ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.บวร เทศารินทร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)  นายประภาส ไชยหงษา 043706909 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
2บ้านหัวช้าง  นายนุกูล สิงห์สุพรรณ 043-706060 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านห้วยทราย  นายสมควร สมศรีดา 0899424602 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4428/04/2016
4หนองกุงวิทยา  นายเทิดไท รัตนธรรม 04372-6190 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านป่าแดง  นายชัยสิทธิ์ ทบบัณฑิต 043-750-04 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  นายทวี สิทธิ์จันทร์ 043750044 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7บ้านโคกมนโนนทอง  นางกันหา แก้วงาม - 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.44-
8บ้านหนองเม็ก  นายชัยยศ โพธิรส 043768196 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 0857579464 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10ชุมชนบ้านหนองเลา  นาสุทิน ทองดวง 043750052 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านหนองแฮหนองเหล็ก  นายไกรทอง พนาดร 0812600483 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านกุดน้ำใส  นายสมชาย ทองดวง 043750051 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านหนองม่วง (สุบินประชาพัฒนา)  นายชิระ เลิสกุลอุยไพศาล 043750049 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
14บ้านอีโต้  นางสาคร ภูมิปรัชญา 0818734100 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0070.0090.0080.0080.0070.0080.0080.000.0077.78
15บ้านหนองแดง  นายทวี พับไธสง 043-750-04 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0070.0090.0080.0080.0080.0070.0080.000.0078.89-
16บ้านปอพานหนองโน  นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ 043989064 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านหนองสระ  นายพิชิต บ้งกาวงษ์ 043750042 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านเหล่าค้อ  นายไกรศรี โคตรมี 043768204 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านโนนแร่  นายอัมพร คำบุญเรือง 043750197 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0093.00100.000.000.000.0084.000.000.0094.20-
20บ้านหนองแดงสหมิตร  นายศรายุช เชาว์ชาญ 043723793 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6713/09/2016
21บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  นายนพรัตน์ เมิกข่วง 0833360179 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0085.00100.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.7830/05/2016
22บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  นายบุญสม แสนเมืองแก้ว 043724030 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
23บ้านห้วยหลาว  นายไพทูล บุญมั่ง 043706115 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)  นายสุรัตน์ จันทร์พล 0867138670 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.0095.00100.00100.0090.00100.000.0096.6731/05/2016
25บ้านหนองบัวแดง  นางพวงพยอม บุญตาแสง 043723965 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านหนองแสง(นาเชือก)  นายปานทอง ปธิเก 043779528 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8930/05/2016
27บ้านหัวหนองคู  นางนิลุบล เทียงดาห์ 043724313 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
28บ้านหนองปอ  นายปฐมพงษ์ อัปมระกา 043706132 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านตลาดม่วง  นางวาสนา ปุริโส 0928038298 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30ชุมชนบ้านสำโรง  นายอำนาจ พลไชยขา 0895742257 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
31บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์ 043706158 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0097.00100.00100.00100.0092.00100.000.0097.11-
32บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  นายชิน เภาพาน 043740054 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
33บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  นายชัยยุทธ ขัตติยะวงศ์ 043750198 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0019/05/2016
34บ้านโพนทราย  นางสุภาพร เมิกข่วง 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5630/05/2016
35บ้านวังหินโนนสว่าง  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 043750118 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านเหล่ากว้าง  - 04372-5935 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0090.0080.00100.00100.00100.0040.00100.000.0085.5625/05/2016
37บ้านหนองโพธิ์  นายสมนึก สีมาพล 043706145 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านปลาขาว  นายชายชาญ พลสอน 043739445 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0070.00100.0050.00100.000.0082.2225/09/2016
39บ้านคึมบง  นายสมศักดิ์ สีวัย 043029845 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหนองบึง  นายอุทัย จันทา 043706118 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านตำแยโนนยาง  นายปรัชญา นนทะสี 0865790881 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านป่าตองหนองงู  นายปริวรรต น้อยตาแสง 0813807020 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  นายสมศักดิ์ เหลืองทอง 043-724085 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านหัวสระ  นายสุนทร ทบหลง 043750120 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45อนุบาลนครจัมปาศรี  นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง 043797080 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
46กู่สันตรัตน์  นายสุวรรณ บุตรวิเศษ 043706186 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.00100.0090.00100.0080.00100.0080.0080.000.0087.78-
47บ้านหนองโนใต้  นางลดาวัลย์ สีทิศ 043750124 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านหนองกลางโคก  นางมะลิวัลย์ พุ่มอยู่ 0878658161 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8922/04/2016
49ชุมชนบ้านดงบัง  นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตย์วีระกุล 043993048 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.0098.00100.00100.00100.000.0096.4420/05/2016
50บ้านโกทา  นายศราวุธ วรเนตร 0817391348 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.0098.00100.00100.00100.000.0096.4420/05/2016
51บ้านหนองหิน  นายไพบูลย์ พรมมากุล 0895756364 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.000.00100.00100.0090.000.000.0097.1423/05/2016
52บ้านนาฝาย  นางลดาวัลย์ สีทิศ 0892799693 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/05/2016
53บ้านหนองบัวน้อย  นางสาวกัลยาณี ศรีกระทุ่ม 043750199 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านโคกยาว  นายชัยยงค์ ศิริสอน 043-029851 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.00100.0081.00100.00100.00100.0061.00100.000.0092.5618/05/2016
55บ้านแดงโพงคำแก้ว  นายธนูศิลป์ บัวบุญ 043724877 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
56บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  นางพรรณี เสี่ยงบุญ 043750125 315 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0040.0080.0080.0090.0070.0080.000.0075.56-
57บ้านหัวดง  นายธงชัย ดาวยันต์ 0817081462 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านดอนดู่วังบอน  นายวีระศักดิ์ กาหลง 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/06/2016
59บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน  นายไสว ป้อมจาหยับ 0874387759 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0096.0095.0096.0095.0096.0093.0096.000.0095.2219/05/2016
60บ้านหนองบัวคู  นายบรรจบ วิถาทานัง 0973431410 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านเครือซูด  นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ 0850111657 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0080.00100.00100.00100.000.00100.000.0092.50-
62บ้านยางอิไลดอนก่อ  นายคำสี สัตตรัตนำพร 043750122 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านหนองจิก(นาดูน)  นายวัฒนา ทองยศ 04375-0200 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0066.00100.0075.00100.00100.00100.0056.00100.000.0087.13-
64บ้านโนนเห็ดไค  นางสาวภคมน ยางหงษ์ 043750126 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.00100.000.0097.7825/03/2016
65บ้านหนองผง  นายประสิทธิ์ เภตรา 0 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/09/2016
66บ้านสระบัว  นายเดือน ปะนะภูเต 0892788281 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านดงยาง  นายธงชัย ศิริพรทุม 043739206 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านหลุบควันเมืองหงส์  นายประเสริฐ อินทะมนต์ 043750053 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านโพนทอง  นายวีระ สุบัติคำ 043750055 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านร่วมใจ 2  นายอภิชาติ หัตถนิรันต์ 043750056 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านเหล่าจั่น  นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง 043750125 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
72บ้านหนองป้าน  นายอินเดีย เสี่ยงบุญ 043750212 47 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8931/05/2016
73บ้านหนองโนทับม้า  นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง 043750057 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านหนองแต้น้อย  นายธัช ปัตตาเนย์ 043029857 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง 043791383 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
76บ้านหนองแคน  นายนรินทร์ ศรีสว่าง 043790869 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านเมืองเสือ  นายบุญธง เดชเถร 043738822 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0096.25-
78บ้านหนองห้าง  นายอุดร สำโรงแสง 0868805653 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017/05/2016
79บ้านหนองกกหนองยาว  นายโกศล คำควร 0043750205 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านดง  นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ 043739499 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0013/05/2016
81พยัคฆภูมิพิสัย  นายคำภีร์ ล่อดงบัง 043790095 217 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0090.0090.0080.0080.0090.0090.000.0082.22-
82บ้านหัวหมู  นาย;วานิช จรรยา 043791559 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านจอมพะลาน  นางนุ่มนวล กะตะศิลา - 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านหนองระเวียง  นายผัส วึบชัยภูมิ 043738823 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.33-
85บ้านสระบาก  นาย ภัทร สมบัติ 043992039 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านสระแคน  นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสง 043738766 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านดงเย็น  นายสมบูรณ์ พุทธิเสน 043992042 24 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
88บ้านโนนสูงดอนหลี่  นายดำรงค์ ภาภิรมย์ 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.0080.00100.0090.00100.00100.000.0092.22-
89บ้านหนองบัวคูสองห้อง  นายบุญทอม บุญยรัตน์ 043750152 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
90บ้านหนองบัวแก้ว  นายชะยันต์ ภูมินา 043 - 7500 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านดงบากหนองตาเต็น  นางรัชนี ศรีมงคล 0952145616 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านมะชมโนนสง่า  นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ 043706062 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/03/2016
93ชุมชนนาสีนวล  นายสุทธินันท์ ยศพล 043739471 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านเหล่าน้อย  นายอัมพร ยอดสะเทิน 043750201 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0088.00100.00100.00100.00100.00100.0095.000.0098.00-
95บ้านเขวาทุ่ง  นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถ 043706117 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0030/05/2016
96บ้านเตาบ่า  นายวิทยา นนท์นภา 0817999177 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านน้ำสร้างหนองบะ  นายสุวรรณ สุริยา 043731041 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองสนมดอนติ้ว  ิ์นายสามารถ อุทปา 043791565 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
99บ้านหนองแสงทุ่มยาว  - 0857459254 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
100บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก  นายสมพร แข็งพิลา 043750071 25 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0012/05/2016
101บ้านเมืองเตา  นายวิทยา โคตรสาร 043992264 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
102บ้านหนองฮี  นายยงยุทธ ศรีประดู่ 043 750064 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8919/05/2016
103บ้านโนนบ่อ  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 043750063 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
104โนนจานวิทยา(อ.พยัคฆ์ภูมิพิสัย)  นายไพฑูรย์ บัวชิด 043706110 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0050.0080.0080.0080.0080.000.0078.89-
105บ้านทัพป่าจิก  นายเรืองเดช เพ็งจันทร์ 0871394672 24 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8919/06/2559
106บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  นายอุบล สัตถา 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
107บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา  นายสุเทพ บุตรสำราญ 043706052 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.00100.0070.0070.00100.00100.00100.000.0083.33-
108บ้านโนนแคน  นายอิทธิพงศ์ เสนาโนฤทธิ์ 043750067 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3316/05/2016
109บ้านดอนหมี  นายแก้ว กฐินเทศ 043731045 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7831/05/2016
110บ้านหนองจานบุลาน  0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0078.0069.0095.00100.000.000.0062.000.000.0084.00-
111บ้านนาค่าย  นายณรงค์ พรมโนนศรี 0847909460 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านขี้เหล็ก  นายวัชระ ทองหล่อ 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านโคกสะอาด  นายสุนทร สอนสุระ 043750205 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านหนองผือ  นายวีรศักดิ์ กันดุลย์ 043739487 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านหนองแก(พยัคฆ์)  นายประมวล คงทรง 043-706-10 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0060.0050.00100.00100.00100.0060.00100.000.0074.44-
116บ้านมะโบ่  นายสุภีร์ แสงสุริยา 043992427 228 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5603/05/2016
117บ้านหนองนาใน  นายสุระศักดิ์ แก้วสียา 043750151 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านดงหัวช้าง  นายเฉลิมพล รุ่งนามา 043750070 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
119บ้านหนองบัวกาเหรียญ  นางวรกมล ปัตตาเนย์ 043-750070 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านขามเรียน  นายประสิทธิ์ ชาญศิริ 0813801160 428 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.0050.0080.000.0090.0027/05/2016
121บ้านหนองหว้าเฒ่า  นางนราจิตร โนดไธสง 0 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
122บ้านแก่นท้าว  นายประยูร จันทะมาตย์ 043706112 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
123บ้านเม็กดำ  นายสมาธิ พินิจ - 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.0080.00100.00100.00100.0080.000.0093.3323/05/2016
124บ้านเหล่า  นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ 043706121 48 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.000.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0031/05/2016
125บ้านตาลอก  นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ 0850070234 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
126บ้านหารฮี  043750204 116 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
127บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  นางสาวนันทิยา มหาสาโร - 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5930.0090.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.5631/05/2016
128บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  นายเตียง ยอดสนิท 043739604 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านโคกล่ามวิทยา  นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ 043750069 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7827/05/2016
130อนุบาลวาปีปทุม  นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ 043799343 431 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0089.00100.00100.00100.00100.0089.0083.000.0094.5631/05/2016
131เมืองวาปีปทุม  นายพิชัย ชุบสุวรรณ 043798559 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0095.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.0031/05/2016
132บ้านหนองคูไชยหนองขาม  นายพุฒิพงษ์ ปะสังติโย 043798253 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
133ชุมชนบ้านหนองทุ่ม  นายวิทยา โคตุธา 043798121 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0017/05/2016
134บ้านจอกขวาง  นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ 043799230 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านหัวงัว  นายประสิทธิ์ พลศรี 043798766 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านขามป้อม  นายไชยณรงค์ ประพฤติใน 043901236 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0088.8922/05/2016
137บ้านชาดฝางหัวเรือ  นายชูสง่า นัยวัฒน์ 0973270322 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0070.0080.0075.0080.0085.0080.0090.0080.000.0077.7820/05/2016
138บ้านหนองแกวิทยา  นายจักรรินทร์ สวาศรี 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139ราชประชานุเคราะห์ 16  นายสุรีย์ บัวรัตน์ 043739150 424 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0080.0093.0090.00100.0080.0060.0090.000.0086.4420/05/2016
140บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  นายพรเถลิง วิสุงเร 043750143 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านหนองบัวกุดอ้อ  นายสมเพชร มัชปะโม 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านตลาดโนนโพธิ์  นายสกุล กุลนิตย์ 0872213760 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านหวาย  043739115 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านหนองไฮ  นายโกสิน กันหา 43902491 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านนาเลา  นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล 043902497 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5975.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.000.0075.00-
146บ้านหนองคูม่วง  นายโชคชัย แสงสว่าง - 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
147บ้านโคกใหญ่  ว่าที่ร้อยตรียุทธนา ปาะเถ 043750142 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านสนาม  นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์ 043983060 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา  สุกัณฑ์ โสภากาล 043739158 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านโนนจาน(วาปีปทุม)  นายพลวัต วัฒนบุตร 04372-5935 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0019/05/2016
151บ้านโพธิ์ชัย  นายไพบูลย์ เสนามาตย์ 043-706128 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0019/06/2016
152บ้านประแหย่ง  นายมานิต ประจุดทะเนย์ 043739251 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านหนองเหล่า  นางจันทร์แรม แปนเมือง 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0040.0030.0040.0050.0050.0050.0020.0050.000.0041.11-
154ราชประชานุเคราะห์ 18  นายชารี ปาปะไพ 043706053 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
155บ้านตำแย  นาจักรกฤษณ์ ลีลาสกุลภักดิ์ 0918631225 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านหนองข่า  นายสังวาลย์ ปะติเพนัง 098611908 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านแก่นเท่า  นายกำจัด พุ่มซ้อน 0811985086 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านเสือโก้ก  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 043-983032 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านไก่นา  นายเทวฤทธิ์ สีหาบุดโต 033291843 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านหนองแสน(วาปีปทุม)  นายปริญญา สุวรรณธาดา 043982566 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านหนองกุง(วาปีปทุม)  นายสงวน เย็นวัฒนา 043799 954 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์  นายบุญธรรม มาอ้น 0819547857 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.000.0090.00-
163บ้านกุดนาดีโนนลาน  นายชัยศักดิ์ พันต้น 0847423591 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านหนองผือ(วาปีปทุม)  นายธำรง ไชยศรีสุทธิ์ 04372-5935 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านดงน้อย  นายประดิษฐ์ ประภาวะเก 043750140 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านแคน  นางยุภาพร มะโนชาติ 0819766795 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  นายจักรพงษ์ จันทราศรี 0-4375-009 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0060.0050.0080.0040.0020.00100.0050.000.0061.1129/04/2016
168บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  นางอดิสรณ์ ศรีประย่า 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
169บ้านโคกใหญ่วิทยา  นายดาวเทียม บุรีมาศ 043737484 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
170บ้านเขวาค้อโคกกลาง  นายคุณากร ศรีธรณ์ 043750089 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  นายเชิดชัย พลกุล 04372-5935 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านดู่  นายขวัญชัย มะธุเสน 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173ชุมชนบ้านงัวบา  นางราตรี แสนเย็น 0850111453 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/06/2016
174บ้านสระแก้วหนองคู  ว่าที่ พ.ต. อำนาจ ภาภักดี 0818719897 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  นายนวภัทร แสงห้าว 043750138 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านโคกไร่  นายเลิศปรีชา ประสีระตา 0857424287 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
177บ้านหนองหว้า  นายสุจิตร ปานจำลอง 043901602 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5620/05/2016
178บ้านโนน  นายประสาท ราชจันทร์ 043901256 316 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0010/05/2016
179บ้านดงใหญ่  นายอดุลย์ศักดิ์ พักตรหาญ 043901093 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านก่อ  นายอนุวัตร สิทธิเสรี 0810617912 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านดอนหัน  นายสุกัณฑ์ โสภากาล 017681982 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
182บ้านโคกสีทองหลาง  นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา 043738812 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0040.00100.00100.0080.0080.00100.000.0081.1129/04/2016
183บ้านโคกแปะ  นางศุภกาญจน์ ดงจารย์ 0872339390 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  นางกัญจนา สัตตรัตนำพร 04372-5935 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
185บ้านโนนเขวาหนองแสง  นายศุภชาติ ชาวพงษ์ 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0096.00100.000.0097.3323/05/2016
186ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  นายบรรลุ นครศรี 0899444181 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0070.0080.000.0081.11-
187ราชประชานุเคราะห์ 17  นายพิชิต มะหัด 043706142 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านโนนท่อน  นางโชติรัตน์ พันธ์หนองหว้า 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านโสกยาง  นายพิชิต มะหัด 0894163900 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านกระยอมหนองเดิ่น  นายทองม้วน สีแนน - 23 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านมะแซวหนองโง้ง  นายจอมพล กงคูคำ 0902477775 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านนาข่า  นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ 0819656943 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.0030.0040.0040.00100.0050.000.0070.00-
193บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี  นายทองคูณ สีหาบุตรโต 0878527121 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0075.0070.0090.0090.0080.0090.000.0079.44-
194บ้านโคกเต่า  นายประจันทร์ บุตรวิเศษ 043750091 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0027/08/2016
195บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 0828411774 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0050.00100.00100.0080.00100.0085.0080.000.0086.11-
196บ้านวังจานโนนสำราญ  นายวัสพล กองพา 0817491865 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.0030.0040.0040.00100.0050.000.0070.0012/07/2016
197บ้านหนองไผ่  นายวันชัย ปัตตายะโส 0879550377 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0081.00100.0064.00100.00100.0088.000.0092.5608/05/2016
198บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ  นายบุญธรรม พินโย 0848876263 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0075.0080.000.0078.3304/05/2016
199บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  นายวรวิทย์ อุปทา - 222 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.0090.0090.0090.0090.000.0085.569/05/2559
200บ้านหนองแต้  นายชูศักดิ์ ตาลวงค์ 0933237493 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
201บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช)  นายอดิศร เสลานอก 043750135 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
202บ้านโนนรัง  นายสมนึก สุวรรณมูล 04372-5935 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0063.0067.0098.0050.0070.0078.00100.000.0076.22
203บ้านสว่าง  นายนิรัตน์ เนื่องศรี 043750083 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านหนองแวง  นายสุทิน ปะนันโต - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
205บ้านหนองรูแข้  นายวิทยา สาทองขาว 043750238 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0032.0073.0060.0050.0039.0047.0043.0028.000.0052.44
206บ้านหนองบัวสันตุ  นายประยูร นางสีคุณ 043791716 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207อนุบาลดงเมืองน้อย  นายวิทูล พันเทศ 043729237 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านหัวช้างโคกม่วง  นางสุพนิต เหมือนสิงห์ 043750085 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0099.0099.000.000.000.0098.00100.000.0099.17-
209จตุคามประชาสรรค์  นายธงชัย แก้วอาจ 043029948 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
210บ้านตาพวนสร้างแซ่ง  นายวรวิทย์ มิทราวงศ์ 0899439396 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.0060.0080.00100.000.0070.000.000.0082.8630/05/2016
211บ้านแวงดงหนองยาง  นางลาวัลย์ นนทะสี 0895702554 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0080.0090.0090.00100.0070.0090.000.0088.7523/05/2016
212บ้านนกเหาะ  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา 0833569845 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/04/2016
213บ้านบุ่งง้าว  ินายถาวร บุ้งทอง 043739703 224 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0095.0080.0080.00100.0090.00100.000.0089.4401/06/2016
214บ้านเปล่งโนนกระยอม  นายสาธิต รัตนฐานู - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านโดน  นายธวัช สุริยภาพ 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.0090.00100.0090.00100.000.0087.7816/05/2016
216บ้านศาลา  นางสาวกนกพร บุรีรัตน์ 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3323/05/2016
217บ้านนาภู  นางพรรณี สิงหะสุริยะ 04372-5935 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.0090.0090.00100.00100.000.0096.67-
218บ้านดงแคน  นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณ 043739716 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
219บ้านเหล่าหมากคำ  นายวิช้ย แผงบุดดา 043992641 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
220บ้านแวงยางกุดตะเข้  นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลา 043729235 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านหนองหน่อง  นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ 043729236 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222ชุมชนบ้านยางสีสุราช  นายโกวิทย์ เหล่าศรี 04372-5935 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านหนองแปน  นายอดิศักดิ์ นนทะสี 043750155 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน