ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านนาโฮง  นายสุวัฒน์ ทรงศรี 042220128 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0060.0080.000.0077.7810/07/2016
2บ้านหนองไฮโนนสำราญ  นายประสงค์ รามวิเศษ 0844286065 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3กำแมดคำเจริญ  นายเสรี พันธ์อินากูล 042220139 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
4อนุบาลศรีสุทโธ  นายไตรภพ คำเพชร 042271364 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านนาจาน  นายสายัณห์ ศรีทุมมา 042136586 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านฝาง  นายบุณย์ มีวิชา 042-220137 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  นายอุดม สีจันเพรียว 042271365 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านดงค้าพัฒนา  นายสงวน รักษาเมือง 042-220138 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9ศรีขวัญเมือง  นายอำนวย ศรีสุนาครัว 042271366 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0082.0092.00100.00100.0075.00100.000.0094.33-
10บ้านอ้อมกอ  042913245 025 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/04/2016
11บ้านดงดารา  นายประหยัด หวังผล 042220141 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านโนนสมบูรณ์  นายสำเร็จ พลพินิจ - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์ 042913154 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0067.0083.00100.0083.0067.0083.000.0087.0031/05/2016
14บ้านโคกคำไหล  นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ - 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.0080.0090.0090.0080.00100.000.0086.6710/06/2016
15ชุมชนดงเย็น  นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ 042270248 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5620/04/2016
16บ้านป่าเป้า  นายสมคิด พลแพงขวา 042-220109 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านตาดโนนทองหลาง  นายโยธิน ภูมิเพ็ง 042270072 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง หอมกระชาย 042913234 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านสมวิไล  นายเต็ม ดีโนนงิ้ว 042 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.00100.000.0097.7820/05/2016
20บ้านโนนหอม  นายเด่นอุดม มังษาอุดม 0828432545 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5942.00100.0090.0070.0037.0054.0028.0076.0039.000.0059.563/06/2016
21บ้านงิ้วมีชัย  นายสมชาย แก้วมาก 042-220134 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
22คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา  นายสมศักดิ์ ปักกาโต รักษาการฯ 042220133 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านทุ่ง  042220124 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านชัย  นายปัดถา จารุจิตร 042268013 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านโนนงามอุดมวิทย์  นายนพดล มนตรี 024270846 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านดงไพรวัลย์  นายอาทร เคหาไสย 042-222125 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านกล้วย  นายอภิวัฒน์ โรมเมือง - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านโนนสะอาด  นายวีระศักดิ์ สุธรรมฤทธิ์ 042251275 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
29บ้านนาสีนวล  นายสงกรานต์ บุญพา 042220126 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านโนนศรีทอง  นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์ 042220127 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านนาคำพรสันติ  นายวิญญู วิชาชัย 042270127 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านหัวดงยาง  นางสาวนงลักษณ์ หงษ์คำ 0801826461 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านดอนขี้เหล็ก  042220116 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
34บ้านนาดี  นายแสงทอง หอมสวาสดิ์ 042-220-11 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/04/2016
35บ้านดงวัฒนา  นายปานทอง สิตวงศ์ 0899403763 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านคำบอนโนนสมโภชน์  นางมาลัย สมบูรณ์ 042220117 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.50-
37บ้านปอพาน  นายพยอม กุลบุตร์ 042220130 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านคำสง่าประชาสรรค์  นายบัณฑิต วรรณราม 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
39บ้านจันทน์  นายพรชัย สระศรี 042-138454 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหนองกาโนนสิมมา  นายทยากร นิวรนุสิทธิ์ 042270016 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/03/2016
41บ้านตูม  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 042220122 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านทรายมูล  นายวัฒนา สุวรรณไตร 042138505 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
43บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 042138453 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านดงยาง  นายปรีชา คำภาจันทร์ 042220123 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ชุมชนวังทอง  นายชาญ เพ็งภักดี 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0096.00100.0095.0095.00100.000.0098.000.0097.00-
46บ้านเหล่าหลวง  นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์ 042220140 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  นายบำรุง นวลประจักร์ 042220132 45 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0020.0010.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0018.89-
48บ้านดงหวาย  นายพนมชัย นันทะศรี 042222121 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
49บ้านนาไหม  นายจักรวาล สูงห้างหว้า - 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0070.0090.0080.0080.0090.0085.0090.000.0081.67-
50บ้านกุดดู่อุดมวิทย์  นายสังคม สุวรรณชาตรี 042138013 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.0033.000.000.0083.25-
51บ้านเมืองนาซำ  นายทองเลื่อม อภิรักษ์ 042220118 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
52บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์  นายสุรพูล ซ้ายขวา 042220119 13 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านวังคางฮูง  นายจันแสง ยืนนาน 042271154 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
54บ้านท่าบ่อยาง  นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์ - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
55บ้านนาคำวัง  นายศรีชัย พรมสิทธิ์ 0612843296 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
56บ้านถ่อนนาลับ  นายอนุวัฒน์ มังธานี 042270174 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านหนองลาด  นายสุรสิทธิ์ อิศดง 042270178 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.0060.00100.00100.0080.00100.000.0088.89-
58บ้านโพธิ์ท่าเมือง  นางสาวกัลยา พลมั่น 042220112 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  นายจักรวาล สูงห้างหว้า 042270177 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5986.0098.0098.0098.0098.0098.0098.0098.0098.000.0096.6710/06/2016
60บ้านนามั่ง  นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง 042220113 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านหนองสองห้อง  นายมงคล คำรินทร์ 042220131 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0088.0090.0092.00100.00100.0084.00100.000.0092.11-
62บ้านถ่อนคำหวด  นายจักรวาล พันธุ์ศิลา 042220129 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0025/04/2016
63บ้านม่วง  นายประกอบ มูลวงศรี 042270190 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านเมืองไพร  นายสะอาด สร้อยพาน 042270191 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านศรีเมือง  นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ 042220136 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านหนองสว่าง  นายบัญญัติ คำเพชร 042270028 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านปากดง  นายคนึง บุตรคง 042274130 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านดงแสนสุข  นายทองทศ จันทร์สมคอย 042220111 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านโนนชัยศิลป์  นายบัวหลา จิตเที่ยง 042-220110 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0060.0070.00100.00100.0050.0060.000.0082.2231/05/2016
70กมลศิลป์สามัคคี  นายนพพร อุปนิสัยพล 081-739405 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71อนุบาลหนองหานวิทยายน  นางศรีสมร สนทา 042261187 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
72บ้านหนองหาน (วันครู 2502)  นายสัตถา นรินทร์ 042209230 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านเชียงงาม  นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี 042261300 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านโสกหมู  นายเจษฎาวิชญ์ นันนทะจันทร์ 042261013 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)  นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง 042209374 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านหนองสะหนาย  นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์ 042209494 16 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/12/2015
77บ้านหนองบัวแดง  นายเทพพิทักษ์ ศรีสม 042209324 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0095.0092.0090.0097.00100.00100.0096.00100.000.0096.6731/05/2016
78บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายประยุทธ นามโยธา 042260255 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านม่วงประชาบํารุง  นายรณฤทธิ์ นาผล 0896175244 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)  นายสายัณห์ บุฮม 042220304 114 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านหนองงิ้ว  นายอุส่าห์ ทวีรัตน์ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านดงโพนยอ  นายศาสตรา พาบุดดา 042220303 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.00100.000.0095.5630/05/2016
83บ้านดงบากโนนสวรรค์  นายสิทธิพร ปะพะวะ 042-220295 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0080.0080.0050.00100.00100.0050.00100.000.0076.25-
84บ้านเพ็กคำบากหายโศก  นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า 042220296 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85ชุมชนบ้านหนองเม็ก  นายสมใจ คำควร 042239028 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด  นายสุเมฆ ถ่อเงิน 042239224 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0029/05/2016
87บ้านหนองตาใกล้  นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา 042220298 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.0060.0020.0020.0020.0060.0020.000.0054.44-
88บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน  นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ 042180591 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
89บ้านเม็กดงเรือง  นายมณเฑียร วัจนสุนทร 042220300 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านหนองนกทา  นายสมหวัง สุปัญญาบุตร 042293129 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านดูนประชารัฐ  นายเทพประสิทธิ์ คำพิมาน 042217200 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านคำอ้อ  นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ 042217208 112 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)  นายรังสิทธิ์ จับใจนาย 042208123 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
94บ้านปูลู  นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ 042217196 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านดงเย็น  นายสมควร คำเมืองแพน 042235217 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
96บ้านหันน้อย  นายนิคม คำล้วน - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97ธาตุดอนตูม  นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ 042260554 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านยา  นายประสิทธิ์ คำกิ่ง 042260553 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านหนองผือ  นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล 042220279 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านต้องหนองสระปลา  นายสมนึก มุงคุณแสน 042-147042 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านดงบังหนองเขื่อน  นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์สีนวล - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านหนองบัวน้อย  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา 042220301 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านสะแบง  นายเสรี อรสูญ 042148140 47 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0090.0085.0085.00100.00100.0096.00100.000.0092.44-
104บ้านโนนนาสร้าง  นางธัญณลักษม์ บุญพูล 042260505 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านบ่อปัทม์  นายประจักษ์ แสงศิลา 042220294 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.000.0094.4416/04/2016
106บ้านดงวังพัง  นายวัชรพงษ์ แม่นหมาย 042220292 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.0080.00100.00100.00100.0040.00100.000.0077.7810/06/2016
107บ้านดอนนางคำ  นายสุรชัย แสงศิลา 042220293 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0093.3310/05/2016
108บ้านกั้งโนนสะอาด  นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ 042915241 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
109บ้านหนองกล้า  นายสันติ ศรีปัญญา 042251534 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/06/2016
110บ้านหนองเต่าดอนหายโศก  นายบวร ชัยคำ 042251528 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านบ่อคํา  นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ 0 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
112บ้านวังฮาง  นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร 042-180583 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0064.0025.0062.0069.0040.0025.000.0062.7810/06/2016
113บ้านนาเยีย  นายชวาลสันต์ พวงกัลยา 042-261243 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.00100.00100.0050.00100.000.0072.22-
114บ้านสร้อยพร้าว  นางสาวรัดดาวัล พานาดา 042-261243 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
115บ้านหงษาวดี  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 042-261243 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.0080.00100.00100.000.0095.56-
116บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์  นายประพันธ์ มั่งมูล 042220291 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านป่าก้าว  นายอภิดล สิงสาธร 042-220283 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านศาลา  นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ 081-749896 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านนางิ้ว  นางเฉลิมพร หมุนอุดม 042180578 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/03/2016
120บ้านหนองกุงดอนบาก  นายสายทอง ณรงค์ชัย - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
121บ้านหนองกอบง  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ 042180570 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านนาฮัง  นายบุญมี โพธิ์ศรี 042180568 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านผักตบประชานุกูล  นายคำปลาย คำแพงราช 042149067 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านหนองบัว  นายธนา พรมมา - 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านนิคมหนองตาล  ว่าที่ ร.ต.สุเดช พงศธร 042250449 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
126บ้านโพนงาม  นายปรีชา เครือเจริญ 042148455 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านดงคำ  นายธนะเดช เต็มปลื้ม 042260475 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านโคกสว่างนาดี  นายชัยยงค์ นันตะสุข 042260474 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านสะคาม  นายสุรศักดิ์ พจนา 0 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
130บ้านโคกทุ่งยั้ง  นายทศพล ต้นคำใบ 042250794 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านดอนยางเดี่ยว  นายทองล้วน ธรรมสาร 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/03/2016
132บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี  นายจงจิต กิ่งกาญจน์ 042220363 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านนาอุดม  นายวิศิษฎ์ ไชยศรี 0 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านพังงู  นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านขาวัว  นายชาญณรงค์ สมพอง 042250800 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านพังซ่อน  นายอิทธิพล ลงคลัง 042-250795 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านเรืองชัย  นายพิทักษ์ ไชยแก้ว 042180574 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านโคกถาวรทรายงาม  นายสิทธิพร ปะพะวะ 0 - 4222 - 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านม่วง  นายชูศักดิ์ ทรงศรี 042-220288 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/05/2016
140บ้านนาดี  นายบุญเลิศ ก้องเวหา 042-918220 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0053.0047.009.0095.00100.00100.0020.000.000.0065.5031/05/2016
141บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว  นายสายัณห์ มีจันที 0 426 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0083.0083.0083.00100.0083.0050.00100.000.0085.2215/06/2016
142บ้านหนองหญ้ารังกา  นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง 042220287 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143อนุบาลทุ่งฝน  นายสนอง ปานเชียงวงษ์ 042269108 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านท่าช่วง  นายสมคิด อุดชุมนารี - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0053.0055.0062.0080.0080.0072.0045.0080.000.0065.8819/05/2016
145ชุมชนกุดค้า  นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ - 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านโนนสะอาด  นายประไพ โคตรชุม 042269073 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
147ธาตุน้อยก่อสำราญ  นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา 042220067 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5994.0097.0097.00100.00100.0098.00100.0099.00100.000.0098.33-
148บ้านโพนสูง  นายสไกร สีทวนฐาน 042118114 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
149บ้านทุ่งใหญ่  นางสุภาพร นามลี 042-268036 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านช้าง  นายศักดา แสนศิริรัตน์ 0 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
151บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา  นายสุเทพ เนียมนาภา 042220066 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านนาชุมแสง  นายวิชัย ขันตี 042270081 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
153บ้านโนนสมบูรณ์  นายสวน ยะโสราษฎร์ 042180117 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านนาทม  นายเสถียร ดีสิน - 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
155ชุมชนคำตานาหนองกุง  นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ 0-4222-006 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0093.3315/06/2016
156บ้านคำเจริญ  นายนิรันดร์ ด้านซอม 042220063 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บุญมีศรีสว่าง  นายสมปอง รัตนสิงห์ 042220065 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158อนุบาลไชยวาน  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา 042265444 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159เพียปู่หนองเรือ  นายสมศักดิ์ ใจวงษ์ 042265167 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0086.0080.0065.0082.0082.0053.0086.000.0081.56-
160ร่มเกล้า 2  นายวัชรพล วิทยากร 042265417 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านหนองแซง  นายวิระชาติ ยาทองไชย 042220054 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162หนองแวงวิทยา  นายสุรจิตร ขันธวิชัย 042265599 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5998.0096.0098.0097.00100.00100.00100.0096.00100.000.0098.3313/05/2016
163บ้านคำยาง  นางน้ำฝน ไชยวาน 042-220053 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านหนองแวงตาด  นายหัสดี ทรงถิ่น - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/04/2016
165บ้านหนองหลัก  นายประสิทธิ์ชัย พาลี 0-4213-330 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8918/05/2016
166ชุมชนสะงวย  นายกรเทพ รักษานวล 0817080824 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านนาปู-นากลาง  นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ 042-180111 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านหัวหนองยาง  นายสมภพ บูรพันธ์ 042-220052 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านหนองอิอู  นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์ 042220059 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านโพนสูงโนนสวรรค์  นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านคำม่วง  นายทองใบ แพงคำฮัก 042260174 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านห้วยยางชัยพร  นายสุรชัย ภิรมย์เชย 042220057 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0087.0076.0085.000.000.000.0047.000.000.0073.75
173บ้านป่าก้าว  นายฉลาด วิรุณพันธ์ 042220056 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.00100.0080.0071.000.000.000.0020.000.000.0060.2009/04/2016
174บ้านโนนสมบูรณ์  นายสุระพล สอนเสนา 042220310 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านคำเลาะ  นายชัยวัฒน์ ไชยวาน 042147243 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/04/2016
176บ้านคำน้ำทิพย์  042220050 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านคำบอน  นางเพ็ญศรี เรียบร้อย 042220051 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านวังชมภู  นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ 042 - 2200 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/06/2016
179บ้านดงพัฒนา  นางประธูป ฉิมมาลา 042220048 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
180สยามกลการ 3  นายถาวร แสงใส 042220049 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181อนุบาลพิบูลย์รักษ์  นายเพิ่มศักดิ์ เมฆวรรณ 042258147 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8926/05/2016
182บ้านโพธิ์  นายสุพรรณ นามดี 042-220187 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
183บ้านดงยางพรพิบูลย์  นายสมพร บุญเย็น 042 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
184บ้านนายม  นายชลพรรษ สวัสดี 08-4389111 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/05/2016
185บ้านดอนกลอย  นายสุทธิศักดิ์ เทพวงศ์ 042148267 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.3313/05/2016
186บ้านไทย  นายบัวใส บ่อคำเกิด 042250844 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
187หว้านใหญ่ประชาคม  นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ 042-236013 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
188บ้านหนองบัวสะอาด  นางณภัสนันท์ สมพอง 089947154, 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
189บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)  นายจิตรภณ พลสมัคร 042258301 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
190บ้านนาทรายน้ำรอด  นายบรรพต อุปไชย 042270091, 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191นานกหงส์เสรีมีชัย  นายสุรศักดิ์ ลักษณะจันทร์ 042220186 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
192บ้านถ่อนนาเพลิน  นายสมเกียรติ ศรีธงชัย 042270116 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.000.0096.6710/06/2016
193บ้านดอนม่วง  นายปรีชา บุญชัย 042220184 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.5631/05/2016
194บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)  นายขันตี ภูนาขาว 042220185 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านดงยางน้อย  นายสำเนียง ภูนาขาว 042220183 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.000.0087.7810/04/2016
196บ้านไชยวานโนนลือชัย  นายสุเมธา พรหมเครือ 042-219926 218 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4403/06/2016
197บ้านม่วงคอนสาย  นายอุทัย ใสสะอาด 042-147456 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
198บ้านดอนสวรรค์  นางสาวดวงใจ สวดมนต์ 0813803866 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านหนองช้างคาวหนองบง  นายสมศักดิ์ ลาดี - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
200บ้านคำแคนแก่นคูณ  042220003 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านไพจาน  นายสุพจน์ จุฬา 042-250354 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202อนุบาลกู่แก้ว  นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว 042256125 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0095.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.1110/05/2016
203บ้านโยธา  042220004 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านยางเหล่าสวนกล้วย  นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณ 042256192 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
205บ้านโนนทองอินทร์  นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์ 0817080677 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านหัวหนอง  นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน 042256297 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านซำป่าหัน  นายอภัย ทองเทพ 042256121 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านซำป่ารัง  นายวิชัย เคนศิริ 042-220006 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านค้อดอนแคน  นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี 042256119 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
210บ้านวังแข้  นายประหยัด สุพรรณอ่างทอง 042220005 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน