ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรอง ปัญสังกา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร  นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ - 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านก้างปลา  นายพลไชย พลเพชร 042813555 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0097.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.4415/05/2016
3บ้านนาบอน  นายวิซาญ แสนพันธ์ศิริ 042870365 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านน้ำภู  นายภูวดล อัศวรัตนกุล 042845119 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านท่าข้ามโพนสว่าง  นายกีรติ คำอ่อน 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหัวฝาย  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7อนุบาลเลย  นายเดช ปาจรียานนท์ 042813554 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านแหล่งควาย  นายสุบรรณ ธรรมกุล 042815446 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9ชุมชนบ้านนาอ้อ  นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต 042071121 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านนาโคก  นางสาวอรุณี ราชพัฒน์ 042813112 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านท่ามะนาว  นายโยธิน จันทร์สว่าง 042071153 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านปากหมาก  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านท่าบุ่ง  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 042813112 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านวังโป่งท่าวังแคน  นายเริงฤทธิ์ แสงคำ 042870234 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
15บ้านโพน  นายนิพนธ์ แสนนางชน 042834803 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านนาโป่ง  นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล 042804448 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านขอนแก่นหนองบอน  นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา 042813112 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านติ้วน้อย  นายเล็ก กันทะวงศ์ 042804451 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านห้วยโตก  นายวิฑูรย์ สุระอุดร 042804447 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านกกชุมแสง  นายยศ กุมพล 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
21บ้านป่าข้าวหลาม  นายสุชาติ อาจศัตรู 042870197 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านนาดินดำ  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 042072422 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านหนองหญ้าไซ  นายกิตติศักดิ์ ผาลี 042813112 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านห้วยม่วง  นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ 042813112 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.89-
25บ้านหนองนาทราย  นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ 042- 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านทรัพย์มงคล  นายสุบรรณ ธรรมกุล 042813112 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0070.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.0030/05/2016
27บ้านไร่ทาม  นายสุเกียรติ สุจิมงคล 042813112 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านหนองผำ  นายธงชัย เหง้าวิชัย 042813112 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านเพียซำพุวิทยา  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ 042813112 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านสูบ  นายศํกดา สมานฉันท์ 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.3301/06/2016
31บ้านวังแคน  นายสมัย วันนา 0935195971 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1127/05/2016
32บ้านหนองดอกบัว  นางญาณิศา อยู่งาน 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านสะอาดลายเหนือ  นายพงศ์ณภัทร บุญโสม 042870243 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8918/04/2016
34เมืองเลย  นายประวิทย์ น้อยบัวทอง 042811585 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
35มโนบุเรศรบำรุงการ  นายมงคล ชูทิพย์ 042813112 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านกอไร่ใหญ่  นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม 042862037 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านห้วยลวงไซ  นายประสงค์ สมอออน 042813112 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านห้วยสีเสียด  นายสุริยา หงษ์เวียง 042813112 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านโพนป่าแดง  นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์ 042870214 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.3320/05/2016
40บ้านกกทอง  นายสุพจน์ นาเลาห์ 042870359 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านเสี้ยว  นางศิวยา รักคง 0973041919 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านห้วยกระทิง  นายสุเทศ นาคะรังษี 042039327 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.0003/06/2016
43บ้านน้ำคิว  นายมานพ น้อยบัวทอง 042813112 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านภูสวรรค์  นายถาวร คำพีระ 0899427916 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.00100.0067.00100.00100.00100.0086.00100.000.0093.2214/05/2016
45บ้านสวนกล้วย  นางศิวยา รักคง 042813112 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านกกดู่  นายสุธน สุพรมอินทร์ 042870402 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านนาแขม  ดร.กิติศักดิ์ เสนานุช - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านวังยาว  นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์ 042811171 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านห้วยทราย  นายถนอม กุลจณีย์ 042870272 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านห้วยหวาย  นายภูพงค์ พรมภักดิ์ 042813112 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านโป่ง  นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ 042854240 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านท่าเปิบ  นางวาสนา อาษาศรี 042813112 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านโป่งป่าติ้ว  นางคำหล้า จันทะมอญ 042813112 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านส้าน  นายประสิทธิ์ ศรียากุล 042813112 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
55บ้านไผ่โทน  นายพิษณุ อุตสาหะ 042813112 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านห้วยเหล็ก  นายจรัญ บุตรดีไชย 042870294 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านตูบโกบ  นายไพฑูรย์ จันทรา 042813112 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านลาดค้อ  นายอาทิตย์ กิจโป้ 042813112 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านกำพี้  นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว 042870113 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7827/05/2016
60อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"  นายสมชาย คำพิมพ์ 042821044 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"  นายอดิศักดิ์ มีบุญ 042821055 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านคกมาด  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 042813112 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0022.0021.0050.0025.00100.00100.000.00100.000.0064.75-
63บ้านบุฮม  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 042813112 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านคกเลา  นางสุพรรณี กุลภา 042813112 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65ห้วยซวกคกเลาใต้  นายสฤษติ์ กุลภา 042813112 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0090.00100.0060.00100.0060.00100.000.000.0086.2531/05/2016
66บ้านอุมุง  นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง 042093238 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านผาแบ่น  นายเชษฐา แสงรัตน์ 042074715 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
68บ้านโนนสว่าง  - 042813112 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69ชุมชนบ้านนาบอน  นายทองใบ แก้วกัลยา 042855299 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านโพน  นายอโศก ใจทิพย์ 042855024 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านใหม่  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 042843007 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านแก่งมี้  นายสัญจอห์ณ ราชมี - 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านนาซ่าว  นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว 042810232 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  นายประยงค์ วงษ์ดี 042813112 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านนาป่าหนาด  นายเริงศักดิ์ ปางชาติ 042070684 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านตาดซ้อ  นายณภัทร แก้วแจ่ม 042813112 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
77บ้านท่าบม  นายสุนทร ราชโยธา 042813112 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0001/06/2016
78บ้านนาเบน  นายอดิเทพ ทาเชาว์ 042813112 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
79บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141  นางศิวารัตน์ วรินทรา 042813112 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)  นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง 042854227 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.000.0092.2210/05/2016
81บ้านธาตุวิทยา  นายไพโรจน์ สิงห์คำ 042810287 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์  นายภมร สีลารักษ์ 0833443455 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านห้วยพอด  นายแสงทอง ธนะสูตร 042813112 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านผาพอด  นางสุจิตรา ไชโยแสง 042813112 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านสงเปือย  นายสุพล แก้ววงษา 042813112 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านผากลางดง  นายวรรัตน์ บุตรธรรม 042813112 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
87เพียงหลวง 18  นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน 042813112 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.0080.000.000.0096.6716/05/2016
88บ้านน้ำพร  นายทวีศักดิ์ ขันติยะ 042813112 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านกลาง  นายสะท้าน สาลาสุตา 042813112 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านท่าดีหมี  นายสุรชาติ จันปัดถา 042870150 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.88-
91ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  นายโชคชัย แร่นาค 042813112 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านคกงิ้ว  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 042813112 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0033.00100.000.0092.5601/06/2016
93บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  นายเกษม ไชยศรี 042813112 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.0050.0050.0090.00100.000.0084.44-
94บ้านหินตั้ง  พลฯสมัครนิยม ศรีสถาน 042813112 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านแสนสำราญ  นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ 042813112 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหาดทรายขาวผามุม  นายประวิทย์ ตันทอง 042-070825 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.5031/05/2016
97บ้านสาระแพ  นางสุทัศน์ ชัยเภรี 042813112 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหัวแก่ง  นายพูนนิวัฒน์ สิมสวัสดิ์ - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5016/05/2016
99บ้านท่าลี่  นายสมัย พวงกันยา 042813112 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านโคกใหญ่  นายทองอินทร์ อุบลชัย 042813112 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0016/05/2016
101บ้านร่องไผ่  นางสมิหรา สาริกา 042813112 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านบวกอ่าง  นางเยาวเรศ ศรีราคำ 042870190 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านเมี่ยง  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 042813112 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านห้วยด้าย  นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี 042870266 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านยาง  นายนิคสัน ทองทิพย์ 042813112 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0080.00100.00100.0070.00100.000.0084.4417/05/2016
106บ้านวังขาม  ว่าที่ ร้อยตรีสุธรรม ดงหลวง 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านห้วยไค้  นายวินัย ศรีศุภฤกษ์ - 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.0050.000.000.0090.0031/05/2016
108บ้านน้ำกระโทม  นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน 042-870173 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านน้ำมี  นายสุบัน ประทุมทอง 042870181 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านหนองบง  นายนิรุจน์ พักกระโทก 0892777201 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.000.0092.22-
111ชุมชนบ้านอาฮี  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 042813112 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านน้ำพาน  นางกมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน 042870179 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านหนองปกติ  นายกัมพล อากรตน 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านห้วยคัง  - 042813112 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านวังเป่ง  นางกฤษดา ดีวัน 042870233 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านแก่งม่วง  นายเดชา สุทาธรรม 042-870120 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านห้วยเดื่อ  นายภาคภูมิ นอแสงศรี 042870267 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118ชุมชนบ้านปากห้วย  นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง 042073528 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.000.0090.0023/05/2016
119บ้านขอนแก่น  นายสุรศักดิ์ ทิพย์อาสน์ 042870126 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านนากระเซ็ง  นางเฉลิมพร ราศรีชัย 042863519 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านหนองผือ  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 042884060 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.000.000.000.00100.000.000.0095.00-
122บ้านหาดพระ  นายวัฒนะ โยธาคำมี 042813112 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านน้ำแคม  นายคณิต ธาราวดี 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านปากยาง  นายตระกูล ธัญญารักษ์ 042870195 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125ชุมชนบ้านปากชม  นายอภิวัฒน์ มาดี 042813112 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านนาค้อ  นายสมบัติ ยศปัญญา 042881331 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านหาดเบี้ย  นายไพรวรรณีย์ สีดา 042813112 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านคกไผ่  นายเผด็จ ผาหอมสุข 042881230 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  นายสมนึก ดีสุข 0833540007 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านหาดคัมภีร์  นายสมาน นาวาสิทธิ์ 042813112 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  นายสามารถ วาทะนรพันธ์ 042813112 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านนาโม้  นายสมชาย ระติเดช 0828351163 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านคกเว้า  นางสุพรรณี กุลภา 042813112 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านห้วยขอบห้วยเหียม  นายอุทัย บัวแสงเจริญ 042039285 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135ชุมชนบ้านเชียงกลม  นายประจักษ์ ราชภักดี 042075139 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
136บ้านปางคอม  นาสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย 042813112 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านโพนทอง  นายสุริยันต์ จันทร์สว่าง 042870213 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6711/04/2016
138บ้านคอนสา  นายธราภพ วีระประทีป 042870129 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0017.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.63-
139บ้านห้วยนา  ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ขนุนใหญ่ 042813112 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านแก่งปลาปก  นายสุนทร แดนดี 042039273 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านห้วยผักกูด  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 042813112 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านห้วยบ่อซืน  นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 042075580 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.0090.00100.0060.0090.000.0090.00-
143บ้านห้วยอาลัย  นายถาวร สืบผาง 042813112 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0088.0063.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.0024/05/2016
144บ้านวังผา  นายสุชาติ คำบุยา 042039280 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านเลิง  นายณภัทร แก้วแจ่ม 042813112 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
146บ้านชมน้อย  นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก 0810562285 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ  นางรัชดา สืบผาง 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านสงาว  นายสมัคร วันทองสังข์ 042813112 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.0096.6727/05/2016
149บ้านปากเนียม  นายศิริ จันทะพล 042813112 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0010/05/2016
150บ้านปากปัด  นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว 042813112 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.00100.0090.0070.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
151บ้านห้วยพิชัย  นายไพฑูรย์ หงษ์แพง 042813112 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านห้วยหินขาว  นายเกรียงไกร กันสุทธิ 042813112 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153ชุมชนบ้านนาด้วง  นายสนธยา พันชะโก 042887109 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านนาดอกคำ  นายนิคม ศรีเหลา 042813112 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านแก้วเมธี  นายนพดล ศรีขัดเค้า 042813112 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.000.0093.7530/05/2016
156บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  นายฉัตรชัย บุตรเวทย์ 042870184 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157ชุมชนบ้านท่าสะอาด  นายพันธุ์เทพ ใจคำ 042887980 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านท่าสวรรค์  นายเดช ปาจรียานนท์ 042072673 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5997.0098.00100.0095.0096.00100.0095.0096.00100.000.0097.4401/06/2016
159บ้านน้ำสวยภักดี  นางศิริลักษณ์ สุระอุดร - 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านโพนสว่างวังเย็น  นายอดิเรก ธิมะสาร 042039269 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านห้วยตาด  นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ 042813112 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน