ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิทยา ประวะโข
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านนางัว  นายพรชัย นามวิเศษ 042287495 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านท่าโสม  นายสุนทร สุนสิน 042287225 12 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  นายอดุลย์ เถาวัลย์ 042-287520 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านหัวช้าง  นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร - 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา  นายประชา โสดาวิชิต 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.67-
6บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ  นางพิชญาภา คำทา 0 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.0098.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.56-
7น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตัง 042132048 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านนาเมืองไทย  นายวรวุฒิ ประสานศํกดิ์ - 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านโนนสมบูรณ์  นายนาวา สุขรมย์ 042-180134 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
10บ้านน้ำทรง  นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์ - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
11บ้านเทพประทาน  นายประดิษฐ อำไพ 0856838089 13 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหนองแวง  นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง 042220093 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.0090.0090.00100.000.0096.6710/05/2016
13บ้านน้ำซึม  นายสุพจน์ แข็งแรง 042-132219 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
14บ้านโคกสะอาด  นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์ - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.0096.00100.00100.00100.0094.00100.000.0098.67-
15บ้านนาเก็น  นายสมาน ธนะแก้ว 042-220095 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
16บ้านสาครพัฒนา  - 042132212 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
17เตชะไพบูลย์ (2)  นายวิทยา หงษ์ศรี 042-140185 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
18บ้านหยวก  นายถาวร หาญสมบัติ 042220089 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านจำปาทอง  นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต 042-220084 26 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0010.00100.0090.00100.0090.0090.000.0085.56-
20บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  นายกฤชนนท์ แดงนา 042180137 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
21บ้านทุ่งทอง  นางสาวดารุณี อัคเทพ 042-180136 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านท่าลี่  นายทิวา หอมสวาสดิ์ 042-220086 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
23บ้านน้ำปู่  นายวีระยุทธ เวียงสมุทร 042-220088 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
24บ้านเจริญสุข  นางวรรณนภา เจริญชนม์ 042 219742 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
25บ้านสามัคคี  นายสุวิช ถาโคตร 042-220092 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0060.0060.0070.0080.0080.0080.0060.0060.000.0068.89-
26บ้านผากลางนา  นายสุวิช ถาโคตร 042-220-09 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านโชคเจริญ  นางอรุนณีย์ สวัสดิ์ชิตัง 042220091 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านสวัสดี  นายวิชัย อุทก 042219775 31 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0031/05/2016
29อนุบาลบ้านผือ  นายปัญญา อินทะวงษา 042281083 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0087.00100.00100.00100.0060.00100.000.0094.1131/05/2016
30ชุมชนบ้านแวง  นายอาคม สีพิมพ์สอ 042152033 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0098.3316/05/2016
31บริบาลภูมิเขตต์  นายพุฒ วิชิตนนทการ 042282410 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านภูดิน  นายสมเกียรติ อุ่นท้าว 042281031 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.0088.0050.00100.0090.00100.0083.00100.000.0087.00-
33บ้านนารายณ์  นายอาณัติ ผิวสว่าง 042220161 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)  นายอาณัติ ผิวสว่าง 042-220164 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0024/05/2016
35บ้านนาคูณ  นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม 042180220 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
36บ้านดงหวายดงขวาง  นายเสน่ห์ บุญแสง 042-281574 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0093.0081.00100.00100.00100.0084.00100.000.0095.3304/05/2016
37บ้านหนองนกเขียน  นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติ 042-220180 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
38หนองกุงวังแสง  นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว 042-220181 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.0098.00100.00100.00100.0098.000.000.0099.2531/05/2016
39บ้านโคกสีแก้ว  นางอรอุมา แก้วพล 042-220176 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0025/04/2016
40บ้านหายโศก  นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ 042-220177 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0077.78-
41บ้านธาตุประชานุกูล  นางกัลยา ผลธุระ 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
42บ้านนาคำ  นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์ 042220179 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านโนนอุดม  นางรัตนพร จันทร 042-220178 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
44คำบงเจริญสุข  นายนิยม อาษานาม 042150227 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านดงหมูชัยเจริญ  นายอัมพนธ์ ประพันธ์ 042-220149 325 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0066.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0093.8821/07/2016
46บ้านนาล้อม  นายเปรม มีภูเวียง 042220150 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านโนนสมบูรณ์  นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล 042-220316 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0072.0078.0076.00100.00100.00100.0081.00100.000.0089.6709/05/2016
48บ้านสะคุวิทยา  นายเจริญชัย บรรเลงรมย์ 042 220 17 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
49ยางโกนวิทย์  นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ 042-180232 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0095.0080.00100.0085.00100.0050.00100.000.0085.5630/06/2016
50บ้านโพธิ์  นายอิทธิพล พลพระจันทร์ 042-220173 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51ราษฎร์จุฬาสามัคคี  นางสุภารัตน์ ศิริธร 042220151 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
52บ้านดงเย็นพัฒนา  นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์ 042220152 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0060.0060.0075.00100.00100.0065.00100.000.0077.78-
53บ้านเขือน้ำ  นายวิสันต์ชัย เครือเนคร - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านเทื่อม  นายดอม พรมทอง 042-150618 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
55บ้านหลุมข้าว  นายนิคม สมจิตร - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านค้อปัญญานุสรณ์  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.0015/07/2016
57บ้านนาสี  นายสุพรต ศิริธร - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4431/05/2016
58บ้านโนนสะอาด  นาวิชัย ชมภูมาตร 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านหนองหัวคู  นายคำพูน ศรีคราม 042-150414 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0044.0038.0037.00100.00100.00100.00100.000.0075.0004/04/2016
60บ้านกุดเม็ก  นายสมควร ภักดีวุฒิ 042220174 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านคูดงประชาสรรค์  นางอารมย์ นามดี 042-282673 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านโพน  นายไพโรจน์ หมู่มาก 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63โนนทองโนนหวาย  นายไพฑูรย์ มงคล 27 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.00100.00100.0070.00100.00100.0080.00100.000.0088.8915/03/2016
64บ้านโนนดู่  นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ 042-220157 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านโนนแดง  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 042220158 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66ดอนตาลดงบังวิทยา  นายธวัชชัย นามดี 042220160 228 พฤศจิกายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0097.0076.00100.00100.00100.0081.00100.000.0094.8923/05/2016
67บ้านนาเตย  นายปฏิภาณ ป้องนางไชย 042-280114 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
68บ้านเม็ก  นายรณฤทธิ์ พิมพิศาล 042-152295 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านข้าวสาร  ดร.ชาญฃัย รัตนสุทธิ 042151247 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021/03/2016
70บ้านนางาม  นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ 042180227 29 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0093.00100.00100.00100.0076.00100.000.0096.5606/06/2016
71ชุมชนสงเคราะห์  นายโสภณพรหมพลจร 042220169 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหินตั้ง  นายหัสดี อุทรักษ์ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านหนองแวง  นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์ 0 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านแหลมทองพัฒนา  นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี 042180229 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านหนองบอนเวียงชัย  นายชินวุธ จันนาหว้า 042220171 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
76บ้านนาไฮ  นายทินกร โครตโยธา 042-220159 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
77กลางน้อยเหล่ามะแงว  นางอรอุมา จันทร์ศรีระมี 042220317 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0013/05/2016
78บ้านวังสวย  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 042-220153 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านโนนสว่าง  นายอุทิศ พิลาวัลย์ 042 151020 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านขัวล้อ  นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง 042-220154 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
81บ้านจำปาโมง  นายวิชัย ชมภูมาตร 042151069 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านม่วง  นายสมาน รัตนสุทธิ - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านนาอ่าง  นายสายสินทร์ เงินดี 042-220318 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านลาน  นางราตรี ภักดี 042-220156 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
85บ้านติ้ว  นายสุวิทย์ ทองไวย์ 042-251260 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.000.000.000.00100.000.000.0090.0010/07/2016
86บ้านหนองกบ  นายดำรง ไชยชนะ 042-220166 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
87เมืองพานบ้านโก่มวิทยา  ์นายประติพัตร์ นรสาร 042-152222 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0020/06/2016
88บ้านใหม่  นายนวพล กุลธวัช 042-152266 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5984.0083.00100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.89-
89จอมศรีโคกก่องวิทยา  จ่าสิบตรีปรีชา คำเหมือน 042180222 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
90บ้านกาลึม  นายไสว พังคะบุตร 0 222 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.00100.0060.0080.000.0088.8909/05/2016
91บ้านแดง  นางฉวีวรรณ ทองไวย์ 042-220312 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010/05/2016
92บ้านผักบุ้ง  นายสมดี สมพวงภักดี - 222 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7801/04/2016
93กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง 042921504 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
94บ้านนางิ้ว  นางอังคณา ชาคำมี 0819651545 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.000.000.000.00100.000.000.0094.00-
95บ้านคำด้วง  นายคำมร หลอดแพง - 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านสระคลองพัฒนา  นายสุดใจ ละคร 0813807751 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
97อุดรวัฒนานุสรณ์  นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์ 0 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0016/05/2016
98บ้านตาดน้ำพุ  นายทองดี สรวงศิริ 042-180200 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.000.000.000.00100.000.000.00100.0020/06/2016
99บ้านลาดหอคำ  นายไพโรจน์ หมู่มาก 042180200 312 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.0090.00100.0090.00100.00100.000.0096.0005/05/2016
100บ้านนาหลวง  นายสุริยันต์ ฆารเจริญ 042-220148 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านขอนยูง  นายประภาส สีหบุตร 0840314710 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
102บ้านหนองฆ้องนาสีนวล  นายสอนชัย พรมประเสริฐ 0 216 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0067.0067.00100.00100.0083.000.00100.000.0087.5031/05/2016
103ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน  นายวิเชียร โทกุล 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.00100.0090.00100.000.0093.3308/06/2016
104บ้านเหล่าตำแย  นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์ 12 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
105บ้านหนองกุงหนองเจริญ  นายกรกฏ ชัยวินิตย์ 0 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.3818/05/2016
106บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า  นางสาววรัญญา สำแดงชัย 042-251067 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5999.0096.0093.0056.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.78-
107บ้านลำภู  นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ 042-200013 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านถิ่น  นางฉวีวรรณ พาภักดี 042-251049 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00-
109บ้านนาแคทุ่งขวาง  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 042-220014 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/04/2016
110ชุมชนบ้านสร้างแป้น  นายจรัญ เพียรโคกกรวด 042124554 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
111ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา  นายสว่าง คุณมี 042-251572 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านเชียงเพ็ง  นายธนพล ศิริวิเศษ 042-124574 19 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
113บ้านโนนทอง  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 042 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010/11/2016
114บ้านหัวขัว  นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์ 042-291354 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านข่า  นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์ 042-291355 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0033.0032.000.00100.000.000.008.00100.000.0062.17-
116บ้านโสกแกคำเจริญ  นายสุพัฒน์ ชิณโน 042-250883 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านดงน้อย  นางนิลุบล ชุมแวงวาปี 042220055 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
118บ้านดงบัง  นายศุภภูมิ พลจางวาง - 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
119บ้านดงธาตุ  นายวิสันต์ เกษแก้ว 042-220011 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านดงหวาย  นายสุรพล หริตกุล 042-180903 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
121บ้านหนองโนไชยวาน  นายกรกฎ เกษหอม 042291013 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านกุดจับ  นายสมชาย นุ่มตูม - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 042250467 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
124บ้านโนนม่วง  นางจรรยา เจริญธรรม 042-220015 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านโคกสว่าง  นายพูนลาภ นาคสุทธิ์ - 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.3313/06/2016
126บ้านหนองสร้างไพร  นายประหยัด ขันภิบาล 085-324537 212 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.2502/11/2015
127บ้านโพธิ์โนนแดง  นายบรรเจิด พรศิริรัตน์ 042-251025 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านกานต์สามัคคี  นางรพีพรรณ อินทนาม 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านหันเทาผักกาดย่า  นายศตรัฐ พลมณี 042293179 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130ปะโคสามัคคีวิทยา  นายกิตติศักดิ์ ละสิลา 042251108 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.3801/06/2016
131โนนสูงวิทยา  นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ 042-180908 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.25-
132อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138  นายพินิจ หาโคตร 042 291041 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.7516/05/2016
133บ้านหนองทุ่ม  นายสำราญ มาตย์เทพ 042-250972 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.13-
134บ้านโนนฐานะ  นายกฤตชัย สุริยา 042-250488 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านสร้างก่อ  นายบรรทม แก้วอาษา 042131100 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
136โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  นางอาทิมา สุขหา 042-220016 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
137นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  นายทิวากร คนสันต์ 042-220315 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0030/05/2016
138นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2  นายชัชวาล คงสมบัติ 042-251079 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0085.0080.0060.0070.0070.0080.0060.0080.000.0073.89-
139บ้านสว่างปากราง  นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย 042-132168 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
140บ้านนาต้องนาสมนึก  นายพิศาล ผิวศิริ 042-132467 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านวังเลาโสมสวรรค์  สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง 042-220073 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0015/06/2016
142บ้านเชียงดีกุดเชือม  นายสถาพร พิลาดี 0935454884 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านท่าโปงทอง  นายสุนทร สายสมบูรณ์ 042-220074 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
144บ้านปากเจียงโนนทอง  นายอุดม โทนไทย 042220075 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
145บ้านนายูง  นายอนุชาติ ไชยศรี 042-257-03 120 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146ชุมพลนาคลัง  นายบรรพต โพธิ์ศรี 042-257018 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
147บ้านนาแค  นายสุรชัย จำปาฤทธิ์ 042220071 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5968.00100.0080.0080.00100.00100.0080.0090.00100.000.0088.67-
148บ้านวังบง  นายสมชาย มีหาฤทธิ์ 0801784390 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
149บ้านวังแข้  นายพงษ์เทพ มุธุตา 042220069 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)  จ่าสิบโทอนิวัติ บุพศิริ 042-220072 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5617/05/2016
151ชายแดนประชาสรรค์  นายอุดม พรมโท 042-220070 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านนาตูม  นายพิชิต พันทะสี 042220076 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
153บ้านนาคำน้อย  นายดำรง สิทธิบุญมา 042-132487 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายประมวล นิลรักษา - 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155อนุบาลบ้านก้องวิทยา  นายเข็มทอง ใจหาญ 042-220078 328 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0097.0081.0081.0093.0095.0021.0090.0086.000.0080.5017/06/2016
156บ้านสมประสงค์  นายทวี ตันนารัตน์ - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน