ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 21  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ปทุมเทพวิทยาคาร  นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล 042411203 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2หินโงมพิทยาคม  ่นายสมนึก กำแพงศิริชัย 042421436 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3กวนวันวิทยา  นายธเนตร มีรัตน์ 042011077 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4เวียงคำวิทยาคาร  นายไพศาล พิลารักษ์ 042-438157 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5หนองคายวิทยาคาร  นายธานินทร์ อยู่ศิริ 042422774 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0030.0010.0030.0020.00100.000.000.000.0040.0024/05/2016
6พระธาตุบังพวนวิทยา  นายวีระ กรมวังก้อน 042423761 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ค่ายบกหวานวิทยา  นายพงษ์พร อินพินิจ 042407273 125 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8ท่าบ่อ  นายสมพงษ์ โสภิณ 042431728 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9โคกคอนวิทยาคม  นายกิจจา สวรรค์สมบัติ 042443070 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10ถ่อนวิทยา  นายวิสิทธิ์ คำพูล 042458023 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11ท่าบ่อพิทยาคม  นายชาตรี เจริญสุข 042409022 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12หนองนางพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก 042014470 129 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13เดื่อวิทยาคาร  นายชาตรี จันทร์ต้น 042445067 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บึงกาฬ  นายศักดาเดช ทาซ้าย 042491188 225 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00
15นาสวรรค์พิทยาคม  นายโชคชัย ชินโณ 042023477 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.25-
16หนองเข็งวิทยาคม  นายประภาส ศรีสุพล 042024500 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์  นายโชคชัย ชินโณ 042901010 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
18พรเจริญวิทยา  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 042487096 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19หนองหัวช้างวิทยา  นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร 042020648 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5001/06/2016
20ศรีสำราญวิทยาคม  นายวิทยา ทัศมี 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21ชุมพลโพนพิสัย  นายประยูร ยวนยี 042-471051 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22เซิมพิทยาคม  นายนิพนธ์ ป้องโกเซ 042017136 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0080.0065.00100.000.000.0040.000.000.0071.25-
23ปากสวยพิทยาคม  นายลำเพย พิเคราะห์แนะ 042422851 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24นาหนังพัฒนศึกษา  นายจงรัก พุทธิวงศ์ 042015117 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0099.00100.0095.00100.000.0073.000.00100.000.0094.5003/06/2016
25ร่มธรรมานุสรณ์  นายสมพงศ์ นารีบุตร 042422973 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
26กุดบงพิทยาคาร  นายพิทักษ์ ตุ้มมี 0864563011 529 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0050.0030.0060.0050.0080.00100.0080.000.0066.25-
27โซ่พิสัยพิทยาคม  นายประยูร ยวนยี 042485044 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.0092.5023/04/2016
28ศรีชมภูวิทยา  นายศักดาเดช ทาซ้าย 042018 014 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
29โนนคำพิทยาคม  นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 042901736 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.50-
30โพนทองประชาสรรค์  นายจีระศักดิ์ แก้ววันทา - 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31พานพร้าว  นายจิตการ หนูจันทร์ 042-451165 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
32พระพุทธบาทวิทยาคม  นายคมสัน ชัยจักร์ 042014891 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0099.00100.0095.0090.0098.00100.0095.00100.000.0097.1330/04/2016
33วรลาโภนุสรณ์  นายไพรัตน์ แดนขนบ 042414938 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34สังคมวิทยา  นายสุรเดช บัวหลวง 042441118 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35วังม่วงพิทยาคม  นายวีรยุทธ ชานัย 042430246 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36เซกา  นายสมศักดิ์ บริบาล 042489156 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37หนองหิ้งพิทยา  นายดิเรก โพธิ์สว่าง 042021599 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38โสกก่ามวิทยา  ่นายบุญถม สิมมาโคตร 042436921 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายไพบูลย์ บุญลือ 042422252 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40ประชานิมิตพิทยานุกูล  นายอุทัย วงศ์อามาตย์ 042021090 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41เจ็ดสีวิทยาคาร  นายเดชา แสงจันทร์ - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42ปากคาดพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว 042-481123 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาทิตย์ อัมไพ 042490620 419 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.0090.00100.00100.0095.00100.00100.000.0097.5023/05/2016
44สมสนุกพิทยาคม  นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์ 042436809 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บึงโขงหลงวิทยาคม  นายวินิจ ชานุชิต 042416190 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46ท่าดอกคำวิทยาคม  นายพิทยา แก้วนาง(รักษาราชการแทน) 042436946 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
47ศรีวิไลวิทยา  นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ 042497429 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0090.0080.0090.0070.0090.0060.0090.000.0081.25-
48ภูทอกวิทยา  นายสุรจิตย์ ผิวงาม - 49 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.25-
49บุ่งคล้านคร  นายนิพนธ์ ก้องเวหา 042499078 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50น้ำสวยวิทยา  นายบุญมี พาพิมพ์ 042463165 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51ฝางพิทยาคม  นายสุริยา มะโยธี 042-422905 117 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52วังหลวงพิทยาสรรพ์  นายประจักษ์ ประจิมทิศ 042901187 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53นาดีพิทยาคม  นายรังสรรค์ จันทจร 042414806 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54ประชาบดีพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ มาลา 042091090 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55พระบาทนาสิงห์พิทยาคม  นายศุภกิต ถิ่นทอง 042019507 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56โพธิ์ตากพิทยาคม  นายเฉลียว สรสิทธิ์ 042-483133 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน