ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.บึงกาฬ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีรพงษ์ สารแสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านห้วยคอม  นายคนอง ศรีสรณ์ 0872145078 113 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2อนุบาลเซกา  นายพิบูลย์ การิเทพ 0818735861 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0090.0090.0080.0095.00100.0070.0090.000.0087.22-
3บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์  นายนพดล ศรีสม 042492121 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0006/06/2016
4บ้านห้วยผักขะ  นายสุรจิตย์ ผิวงาม 042436890 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
5บ้านนางัว-สายปัญญา  นางภาวินันท์ นามศรี 042492121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0088.0088.00100.000.00100.00100.00100.000.0095.7515/06/2016
6บ้านโนนเหมือดแอ่  นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ 042430115 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0088.0076.0083.0060.0083.0083.00100.0056.000.0076.56
7บ้านเหล่าคาม  นายเดชา ลุนาวงค์ 042492121 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4405/05/2016
8บ้านคำบอน  นายเกื้อ ไชยชน 042492121 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
9บ้านดงกะพุงหนองนาแซง  นายสิทธิผล อัศวภูมิ 042492121 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านห้วยเรือ  นางนภารัตน์ พลแหลม 042088324 113 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
11บ้านทรัพย์วังทอง  นายทวนทอง ชินเฮือง 042492121 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
12ชุมชนบ้านซาง  นางภาวินันท์ นามศรี 042430113 53 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0013/05/2016
13บ้านท่าสำราญ  นายสุนทร จันชมภู 042492121 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/03/2016
14บ้านซ่อมกอก  นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี 042492121 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านโคกบริการสันกำแพง  นายสิทธิชัย หารธงชัย 0813801906 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0097.0097.0097.0097.0097.0097.0097.0097.000.0094.56-
16บ้านเหล่าหนองยาง  นายวีรนนท์ ตะโกนอก 042492121 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
17บ้านกุดสิม  นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านหนองจิก  นายทักษิณ อุปรี - 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19หนองทุ่มวิทยา  นายชูศักดิ์ สุทธศรี 042492121 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านท่ากกแดง  นายอภิวัฒน์ ภูไชยแสง 042492121 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21ชุมชนบ้านหนองหิ้ง  นายทักษิณ อุปรี 042021600 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5956.0082.0092.00100.00100.00100.00100.0092.00100.000.0091.3308/07/2016
22บ้านหนองบัวแดง  นายกมล ลุนอุบล 042479804 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
23บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  นางนิภาภรณ์ จันทรุณ 042-430206 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0050.0050.000.000.000.000.000.0075.00-
24บ้านท่ากกต้อง  นายอมรศักดิ์ บัวโฮม 042430117 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0090.0090.0087.00-
25บ้านท่าสะอาด  นายบดินทร์ อุทกศิริ 04202109 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/07/2016
26บ้านหัวแฮต  นายสมบูรณ์ จันทรุณ 0848754655 15 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.00100.00100.0095.00100.000.0096.67
27บ้านตาลเดี่ยว  นายวินิจ ชิณโสม - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านท่าเชียงเครือ  นายกว้าง เสียงล้ำ 042492121 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  นายศุภชาติ ดีแกง 042492121 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองชัยวาน  นายพวง กุมภิโร 042492121 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
31บ้านหนองแก่งทราย  นายคาวี สุขะหา 042437060 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
32ท่าไร่วิทยา  นายอนันต์ โทเล - 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.000.000.0030.0080.0080.0080.000.0080.000.0070.0015/05/2016
33บ้านใหม่สามัคคี  นายเนตรน้อย ทองป้อง 042492121 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านทุ่งทรายจก  นายสมหมาย หลาบหนองแสง 042492121 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0075.0070.0098.0091.0094.00100.00100.00100.000.0091.44-
35บ้านดอนเสียด  นายประจบ สอนโพธิ์ 042492121 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0095.0095.000.0097.22-
36บ้านศิริพัฒน์  นายทวนทอง ชินเฮือง 042492121 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3310/05/2016
37บ้านต้องโคกกระแซ  นายวัฒนา จันทรโคตร์ 042436845 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0095.5609/05/2016
38บ้านโนนยางคำ  นายทิวา พรมมา 042430208 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
39บ้านโสกก่ามนาตาไก้  นายสหรัฐ พลวงศ์ 042492121 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
40บ้านดงสว่าง  นางบุญเตรียม บัวพงษ์ชน 042492121 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0030/03/2016
41บ้านบ่อพนา  นายวาสนา อัคติ 042492121 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
42บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์ 042492121 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43อนุบาลโซ่พิสัย  นายเฉลิมพล บรรเทา 042485203 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0075.56-
44บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  นายถาวร ดอนจันทร์โคตร 042480332 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านไทรงามโนนภูดิน  นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0087.78-
46บ้านห้วยทราย  นายคณิต ยลวงค์ 042-430123 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านท่าสวาทท่าลี่  นายอภิชาติ คำเพชร 042430124 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0020/05/2016
48บ้านโคกสะอาด  นายสุวรรณ วังภูมิใหญ่ 0-4243-012 122 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/06/2016
49บ้านคำแวง  นายฉัตรชัย ดีแสน - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/10/2016
50บ้านคำแก้วโนนสามัคคี  นายเรืองศักดิ์ เขื่อนแก้ว 042-026019 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
51บ้านหนองโดดอนเสียด  นายประดิษฐ์ พาโพนงาม 0 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0070.0070.0070.0070.0060.0070.000.0071.1110/06/2016
52บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์ 042480305 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
53บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  นายช่วง ห้าวหาญ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
54บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  นายบันลือศักดิ์ นันทะวงค์ 042430211 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0090.0095.00100.0090.00100.00100.000.0090.56-
55สังวาลย์วิทย์ 1  นายวิพนธ์ จิตรจักร์ 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0013/05/2016
56บ้านศรีนาวา  นายบุญเรือง พละสินธุ์ 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านศรีชมภู  นายวันดี เทพอินแดง 042-430126 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
58บ้านนาขาม  นายสุทธิพงษ์ พลงาม 042436808 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0060.0060.0090.0060.0060.000.0067.78-
59บ้านโนนประเสริฐ  นายไพโรจน์ อุดมมงคลกิจ 042-430127 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านหนองแวงประชาสรรค์  นายเอกพล พลเยี่ยม 042-430128 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านคำไผ่  นายคงศักดิ์ รินทา 0898406437 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
62บ้านโคกกลาง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/07/2016
63บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  นายณัฐธวัฒน์ ตรีตรา - 36 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.57-
64บ้านแสงอรุณ  นายประยูร ชมภูพื้น 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านเหล่าทองหลาง  นายเฉลิมพล บรรเทา 042-485909 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
66บ้านคลองทิพย์  นายวิชิต กาหวาย 0872197162 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านห้วยลึก  นายวรการ เวชวงษ์ 042430225 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านซำบอน  นายวีระศักดิ์ แก้วนาง 042-430132 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0016/05/2016
69บ้านโนนสวาง  นายสมพร ถิ่นปรุ 019641307 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.44
70บ้านหนองแวง  นายสมศักดิ์ บุตรแวง 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0011/05/2016
71บ้านถ้ำเจริญ  นายสุพจน์ แสงจำปา - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/05/2016
72บ้านหนองพันทา  นายอนันต์ นุสนธ์ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
73บ้านโนนแก้วโพนทอง  นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง 042-430130 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0006/05/2016
74บ้านป่าไร่โนนม่วง  นายกษมา ป้องกัน 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0012/05/2016
75ชุมชนบ้านตูม  นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย 042490753 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
76บ้านท่าคำรวม  นายพัฒนา อินทรมาตย์ 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านสามหนอง  นายสมบูรณ์ ศิริบุตร 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านนาเหว่อโนนอุดม  นายภูวนัย ฐานะ 042436978 114 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
79อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  นายอุบล ไชยดี 042086404 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5965.0085.0085.0085.0085.0085.0085.0065.0085.000.0080.5613/05/2016
80บ้านนาป่าน  นายประพันธ์ พันธ์คำเกิด 0982650946 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
81บ้านพันลำ "เจริญวิทยา"  นายประยุทธ โยธา 042024082 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
82บ้านบึงกาฬ  นายประยูร นามวงศ์ 042491249 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.00-
83บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ  นายนพ ขันติยะชัย 042403174 017 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
84บ้านท่าไคร้  นายสายันต์ โพธิสว่าง - 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.7531/07/2016
85บ้านท่าโพธิ์  นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์ 0807528799 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
86บ้านแสนสำราญ  ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว 042492121 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
87บ้านเหล่าถาวร  นายวชิระ นามวงศ์ - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
88บ้านโนนสว่าง  นายสายัญห์ ทวีวัน 042024541 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านโป่งเปือย  นายอุบล ไชยดี 042436847 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
90บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  นายฟ้าอำนวย ภูพันนา 042492121 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0099.00100.000.000.000.0078.000.000.0095.20-
91บ้านห้วยเซือมเหนือ  นายอรรถกร ชัยมูล 042492121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0080.0010.00100.00100.00100.0070.00100.000.0077.7816/05/2016
92บ้านไคสี  นายคงเดช ราชาทุม 042492121 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0091.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.7830/05/2016
93บ้านคำหมื่น(ตชด.อนุสรณ์)  นายวิชัย สารบัณฑิต 042492121 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94แก่งอาฮง  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ 042430144 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
95หอคำพิทยาสรรค์  นายศรีจันทร์ เจริญจิตร 042025023 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.0096.67-
96บ้านสะง้อ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 042480032 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหนองเข็ง  นางสาวจินตนา คำแพงเมือง 042430152 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านโนนยาง  นายบุญจันทร์ จันทร์พวง 042492121 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านโคกสะอาด  นายกิติบดินทร์ นูคำดี - 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.1127/05/2016
100ธเนตรวิทยา  นางอุบลวรรณ ขอดคำ 042492121 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านหนองหมู  นายสมาน วังหอม 042492121 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านนาเจริญ  นายวิชัย ประดิษฐ์ 042492121 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
103บ้านคลองเค็ม  นางศศิธร วงศ์ชาลี 042430151 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.00100.000.000.00100.000.000.00100.0031/05/2016
104บ้านสรรเสริญ  นางบุญญาพร พลเยี่ยม 042430227 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
105บ้านสุขสำราญ  นายสุรินทร์ มิทะลา 042492121 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านดอนปอ  นายสุริยนต์ หงษ์ทอง 042-088370 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7830/06/2016
107ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)  นายสมพร ทีหอคำ 042-492876 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
108บ้านทองสาย  นายเต็มเดช ต่อโชติ 042-430147 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านกำแพงเพชร  นายมาดแมน สกุลสารทอง - 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
110บ้านโนนจำปา  นายอุทัย บุญประสิทธิ์ 042-088367 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านนาสวรรค์  นายสมดี พละสาร 042-492121 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
112เลิดสิน  นายชัยวิชิต จันทะราม 042-492121 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0080.0050.0045.0060.0050.0050.0035.0045.000.0050.56-
113บ้านหนองตอ  นายสมควร ภูมิพันธ์ 042-492121 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0070.0080.00100.00100.00100.0080.000.0083.33-
114บ้านชุมภูทอง  นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล 042-492121 125 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0016/05/2016
115บ้านนาเจริญวิทยา  นายสุบิน ศรีบุลม - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/06/2016
116บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง  นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ 042-436976 16 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.0099.5019/05/2559
117บ้านโคกสวาง  นายพรมมา สิงหามาตย์ 042084109 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.3302/06/2016
118บ้านโนนวังเยี่ยม  นายอดิศร ถวิลคำ 042-430143 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.0031/05/2016
119บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86  นายเฉลิมเกียรติ วงษ์หาบุศย์ 042-492121 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.0090.000.0094.44-
120บ้านโนนสา  นายสมชัย ยันตะพันธ์ 042-430140 220 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.0080.0094.0090.000.000.000.0090.000.000.0088.5019/05/2559
121บ้านนาคำ  นายนรินทร์ อรัญมิ่ง 042-492121 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.00100.000.0087.50-
122บ้านห้วยดอกไม้  นายเดช คำมงคล 042-492121 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านท่าอินทร์แปลง  นายลิขิต อุ่นคำ 042-492121 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0085.0090.00100.00100.00100.00100.0043.00100.000.0090.8923/01/2017
124ประสานมิตรวิทยา  นายนิคม แพงสวัสดิ์ - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
125บ้านคำภู  นายสุดสาคร นุชิต 042-492121 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.00-
126บ้านหนองยาว  นายประพักตร์ อองตัน - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านนาต้อง  นายสมพงษ์ ทองภู 042-430211 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0016/06/2016
128บ้านห้วยเชือมใต้  นายอดิศร ถวิลคำ 042-492121 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0091.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.4410/05/2016
129บ้านไร่สุขสันต์  นางสาววาลิกา อัครนิตย์ - 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130อนุบาลพรเจริญ  นายวีระ กองบุตร 042-487038 122 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131ชุมชนบ้านโคกอุดม  นายถาวร เงาศรี 042-492121 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
132บ้านปรารถนาดี  นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศ 042-492121 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
133บ้านใหม่ศรีชมภู  นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี 042-020056 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านโคกนิยม  นายปรีชา รุ่งเรือง 042-492121 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
135บ้านวังยาว  นายกว้าง เสียงล้ำ 042-492121 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
136บ้านสร้างคำ  นายอนุชิต จันทศิลา 042-492121 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านดงเสียด  นายเอกนรินทร์ โงนมณี 042-492121 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านโนน  นายเนตรน้อย ทองป้อง 042-487690 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.0050.0050.0080.0050.0050.0050.000.0060.00-
139บ้านหนองผักแว่น  นายวิชัย โนนทิง 042-487485 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/04/2016
140บ้านดอนหญ้านาง  นายประสาน โคตรเมืองยศ 042-202427 37 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0095.0080.0095.0090.0095.0080.0085.000.0087.22-
141บ้านโคกสว่าง  นายสุรศักดิ์ ไพศาล 042-430222 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านโคกหนองลาด  นายสมโภชน์ จันทร์ศิริ 0817082048 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0084.0054.000.000.000.0076.000.000.0079.6030/06/2016
143บ้านนาคำนาใน  นายไพศาล หงษ์ชูตา 042-492121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านเหล่าใหญ่  นายยิ่งยศ ไวแสน 042-492121 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านหนองหัวช้าง  นายสุกฤษฎิ์ สุภาปุ 042020658 318 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.0097.7811/05/2016
146บ้านโนนสวรรค์  นายสุพรม จอมทอง - 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านนาซาว  นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ 042-492121 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0044.0078.0057.0058.0055.0081.0052.0092.000.0064.6327/05/2016
148บ้านท่าศรีชมชื่น  นายสำรวย เทพขาม 042-492121 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149สันติสุขเจริญราษฎร์  นายปรีชา พลพันธ์ 042-430218 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0013.00100.0083.0085.000.0084.000.0080.7123/05/2016
150อนุบาลปากคาด  นายอักษร สมภักดี 042481096 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านไร่โนนสำราญ  นายฉลอม วาสชัยกุล - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0089.0089.00100.00100.00100.000.00100.000.0093.5030/05/2016
152บ้านโนนเสถียร  นายวิทยา ชัยคินี 0819750668 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
153บ้านนาดง  นายสุรัตน์ กุดกันยา 042404379 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0030.00100.00100.00100.0010.000.00100.000.0077.1413/07/2016
154บ้านห้วยไม้ซอด  นายปัญญา สัจจะสังข์ 042481257 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
155บ้านห้วยก้านเหลือง  นายสุทิน ลีเจ้ยวะระ 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านต้าย  นายสว่าง หนาดเสน 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านนากั้ง  นายทองม้วน ไชยศรี 042018255 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0075.00100.00100.00100.00100.0091.00100.000.0091.78-
158บ้านหนองบัว  นายสิทธิพงษ์. พงษ์สุวรรณ 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
159บ้านพรสวรรค์  นางสรัญญา วิภักดิ์ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  นายสัญญา ศรีบุญเรือง 0956587648 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา  ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
162สิริภัทรวิทยา  นายไพ เวียงอินทร์ 0 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0080.0070.0070.0080.0070.0060.0080.000.0072.2213/05/2016
163ชุมชนสมสนุก  นายเดชสมัย วรรณคำโกฏิ์ 0 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0060.0060.0050.0050.0050.0060.0050.000.0060.0020/05/2016
164บ้านศรีสว่างพัฒนา  สิบตำรวจโทวิทยา มาสขาว 042 - 4302 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0054.0085.0033.00100.00100.00100.0061.0064.000.0077.4418/05/2016
165บ้านโสกบง  นายพิเชษฐ์ เทรักสี 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2016
166บ้านดาลบังบด  นายนพวนา วิภักดิ์ 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
167บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  นายปริญญา บุญเพ็ง 042436802 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8923/05/2016
168บ้านบัวโคก  นายสมพงษ์ ธนู - 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านดงชมภู  นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา 042-436922 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5969.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.56-
170อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ 042-416184 33 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.57-
171บึงของหลงวิทยา  นางสาวอุทัย อินทะนาม 042-416197 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0060.0060.000.000.000.000.000.000.0060.0002/05/2016
172บ้านโสกโพธิ์โสกพอก  นายเสกสินทร์ กิณเรศ 042-492121 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านนาขาม  นายลือทัย นามศรี 042-492121 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
174บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ  นางรัตนาพร พัทบุรี 042-492121 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านนาอ่าง  นายประทิน ไชโสดา 042-492121 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0040.00-
176หนองสิมโนนสวรรค์  นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ 042-492121 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านดงโทน  นายคำพันธ์ หมู่แก้ว 042-492121 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านดงบัง  นายกิติศักดิ์ ศรีพารา 042-022049 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0095.00100.0080.0050.00100.0070.0060.000.0077.22-
179บ้านท่าสีไค  นายสงคราม รัตนวรรณี 042-492121 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
180บ้านหนองฮูฝอยลม  นายเสกสรรค์ สารณีย์ - 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านท่าไร่ไทยเจริญ  นายสงวน คำพอง 042430154 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
182บ้านท่าดอกคำ  นายศิวัธ สุภาพันธ์ 042-492121 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.00100.0030.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
183บ้านเหล่าหมากผาง  นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ 042-429215 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0023/05/2016
184โนนสาสวรรค์  นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ 042-492121 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0023/05/2016
185หนองแสงประชาสรรค์  นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โก 042-492121 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านชุมภูพรโสกก่าม  นายดำรง วงษ์ตาแพง 042-492121 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านหนองจันทน์  นายถาวร ศรีลุนช่าง 042-492121 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188อนุบาลศรีวิไล  นายบุญทวี สาลี 042-497096 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0058.00100.00100.00100.0060.0090.00100.00100.000.0089.7810/05/2016
189บ้านนาสิงห์  นายวัฒนา ภูด่านวัว 042-492121 51 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านโคกสำราญพรสวรรค์  นายประวิน แก้วดวงแสง 042-497483 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
191บ้านห้วยลึก  นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตา 042-497900 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
192บ้านนาทราย  นายณรงค์ หวันลา 042-497329 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0097.00100.0095.00100.00100.00100.000.0097.44-
193บ้านโนนม่วง  นายสุภสิทธฺิ์ ดำบรรพ์ 042-492121 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0050.00100.0050.0050.0050.00100.00100.000.0077.7827/05/2016
194บ้านนาสะแบง  นายมานิตย์ ภูคัสมาส 042-492121 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านนาแสง  นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ 042-492121 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านนาคำแคน  นายสมบูรณ์ วิชิต 042-492121 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0086.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
197กัลยาณิวัฒนา 2  นายไวยวุฒิ กุพันลำ 042-492121 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านคำไชยวาล  นายณัฐพงษ์ สัตตาคม 042-492121 231 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
199บ้านหนองบัวงาม  นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ 042-436977 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
200บ้านหนองจิก  นายธวัชชัย พันธ์น้อย 042-492121 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
201อนุบาลบุ่งคล้า  นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ 042-499037 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านนาจาน  นายประพันธ์ อินหา 042-492121 315 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0076.00100.0045.00100.00100.00100.0074.00100.000.0080.5613/05/2016
203บ้านดอนแพง  นายสมจันทร์ สิงพิมพ์ 042-492121 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
204บ้านห้วยเล็บมือ  นายสุระชัย มาปังโม 042-492121 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
205บ้านหนองเดิ่นทุ่ง  นายเด่นชัย โพธิสว่าง 042-499079 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านหนองเดิ่นท่า  นายพวง กุมภิโร 042-436881 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0007/10/2016
207บ้านขามเปี้ย  นายชูชาติ พวงมาลี 042-492121 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.0091.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.5010/05/2016
208ไทยรัฐวิทยา 51  นายชูชาติ พวงมาลี - 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0071.00100.00100.0022.00100.00100.0092.00100.000.0087.2210/06/2016
209บ้านท่าส้มโฮง  นายสุรชัย ไกรรัตน์ 042-492121 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านหาดแฮ่  นายเสกสรรค์ สารณีย์ - 222 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.89-
211ประวิตร (หนองบ่อ)  นายรวิภาส วันตา 042-492121 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน