสุพรรณ พรรณเกตุ 043500156 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
50บ้านดงสวอง  นายอำนาจ สุขพิพัฒน์ 043 - 5011 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
51บ้านเปลือยสีแก้ว  นายยุทธศักดิ์ อรรคเศรษฐัง 043611596 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
52บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  นายธีระพันธุ์ จีระสมบัติ 043039439 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
53จตุรพักตรพิมาน  นายวีระศักดิ์ คำขูรู 043561085 410 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5945.0035.0040.0030.0035.0045.0035.0030.0040.000.0037.2209/05/2016
54บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์  นายเวชสุวรรณ วรเชษฐ์ 043561087 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
55หนองตอวิทยา  นายเฉลิม บุญลาด 043531328 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0090.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0092.7810/05/2016
56ไตรมิตรวิทยา  นายชวลิต วงศ์เพชรชารัต 043 - 5000 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านหนองผือ  นายสิน มูลศรี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
58บ้านอุ่มจาน  นายทวียศ บุญเหลี่ยม 043-500046 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6710/05/2016
59บ้านหนองแอก  นายบุญยืน ชุมไธสง 043039203 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/03/2016
60บ้านหนองแวงหนองหัวคน  นายทรงศักดิ์ พนมเขต 043500047 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00
61บ้านข่า  นายอดุล กลิ่นใกล้ 043547831 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
62บ้านค้อกุดจอก  นายอนันท์ นามไพร 043547834 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
63ชุมชนบ้านเมืองหงส์  นายบุญเลิศ ไชยชิต 043561342 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
64บ้านโคกกลาง  นายสุรศักดิ์ เกริกชัย 043500041 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
65บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายจิระเดช ผือโย 043547848 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5993.0050.0085.0047.00100.000.00100.0087.00100.000.0082.7509/05/2016
66ชุมชนบ้านโคกล่าม  นายสุริยะ พุดสีเสน 043650712 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/04/2016
67บ้านหนองคูบอน  นายสวง บุบผาโต 043-500032 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
68บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)  นายสุทัศน์ เกษามา 043544730 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
69บ้านเหล่ายูง  นายสังวาลย์ กำมหาวงศ์ 043-500033 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/04/2016
70บ้านน้ำใสเที่ยมแข้  นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ 043652071 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
71บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  นางเพ็ญนี โทนหงสา - 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
72บ้านยางเครือ  นายนิติพัฒน์ รักกิจ 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
73รัฐทวิคาม  ว่าง 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/03/2016
74บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  นายกระจ่าง ประทาย 043651030 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0028/03/2016
75บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม  นายเพิ่มพูล วินทะไชย์ 04351044 216 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0098.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.0098.0010/05/2559
76บ้านงูเหลือม  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 043501177 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
77บ้านกอกวิทยาคาร  นายกังวาล ปรินทอง 043500163 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0002/03/2016
78พรหมยานุสรณ์  นายเสถียร โงนมณี 043-500164 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0033.00100.00100.00100.0077.00100.000.0090.00
79ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ 043547404 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0074.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.4409/05/2016
80ร่องคำวิทยานุกูล  นายสวรรค์ มุมกลาง 043547405 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0008/06/2016
81บ้านโคกมอน  นายประสาท ปาโส 043500165 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0089.00
82หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  นายบุญชู บุญอรัญ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0087.00
83บ้านดงกลาง  นายเสนอ สุโนภักดิ์ 043670242 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
84รัฐประชาวิทยาคาร  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 0430500035 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
85บ้านหัวนาคำ  นายอดุล กลิ่นใกล้ 043-500034 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
86บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  นายชำนาญ สมัครวงศ์ 043500168 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
87สหคามวิทยาคาร  นายทองใส วิทยา 043500045 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
88บ้านดอนแคน  นายรัณดอน วินทะไชย 0899371709 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
89บ้านหนองหิน  นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสง 043500044 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
90ราชสารสุธีอนุสรณ์  นายสุพล ชมจุมจัง 043547689 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0010/08/2016
91บ้านหนองบั่ว  นายสุพจน์ชารีวัน 043500050 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.0087.63
92บ้านอีง่อง  นายเกรียงศักดิ์. พรมแพน 0933232687 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.0097.50
93บ้านสวนมอญ  นายฤาชัย พิมพ์วิชัย 043500049 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
94ลิ้นฟ้าวิทยาคาร  นายประทวน ชุมสิงห์ 043670622 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
95บ้านโนนสำราญ  นายสุริยะ บุญสิลา 043547260 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
96บ้านป่าดวน  นายสุริยันต์ จะหวังผล 043500167 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00
97รัตนประชานุสรณ์  นายทองพูน ใจลาด 043500043 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
98บ้านดู่น้อย  นายพุฒวัฒน์ วรรณสินธุ์ 043-500038 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
99ป่าแดงหนองฮูโนนไทย  นายสุริยะ บุญสิลา 043500293 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
100บ้านดงยาง  นายอภิสิทธิ์ หงษ์ศรี 0 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
101บ้านหนองชาด  นายวิจิตร เรืองดงยาง 043500037 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
102บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย  นายสุพจน์ ชารีวัน 043500164 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
103เมืองธวัชบุรี  นายกฤตติยะ อุทุมภา 043569077 224 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.75
104ชุมชนบ้านประตูชัย  นายเสถียร สายลวดคำ 043569112 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
105ชุมชนบ้านยางกู่  นายอุทัย ศรีขาวรส 043650088, 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
106บ้านมะอึ  นายวัชระ ป้านภูมิ 043650036 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.1111/05/2016
107บ้านไก่ป่า  นายกัลยานี ศรีวงษา 043544515 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00
108บ้านดอนชัย  นายลือชัย ศรีหาคลัง 043544242 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0035.00100.00100.0089.5012/05/2016
109บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  นายถาวร ชมภูบุตร 043515375 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.0091.00
110บ้านธวัชบุรี  นางนราลักษณ์ วงค์วันดี 043-631-08 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0087.2216/05/2016
111บ้านหนองดู่  นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ 043631086 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
112บ้านขาม  นายอรุณ ทิพยโสต 043-658530 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
113บ้านสังข์  นายฉลาด ประเสริฐสังข์ 043545997 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
114บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)  นายนิกร พรรณขาม 043545450 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
115บ้านไผ่  นายสมชาย ผาเจริญ 043545462 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
116บ้านป่าสุ่ม  นายสมรัก กิจบำรุง 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0028/04/2016
117บ้านจันทร์สว่าง  นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์ 0879834419 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0028/04/2016
118บ้านอุ่มเม้า  - - 123 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
119ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา  นายบุญเกิด ตรีกุล 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
120ไพศาลวิทยาคม  นายสุกิจ กลางสุข 043544161 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.0029/04/2016
121บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา  นางอารยา ไค่นุ่นสิงห์ - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8904/05/2016
122บ้านฝั่งแดง  นายประยูร สุภารี 043-500178 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7829/04/2016
123บ้านหัวโนน  นายสมประสงค์ เพริดพราว 043500264 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
124บ้านดู่  นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
125บ้านคางฮุง  นายอุบล สีสมยา 043-039229 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
126บ้านชาดมะเหลื่อม  นายสินสมุทร พุดลา 043500176 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
127บ้านตรีคาม  นายบงการ กุสุริย์ 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0028/04/2016
128บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  นายสุนทรวัฒน์ วิเศษ 043544353 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0090.00100.0095.0098.0085.0095.000.0090.3320/05/2016
129บ้านหนองบัวดอนไผ่  นายพีรบูรณ์ สุดตา 043545324 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
130เวฬุวันวิทยา  นายทวี คิมหันตา 043655655 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2559
131บ้านหนองโสน  นายอนันต์ เมืองศรี 043500265 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2559
132บ้านหนองเต่า  นายบัญชา สุดบนิด 043545801 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0028/04/2016
133บ้านราชธานี  นายสุรศักดิ์ ไพรสณฑ์ 043544814 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/04/2016
134บ้านอีหมุน  นายเสนอ แก้วนาคูณ 043655819 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
135บ้านตาอุด  นายสุรพงษ์ สัตนาโค 043545817 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/04/2016
136บ้านหนองสาหร่าย  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 0 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/03/2016
137นาคำเจริญวิทย์ (บ้านนาคำ)  นายวิชัย ศรีนาคา 043500177 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านเมืองน้อย  นายฉัตร์ เคหาบาล 116 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2559
139บ้านมะยาง  นายวิโรจน์ วัฒนะเลิศโรจน์ 0 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/03/2016
140บ้านหนองเบิด  นายวรพจน์ ปราบสิทธิ์ 043-500056 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
141บ้านเขวาทุ่ง  นายศุรักษ์ ขันธ์ดวง 043544387 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.0095.00100.00100.0090.00100.000.0096.6716/05/2559
142บ้านหนองช้าง  นายเทอดศักดิ์ ตะราษี 043545396 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0008/05/2016
143บ้านหนองต่าย  นายคมกริช มาตย์วิเศษ 043500174 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0008/05/2016
144ไทยรัฐวิทยา 101 เฉลิมพระเกียรติ  นางวิภาภรณ์ โทพล 043545802 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.6704/05/2016
145ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)  นายธงชัย พันธุมี - 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
146หนองคูโคกขุมดิน  นายวีรพล ช่วยนา 043545803 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
147บ้านศรีสมเด็จ  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน - 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
148บ้านโคกข่าหนองโก  ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์ พันสลาบขวา 043-500258 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
149บ้านบากหนองแดง  นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ 043508081 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
150บ้านเหล่ากุด  พันจ่าเอกศิล วงค์สัน 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.10
151โพธิ์สัยสว่างวิทย์  นายสำเร็จ ไชยเสริม 043563300 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0004/05/2016
152บ้านโพนทอง  นายสมาน ประดิษฐบุญ 043-500217 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.10
153บ้านสวนจิก  นายสมดี ภูมิเย็น 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0004/05/2016
154หนองแสงโนนสมบูรณ์  นายอัมพร ภาระพันธ์ 043500218 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
155บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)  นางสินมณี ไชยคุณ 043563206 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0079.00100.000.0097.6716/05/2016
156บ้านหนองแวงยาว  นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ 043-500314 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
157ทรายทองวิทยา  นายทวีศักดิ์ จันทะคัต 043-500331 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
158โนนสีดาวิทยา  นางวาสนา จันทร์ศิริ 043544356 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0015/05/2016
159อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวีระชัย ประมงมุข 0857413090 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0013/05/2016
160บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายประยงค์ พันพลู 043508338 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
161บ้านป่าแหนหนองไร่  นายธงชัย พันธุมี 043-500313 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/05/2016
162บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)  นายเถวียน กวีกิจบัณฑิต 043508323 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0003/05/2016
163บ้านกล้วยวิทยา  นายสมบูรณ์ เศษจันทร์ 043501092 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
164บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  นายสมบูรณ์ ลาวัณย์ 043-500259 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
165บ้านหนองใหญ่  นายบวร แสนหว้า 043653260 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
166เมืองจังหาร  นายถาวร ไชยฮะนิจ 043507123 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
167บ้านแคน  นายสถิต สัตนาโค 043545612 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
168บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  นายสุวิทย์ จันทร์เสถียร 043500170 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
169บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  นางแสวง กุลกิจ 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0011/05/2016
170บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  นายประถมชัย เอี่ยมสะอาด 0 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/02/2016
171บ้านหนองเข็ง  นายถาวร ไชยฮะนิจ 043501181 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
172บ้านแพง(จัตุคามสำราญวิทยา)  นายดลทรัพย์ ดลประสิทธิ์ 0 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/03/2016
173แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  นายพงษ์ศักดิ์ ยาวไธสง 0879341081 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/04/2016
174บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  นายบรรเทิง แก้วกิตติ 043507207 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
175ดินดำบัวรองวิทยา  นายสลับ สุ่มมาตย์ 043657409 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
176บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์ 043545564 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
177บ้านเลิงคาประชาเนรมิต  นางสาวจิราภรณ์ นามมะ 043500051 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
178บ้านขมิ้นจานทุ่ง  นายสลับ สุ่มมาตย์ - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00
179บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  นายเกรียงศักดิ์ คำภักดี 043545645 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
180ดงยางสะแบง  นายการ สมภักดี 0 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0095.56
181เขวาชีรัฐประชาสรรค์  นายไพศาล สมจินดา 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
182บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)  นายสลับ สุ่มมาตย์ 043611162 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
183บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  นายพยุงศักดิ์ อสิกัน 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
184หัวนางามวิทยา  ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติ 043611469 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
185ไตรคามวิทยา  นายวิทยา สุดานิช 0 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
186บ้านเหล่ากล้วย  นายชัยพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้ว 043507258 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
187บ้านพยอม  นายเฉลิมชัย แสนยุบุตร - 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
188ดอนแคนดอนหวายสามัคคี  นายอุทัย น้อมระวี 043545662 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
189บ้านม่วงท่าลาด  นางชินานารถ ดวงละว้า 043656433 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7810/06/2016
190โนนเชียงบังหาดหนองแค  นายณรงศักดิ์ ปิ่นละออ 043545829 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
191บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม 043611174 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
192บ้านดงเครือวัลย์  นายปรีชา ภูมิผักแว่น 043545606 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7820/05/2016
193คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา  นายทวี ขจรมณี 043544424 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
194บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า(คุรุประชาสรรค์)  นายประจักร ปวงสุข 043656544 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/04/2016
195บ้านป่านหนองอ้อ  นายชาญชัย ใจหาญ 043656263 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
196บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  นายบุญทวี อนันทวรรณ 043-500288 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0005/05/2016
197บ้านแมด  นายถนัดวิทย์ ทองคำ 043509192 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010/05/2016
198บ้านดอนแดง  นายสุจิต ไกรแก้ว 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
199บ้านเขือง  นายอาทิตย์ ดวงวงษา 043509130 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0005/05/2016
200บ้านดอนพยอมน้อย  นางสาวอภิรดี เวียงอินทร์ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0029/04/2016
201บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  นายสนิท รุ่งวิสัย 043-500004 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0016/05/2016
202บ้านวังปากบุ่ง  นางนุสราภรณ์ สินพูลผล 043500005 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
203บ้านธาตุประทับ  นายเศรษฐานันท์ มุิสิกวัน 043500291 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/03/2016
204บ้านโนนข่า  นางสุดสงวน ทวีแสง 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0004/05/2016
205บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  - 043654079 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
206บ้านหมูม้น  นายนเรศร์ สังฆะพิลา 043514176 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0024/04/2016
207บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร  นายนิติพัฒน์ พินยะพงค์ 043-500159 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0006/05/2016
208บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)  นานสมัย สุภาพ 043500158 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
209บ้านมีชัย  นายบุญทวี อนันทวรรณ 043 500260 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
210บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  - - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0003/05/2016
211บ้านดอนสำราญ  นายปิลันธน์ สระแก้ว 043 500003 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
212บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)  นายสุนทร ดวงวงษา 043500002 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0006/05/2016
213วังยาวเจริญวิทย์  ดร.สุรินทร์ นำนาผล 043500290 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
214บ้านหนองแก่ง  นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี 043500160 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
215บ้านเกษมสุข  นายรัชพงศ์ คนองมาก - 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0005/05/2016
216บ้านพลับพลา  นายวิจิตร ทวีนันท์ 043-039220 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0006/05/2016
217ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  นายถวิล สกุนินนท์ 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7804/05/2016
218บ้านเทอดไทย  นายธนบดี เมาะราษี 043557011 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
219บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  นายคำพอง อุดมโภชน์ 043500016 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.000.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00
220บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)  นายวรจักร รักษาวงศ์ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44
221บ้านหนาด  นายอาวุธ ลุนสูงยาง 043500009 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3310/05/2016
222บ้านยางใต้  นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3310/05/2016
223บ้านอีโก่ม  นางจิรภา สบายดี 043500010 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
224บ้านซองแมว  นายเสงี่ยม เชื้อลิ้นฟ้า 043500015 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
225บ้านหวายน้อย  นายประสิทธิ์ ลีนวิภาต 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
226บ้านจาน  นายทวี วิชัยวงษ์ 043-658000 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
227บ้านขว้างใหญ่  นายสัมฤทธิ์ สันเต 043500292 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.0029/04/2016
228บ้านขว้างท่าสะแบง  นางนาถอนงค์ สีดามาตย์ 043550715 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0029/04/2016
229บ้านหวายหลึม  นายไชยธนา ธาระจันทร์ 043-500287 022 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022/04/2016
230บึงงามพัฒนา  นายวารบ น้ำคำ 043039222 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00
231ประชาราษฏร์รังสรรค์  นายชัยอนันต์ จันทวงศ์ 043659028 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0015/04/2016
232บ้านนางาม  นายถวิล สกุนินนท์ 0 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
233บ้านดอนแก้ว  นายเชี่ยวชาญ พันโภคา 043-500013 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8916/05/2016
234บ้านโนนราษี  นายสมยศ พิบูลย์ 0 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน