ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอภิชัย ทำมาน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลอรุณรังษี  นายปิยะพงษ์ คนยง 042411774 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2เนินพระเนาว์วิทยา  นายสุรังศรี ดวงบุญมี 042-412707 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.78-
3ธนากรสงเคราะห์  นายเจริญ สอนคำหาญ 042990686 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4อนุบาลหนองคาย  นายกฤศภณ หล้าวงศา 042-411051 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
5บ้านคุยนางขาว  นายสมพงษ์ วงละคร 042-474028 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองเดิ่น  นางอมรรัตน์ แย้มศรีสุข 042474132 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7บ้านโคกแมงเงา  นายชูเชิด เจียมศร 042-990927 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.0050.000.000.000.0025.000.000.0065.0015/06/2016
8จอมมณี  นางชุลีพร หาญเชิงชัย 042-412712 ยังไม่กรอกข้อมูล
9อักษรอดุลวิทยา  นายอัครชาติ เชื้อเวียง 042-412368 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
10บ้านเมืองหมี(พรหมวิทยา)  นายสังคม หินกาล 042-011157 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
11บ้านพร้าวเหนือ  นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ้านหนองแจ้ง  นายยรรยงค์ สุดตาสอน 042-408189 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
13ชุมชนบ้านปะโค  นายสุริยา ไสยลาม 042-408158 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14ครุราษฎร์รังสรรค์  นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ 042-438354 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.00100.000.0095.7114/05/2016
15บ้านเวียงคุก  นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านโคกป่าฝาง  นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์ 042-408159 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0028/04/2016
17บ้านหนองบ่อ  นายเทียนชัย พลรัตน์ 042-430185 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
18บ้านเมืองบาง  นายเอลวิส โคตรชมภู - 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/03/2016
19บ้านนาคลอง  นายเบญจพล สุภาจิน 042-991001 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.000.0075.56
20บ้านวังยาง  นางสาวนิภาพร ดีมาก 0973190456 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/05/2016
21หาดคำบอนวัฒนา  นายณเรศ ดาวแก้ว 042-436838 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0010/05/2016
22บ้านเบิดวิทยา  นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ 0 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์  นายอาทิตย์ ลุนสำโรง 042-421551 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.0093.0086.0093.00100.00100.00100.0068.00100.000.0093.0010/05/2016
24หนองแดงสร้างประทายพัฒนา  นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว 042-991004 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0098.00100.0098.0099.0098.0099.0097.00100.000.0097.6715/05/2016
25บ้านหนาด(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายจรัส นามบุปผา 042-423155 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
26จันทราราม  นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ 042-990597 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0024/05/2016
27บ้านดงเจริญ  นายคำพอง พุทธวงศ์ 042-430221 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
28ชุมชนบ้านพวก  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ 042-449029 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0072.0062.00100.00100.00100.00100.000.0092.6712/05/2016
29บ้านเดื่อใต้  นายอบชัย เวียนวัน 042-449030 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
30บ้านหมากก่องฝายแตก  นายประคอง โคตะวงษ์ - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0090.0090.00100.0090.00100.000.0093.75
31หินโงมวิทยา  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 0817497177 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32สีกายวิทยาคม  นางอัญชัญ ศรีสาร - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33บ้านพร้าวใต้เจริฐสุข  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 042-430220 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
34บ้านบงวิทยา  นายศรัณย์พงศ์ วิบูลย์กุล 042-436880 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35บ้านจอมแจ้ง  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
36หัวหาดวิทยา  นายสามารถ โสภาเวทย์ 042-449028 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
37ราชประชานุเคราะห์ 14  ว่าที่ พ.ต.สมภูมิ รวิวรรณ 042-495094 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5945.0045.0050.0060.0060.0054.0052.0054.0050.000.0052.2216/05/2016
38นาฮีนุเคราะห์  นายนิมิตร วิชิต 0810588898 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
39ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา  นายวันชัย ธรรมวิเศษ 042-407303 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0040.0080.0080.00100.00100.0090.000.0087.7816/05/2016
40บ้านโคกสำราญ  นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล 042-407306 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
41บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากร - 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านหนองหมื่น  นายถาวร พุฒเขียว 042-414743 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43ดงเว้นดงเจริญวิทยา  นายธงชัย นิลสุวรรณ 042-010780 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
44ดาวเรืองสมสะอาด  ว่าที่พันตรีจักรพงษ์ กองภา 042-010883 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
45บ้านสร้างพอก  นางผกาพันธ์ ผาเจริญ 042-407324 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5962.00100.0078.0078.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.89
46บ้านสวยหลง  นายอิสระ พรมมา 042-430189 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/04/2016
47โพนสว่างป่าตองวิทยา  นายวิสิฐ รัตนะคุณ 042-463162 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/06/2016
48บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  นายอิสระ พรมมา 042430189 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/04/2016
49วัดพระธาตุบังพวน  นายคำจันทร์ ศรีเดช 042-990317 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50ราษฎร์นุเคราะห์  นายบุญส่ง เหล็กสัก 042-990210 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
51ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)  นายเอนก จันทรเสนี 042-430186 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  นายวีรชน ภานุรักษ์ 042458231 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  นายบรรจงศักดิ์ พินธะ 042495184 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54หนองผือวิทยาคม  นายสัญญา เบ้าธรรม 042089855 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านโคกก่อง  เกษียณอายุราชการ 042-089853 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  นายชนะ อัคราช - 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57ชุมชนบ้านถ่อน  นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู 042458026 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5986.0060.0086.0076.0060.00100.0092.0072.00100.000.0081.3313/05/2016
58บ้านนาน้ำพาย  นายสุขสันติ์ จันทรสา 042992512 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89
59บ้านหนองนาง  นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา 042-014421 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.3314/05/2016
60บ้านนาดง  นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา 042-430135 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
61บ้านดงนาคำ  นายอดุลย์ คำจันทร์ - 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
62ราษฎร์สามัคคี  นายรังษี สุวรรณไตร 042430137 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0098.0098.00100.0098.0098.0098.0098.0098.000.0096.2215/05/2016
63โพนศิลางามวิทยา  นายคมสัน โคตรชมภู 042992599 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
64บ้านเดื่อ  นายอุย วงศ์ไชยา 042445119 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8910/05/2016
65บ้านน้อย  นางอัศราวรรณ บุญอยู่ 042445342 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
66โกมลวิทยาคาร  นายมานิจ โยคิน 042431125 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78
67อนุบาลดารณีท่าบ่อ  นายดุสิต เหมือนบุดดี 042431115 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5947.0050.0049.0080.0075.0085.0090.0078.0080.000.0070.4404/05/2016
68ชุมชนบ้านโพนสา  นายสุวิช อุณาสิงห์ 042401166 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านท่ามะเฟือง  นายประยงค์ โคตรชมภู 042-992771 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010/05/2016
70บ้านนาช้างน้ำ  นายกิตติ จำปีพรหม 042400977 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7801/06/2016
71บ้านเทวีดอนขม  นายสนิท เหมือนบุดดี 042992128 320 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1120/06/2016
72บ้านว่าน  นายเฉลิมพล ใยนนท์ 042014710 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0030.0030.0070.0070.0070.0070.0070.000.0060.0010/05/2016
73บ้านแสนสุข  นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว 042-421592 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านกองนาง  นายรังษี สุวรรณไตร 042991783 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
75บ้านปากมาง  นายตุ๋ย นามวงศา 042-991571 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
76บ้านหงส์ทองสามขา  นายประสิทธิ์ คงเดช 042-991574 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
77ป่าสักวิทยา  นายสมบูรณ์ สุบิน 042-991547 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0080.00100.0080.0080.00100.00100.00100.000.0088.8920/04/2016
78บ้านนาบง  นายคูณ โคตะมี 042430133 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
79บ้านน้ำโมง  นายรณชัย มีชัยนาม 0862280539 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
80บ้านทุ่มฝาง  นายนิวัฒน์ นามสมบัติ 042992341 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/08/2016
81บ้านอุ่มเย็น  นายสาคร หอทอง 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82ร่วมมิตรวิทยา  นายคำดี จันทะเกษ 042447111 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
83บ้านโพนพระ  นายสมคิด โพธิ์จุมพล 042443242 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00
84บ้านโคกคอน  นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ 042443186 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0094.4403/05/2016
85บ้านหนองผือ  ว่าง 042443214 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
86บ้านหนองแวง  นายเสวต พินธะ 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4416/05/2016
87บ้านท่าสำราญ  นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0013/05/2016
88บ้านเป้า  - 042443362 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89คุรุศิษย์วิทยา  นายดีเด่น ชัยชนะ 042443023 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.0080.000.0088.8913/05/2016
90บ้านกวดโคกสว่าง  นายสฤษดิ์ ใจหาญ 042445649 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านศรีเชียงใหม่  นายเจริญศักดิ์ บุญดี 042-451248 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8923/05/2016
92อนุบาลศรีเชียงใหม่  นายสายันต์ มูลทาทอง 042-451258 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75  นายวารสาร เมืองพวน 042-451268 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8915/06/2016
94โนนสง่าหนองแวงวิทยา  นายประเวทย์ งามวิเศษ 042-451454 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านหัวทราย  นายพุทธชัย ใจชื่น 042-411332 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0063.00100.0012.00100.0070.00100.0087.00100.000.0079.00
96บ้านพานพร้าว  นายมนัส วระรักษ์ 042-451315 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
97บ้านป่าสัก  นางสุทธอร จันทร์ทองศรี 042-451413 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98ดอนก่อโนนสวรรค์  นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง - 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
99บ้านไทยสามัคคี  นายสนธยา เพ็งนิล 042-451483 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010/05/2016
100หนองปลาปากจำปาทอง  นางเพชรา พิมพ์ศรี 042-014065 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
101บ้านขุมคำ  นายวันเฉลิม ไชยยงค์ - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
102บ้านนาโพธิ์  นายประเสริฐ อันภักดี - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0064.4427/05/2016
103บ้านดงบัง  นางฐิติมา อภิญญากุล 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านเสียว  นายนาวิน ศรีริบาล 042-411332 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0074.00100.000.0096.7510/05/2016
105ชุมชนบ้านหม้อ  นายนพพร จันทะราช 042-014252 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านท่ากฐิน  นายเชษฐา ทิพยโสต 042-451550 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)  นางวันวิสา กองแก้ว 042-411332 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
108พัฒนาคำแก้ว  นายบุญมา กงพลี 042-411332 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
109พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา  นายชนะรัตน์ บุญทวี - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านถิ่นทอนเหนือ  นายมงคล ผิวผ่อง 042-430235 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
111บ้านวังน้ำมอก  นายฉลองชัย อินทขีณี 042-430234 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
112ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4  นายธวัชชัย กองศรี 042-441055 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
113บ้านสังกะลีนาขาม  นายประจักษ์ บุตรดี 042-441207 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
114บ้านโสกกล้า  นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ 042-430239 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0064.000.00100.00100.0065.00100.000.0091.1313/05/2016
115อนุบาลสังคม  นายสุริธรรม แก่นพรหม 042-441104 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
116บ้านแก้งใหม่  นางรุจี กิตติพระวงศ์ 042-430201 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0090.0074.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.6713/05/2016
117บ้านนาโคก  นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง 042-411332 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านปากโสม  นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล 042-441493 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
119บ้านผาตั้ง  นายรณชัย มีชัยนาม 0810568504 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0016/05/2016
120บ้านห้วยไซงัว  นายอภิชัย มิตะนุ 042-080424 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
121บ้านดงต้อง  นายพินิจ เหลืองอิงคสุต 042-430199 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
122บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง  นายประจักษ์ บุตรดี 042-441207 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
123บ้านตาดเสริม  นายประจักร์ สีปุ 042-430195 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
124บ้านม่วง  นายประจักร์ สีปุ 042-414889 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
125บ้านหนอง  นายวิศรุต สมบัติบุญสวน 042-430197 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
126บ้านวังมน  นายประจักร์ สีปุ 042-430240 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
127บ้านนางิ้ว  นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ 042-430191 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0093.8915/05/2016
128บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย  นายดุสิต สระประทุม 042-430192 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านเทา-นาบอน  นายสุวิทย์ คำสอนทา 042-430193 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5610/05/2016
130บ้านม่วงน้ำไพร  นางรุจี กิตตพระวงศ์ 042-430203 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0013/05/2016
131บ้านเทพประทับ  นายสมชัย การมาโส 042-430194 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
132บ้านฟ้าประทาน  นายวุฒิกรณ์ รัตนบัลลังค์ 0-4243-020 111 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  นายจินดา อุปฮาด 042463167 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
134บ้านโพนสวรรค์  นายนคร เกตุพล 042-411332 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135สระใครไชยานุเคราะห์  นายสงกรานต์ เนตรภักดี 042-419031 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
136บ้านหนองบัวเงิน  นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์ 042-419043 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0085.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0097.2211/05/2016
137อนุบาลบ้านคอกช้าง  นายสมบุญ พุทธวงศ์ 042-419089 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
138บ้านเหมือดแอ่  นายสมพร โสดาวิชิต 042414742 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
139สมสะอาดดงมุขวิทยา  นายสมบัติ เทพวรรณ์ 042-430108 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0060.00100.0060.0050.00100.00100.000.0083.7512/05/2016
140บ้านนากอ  นายเลิศศักดิ์ อรรคมีจิตต์ 042-430109 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
141บ้านฝางวิทยา  นายพงศกร ทองจันทร์ 042-411332 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์  นายสมคิด หารินไสล 042-411332 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
143บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 042-419987 38 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22
144โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์  นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์ 042-421575 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0048.0072.0088.0078.00100.0064.0053.00100.000.0078.11
145บ้านโนนแดง  นายเสน่ห์ สุวิธรรมา 042-436902 228 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0085.00100.00100.0095.0090.0090.000.0093.33-
146บ้านหนองบัววิทยา  นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ 042-089881 226 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0079.0089.0077.0083.0083.0083.0080.0083.000.0082.44
147บ้านสมสนุกดงหนองบอน  นายบุญทัน แสงคาร์ - 225 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0086.67-
148ฉันทนาวัณรถ  นายวันชัย อารีราษฎร์ 042-411310 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
149บ้านตอแก  นายเกษม บัวป้อม 042-430112 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี 042-483295 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0017.0033.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.3309/07/2016
151บ้านสาวแล  นายวันชัย กองทอง 042-483011 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
152บ้านโพนทอง  นายสนิท ศรีระษา 042-483030 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
153อนุบาลดอนไผ่  นายมหันต์ เวทไธสง 042-483929 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
154บ้านไร่  นายอารมณ์ ศรีแสง 042-411332 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านศูนย์กลาง  นายสงวน หีบแก้ว 042-411332 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
156บ้านน้ำทอน  นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย - 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
157อาโอยาม่า 2  นายสามารถ ดวงคำน้อย 042-422073 47 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0080.0060.000.0062.2213/05/2016
158อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก  นายสามารถ ดวงคำน้อย 042-422073 ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านดอนขนุนพัฒนา  นายพงษ์เทพ กลางวิชัย 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0011/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน