ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชัยณรงค์ แสงคำ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209  นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร 043762289 311 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.000.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านสังข์ทอง  นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี 043761451 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0025/04/2016
3บ้านดอนกลอยหนองยาง  นายปรีดา ดวงวิเศษมาตย์ 043761802 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านโชคชัย  นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ 043750304 211 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0070.0070.000.000.0090.000.000.0078.3316/02/2016
5บ้านศรีสุข  นายมนต์ชัย ไวมาตย์ 043750033 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านแห่เหนือ  นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น 043 750030 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3306/05/2016
7บ้านท่าเดื่อ  นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.0098.000.000.0099.60-
8บ้านแพงหนองเหนือ  นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร 043776118 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านม่วงน้อย  นางกลิ่นแก้ว ลิวไธสง 047762365 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
10บ้านหนองโกวิทยกิจ  นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ 043776160 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านโนนเมืองสองคอน  นายอุดมศักดิ์ เหลาพา 043756149 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ้านเหล่าโพธิ์  นายพิเชด มุลตะกร - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว  นายสุรัตนชัย ดีแดง 043776138 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0005/06/2015
14บ้านโนนสัง  นางมยุรี โพธิแสน 043750029 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0091.1131/05/2016
15บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  นายทองไส เทียบดอกไม้ 043756034 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านโนนราษีโคกล่าม  ดร.ปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์ 043750095 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
17บ้านวังโพน  นายไพฑูรย์ ชาปัด 0 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0074.0075.0050.0050.0078.00100.0078.0050.000.0072.7815/04/2016
18บ้านเหล่าพ่อหา  นายถาวร มาลาหอม 043-756061 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านโคกกลาง  นายสุนทร ดวงคำน้อย 043750094 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านหนองเขื่อน  นางศิริรัตน์ แถนสีแสง 043756057 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์  นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง 047762365 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
22บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา  นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล 043-750021 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23ชุมชนโพนงามโพนสวาง  นายประชา แสนเย็น 043996057 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
24บ้านวังยาววิทยายน  นายนิคม ไวบรรเทา 047762365 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25หินแห่เสริมศิลป์  นายบุญเย็น โหว่สงคราม 043750026 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านวังจาน  นายทวี สาระตุ้ย 043750113 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์  นายสุวรรณ เจ็กนอก 0898629800 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านทิพโสต  นายวิทยา วารีวิไลธรรม 0933260990 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านวังกุง  นายอภิชาติ ศิริสม 047762365 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร  นายดำรงค์ ชนะเพีย 043762913 31 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5978.0060.0060.0060.0073.0090.0080.00100.00100.000.0077.8913/05/2016
31บ้านบะหลวงหนองแวง  ว่าที่ ร.ต.เบ็ญจา หงษาชุม 043997115 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)  นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง 043994606 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/08/2016
33บ้านโนนเนาว์  นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา 043764066 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านโนนเมืองประชาสรรค์  นายบุญนำ เพชรล้ำ 0849601948 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านหนองบัวเรียน  นายคำตัน บุญหล้า 0833289595 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.2213/05/2016
36บ้านผักหนอก  นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล 043994685 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านโนนนกหอ  นายสุเมธ มาศงามเมือง 043750100 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านแห่บริหารวิทย์  นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์ 0819543363 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านยางน้อย  นายกวี ศรีชัยปัญญา 043998193 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
40บ้านดอนสันติ  นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านโพนทอง  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 043-724147 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก  นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ 0 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านป่าเป้า  นายนิกสันต์ กลางพิมาย 043750024 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
44บ้านป่าปอ  นายศรชัย แก้วสุวรรณ 0 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านห้วยม่วง  นายบวร ผองขำ 043750035 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านแก้งขิงแคง  นายสุทธิวัฒน์ เททะสัง 047762365 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0080.000.0074.4425/04/2016
47บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์  นายสุนทร อามาตย์ 043-769279 216 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0030.0030.00100.0030.000.0074.4418/10/2015
48บ้านหัวขัว  นายพัฒนพงศ์ ดำเนตร 043-750019 111 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านเขวาสะดืออิสาน  นายมนัส เมืองมัจฉา 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
50บ้านแท่นโนนหนองคู  นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง 0 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
51บ้านยางสินไชย หนองหาด  นายรุ่ง หนูปัทยา 043750191 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3306/05/2016
52บ้านเหล่าหนองแคน  นายวันชัย พงสุพันธ์ 047762365 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0082.0082.00100.00100.00100.0082.00100.000.0094.0015/05/2016
53บ้านหญ้าขาว  นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา 043-750027 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านหนองเหล็ก  นายสุปชัย โกสีนาม 043750024 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองแวงสวนกล้วย  นายกิตติพงษ์ กองเกิด 0895576865 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี  นางนุชชนา ชูปฏิบัติ 047762365 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0002/05/2016
57บ้านทันดู่เหนือ  นายวีระศักดิ์ ลันสี 0 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0060.00100.000.0093.3320/05/2016
58บ้านนาล้อมโคกสว่าง  043750032 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  นายเกียรติศักดิ์ ภาโส 0 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/03/2016
60บ้านโนนสูงวังขอนจิก  นายเกษม แอบอิง 043750032 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.0080.00100.0080.0070.00100.000.0086.6716/05/2016
61บ้านกอกหนองผือ  นายสำเร็จ รักษาเคน 04375003 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านหนองปลาเข็ง  นายเติม สีพาไชย 043750188 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น 043769773 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านคุยแพง  นายสำเร็จ รักษาเคน - 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านคุยเชือก  นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง 043750190 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง  นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร 043-029790 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3313/05/2016
67บ้านสว่างยางท่าแจ้ง  นายสกล จันทะเหลา 043750099 025 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านยางใหญ่  นายมานิต ถิ่นจันดา 043761794 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/03/2016
69บ้านคุยโพธิ์  นางศมนี เดชบุรัมย์ 047762365 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านแก่งโกสุมท่างาม  นายบุญชิต รัตนแสง 043761803 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านเลิงบัว  นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/09/2016
72บ้านเลิงใต้  นางเพญศรี กองเกิด 043-736131 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์  นายธีระพร ผิวพรรณ 043750187 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านเชียงยืน  นายจักรพล แสนเมือง 043781848 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0070.0070.0080.0060.0070.0090.000.0075.0016/05/2016
75บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง  นายสมหมาย ชุมพล 043781310 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.0080.0090.00100.0050.00100.000.0088.89-
76บ้านโคกสูง  นายตองอ่อน ปัดถาวโร 043781092 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ  นายสมปอง โพธิบัณฑิต 043750194 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.0050.0080.0070.00100.0070.000.0080.00-
78บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  นายดาวรุ่ง คำบุญ 0817390255 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79ศิริราษฎร์หมากหญ้า  นายปรีดาพจน์ โสโท 043781425 216 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านขีหนองจิก  นายสุทิน วงศ์ประพันธ์ 043-750193 018 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านหนองซอน  นายเกษม จันสามารถ 0-4375-021 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านสีดาสระแก้ว  นายเขมชาติ ไชยโวหาร 043-752079 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านหนองไห  นางชลธิชา บุพชาติ 043750038 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านโพน  นายเกียรติศักดิ์ สีแสง - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์ 043752076 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านแฝกโนนสำราญ  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 0 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00
87บ้านค้อ  นายบรรณกร กงภูธร 043-706152 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.2231/05/2016
88บ้านสะอาดดอนเงิน  นางสาวนันทนา สอรักษา 86178324 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
89บ้านผำ  นายนคร กุภาพันธ์ 043769751 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0040.0060.000.0062.22
90จินดาอารมณ์  นายนพดล ทัศนภักดิ์ 043750195 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.0064.0040.00100.00100.00100.0050.00100.000.0081.67
91บ้านขามเปี้ย  นายประยงค์ ศรีทรัพย์ 047762365 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  นายสุทธิศักดิ์ มาตรา 043988189 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านกู่ทอง  นายสุรชัย ถาไชยลา 043750192 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
94บ้านเมืองเพ็ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 043750146 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านโจดบัวบาน  นางมัณฑนา มีอำนาจ 0933235219 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.00100.0079.00100.00100.00100.0038.00100.000.0089.33
96บ้านหนองมันปลา  สิบเอกจักรรินทร์ จุลสม 043769785 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
97บ้านหนองชาด  นางพัษณารินทร์ ทองบุตร 043750147 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านจานโนนสูง  นายสุวาท จอมทอง 043987078 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/03/2016
99บ้านหนองมะเม้า  นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านโคกข่า  นางฉวีวรรณ จอมทอง 043750039 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
101บ้านหนองแวง  นายทินกร พันธะไชย 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  นายสุรศักดิ์ ชารีวาล 043-987077 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.0080.000.0088.89-
103บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  นายถวิล แยบดี 043-988106 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)  นายมานพ สมภูมิ 043986063 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา  นายบันเทิง พลทองสถิตย์ 043986026 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  นายฉัตรชนก มุนติเก 043-988652 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0018/06/2016
107บ้านหนองบุญชู  นายถวิล แยบดี 047762365 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านหนองล่าม  นายศุภทัต ทุมรินทร์ 043986126 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านนาทอง  นายรุ่งนิรัญ พุทธิเสน 043750116 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านหนองเดิ่น  นายมาศพล ประทุมแพง 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านกุดรัง  นายวิชัย สมีแจ่ม 043728258 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองแสง  นางกาญจนา ศรีพระนาม 043985027 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
113บ้านกุดเม็ก  นายชยานนท์ มูลพิมพ์ 0 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม  นายสมเกียรติ บูรภักดิ์ 043731183 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย  นางอรอุมา แสนมี 0-4375-000 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6717/05/2016
116บ้านหัวช้าง  นายจำเริญ เพชรกอง 043728188 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านหนองคลองหัวขัว  นางรัตนา ยศกำธร 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว  นายสุปัน ภูน้ำใส 043762365 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านศรีอรุณ  นายสุรศักดิ์ ศรีแพน 0 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0072.0081.00100.0075.0087.00100.0090.000.0088.13-
120บ้านบ่อแกบ่อทอง  ว่าที่ ร.ต.พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านห้วยแคนโนนสูง  นายอัศวิน ภูครองตา 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านหนองแวงสหคามวิทย์  นายโกวิท ภูโอบ 043737452 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
123บ้านโสกคลอง  นายดาวเหนือ บุรีมาศ 043-029766 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านหนองบอน  นายสุรมนตรี พาบุ 0-4373-74 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0068.0083.0083.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.67-
125บ้านจอมทอง  นายธารินทร์ ลครพล 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านโสกกาวดาวเรือง  นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์ 043750000 015 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.25
127บ้านหนองแหน  นายสังคม รัตน์รองใต้ 047762365 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  นายฉลอง คำภูเงิน 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
129บ้านนาโพธิ์  นายโกวิท ภูโอบ 043-985223 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
130บ้านหนองโดน  นายวิทูร ยศกำธร 043985244 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0095.5631/05/2016
131บ้านโนนสมบูรณ์  นายอิทธิพล อนุฤทธิ์ 043029762 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0050.0080.00100.00100.00100.0050.00100.000.0084.78-
132บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ 0857382330 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านโนนสะอาด  นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134อนุบาลชื่นชม  นายพัฒนชัย มูลมณี 043751207 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135ชุมชนบ้านกุดปลาดุก  นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน 043751180 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5961.0088.00100.00100.00100.0088.00100.0089.00100.000.0091.78-
136บ้านโนนทัน  นางบัวบูชา มอคริ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา 0-4375-000 33 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น 0-43750-00 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านหนองนาไร่เดียว  นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน 0-4375-000 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0095.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.4416/05/2016
140กระบากวิทยาคาร  นายชัดสกร พิกุลทอง 047762365 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.50-
141บ้านผักแว่น  นายกฤติน พันธุ์เสนา 043750157 113 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านส้มกบ  นายสุขี ชมภูเพชร 043-750103 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านผือ  นายทะลี กองสำลี 043-750006 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านหนองกุง  นายวิทูรย์ กันทำ 043-706114 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านกุดจอก  นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน