ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพลชัย ชุมปัญญา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านปากปวน  นายอำนาจ ดอนอ่อนเบ้า 042850780 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านบุ่งตาข่าย  นายแหลมทอง หามณี 042870369 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3ชุมชนวังสะพุง  นายศักดา พุทซาคำ 042841434 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0080.000.00100.000.0085.0010.00100.000.0070.83
4บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  นายมีชัย โสกันทัต 0833601099 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5ชุมชนบ้านทรายขาว  ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน 042-076119 14 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านนาแก  นายละเมย สิมมาสุด - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านนาวัว  นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ - 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านโพนงาม  นางภูสมญาศ์ สะใบ 0 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านบุ่งค้อ  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 0 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านกกซ้อ  นายทวีศิลป์ ผิวบาง 042-870106 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  นางจงกิต บุตรเต 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านโพนทอง  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 0819755506 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0080.0080.0080.00100.0080.000.0088.8916/05/2016
13บ้านน้ำค้อ  นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 0621685468 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านวังแท่น  นางวนาไพร ยอดพุทธ 042843763 31 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0050.0050.0050.0070.000.0060.0060.000.0057.50
15บ้านผาน้อย  นายวิโรจน์ หมอแสน - 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0081.25-
16บ้านกุดแก  นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮาง 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0070.0060.00100.00100.00100.000.0092.2229/05/2016
17บ้านโนน  นายวิจิตร สุพรม 042-870368 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
18บ้านโนนกกจาน  ว่าที่ร.ต. บุญเหลือ มุ่งต่อม 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านนาซำแซง  นายสุวรรณ ขันคำ 042-076767 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านห้วยผุก  นายกิตติภณ ธารเจริญ - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านนาหลวงยางเดี่ยว  นายศิลปกร น้อมในธรรม 0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/04/2016
22บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส - 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0033.0022.0033.0067.000.00100.0056.00100.000.0058.71
23บ้านน้ำทบ  นายบุญสูง บุษบา 042-8701ึ7 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/04/2016
24บ้านแก่งหินกกสะทอน  นายนิคม ลีกระจ่าง 042-870123 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5982.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.0014/05/2016
25บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ  นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 042-834255 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านโคกมน  นายสมพร ไชยแสง 042870370 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
27บ้านหนองขาม  นางธัญวลัย อุทาทิน 042870248 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านวังไหโนนสมบูรณ์  นายวิรัตน์ พันยา 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านหนองนอ  นายประยูร อุทธตรี 0 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านโคกแฝก  นายเฉลิม เกษทองมา - 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
31บ้านเหมืองแบ่ง  นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 042077747 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านขอนยาง  นายเกียติชัย ผุยมาตย์ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านวังกกเดื่อ  นายธิติพัชร์ มาลา 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านหนองปาดฟาน  นางปุณยวีร์ นาราษฎร์ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านป่าบง  นายบุญเลี้ยง สุวรรรสนธิ์ 042039347 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านศรีอุบลพัฒนา  นายส่งพงศ์ บงแก้ว 042870191 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44-
37บ้านบึงสวรรค์  นายอุทัย คิดเข่ม 0810476683 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7825/05/2016
38บ้านวังสะพุง  นายณสรวง ก้อนวิมล 042-841433 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านน้ำอ้อมเล้า  นายสิริพงษ์ นามวงษ์ 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านห้วยทรายคำ  นายพิกุล ศรีเมือง - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านกกเกลี้ยง  นางสาวสุพรพิศ คมขำ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโนนสว่าง  นายพิทยากร สุนทองห้าว - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.002/05/2016
43บ้านนาอีเลิศ  นายอาคม โอชาอัมพวัน 0 023 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านโคกขมิ้น  นายสมพงษ์ สุริยะ 042-870132 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านดงน้อยโคกหนองแก  นายสาคร แก้วสาลาภูมิ 0 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านหินเกิ้ง  นายฐปนัท แก้วเกษศรี 0883323576 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านลาด  นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 042870223 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านกุดลันน้อยคีรี  สราวุธ ยอดพุทธ 0918639866 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  นายก้องนเรนทร์ พลซา 042870135 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
50บ้านซำนกจิบ  - 042870142 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านเล้า  นายสุภาพ จันทิหล้า 042801175 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/06/2016
52บ้านกกบก  นายสาคร ภักมี - 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านน้ำจันทร์  นายณรงค์ อินทรง 042870176 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54เจียรวนนท์อุทิศ 4  นายประกิต สิงห์ทอง 042870102 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหมากแข้งกกกอก  นายสมยศ ชนะชัย 042870259 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน  นายเงิน บุตรดีมี 042870363 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
57อนุบาลชุมชนภูกระดึง  นายอิสระ ไชยปราบ 042871124 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านทุ่งใหญ่  นายโยธิน สกุลเดช 0 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0084.00100.00100.00100.000.0098.00
59บ้านหนองตูมท่ายาง  นายมงคลชัย วิชาธรรม 0956594675 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 042871123, 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านนายาง  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0090.0090.0050.0090.00100.00100.0080.00100.000.0085.5623/05/2016
62บ้านห้วยคะมะ  นายไสว พรมเวียง - 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านนาแปน  นายภัทรวรรธน์ ธนาสันติดิสรณ์ 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
64บ้านนาโก  นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0093.75-
65บ้านนาน้อยแสนสุข  นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง 0968537078 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านอีเลิศ  นายเด่นพงษ์ พลฉวี 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0089.4416/05/2016
67บ้านวังยาง  นายอนุวัตร์ แสงวัน 0-4287-023 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านสงป่าเปลือย  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านพองหนีบ  นางสายชล เป๋าสูงเนิน 042-870210 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56
70ชุมชนบ้านผานกเค้า  นายพิทยา แสงสว่าง 042871347 31 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0070.0070.0050.0050.0050.0040.0020.000.0052.22
71บ้านห้วยส้มใต้  นายธงชัย ศรีมันตะ 0 25 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.78-
72บ้านช่องฝาง  - - 48 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0030.0050.0050.0060.0060.0060.0060.000.0051.25-
73บ้านศรีรักษา  นายพานิช เครือสุข - 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0075.0090.00100.00100.00100.0095.00100.00100.000.0093.33-
74บ้านวังลานวังทอง  นางเบญจมาภรณ์ จันนา 0 212 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
75บ้านห้วยหมาก  นายคำพันธ์ พันตระกูล 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านผาสามยอด  นายธีระศักดิ์ โสนะชัย 042-039301 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านซำไฮ  นายสุรวุฒิ บุตรธนู 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านห้วยส้ม  นายสมิง ไสยันต์ 0 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านซำบ่าง  นายสรกฤช สิงห์งาม 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านผาฆ้อง  นางชุดานันท์ ภูมิกระจาย 042-870353 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านตาดข่า  นายสุวัฒน์ ศรีจันทวงศ์ 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0095.0098.0095.0095.00100.00100.0095.00100.000.0097.5603/06/2016
82บ้านห้วยไผ่  นายสมชาย เรืองแสง 042870283 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
83บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18  นายบุญช่วย ธีรวิชกุล 0 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านปวนพุ  นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาล 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านเหล่าใหญ่  นายขุนทอง เชื้อจีน 0 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5920.0080.0070.0070.0070.0080.00100.0070.0080.000.0071.1127/05/2016
86บ้านหนองหมากแก้ว  นายวินัย ไชยราช 0 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0074.0098.0020.00100.00100.00100.0064.00100.000.0080.6715/06/2016
87บ้านผาหวาย  นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี 042 870 20 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านสวนห้อมผางาม  นายยุทธพงษ์ พรมดี 042870241 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านห้วยไผ่เหนือ  ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านห้วยเป้าเหนือ  นางปณิษฐา ไชยตาแสง 0 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านภูทองลานมันหลัก 160  นายจีรัฐติกุล ชัยยันต์คูณ - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
92บ้านห้วยเดื่อน้อย  นายจักรภัทร จำปาอ่อน 042870268 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.0099.0090.0090.0095.0095.0099.0095.000.0094.78
93ชุมชนหนองหิน  นายประสิทธิ์ ลุนใต้ 042-852279 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.00100.0085.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.0093.89-
94บ้านห้วยไผ่ใต้  นายอัครวัฒน์ รัววิชา - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
95บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ 042-039370 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5610/05/2016
96บ้านไร่ศรีอุบล  นายสมใจ โพธิ์ศรี 042039369 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
97บ้านร่องป่าไผ่  นายบุญสูง บุษบา 042870218 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
98ชุมชนบ้านหนองคัน  นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี 042879116 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.00100.0057.0091.00100.00100.0079.00100.000.0090.89
99บ้านอุ่ม  นายสุทธินันท์ บุบผาดา 042879127 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านแก่งศรีภูมิ  นายสุวัฒน์ หอมสมบัติ - 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0003/04/2016
101บ้านนามูลตุ่น  นายลำเพียร นามกันยา 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0071.0078.00100.000.000.000.00100.000.000.0089.80
102บ้านห้วยสีเสียด  นายเตย แสงสุววณ 0 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5618/07/2016
103บ้านทรัพย์เจริญ  นายภูมิ พระรักษา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
104บ้านนาดินดำ  นายบุญเรือง พันสอน 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านสวนปอ  นายสหสุนา แดงน้อย 042870240 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
106วังน้ำพุ  นางสาวสุชาดา เคหัง 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.003/05/2016
107บ้านหนองบัว  นายสมหมาย. สาศรี 042879125 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านหนองเขียดเกษตรศาสตร์อนุสรณ์  นายวิเชียร มินทะขัด - 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านหนองอีเก้ง  นายจักรพงษ์ เครือหงษ์ 042879085 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
110บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายวิชาญ ชุมพล 042813619 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านไร่สุขสันต์  นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ 042870221 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโคกศรีเจริญ  นายโยธิน ผุยขันธ์ 042039318 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านเลยวังไสย์  นายธีระวุฒิ บุตรวงษ์ 042870225 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114เลยตาดโนนพัฒนา  นายอุทัย ปลีกล่ำ 0837836891 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
115บ้านโนนปอแดง  นายอดิศร ทาเชาว์ 042818326 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0080.0085.0060.0090.0090.00100.0090.00100.000.0085.56-
116บ้านนาล้อม  นายภานุมาศ ขันทมูล 0 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านโนนกกข่า  นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี 042818329 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78
118บ้านห้วยไคร้  นายณัฐพล สอนเสริม 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย  สิบเอกมงคล ศรนวล 042818327 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านโนนภูทอง  นายประนอม ศรีโยธา 042870186 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0050.00100.00100.00100.0060.00100.000.0086.67
121บ้านซำกกค้อ  นายสุพจน์ สุขสบาย 0 010 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  นายสามิตร พนมภูมิ 0 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านซำไคร้  นายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์ 042870140 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านผาขาว  นายวรวิทย์ ศรีสุนทร 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านดงน้อย  นายศรีใส เอ่นลุน 042813648 016 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านหัวฝาย  นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 042039229 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านซำพร้าว  นายมนัสโชค นาราศรี 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านเพิ่ม  นายดำเนิน ทองดี 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0066.0077.00100.00100.00100.0076.00100.000.0091.00
129บ้านแสนสุข  นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านโคกผักหวาน  นายธนกฤต วชรมงคลสิน 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านโนนป่าซาง  นายทองบุ่น. จันทร์หอม 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.000.0094.4427/05/2016
132บ้านห้วยยาง  นายยุทธชัย. สุโกสิ 042870287 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133โนนสว่างโสกนกไก่นา  นายไพบูลย์ ดีสร้อย - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/06/2016
134เจียรวนนท์อุทิศ 3  นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ 042-870101 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0090.00100.0085.0085.0085.0090.0095.000.0090.56
135บ้านห้วยกาบเปลือย  นายวิทยา แก้วทา 042-870261 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.00100.0020.00100.00100.00100.0050.00100.000.0081.25
136บ้านห้วยเดื่อเหนือ  นางสาวรัติยา ธรรมมา 0872331568 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านพวยเด้งสันติสุข  นายนิวัฒน์ชัย ป้านภูมิ 042818280 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านหนองตานา  นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 042870251 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านนาตาดสมสะอาด  นายเดช ดอนจันทร์โครต 042-870163 68 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0095.56
140บ้านหนองแต้หนองโก  นายพิชาติ ไชยวงศ์ 042-870349 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ  นายอดุลย์ สาวิยะ 042-870188 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0070.0070.0080.0095.0090.0070.0080.0080.000.0071.67-
142บ้านหัวขัว  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 042-870348 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านนาเหมือดแอ่  นายสมพร อินทรักษา 0810552744 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านวังม่วง  นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 042801161 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านโป่งศรีโทน  นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านวังเลาหัวฝาย  นายขวัญชัย บัวโคกรัง 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านหนองใหญ่  นายดวงใจ สิงห์พันธ์ 042801151 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านเอราวัณ  นายอนุกูล ศรีสมบัติ 042853147 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
149ผานาง-ผาเกิ้ง  นายเด่นชัย ชาวตุ้ม 042-870307 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
150โคกสง่า  นายเทวา โฮงคำอุตย์ 0872366413 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
151บ้านห้วยป่าน  นายภิญโญ ทองอิน 0 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
152บ้านหนองตูม  นางวิจิตรา สำแดงไชย 042-870252 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.0080.0080.00100.0080.000.0090.00-
153บ้านโนนสวรรค์  นางสิริสมถวิล สิทธิสอน 0810542368 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านนาอุดม  นายสุพล มานาม 042813910 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านซำม่วง  นายสุพรรณ กล้าหาญ 042870314 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
156บ้านซำบุ่น  นางสาวสุภารัตน์ คงสิม 0-4287-014 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
157บ้านนาอ่างคำ  นางจุฑามาศ ทองอ่อน 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านผาสามยอด  นางอัจฉรา จันทะอุเม่า 042-870313 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านผาสะนา  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 042-870-20 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.000.000.00100.000.000.0098.3302/06/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน