ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 20  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมรกต กลัดสอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อุดรพิทยานุกูล  042221960 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0060.0040.0050.0040.0030.0060.0040.000.0045.00-
2สตรีราชินูทิศ  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ 042244415 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3ประจักษ์ศิลปาคาร  ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล 042223279 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0095.0099.00100.00100.00100.00100.000.0096.7529/05/2016
4นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ 042-237057 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/06/2016
5อุดรธรรมานุสรณ์  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 042214138 312 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0080.0080.00100.00100.0080.0080.000.0088.75-
6โนนสูงพิทยาคาร  นายอานน รักการ 042295600 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.000.0096.2514/06/2016
7อุดรพิชัยรักษ์พิทยา  ว่าที่ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว 042243231 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0070.0090.00100.0095.00100.000.0094.38-
8อุดรธานีพิทยาคม  นางสาวกุลสมบัติ หินซุย 042206140 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี  นายอวยชัย ประกอบนัน 042214881 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0090.0095.0095.0090.00100.0090.0090.000.0093.13-
10สามพร้าววิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 042349065 43 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.00100.00100.0050.000.0080.00100.000.0088.33-
11ธาตุโพนทองวิทยาคม  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 042290300 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12อุดรพัฒนาการ  นางธิดาวรรณ นาคเสน 042221635 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13อุดรพิทยานุกูล 2  นายปรมาณู มุกดาม่วง 042130260 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14อุดรพัฒนศึกษา  สมบัติ เกิดเพชร 042910099 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.0083.0083.0083.0083.0083.0083.0083.000.0083.0015/06/2016
15เชียงพังพัฒนวิช  นายสนทยา เจริญพันธ์ 042127058 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
16ราชินูทิศ 2  นายศรายุทธ ธิศรีชัย 042123114 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17กุดจับประชาสรรค์  นายอนันต์ มอโท 042-291225 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.0095.63-
18ภูพานวิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 042-910044 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0085.00100.00100.0090.00100.000.0094.38-
19หนองวัวซอพิทยาคม  042298660 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0098.75-
20หนองยางชุมพิทยาคม  นายอำนาจ บุตรสีน้อย 042285717 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.75-
21แสงอร่ามพิทยาคม  นายอดุลย์ สุปัญญา 042236229 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22กุมภวาปี  นายวีระชัย สดสุชาติ 042331357 319 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.0050.0050.0080.000.00100.0090.0080.000.0078.5712/01/2008
23ห้วยเกิ้งพิทยาคาร  นายพิชิต บุญสาร 042398578 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24สีออศิลปศาสตร์  นายชวา ป้องขวาเลา 042135244 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25หนองแดงวิทโยดม  ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร 042910020 114 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26เสอเพลอพิทยาคม  นายอิทธิพล วังคำแหง 042-143600 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27กุมภวาปีพิทยาสรรค์  นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง 042910086 113 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
28โนนสะอาดพิทยาสรรค์  นางเนตรชนก ชมภูธร 042392725 10 5430.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29ทมนางามวิทยาคม  นางมนัสกมล ทองสมบัติ 042133322 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30หนองหานวิทยา  นายธวัช บรรเลงรมย์ 042261184 424 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.0052.00100.00100.0094.0017.0028.0079.00100.000.0071.25
31บ้านเชียงวิทยา  นายสมดุลย์ โฉมหาญ 042208151 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32ทุ่งฝนวิทยาคาร  นายประเวศ ฤาชากุล 042268036 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33ทุ่งฝนพัฒนศึกษา  นายสมศักดิ์ บริบาล 042910000 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.00100.0080.00100.00100.0080.000.0093.3329/07/2015
34ไชยวานวิทยา  นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน 042265392 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.0080.0090.0099.000.0098.00100.000.0088.14
35โพนสูงพัฒนศึกษา  นางเนตรชนก ชมภูธร 042910929 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36ศรีธาตุพิทยาคม  นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 042382452 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37ตาดทองพิทยาคม  นางชัชตะวัน สีเขียว 042910067 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38วังสามหมอวิทยาคาร  นายอาวุธ ท้าวเนาว์ 042387593 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39นานกชุมวิทยาคม  นายสุริยันต์ บุญลือ 0641915288 17 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40คำยางพิทยา  นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ 042251879 228 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.0050.0080.0070.00100.00100.00100.00100.000.0087.5029/07/2016
41บ้านดุงวิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 042-271323 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42ดงเย็นพิทยาคาร  นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว 042136068 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.5004/05/2016
43นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาวุธ เคนแสนโคตร 042270199 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0020.0010.0075.0064.0090.0089.00100.000.0064.0020/06/2016
44โนนสะอาดชุมแสงวิทยา  นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย 042250857 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0078.0046.00100.00100.00100.00100.0055.00100.000.0084.88-
45ทรัพย์อุดมวิทยา  นายญวง ตู้จันโต 042138457 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง 042-281279 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0089.0087.0083.00100.00100.00100.0096.00100.000.0094.3830/04/2016
47จำปาโมงวิทยาคาร  นายจำนง ศิลารินทร์ 042-151084 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  นายสันทัศน์ หอมสมบัติ 042150418 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.00100.0080.0080.00100.000.0091.2516/05/2016
49ภูพระบาทวิทยา  นายวราวุธ หาเคน - 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50น้ำโสมพิทยาคม  นายประสุข ศรีจันทร์ 042219317 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51สามัคคีพิทยาคาร  นายถนอม ไพรหลวง - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52เพ็ญพิทยาคม  นายสมดุลย์ โฉมหาญ 042279116 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/04/2016
53สุมเส้าพิทยาคาร  นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ 042216535 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.00100.0090.00100.00100.0090.000.0095.00-
54จอมศรีพิทยาคาร  นายศิริวัฒน์ มงคล 042111404 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55เชียงหวางพิทยาคาร  นายจัดสันต์ ภักดีศรี 0621967002 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56สร้างคอมวิทยา  นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ 042276300 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.00100.00100.0020.00100.00100.00100.00100.000.0088.57-
57ยิ่งยวดพิทยานุกูล  นายกำธร หนูทอง 042-910162 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.00100.00100.000.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
58หนองแสงวิทยศึกษา  นายธนากร นครแก้ว 042396367 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59ยูงทองพิทยาคม  นายสมาน ประวันโต 042-257105 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0080.00100.00100.0060.0080.0060.000.0083.7506/05/2016
60พิบูลย์รักษ์พิทยา  นายบรรจบ พรหมถาวร 042258141 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0090.00100.0080.00100.000.0096.25-
61กู่แก้ววิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 042256109 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.75-
62ประจักษ์ศิลปาคม  นายณฐพล ฉิมนันท์ 042180752 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0070.0050.00100.00100.00100.00100.000.0088.75-
63สามพาดพิทยาคาร  นายธวัชชัย โสมาสวน 042910084 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.0075.00100.000.000.000.000.000.0091.67-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน