ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัญญู ภูริศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลจุมพลโพนพิสัย  นายบุญเพ็ง วงษ์สิม 042471277 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/08/2016
2บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี  นายทวีชัย มานะดี 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3หมู่บ้านตัวอย่าง  นายพัชระ งามชัด 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านห้วยเปลวเงือก  นายสุทิน ใจซื่อ 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/04/2016
5บ้านนาตาล  นายอิทธิวัตร วิเศษพงศ์ภัทร 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านนาเพียงใหญ่  นายวราธร บวรศักดิ์ 042-016034 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านปักหมู  นายสมมิต ชนะบุญ 042430219 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านวัดหลวง  นายพิทยา บริจาค 042471330 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
9บ้านโคกถ่อนวิทยา  นายประวิทย์ มาตะวงศ์ 042-430180 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.3330/05/2016
10บ้านดงกำพี้  ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11ชุมชนบ้านปากสวย  นายมานิตย์ สนิทบรรเลง - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหาดสั่ง  ว่าที่ร้อยโท รัฐฐา มานัส 042430183 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0028.0031/05/2016
13บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท  นายเกริกชัย ศรีปัญญา 0 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0031/05/2016
14ชุมชนบ้านชุมช้าง  นายจรูญ เวียงคำ 042471331 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
15บ้านบัว  นายอภิชาติ ภูประเสริฐ 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/04/2016
16บ้านโนนหนามแท่ง  นายสำราญ โอตาคาร 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0067.0033.0050.00100.00100.00100.000.00100.000.0081.2531/05/2016
17บ้านโพนทัน  นายมนตรี ฮักหอม 042430170 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
18บ้านผือ  นายสมพงษ์ ปราบศัตรู 0878672064 029 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี  นายชัยยงค์ คลังกลาง 042471335 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0069.0056.0030.0050.00100.00100.00100.000.0073.4415/06/2016
20บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  นายกุหลาบ นางาม 042430168 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านนาหนัง  นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ 042-015028 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5989.00100.0074.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0093.6730/07/2016
22บ้านหนองหอย  นายวิโรจน์ ศิลาคม 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0090.00100.0050.0050.0070.0090.0070.0090.000.0075.5631/05/2016
23บ้านหนองแอก  นางสุวิภา ธุระธรรม 042-089836 330 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0060.000.00100.00100.00100.0060.00100.00100.0091.1110/06/2016
24บ้านก่องขันธ์  นายคำล้วน วงษ์สิม 042414857 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.4403/06/2016
25บ้านดงสระพัง  นายสังข์ ปาณศรี 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
26บ้านต้อนเหนือ  นางปราณี โฆสิต - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.00100.0040.0060.0060.00100.000.0078.753/06/2016
27บ้านกุดแกลบ  -นายประลอง ไชยวี 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านแป้น  นายธวัช ถาโท 042-470184 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0083.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.7831/05/2016
29บ้านคำเจริญ  นายสถิตย์ ภูชาดึก 042-430176 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0068.0082.0049.00100.00100.00100.0054.00100.000.0083.6731/05/2016
30บ้านท่าหนองพันทา  นายกรพล การินทร์ 042-430257 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.0030/06/2016
31บ้านโคกกลาง  นายนวน เถื่อนลือชัย 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านโพธิ์  นายทรงเดช สิงห์ภูกัน 042422112 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0097.00100.0092.00100.00100.00100.00100.0099.000.0098.6701/06/2016
33บ้านคำปะกั้ง  นายทองคำ ปาปะโข 042-430177 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0050.0060.0070.0080.0070.0080.0080.000.0067.78-
34บ้านปัก  นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล 0 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0080.0070.0086.00100.00100.00100.0030.00100.000.0082.33-
35บ้านเซิม  นายชารี แพนแสง - 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
36บ้านคำตอยูง  นายจำเนียร อารีรักษ์ 042-480386 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านคำจำปา  นางอรชพร อำนวยการ 042344402 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.000.000.000.0050.000.000.0060.0030/06/2016
38บ้านหนองอั้ว  นายสมพงษ์ ฤาชา 042470218 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0090.00100.0080.00100.0070.00100.000.0090.0026/05/2016
39บ้านหนองแหวน  นายหฤทัย บุญบุตร 042430172 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0085.0085.00100.00100.00100.0095.00100.000.0093.8913/06/2016
40บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  นายศรีไพร ชานนท์ 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านสร้างนางขาว  นายธวัชชัย รัตนติสร้อย 042-430-18 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0080.0070.0060.0070.0050.0065.0050.0060.000.0063.89-
42บ้านเหล่าโพธิ์ศรี  นายชาติชาย เหง้าวิชัย 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
43บ้านหนองแคน-ดอนสนุก  ว่าที่ ร.ต.วินัย วะหาโล 042470205 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0054.0054.000.000.00100.000.000.000.000.0069.3328/05/2016
44บ้านทุ่งหลวงนาขาม  นายศรีไพร ชานนท์ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0096.00100.000.000.000.00100.000.000.0093.2001/06/2016
45บ้านกุดบง  นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ 042-015229 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0032.0088.0088.00100.00100.0088.0088.000.0086.0006/06/2016
46บ้านใหม่  นายเกษม คำสา 042089818 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.000.000.0050.000.000.0090.0023/08/2016
47บ้านนิคมดงบัง  นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0070.0080.0080.0080.00100.0070.00100.000.0084.4403/06/2016
48ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์  นายไพบูลย์ ดุลย์แสง 042-470001 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านโนนฤาษี  นายเตียงทอง ชัยจันทา 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0090.0012/05/2016
50บ้านหนองกุ้ง  นายถาวร พิมพ์นนท์ - 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0097.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.1131/05/2016
51ยูเนสโกสัมมนา  นายพัชระ งามชัด 042-430169 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0030.00100.000.0090.00-
52บ้านกลุ่มพัฒนา  นายสุระศักดิ์ เพียสุระ 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
53บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว  042430166 09 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
54บ้านเหล่าต่างคำ  นายหนูรัก นุชเนื้อ - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0012.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.2231/05/2016
55บ้านเชียงอาด  นายสุรชัย ทินกระโทก 0 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
56บ้านนาเมย  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านโคกหัวภู  นายวสวัตติ์ พงศ์สิทธิจำรูญ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
58บ้านห้วยน้ำเย็น  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร 042-430231 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านโนนสวรรค์  นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ 042418242 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60เตชะไพบูลย์ 1  นายถาวร พิมพ์นนท์ 042-430106 22 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.7802/06/2016
61บ้านน้ำเป  นายธานี อยู่งาน - 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านโปร่งสำราญ  นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.0010.0050.00100.0050.00100.0010.0050.000.0058.7530/06/2016
63บ้านสามัคคีชัย  นายขวัญชัย ชาตินิล 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0045.0030.0068.000.000.0020.000.000.0050.5009/05/2016
64บ้านตาลชุม  นายวิระชัย เบญจมาศ 042418306 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
65บ้านนายาง  นายชาญชัย ไชยคำภา 042901181 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0075.0031.00100.00100.00100.000.00100.0067.0083.6725/05/2016
66บ้านนาชุมช้าง  นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านหนองแก้ว  นายอภิสมัย โพธิ์บาย 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านหนองคอน  นายอรรถพร เจริญสุข 042418239 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/06/2016
69บ้านโพนแพง  นายรวี วสันต์ 042430205 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
70สนธิราษฎร์บำรุง  นายวีระ พินานิช 042418243 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8903/06/2016
71อนุบาลนิคมเปงจาน  นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ 042-019007 19 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านดอนเหมือด  นางสาวละอองดาว กองวงศ์ 042480230 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านต้อน  นายอุดมสิน คำมุงคุณ 042-418207 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
74นิคมเจริญชัย  นายคะนอง คำสิทธิ์ - 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0001/06/2016
75สุทธสิริโสภา  นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา 042430103 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านนาทับไฮ  นายโกศล ศรีมังคละ 042430204 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.0081.00100.000.0097.2931/05/2016
77บ้านนาคำมูลชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 0 00 54387.000.000.000.0087.00100.00100.0012.0077.000.0077.17-
78บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร  นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.0083.0079.0086.000.0086.000.0083.50-
79รุจีจินตกานนท์  นายชาตรี อุ่นเรือน 042-430104 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0026.00100.0086.0050.0033.0090.00100.000.0073.1303/06/2016
80บ้านดงดาล  นายเอกศักดิ์ แสนวัง 081-708779 224 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านพระบาทนาหงส์  นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ 0 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
82บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง  นายโกศล ศรีมังคละ 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านนาสิงห์  นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5993.0033.0022.0066.00100.00100.000.0032.00100.000.0068.25
84บ้านหนองเค็ม  นายฟ้าจรัส โพธิจันทร์ 0 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85เฝ้าไร่วิทยา  นายนิยม ดงงาม 042417239 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0020.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0080.0016/05/2016
86บ้านจับไม้  นายเทียนชัย พลรัตน์ 0 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
87รสลินคัคณางค์  นายอุนาจ กองธรรม 042480430 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.00100.00100.00100.00100.0030.00100.000.0078.89-
88เพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต  นายธงชัย ภูชมศรี 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
89บ้านหนองหลวง  นายเสริม นาหนอง 0-4241-898 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.000.0091.11-
90บ้านแบง  นายไกรสร พิมพ์ประชา 042414884 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91ป่าไม้อุทิศ ๘  นายศาสตรา ทับชา 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
92บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์  นายไพวรรณ คำดี 042016222 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.000.0093.33
93บ้านกุดแคนโนนมันปลา  นายพงษ์พิทยา มาตรา 042-430101 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
94บ้านหนองบัวเงิน  นายนุกูล เข่งดี 042417062 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
95อนุบาลหนองควาย  นายอุดม หวังหมู่กลาง 042016509 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหนองวัวชุม  นายปรีชา อาจหาญ 042470035 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.0056.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0091.3031/05/2016
97บ้านโพนทอง  นายพงษ์ประยูร พิสัยพันธ์ 042470065 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.000.0098.6724/06/2016
98บ้านท่าคำบง  นายโสภณ จันทวงศ์ 042 436816 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0058.0050.0067.0067.0067.0016.0067.000.0060.2215/06/2016
99บ้านนาฮำ  นายอาชว์ บุตรวงศ์ 042417312 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านหนองยาง  นายสมบัติ นามขัน 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
101บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  นายปรีชา อาจหาญ 042480374 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
102บ้านนาดี  นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.0050.0083.00100.00100.00100.00100.000.0090.4331/05/2016
103เวทีราษฎร์บำรุง  นายรังสิต ทรงเย็น 042436863 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5989.0090.0096.0081.00100.00100.0086.0071.00100.000.0090.3330/05/2016
104บ้านโนนสะอาด  นายปกครอง ธานัง 042480360 517 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0070.0080.00100.00100.00100.0090.0080.000.0088.89-
105บ้านคำโคนสว่าง  นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์ 042 089815 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0090.00100.0095.00100.00100.0090.00100.000.0095.0031/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน