ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ด่านซ้าย  นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม 042891344 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.000.0096.6710/05/2016
2อนุบาลด่านซ้าย  042891101 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านนาทุ่ม  นายอมร แสวงผล 042891302 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านน้ำพุ  นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ 042870318 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
5บ้านกกเหี่ยน  จ.ส.อ.ทศพร กุลด้วง 0-4287-032 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านศาลาน้อย  นายพิฆเนศ พาคำ 042870317 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.44-
7บ้านปากหมัน  042870196 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/06/2016
8บ้านนาทอง  นายภานุพันธ์ จันทรา 042870164 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
9บ้านนาข่า  นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ฤทธิศักดิ์ 0-4287-015 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
10บ้านเครือคู้  นางวัชราภรณ์ มหานิล 042891913 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านปากโป่ง  นายนิติพงษ์ ไชยคำ 18 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านแก่งม่วง (ดซ)  0-4287-031 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านแก่วตาว (นาดี)  นางธัญวิภา สีมาพร 0-4287-012 130 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านหัวนาแหลม  นายเสถียร ชนะมาร 0810598454 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
15บ้านโพนหนอง  นายชัยยศ นนทะโคตร 0862030311 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/09/2016
16บ้านหนองผือ  042891100 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/06/2016
17บ้านนาหมูม่น  นายธวัชพงษ์ พรหมจักร 0819642052 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านนาดี  นายสุดใจ ศรีบุตตา 0895779898 11 กันยายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านห้วยปลาฝา  นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ 0818720313 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านวังยาว  นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ 0-4287-032 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านกกสะตี  ว่าที่ ร.ต.บุญมี สีซุย 0904500190 23 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0074.0050.0074.0074.0074.0074.0074.0074.000.0068.67-
22บ้านผึ้ง  นายเอกวิทย์ นววงศานันต์ 042870208 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านปากแดง  นายอุทรณ์ ศรีบุตรตา 0926305311 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านวังเวิน  นายสาคร แก้วประกาย 0611233650 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านโคกงาม  นายปรีชา ทัพใหญ่ 0-4207-807 430 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
26บ้านห้วยตาด  นายสมร กำเนิด 0-4288-407 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.0030.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.67-
27บ้านนาเจียง  นายสุเทพ วังคีรี 0-4287-015 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
28บ้านหนองหลวง  นายประดิษฐ์ แก้วยม 0-4287-031 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านชั่งสี่  042870139 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองสนุ่น  นายชัยพิสิฏฐ์ กริสมัย 0-4287-025 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านห้วยน้ำเมย  นายคำดี จันทศร 042-870274 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านโพนสูง  นายบุญเลิง ตุไตลา 0-4287-032 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8930/05/2016
33บ้านหนองอุมลัว  นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อ 0-4288-410 110 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านห้วยทอง  นายภูวนันท์ อันทะสาย 0-4287-017 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0023/05/2016
35บ้านนาลานข้าว  นายศุภศิลป์ มั่นมา 110 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านป่าม่วง  จ.ส.อ.ไสว สีหะวงษ์ 042-870328 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านหัวฝาย  นายบพิตร คำมูล 0-4287-029 110 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านกกโพธิ์วังกำ  นายนิติธร รุ่งเรือง 042891913 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านน้ำเย็น  นายวิชิน สุพรหมอินทร์ 042870182 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านแก่งครก  นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย 042891913 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.0012/05/2016
41บ้านนาหว้าน้อย  นายนิคม แก้วเขียว 0-4287-017 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านกกจาน  นางนิภาพรรณ ออมิตา 0-42039243 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านน้ำหมัน  นายสุวิทย์ สามารถ 042-039245 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านห้วยมุ่น  นายยุทธพงษ์ ทองหล้า 0-4287-031 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0080.00100.0040.0095.0095.0095.0090.000.0083.89-
45เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  นายถาวร ภักมี 042-039247 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านตูบค้อ  นายสนม มาระวัง 0-4288-413 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านวังบอน  นางจงกล สิงห์เส 042870231แ 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.5017/06/2016
48บ้านตาดเสี้ยว  นายประกอบ สินพรม 0-4287-014 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
49บ้านทับกี่  นายศฤงคาร หล้ากันหา 0864508580 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
50บ้านหินแลบ  นายประคอง ยศพิมพ์ 042870325 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/07/2016
51บ้านวังเป่ง  นายประจันทร์ จันทร์หว่าง 042-870232 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านป่าสะแข  นายชูเกียรติ กงคำ 042891913 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านถ้ำพระ  นางชนาภัทร รำแพนสุวรรณ 042-870-32 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านแก่วตาว (อิปุ่ม)  นางจุฑามาศ พลซา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/06/2016
55บ้านโป่งชี  นายเชาวกุล พรมใจ 0-42039253 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านโป่ง  042079036 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านห้วยลาด (ดซ)  นายชัยวัฒน์ บานเย็น 042870326 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บุญลักษณ์อุปถัมภ์  นายสถิตย์ วันเที่ยง - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านทุ่งน้ำใส  0-4287-015 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านทุ่งเทิง  นายประหยัด ยศศรี 0-4287-015 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านน้ำพุง  นางมยุรี โคตรสุโน 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านปางคอม  นายเมืองมล พันธ์มาก 0-4287-032 117 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านด่านดู่  0-4287-014 117 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านแก่งม่วง (ภูเรือ)  นายเจริญ ศรีพรม 042-870121 02 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.1115/05/2016
65บ้านโคนผง  นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ 042-870137 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.000.001.00-
66บ้านถ้ำมูล  นางศุกรภาวดี คลังชำนาญ 042870356 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านท่าศาลา  นายวิเชียร ผุยมาตย์ 0819642041 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/08/2016
68บ้านท่อน  นางวัชรี โสภารักษ์ - 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านหนองแซง  นางยุพะเยาว์ อัลแชมแมรี 042884024 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านโนนสมบูรณ์  นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ 042870187 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านบง  นายประสิทธิ์ ศรีกุล 042870354 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ 042884019 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73ชุมชนภูเรือ  นายประวิตร ยศพิมพ์ 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
74บ้านหนองบง  นายเกษม แก้วยาศรี 042899016 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
75บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  นายสุนทร กมลชิต 0 111 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านแก่งไฮ  0-4287-012 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านแก่งแล่น  นายประคอง รูปสูง 042870122 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านห้วยลาด (ภูเรือ)  นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร 042870289 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/10/2016
79บ้านปลาบ่า  นางนิรชา พรหมดำรง 042078857 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านสองคอน  นายบิน ศรีบุรินทร์ 0-4287-024 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านกลาง (ภูเรือ)  นางสาวจินตนา แก้วเกษศรี 042-870111 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
82บ้านหินสอ  0-42870-30 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านโป่งกวาง  น.ส.อรุณรัตน์ บุราณเดช 042-870199 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0078.00100.00100.00100.00100.00100.0071.00100.000.0093.6318/05/2016
84บ้านแก่งเกลี้ยง  นางสรัญญา บุดดา 0-4287-011 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0010/07/2016
85บ้านลาดค่าง  นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญ - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
86บ้านห้วยติ้ว  นางจตุพร มาห้างหว้า 042039314 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านห้วยผักเน่า  นายสุริยันต์ ยามา - 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านไฮตาก  นายสายชล ศรีคำ - 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
89บ้านแก่ง  นายจำเนียร จำรัสกลาง 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านร่องจิก  นายวีระ สารมะโน 0817514892 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
91บ้านนาขามป้อม  ว่าที่ร้อยตรี สุทิน ทองปั้น 0899405969 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
92บ้านนาคูณ  นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา 0985398794 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93ชุมชนบ้านนาพึง  นายนุพงษ์ อินแผลง 0862302662 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านกลาง (นาแห้ว)  0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านเหล่ากอหก  นายก่อเกียรติ นนทะโคตร 042819046 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านนาลึ่ง  นายสมพร กตะศิลา 04-287-033 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านนาผักก้าม  นายเศรษฐา ชาวเหนือ 042870338 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/03/2016
98บ้านนาเจริญ  นายพิจร์ วรติย์ 042870339 122 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านเหมืองแพร่  นายนพดล อินมา 042897018 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5940.00100.00100.00100.0040.0040.0040.0040.0040.000.0060.0015/06/2016
100บ้านแสงภา  นายไพรวัล อ่ำนาเพียง 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านนาแห้ว  นายทองอินทร์ สีหะวงค์ 042897019 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านบ่อเหมืองน้อย  นายพงษ์ยุทธ ธุระแพง 0856095366 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านห้วยน้ำผัก  นางจินตนา นักการรอง 0-4287-033 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านนามาลา  นายชาญชัย อินแผลง 0819642092 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
105บ้านโคก  นายบุญชู สีหะวงษ์ 042870131 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านซำทอง  0-4287-014 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านหนองหวาย  นางระพีพร โคตรชนะ 042870258 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านหัวด่านนาปูน  นายบุญจิต สุจริต 0807410785 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน