ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 19  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1เลยพิทยาคม  นายธวัช มูลเมือง 042811290 528 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0050.0050.0050.0080.0080.0060.0090.000.0066.2523/05/2016
2เลยอนุกูลวิทยา  นายวิชัย ปุรัน 042812428 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5008/04/2016
3นาอ้อวิทยา  นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ 042071055 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4น้ำสวยพิทยาสรรพ์  นาธราภพ วีระประทีป 042072148 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0079.0077.0097.0091.00100.0071.0086.000.0087.6302/05/2016
5นาด้วงวิทยา  นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ 042887108 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6เชียงคาน  นายสุเมธ ปานะถึก 042821159 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7เขาแก้ววิทยาสรรพ์  นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม 042070667 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8ธาตุพิทยาคม  นายระบอบ พลมุข 042877096 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.1315/05/2016
9จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  - 042877025 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0040.00100.0070.000.000.0050.000.000.0065.0025/05/2016
10ปากชมวิทยา  นางวรากร มังบู่แว่น 042881088 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0064.00100.0062.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.7503/06/2016
11เชียงกลมวิทยา  นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ 042075075 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
12คอนสาวิทยา  042801178 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13ศรีสองรักษ์วิทยา  นายอภิพันธ์ จันทศร 042891313 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0030.0040.0020.0010.0050.0040.0010.000.0032.50-
14วังโพนงามวิทยา  นายพยุง โพธิ์ชัย 042810634 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15พระแก้วอาสาวิทยา  ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร 042801722 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16นาแห้ววิทยา  นายจิตติศักดิ์ นามวงษา 042897067 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
17ภูเรือวิทยา  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 042899088 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0038.0064.0055.0047.000.00100.0066.000.000.0061.6710/06/2016
18ท่าลี่วิทยา  นายถวิล คนฉลาด 042889214 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.0095.00100.00100.00100.000.0094.3802/05/2016
19ศรีสงครามวิทยา  นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ 042841409 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0020.00100.00100.0062.0082.00100.00100.000.0083.00-
20วังทรายขาววิทยา  นายดิเรก ศรีโยธา 042076118 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21เขาหลวงวิทยา  นางอิสริยา พจนธารี 042076781 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22เซไลวิทยาคม  นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี 042801214 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23ผาน้อยวิทยาคม  นายราชันต์ ทิพยโสต 042076518 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24เลยสว่างวิทยาคม  นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย 042801299 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0097.0060.0065.0090.0087.0066.0069.0085.000.0077.38
25ภูกระดึงวิทยาคม  นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ 042810827 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.0070.0070.00100.00100.0080.00100.00100.000.0090.00-
26ภูหลวงวิทยา  บัญชา ศรีสวัสดิ์ 042039965 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0091.0096.0086.000.00100.0046.000.0088.43-
27สันติวิทยาสรรพ์  นายกมล เสนานุช 042818074 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28เอราวัณวิทยาคม  นายประทัด ผาลี 042801009 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
29ผาอินทร์แปลงวิทยา  นายวิมล แพงโคตร 042853151 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30ผาสามยอดวิทยาคม  นายสวาท นาคเสน 042801237 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.000.0092.50
31หนองหินวิทยาคม  นายอนุชา ศิลาเกษ 042852296 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0010.0050.0060.0060.0060.0020.0060.000.0045.7131/05/2016
32หนองบัวพิทยาคาร  นายสนิท วงศ์แสนตา 042312265 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านขามพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ 042000234 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.000.00100.0060.00100.0080.0060.000.0084.29-
34หนองสวรรค์วิทยาคาร  นายสุขเกษม พาพินิจ 0-4231-431 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.0090.0090.00100.0090.000.0093.7516/05/2016
35เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู  นางวิมล ปานะถึก 042378106 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0080.0090.00100.00100.0050.0050.0050.000.0074.2906/05/2016
36คำแสนวิทยาสรรค์  ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง 042-359125 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37กุดดินจี่พิทยาคม  นางนิรามัย พลสนอง 042357457 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38ฝั่งแดงวิทยาสรรค์  นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ 042312765 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39โนนสังวิทยาคาร  นายรณภพ ลิสุวรรณ 042370145 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0070.0070.0080.0090.0090.00100.0090.000.0086.2516/07/2016
40โนนเมืองวิทยาคาร  นายสำเนา เทียมดวงแข 042355032 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0090.0080.0060.0085.0070.0050.0095.000.0075.63-
41กุดดู่พิทยาคม  นายบุญมา ภูเงิน 042356162 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42หนองเรือพิทยาคม  นายชาตรี วงเวียน 042314076 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.00100.000.00100.000.000.000.000.00100.00-
43ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายเล็ก ขมิ้นเขียว 042354079 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44ยางหล่อวิทยาคาร  นายธารา พิลาแสง 042003259 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.0080.0075.0050.0075.00100.0090.0080.000.0081.2517/05/2016
45กุงแก้ววิทยาคาร  นายประเวชย์ ประวันรัตน์ 042315874 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0097.00100.0096.00100.00100.00100.00100.000.0099.1331/05/2016
46นากอกวิทยาคาร  นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ 042312717 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47กุดสะเทียนวิทยาคาร  นายกิตติชัย การโสภา 042003041 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
48สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 042372419 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00-
49ดงมะไฟวิทยาคม  นายกิตติภูมิ กำหอม 042315876 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.00100.0080.0040.0030.0050.0040.000.0066.25-
50ภูซางใหญ่วิทยาคม  นายเฉลิมพล ชนะพาล 042005622 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0085.0090.00100.0090.00100.00100.000.0095.63-
51นาวังศึกษาวิช  นายสุขเกษม พาพินิจ 042004090 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0095.0080.00100.00100.00100.0099.00100.000.0096.75-
52นาแกวิทยา  นายจำเนียร มัตกิต 042951533 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.00100.00100.0090.00100.000.0095.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน