ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 26  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1สารคามพิทยาคม  นายเกษม ไชยรัตน์ 043711585 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2ผดุงนารี  นายมีศิลป์ ชินภักดี 043722990 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0070.0090.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
3มหาวิชานุกูล  นายกษม บุญบรรจง 043777985 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0030.0025.000.000.00100.00100.000.000.0071.00
4มหาชัยพิทยาคาร  นายบัณฑิต วิเท่ห์ 043758125 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0090.0090.0095.00100.0080.00100.000.0090.63-
5แกดำวิทยาคาร  นายสงกรานต์ อุดทารุณ 043706147 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0077.0078.0088.00100.00100.0080.0083.000.0088.2514/05/2016
6มิตรภาพ  นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี 043787154 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0070.00100.0070.00100.0070.0050.00100.000.0077.5009/01/2015
7โกสุมวิทยาสรรค์  นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร 043761654 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8เขวาไร่ศึกษา  นายสมทรัพย์ ภูโสดา 043756074 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
9เขื่อนพิทยาสรรค์  นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ 0-4376-402 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10โพนงามพิทยานุกูล  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 047762365 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0099.00100.0080.00100.0090.00100.00100.000.0094.8820/05/2016
11วังยาวศึกษาวิทย์  นายธงชัย หมื่นสา 043997061 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
12กันทรวิชัย  นายจงกล เวียงสมุทร 043-789036 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0017.0026.000.008.0026.009.0015.000.0016.83-
13เขวาใหญ่พิทยาสรรค์  นายสำรวย ทินพิษ 043980134 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14เชียงยืนพิทยาคม  นายเทพโกศล มูลไธสง 043781463 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0050.0050.0060.0050.00100.0030.000.000.0065.0024/07/2016
15กู่ทองพิทยาคม  นายชัดสกร พิกุลทอง - 27 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5987.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0098.3813/06/2016
16บรบือ  นายนิพนธ์ ยศดา 043722990 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.001.0083.0095.0074.0084.00100.00100.000.0079.6313/05/2016
17บรบือวิทยาคาร  นายประเทือง พลเสนา 043771026 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0080.0080.0060.0080.0080.0080.0020.0068.8916/05/2016
18เหล่ายาววิทยาคาร  นายสมาน เรืองฤทธิ์ 043722990 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0060.00100.0070.0090.0080.00100.0080.000.0085.0013/05/2016
19โนนแดงวิทยาคม  นายสมัย ศาลาจันทร์ 043750415 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
20ยางวิทยาคม  นางพิศมัย จำนงพิศ 043722990 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0093.00100.0052.0050.00100.00100.000.0084.3827/06/2016
21โนนราษีวิทยา  นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ 043-706586 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
22หนองม่วงวิทยาคาร  นายสำอางค์ จันทนนตรี 043731143 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23นาเชือกพิทยาสรรค์  นายเกษม ไชยรัตน์ 04372-5935 320 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.0082.0097.0091.0097.0023.0098.0097.00100.000.0085.6313/05/2016
24ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพรวัลย์ ผลชู 0-4398-906 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0085.0068.0080.00100.00100.00100.00100.000.0091.63-
25พยัคฆภูมิวิทยาคาร  นายประพันธ์ ขันโมลี 043791427 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.0098.00100.0096.00100.00100.00100.000.0098.6313/05/2016
26วาปีปทุม  นายมณูญ เพชรมีแก้ว 04372-5935 08 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.0023.0035.0087.0025.00100.0090.000.000.0063.29-
27ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพทูล พรมมากุล 043750368 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0080.00100.0080.0090.0090.0090.000.0088.75-
28ประชาพัฒนา  นายเอกลักษณ์ บุญท้าว 043706046 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0060.0060.0090.0070.0060.0070.0080.00100.000.0073.7513/06/2016
29นาดูนประชาสรรพ์  นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล 043797074 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0096.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.2520/05/2016
30ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 043993065 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.0080.0080.0070.00100.000.0086.25-
31นาภูพิทยาคม  นายเชาวัศ ปัดสำราญ 043992649 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32มัธยมยางสีสุราช  นายlศักดา สวัสดิ์สละ 04370-6184 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0094.0059.0050.000.000.0045.000.0074.67-
33กุดรังประชาสรรค์  นายมนตรี ลุนสมบัติ 043-728186 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0093.0083.0083.0083.00100.00100.000.0092.7516/06/2016
34นาโพธิ์พิทยาสรรพ์  นายสนิท แนบกลาง 043-731046 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35ชื่นชมพิทยาคาร  นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ 043751173 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน