ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.มหาสารคาม เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสุภารีย์ โพนเงิน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านท่าสองคอน  สมเดช บุญพรมมา 043-758107 128 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านดงเค็งดอนหัน  นางสาวดวงเดือน พันธุโพธิ์ 043-736109 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายวิเชียร สมบัติตรา 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
4บ้านหินลาด  นายเกียรติพงศ์ ชินแสง 0 14 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านหนองกุงเต่า  นายเมธา สีหานาท 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  นางสาวณฐริการ ถาวรจันทร์ 043750078 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านอุปราช  นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์ 043-758210 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ส.ต.ต.ศุภมิตร นาถมทอง - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9วันครู 2502  นายคัมภีร์ สุดแท้ 043721548 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านดอนตูมดอนโด  นางนิตยปภา จันทะปัสสา 043736110 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
11บ้านเม่นใหญ่  นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ 043791051 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหนองใหญ่  นายถาวร เสนากิจ 043750137 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13หลักเมืองมหาสารคาม  นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 0 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0087.0044.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.7823/05/2016
14อนุบาลมหาสารคาม  นายสุวิทย์ วงษาไฮ 0 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านโคกก่อ  นายณัฐพล คำหารพล 043-784080 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านหนองโนอีดำ  นายพีระ แสนพินิจ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
17บ้านภูดิน  นางฟ้ารีดาพร บุญคำมี 043706179 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
18บ้านหนองหิน  - 043784136 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
19บ้านสมศรี  นายงาน อุตสารัมย์ 0 211 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
20บ้านกุดแคน  นายสุรเชฎฐ์ นันทะแสน 043971051 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.00100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.000.0093.8918/05/2016
21บ้านหนองโจดสวนมอน  นายเกียรติคุณ พุฒลา 043-784081 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านหัวช้างหนองแสง  นายกุลวุฒิ วิริยเมธางกูร 043-784082 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
23บ้านนานกเขียน  นางจารุวรรณ ไชยวงษา 043784086 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านดอนหว่านหัวหนอง  นายวิรัตน์ จันทฤทธิ์ 043900081 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านหนองหล่ม  นายนิพนธ์ ทบวงส์ศรี 043-900073 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านโคกบัวค้อ  นายสุรพล ปะตินัง 043-900088 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านเหล่าหนาด  นายอุทัย วรสาร 0 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00
28บ้านหนองค้อสวนอ้อย  นายสุระ สุวรรณธีระกิจ 043736490 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0085.000.0085.00
29บ้านหนองบัวโนนมี้  นายกุศล ทัศคร 043750153 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองคูณน้ำจั้น  นายบุญส่ง ไหลหาโคตร 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านเขวา รัฐประชาวิทยากร  นางจิราวัฒน์ สุขเกษม 043746183 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านหันเชียงเหียน  นายอัมพร ศรีโยธี 043746181 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านเอียด สังฆราษฎร์รังสรรค์  นางชญาภา น่าบัณฑิตย์ 043746182 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านหนองตื่น  นางสาวบังอร บัวช่วย 043746186 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านติ้วสันติสุข  นายอภิชาติ ชีวาจร 043722513 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านหมี่เหล่าน้อย  นายประจิต ทัพธานี 043-750134 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  นายนิเวศ เอี่ยมสุวรรณ์ 043-746185 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านดอนดู่  นางอรัญ สรวงชัยภูมิ 043746409 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านท่าตูมดอนเรือ  นายชำนาญ ทุมมุมา 043793118 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  น.ส. ปลื้้มจิต ปะเสระกัง 043793153 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ว่าง 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโดท่างาม  นายกรศิลป์ มรรครมย์ 0 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านนาแพงดอนไฮ  นายสิทธิพงษ์ มันฑะ 043-768780 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ว่าที่ รอ.ธรรพ์ณธรณ์ ศิลาสาร 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านหนองหวาย  นายประสิทธิ์ วรหิน 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านเกิ้ง  นายจิตติพงษ์ อุทาทิพย์ 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47ชุมชนบ้านลาด  นายประภาส ทัตติวงษ์ 043795053 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านท่าปะทายโนนตูม  - 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านวังไผ่ป่าจั่น  นายบรรจง โผภูเขียว 043795055 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านม่วงโพธิ์ศรี  นางละมุล ตะวงษา 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านบุ่งคล้าท่างาม  นายวิวัฒน์ นามศรีอุ่น 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านโขงกุดหวาย  นางชนาภรณ์ เพาพาน 0 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านกุดซุย  นายทองสอน ไชยแสง 043750080 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านเลิงบ่อ  นายเมธี ฟ้าลี 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองแวง  นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี 043777040 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0026/05/2016
56บ้านดงน้อย  นายวัฒนชัย ศิลาเวช 043711221 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านหนองปลิง  นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านหนองโพด  นายอภิชัย หล้าสุดตา 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านจำนัก  นายเกษม คำบุดดา 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด  นางเย็นใจ โมฆรัตน์ 0 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านหนองคู  นายประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ 043 98206 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0085.00100.0065.00100.0070.0060.00100.000.0082.22-
62บ้านโคกศรี  นายประยนต์ บุญประถัมภ์ 043971053 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
63บ้านร่วมใจ 1  นายชูชาติ หารัญดา 043768773 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
64อนุบาลกันทรวิชัย  นายมานิตย์ บุตรพรม 043789014 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.0096.67-
65บ้านคอกม้า  นายธงชัย ภูสอดสี 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น  นายทองย่อม สาครสูงเนิน 043789196 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม  นายบุญศรี ไชยบุดดี 043994075 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
68บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก  นายวีรพล แสนสงค์ 0-4378-926 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/06/2016
69บ้านนาดีศรีสุข  นายภูเงิน ภูผิวเงิน 043750161 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.0070.00100.000.0094.4409/05/2016
70บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  นางจิตรา ศรีสารคาม 043789346 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านเหล่า  นายสุริยันต์ สายเมือง 043744320 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6713/05/2016
72บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  นายสมัย ภูน้ำเย็น 043789482 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านคันธาร์  ีนายประหยัด บุญเรือง 043789015 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านยางสามัคคี  สมพงษ์ เทียกทุม 0 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านน้ำใสม่วงวิทยา  นายศิวาโรจน์ วงศิลา 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7805/05/2016
76บ้านลิ้นฟ้า  นายยุทธนา มะเสนา 043750008 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  นายประสิฐ ใต้ศรีโคตร - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78ชุมชนบ้านมะค่า  นายชัยพร เดชมาลา 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
79บ้านไส้จ่อ  นายเหรียญ รังษา 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านไผ่น้ำเที่ยง  นายทรงศักดิ์ โพธิ์ชารี 043774202 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
81บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  นายพิชัย บุญมาหนองคู 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตร 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านโขงใหญ่  นายธนาสิทธิ์ คำดี 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
84บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  นายกองสี ศิริภูธร 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6726/04/2016
85บ้านขามเฒ่า  นายชูชาติ เนื่องพระแก้ว 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา  นายถาวร อาจนนลา 0 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านดอนดู่  นายปฏิญาณ ฮวดวงษา 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านปอแดง  -ว่าง- 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านท่าขอนยาง  นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้ว 0 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านหัวขัว  นางจิรนันท์ แก้วจันทา 043749102 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0030/05/2016
91บ้านดอนเวียงจันทน์  นายปรีชา การสอาด 043 -75001 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
92บ้านใคร่นุ่น  นายวิรัตน์ อุทาทิพย์ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
93บ้านดอนหน่อง  นายสนอง นครเรียบ 043706059 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0075.0045.0065.00100.0045.0065.00100.000.0073.89-
94ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน  นายรังสรรค์ ถิ่นสุข 043-754157 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0080.0090.00100.0070.00100.000.0083.33-
95บ้านมะกอก  นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ 043 981025 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5625/05/2016
96บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  นายกฤติน พันเสนา 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านโพนงาม  นายสมชัย บุญลอด 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านดอนนา  นายอำจ สุขเพลีย 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านเขวาใหญ่  นางภัคจิรา ปราณีนิจ 043-712781 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว  นายกีรติ ซามัชฌิมา 043980085 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5003/05/2016
101บ้านเชือกคุยเพ็ก  นายบุญเกษ นาสุริวงศ์ 043706064 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  นายทองลา เพชรกอง 043706173 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านโพธิ์เงิน  นายสมบัติ นามขัน 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านส้มโฮง  นายวรพจน์ นามแก้ว 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านแสนสุข  นายสารคาม รัชโพธิ์ - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.000.0097.78-
106บ้านนาสีนวน  นายประภาษ รันศรี 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี  นายพรหมสรรค์ หมื่นไธสง 043769265 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  นายสุเมธ ทีจันทร์มาตย์ 0 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
109บ้านตำแยหนองคู  นายพูลศักดิ์ บรรเทา 0 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  นายวัฒนา บุตรา 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านทัน  นายชัยณรงค์ คำพีพงษ์ 043994089 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 043-771437 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2219/05/2016
113อนุบาลบรบือ  นายรังสรรค์ ปริวันตา 0 117 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านโคกกลาง  นายธนวัฒน์ โคตรศรี - 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115วัดนาดีวราราม  นายอดุลย์ พรรคพวก 043750061 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
116บ้านพงโพด  นายจรูญ สุพรรณโรจน์ 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านหนองสิม  นายรังสิต ศรพลธรรม์ 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านหนองโดนหอกลอง  นางวันแรม ศรีพงศ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านโคกล่าม  นายไชยา วิญญาสุข 043150060 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านบ่อใหญ่  นายวิเชียร การดี 043-984108 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0069.0068.0078.0062.0052.0065.0062.0061.000.0064.6331/05/2016
121บ้านหนองโก  นายถิ่นไทย จันทร 043-983554 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านหนองหว้าโนนทอง  นางเอื่ยมจิต จันทร 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านโคกกลาง  -ว่าง- 430750130 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านเก่าใหม่  นายสงวน แก้วกัลยา 0 22 ตุลาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายอุทัย ชื่นนิรันดร์ 0813593848 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
126บ้านเปลือยหนองตูบ  นายทรัพย์ ทองแท้ 043984525 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
127ชุมชนบ้านดงเค็ง  นายนิคม นามบุญเรือง -043724903 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านหนองจิก  นายบัณฑิต พลวิบูลย์ 043770012 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0040.000.000.0040.000.000.0080.00-
129บ้านดอนบม  นายสมเกียรติ มีฐาน - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านหนองแกอุดมวิทย์  นายบุญสวย แก้วเสน่ห์ใน - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0077.00100.0084.00100.00100.00100.00100.000.0095.6727/05/2016
131บ้านซองแมว  นายมุณีรัตน์ เที่ยงแก้ว 043029889 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
132บ้านหัวนา  นายวัชรินทร์ ชูเจริญตรากูล - 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านเหล่าโง้ง  นายเรืองเดช สีหาอินทร์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
134บ้านฮ่องไผ่  ว่าง 043724435 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
135บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์  นายวัฒนา ปะกิคา 043 - 9900 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านสองห้องฮ่องน้อย  รณกฤต รินทะชัย 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
137บ้านเหล่ายาว  นายถวิล จันลาวงศ์ 0 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
138บ้านเป้า  นายอุทัย วงศ์แก้ว - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
139บ้านแดงน้อย  นายประทีป ลาสีทัด 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านดอนงัว  นายชาตรี ลามะให 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านหนองขามแสบง  นายสันติ หัดที 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
142บ้านโนนราษีฝางวิทยา  นายอุทิศ มาตเลิง 043724909 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านเหล่าผักหวาน  นางนิรมิล กลางสุข 043737434 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.0080.0090.00100.00100.000.0091.1112/05/2016
144บ้านหัวขัว  ว่าง - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านห้วยทราย  นายบุญทัน อาสาสี 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านหนองบัวโนนสว่าง  -ว่าง- 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0015/05/2016
147บ้านโนนสวรรค์  นายเจษฎา ชนะบุญ - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านโคกกลางบ่อหลุบ  ว่าที่ ร.ต. หญิงปรางทิพย์ พินิจ - 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านแก่นเท่า  ส.ต.ท. มงคลเดช วรรณปะเก 0910730705 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/03/2016
150บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)  นายวันชัย ศรีกะกูล 043-991036 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0070.0060.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
151บ้านวังปลาโด  นายกสิณพจน์ พรมดอนกลอย - 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
152บ้านดอนก่อ  นางรัชนี หงษ์บุญ - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านโนนเกษตร  นายชัยณรงค์ มนตรี 0 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0090.0070.0090.00100.00100.00100.0090.000.0088.75-
154บ้านโนนสำราญ  นายขวัญชัย ภูเฉลิม 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านวังไฮวังทอง  นายกฤษดา บุญญาสถิตย์ 0 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
156บ้านโนนทอง  นายกิตติศักดิ์ อันอาน 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0085.00100.000.0096.11-
157บ้านหนองคูขาด  นายสมร นามคุณ - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านฝายป่าบัว  นายประสงค์ โฮมราช 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
159บ้านโสกภารา  นายวิทยาธร พันธ์สอาด 0 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
160บ้านไพรวัลย์ปอแดง  - 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
161บ้านโนนแดงมะขามหวาน  นางวิไลวรรณ เทียบดอกไม้ 0 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านหัวหนอง  นายสมมิตร สรรพอำไพ - 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง  นายจำนงค์ อัปภัย 0860131957 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านโนนม่วง  นายฉลอง สัตพันธ์ุ 0 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
165บ้านดงมัน  นายทองพูล ภูสิม 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านบัวมาศ  นายกฤต หมื่นเจริญ 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0089.00100.00100.00100.0087.00100.000.0097.33-
167บ้านบกพร้าว  นางสาวเพ็ญพักตร์ ภุมมาลา - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)  นายศาสตรา ปาสาบุตร - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
169บ้านหนองแวงหนองตุ  นายมนัส ธุระทำ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านแดง  นายสุกรี นาคแย้ม 043737445 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
171บ้านเหล่าตามาอุดมชัย  นายบรรจง ทับทิมไสย์ 043724181 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0060.0070.0080.0070.0070.0060.0080.000.0068.756/06/2016
172บ้านโคกกุง  นายสุพักษ์ สมสา - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  นายไพร สำเนียงบาล 043750059 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านป่ากุงหนานาเจริญ  นายประมวล ต้นทอง 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านศาลา  นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง 0 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านโนนทองโนนสะอาด  นายสมยศ พรเพ็ง 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านดอนพยอม  นายกมล แสงบุญ 0861883890 119 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178อนุบาลแกดำ  นายคำผัน จันทจร 0 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านเหล่าจั่นนาภู  นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช 043787008 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0060.0080.000.0091.2523/05/2016
180บ้านหนองเจริญ  นายวิเชียร ชำกำนัน 043750106 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านหนองบัว  นายพิรุณ แก้วนะรา 043-736138 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม  นายสุรภานุพงศ์ สุนทรา 043750108 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0020.00100.000.00100.000.000.0085.71
183บ้านขอนแก่นตะคุ  นายสิทธิชัย อุทธารนิช 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  นายสมร บุตรปราบ 0 02 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185ชุมชนมิตรภาพ  นายทองอินทร์ มาตรา 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านป่าข่างโนนลาน  นายอวยชัย เลิศยะโส 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านหนองขุ่น  นางสาวศรสุดา ชูพันธ์ 043-750016 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
188บ้านเสือกินวัวโคกน้อย  นายครรชิตพล ประทุมเวียง 0-4370-671 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านวังแสง  นายประเสริฐ สระแก้ว 043-982043 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านโคกกลาง  นายสุทัศน์ พิณรัตน์ 0-4398-204 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191ชุมชนบ้านหมากค่า  นายอนันต์ ภูดินขาว 043-777508 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
192บ้านโพนสวาง  นายพงษ์สิน พลเรือง - 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
193บ้านโพนละออม  นายอดุลย์ ทับชา 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านโสกแดง  นายประสิทธิ์ บัวละคุณ 0 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านโนนศรีภิบาล  นายอุดม วิชาชัย 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านโคกไร่  บ้านโคกไร่ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
197บ้านโคกลิ่น  นายคงเดช ศิริมาเทพ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน