ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพรชัย โพคันโย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านท่าลี่ศรีสุข  นายบูรณะ อุทัยกัน 0878715771 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
2บ้านท่าแร่  นายสยาม หล้าแก่น 042-220024 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล  นายวิชา จันทอน - 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านนาเพ็ญ  นางอรวรรณ จันทะวงศ์ - 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านกุดยาง  นายวิทยา อุปฮาด - 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0060.0070.0080.0070.0090.0060.0060.0080.000.0071.11
6บ้านสวรรค์ราษฎร์  นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ 042250298 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0090.0090.0090.00100.0090.000.0094.44
7บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี  นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์ - 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0085.0095.00100.00100.0090.00100.000.0095.5613/05/2016
8บ้านหนองแดง  นายสมยงค์ เยี่ยนทรง 042180935 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านห้วยบงดงมะไฟ  นายรณกฤต วิบูลกุล 042180943 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านท่าสัง  นายดุสิต เหล่าพร 042220040 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.0093.0093.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.6713/05/2016
11บ้านโนนมะข่า  นายประเทือง ธรรมโหร 042-220041 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านปอ  นางกรรณิกา บุลสถาพร 042180915 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
13บ้านปะโค  นายสมคิด โภคาพานิชย์ 042200736 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
14บ้านบุ่งหมากลาน  นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ 042140390 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านหัวขัวเหมือดแอ่  นายพิชยานนท์ ไพโรจน์ 042398340 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน  นายเกษม ไชยวรรณ 0899407443 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.33-
17บ้านดงน้อย  นายสมสมัย ฤทธิ์มหา - 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0088.8918/05/2016
18บ้านเกิ้งน้อย  นายชโณทัย สุกุมาลย์ - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.000.0050.00100.000.0091.25-
19บ้านโนนจำปา  นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.00100.00100.0065.0080.000.0080.5616/05/2016
20บ้านสงเปลือยดงสามสิบ  นายศุภร บุญราช 042143529 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7815/06/2016
21บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  นายวิโรจน์ หาญสุบิน 0 26 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.0068.00100.000.000.000.0023.000.000.0076.40
22บ้านทองอินทร์สวนมอญ  นายไพโรจน์ พาสีราช 042-220038 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0050.00100.000.0082.50-
23บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  นายณฐนนท์ เคนทุม 042-180916 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0095.0090.00100.00100.00100.0093.00100.000.0097.5624/06/2016
24บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา  นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย - 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.0090.0095.00100.0070.00100.000.0089.44-
25บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก  นายบุญเลิศ เหล่าศรีชัย 042-250256 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0085.0065.0040.0095.00100.00100.0090.00100.000.0084.3826/05/2016
26บ้านนาดีสร้างบง  จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง 042144151 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านสี่แจ  นาแสงเดือน สุขรมย์ 042-220030 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านดงเรือง  นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร 04220028 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.0090.00100.0090.0090.0090.0090.000.0093.3331/05/2016
29บ้านเชียงแหว  นายอาทิตย์ เจียรวาปี 042143054 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านเซียบ  นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ 042339169 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
31บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  นายพิชัย สุระเสียง 0861575033 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
32บ้านสวนหม่อน  ว่าที่พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสนา 042-250349 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0096.0090.0090.00100.00100.0095.00100.000.0096.22
33บ้านเดียม  นายไมตรี กุสโร - 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านนกขะบา  นางสาวเตือนใจ สีขาว 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0070.0070.00100.0070.0030.0030.00100.0030.000.0063.33
35บ้านเหล่าแชแลหนองแวง  นายสมศักดิ์ มีชัย - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านเมืองพรึก  นายสุรศักดิ์ อินทสร้อย - 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0077.0019.00100.00100.0077.0019.000.0074.6716/05/2015
37บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง  นายสมภาร พยัฆกุล - 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  นางณัฐชยา พรหมสิงห์ - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0084.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.3301/06/2016
39บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  นายสมาธิ สาครเจริญ 042-202151 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
40บ้านดอนเงิน  นายสุทธิรักษ์ แสงนาค 042202784 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านท่าหนองเทา  นางจรรยา ศิริสมพงษ์ 042-334012 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านท่าม่วงเวียงคํา  ว่าที่ร้อยตรีไกรยุทธ จำปาหอม 042-180933 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านสวนมอนคำ  นางมยุรี จันทอน - 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
44บ้านโนนเห็นวังชัย  นายศุภชัย โสบุญ 0 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0070.0090.0090.0080.0080.0080.000.0082.2229/05/2016
45บ้านคำไผ่  นายสุรชัย อุ่นแสง 042-251941 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
46บ้านหินเหลิ่ง  นายวิทยา พรมกลาง 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านหินฮาวโนนงาม  นายจำเริญ อินทร์เอี่ยม - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านนาแบก  นายธีรศักด์ิ ภาโนมัย 042202767 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0080.0080.0090.0090.0080.00100.000.0082.22-
49บ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง)  นายสำเรียง พรมรินทร์ 042398452 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
50บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  นายสุบรรณ ศิริชนม์ - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
51บ้านโนนหนองม่วง  นายอ่อนสา ทินจอง 042220043 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านกุดจิก  นายสมพงษ์ นาครินทร์ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านหนองหว้า  นายเหรียญชัย จำปาโชติ 042398113 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านห้วยกองสี  นายเกื้อกูล ขวัญทอง 042398444 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านโนนสิมมา  นายแสงไทย เกษโสภา 042-220023 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
56อนุบาลกุมภวาปี  นายประยูร จักรโนวรรณ 042331126 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0095.0095.0095.0090.00100.0090.00100.000.0095.00
57บ้านกงพาน  นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา 042200741 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5978.0077.0092.0063.00100.00100.00100.0022.00100.000.0081.3331/05/2016
58ชุมชนวัดป่าทรงธรรม  นายเทอดศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์ 042-200644 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านวาปี  นายพิจิตร พรหมจารีย์ 042339664 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านผือ  นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง 042-220032 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
61บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง  นายทองสุข พรมอ๊อด 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
62บ้านคำเจริญ  นายสุริพล ภูวรรณ 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
63บ้านพันดอน  นายถนัด ตีระมาตย์ 042200732 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)  นางเกษร คำวิโส 042-334996 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7830/05/2016
65บ้านท่าเปลือย  นายสุริยา เบ้าลา 042334681 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านตูม  นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 042200740 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.00100.000.0093.3323/05/2016
67บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)  นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี 042110431 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
68บ้านดอนแก้ว  นายอัมพร พุดมี - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านดอนสวรรค์  นายประภาส ศรีกุลวงศ์ 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78
70บ้านหนองแวง  นายวุฒิชิต มุกดาพันธ์ 042220044 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71อนุบาลศรีธาตุ  นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ 042382468 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
72บ้านโคกศรี  นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน 042382464 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0065.000.000.000.0050.000.000.0083.0031/05/2016
73บ้านกอก  นายประกาย นวะสิมมา 042382242 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านห้วยวังปลา  นายศุภชัย สำเริง 042180542 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75ชุมชนจำปี  นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร 042382144 35 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0030.0045.0055.0055.0045.0050.0020.0060.000.0045.5615/05/2016
76บ้านโนนสูง  นายพายุ ภูคำวงษ์ 042220254 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านโคกน้อย  นายเรวัตร ชัยจำรัส 0630477600 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
78บ้านนายูง  นายยงยุทธ สิมพา - 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
79บ้านโคกหนองแวง  นายพิสดาร สังโวลี 0862201019 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
80บ้านหนองกุงปาว  นางสมคิด ไชยดี - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.4417/06/2016
81บ้านคำดอกไม้  นายยุทธนา อัมวรรณ - 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.0092.00100.00100.0096.00100.000.0098.1110/05/2016
82บ้านหนองนกเขียน  นายทรงศักดิ์ ศรีสุบัว 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0020.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0082.22-
83บ้านคำม่วง  นายชัยยา ไพศาล 042-220256 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
84บ้านโคกก่อง  นายวุฒิชัย ทองคำ 042250272 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.0088.89
85บ้านป่าไร่  นายสุทัศน์ โยธากุล 042250078 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองท่มคำเจริญ  นายณรงค์ชัย สิมพา 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านกุดนาค้อ  นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ 042251777 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์  นายสมัย บูชาอินทร์ 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านโปร่ง  นายยงยุทธ วิบูลย์สิน 042142016 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านป่าหวาย  นายไพโรจน์ โคตรศรี 0819749001 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0077.00100.00100.00100.00100.0088.00100.000.0096.11
91บ้านห้วยผึ้ง  นายสุริยา บุญชนะทรัพย์ 042-220255 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
92บ้านสามขา  ว่าที่ร้อยตรี วิรัช พรหมกุล - 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านสมดี  นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ - 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.22
94คำเมยวิทยาคม  นางประภาภรณ์ ภูขาว 042-220258 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95คำกุงประชานุกูล  นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว 042236122 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
96บ้านโคกกลาง  นางขวัญใจ วงษ์จันทึก(รักษาการในตำแหน่ง) 0 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2230/11/2016
97บ้านคำบอน  นายฉลองชัย สุดดี - 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98คำค้อพิทยศึกษา  นายสมชัย พรหมจารีย์ 0 315 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0077.7827/05/2016
99สามัคคีวิทยาคาร  นายสายัณห์ สิมพา 042236121 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67
100บ้านโนนอำนวย  นายสุนทร คำวงศ์ 0 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านดูนเลา  นาางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
102บ้านโนนม่วง  นางสายทิพย์ ไพศาล 042180540 021 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103อนุบาลโนนสะอาด  นายชูชัย อุดมพงษ์ 042392685 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1130/05/2016
104บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  นายมนตรี ผ่องแผ้ว 042392419 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
105บ้านหัวฝาย  นายวิชิต ภูคัสมาส 042392251 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.0080.0070.0060.0060.00100.0020.00100.000.0071.1123/05/2016
106บ้านม่วงเฒ่า  นายสุพัฒน์ มูลอามตย์ 042220102 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านโสกรังโนนสว่าง  จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์ 042392535 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านคำเต้าแก้วหินลาด  นายอรุณ อุทุมทอง 042180150 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
109บ้านหนองแสงแสงแก้ว  นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์ 042-220099 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านตาดโตนไร่เดชา  นายธนากร บึงกุ่ม 0887347792 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  นายวันชัย ชลธี 042135108 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านโนนสำราญ  นายสุรพล มหิพันธุ์ 042-135033 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.89-
114บ้านกุดขนวน  นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.5011/05/2016
115บ้านโคกล่าม  042220104 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านกระเบื้องโนนทิง  นายประดิษฐ การไร่ 042-250177 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0060.0080.0080.0070.000.0080.000.0077.50-
117บ้านหนองโก  นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
118บ้านบะยาว  นายประยงค์ หารินไสล 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ  นายธวัชชัย โคตรสุโน 042133045 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านโพธิ์ศรีสําราญ  นายเวชกูล เยาวรุตม์ - 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านหนองกุง  นายอุทัย พระไตรราช 0 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0095.00100.0095.00100.0098.0098.000.0095.11
122บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  นายไพรวัลย์ ภูถมศรี 0933248129 213 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.0090.00100.0095.0090.0090.00100.000.0095.56
123ห้วยแสงอรุณวิทยา  นายทวี โนนทิง 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านนาเหล่า  นายสมภาร กองสมบัติ 042 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
125บ้านโนนทองคำเจริญ  นายอุดม ศรีชาทุม - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126โนนจำปาประชาสรรค์  นายสันติรักษ์ ลุสีดา 042-180161 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.0096.6730/04/2016
127บ้านป่าไม้โนนสวรรค์  นายภาสกร สอนพิทักษ์ 042220108 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128ชุมชนทมป่าข่า  นายประทาน ศรีทาพุฒ - 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านทมนางาม  นางสาวมาลัย โสภาพ 042133246 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านค้อน้อย  นายสมศักดิ์ แห่วเนตร(รก.) 042220101 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านหาดสถาพร  นายอุทัย พิมพรภิรมย์ 042220100 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านโคกสง่า  นายวีระศักดิ์ คงวิเชียร - 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านม่วงดง  นายอนันต์ รามโคตร - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5982.00100.0098.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6722/06/2016
134เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  นายสัญญา ศรีหริ่ง 042140224 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
135บ้านหนองหญ้าไซ  นายวิมล ร่มวาปี 042-140213 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
136บ้านโคกสะอาด  นายสมาน ถาไชยลา 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านคำโคกสูง  นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม - 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0085.56-
138หนองไผ่พรเจริญ  นายคณาณัชภูมิ ภูขาว 042220252 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.00100.00100.00100.0067.00100.000.0095.29-
139ดงง่ามนางาม  นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น 0 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0015/05/2016
140บ้านท่าลาด  นางสาวลาภิน เวินชุม 042250138 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง  นางสาวลาภิน เวินชุม 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142อนุบาลวังสามหมอ  นายประภาส จิตธรรมมา 042387322 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143หาญใจพิทยาคม  นายชานนท์ ต้นยวด 042220251 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.00100.00100.0070.00100.000.0074.4423/05/2016
144บ้านไทยสมพร  นายสันติ ดอนแสง 042220251 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
145สหราษฎร์วิทยานุสรณ์  นายอภิชาติ ศรีสุชาติ 042141217 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
146บ้านหนองกุงทับม้า  นายแสนศรี ผัดเชตร 042141055 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.0070.0080.0080.0090.0070.0090.000.0078.89
147บ้านโนนสวาง  นายสุริยันต์ ภูขาว 042220250 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0083.00100.0050.0050.0066.0083.0060.0083.000.0075.0001/06/2016
148บ้านนาแก  นายจรรยาพิสุทธ์ สิทธิโชติ 0 024 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บะยาวพัฒนาศึกษา  นายวิรยุทธ ชัยดินี - 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5982.00100.0090.0092.0095.0098.00100.00100.00100.000.0095.2216/06/2016
150บ้านนาตาดนาโปร่ง  นายถนอมคิด วงค์พิมสอน 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.000.0098.8929/03/2017
151บ้านโคกเล้า  นางสาวสุปราณี โสภาคำ - 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0015.000.0084.00100.00100.0087.00100.0089.000.0084.3831/05/2016
152บ้านนานกชุมนาชุมพร  นายทวี ศรีธรรมบุตร 042250149 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
153โคกสว่างดงง่ามน้อย  นายถาวร สารกอง 042220354 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0065.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0006/05/2016
154บ้านคำยาง  นายเสถียร แสงกล้า 042-222024 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.6726/05/2016
155ผาสุกประชานุกูล  นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี - 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5958.000.000.000.0075.0090.0083.00100.0090.000.0082.6726/05/2016
156บ้านดงกลาง  นายสันต์ ต้นคำใบ 042236040 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0020/05/2016
157บ้านคำน้อย  นายสมศรี จันทร์อ่อน 042250199 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
158บ้านคำจวง  นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ 0956640825 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
159ดานใหญ่พิทยาคาร  นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ 042250245 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านผาทอง  นายพูนผล จันโทสาร 042220246 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/06/2016
161คำไฮพิทยาคม  นายสุนันท์ นามมุงคุณ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.6730/05/2016
162บ้านวังทอง  นางสาวสุภัฒตรา อิ่มสกุล 042-220249 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0080.0020.000.000.0050.000.000.0070.0018/05/2016
163อนุบาลหนองแสง  นายทองบาง แถนสีแสง 042396301 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านโคกสว่าง  นายไสว หมั่นเก็บ 042-180564 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านสามเหลี่ยม  นายระวี ลาดล้าย 042396157 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านหนองประเสริฐ  นายปลูก พรมรัตน์ 042220276 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านหนองหว้า  นายสมหวัง บำรุงภักดี 0866348442 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
168บ้านโนนเชียงค้ำ  นายเสงี่ยม กมลเศษ 0807481533 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/06/2016
169บ้านคำบอน(คำบอนประชาสรรค์)  นายธาตุ ปฏิทานัง 0812617305 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170โรงเรียนทับกุงประชานุกูล  นายนิยม คลังแสง 042396306 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0090.0080.0070.0080.00100.00100.0080.00100.000.0083.3305/05/2016
171บ้านหนองแสง  นายราชัย รัตโน 042339127 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านแสงสว่าง  นายสมจิตร บุญกลาง 042134253 128 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
173บ้านหนองบัว  นางมะลิวัลย์ นามศรี 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านนาดีโคกกลาง  นายอดิสร โยธะชัย 042250344 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านนาฝาย  นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ - 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านทับไฮ  นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี - 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านท่ายม  นายสมทรง เพ็งโสภา 042397065 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านโคกศรีห้วยยาง  นายบรรจง ดีแป้น - 03 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านอุ่มจาน  นายภิญโญ บัวเผื่อน - 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านโพนทอง  นายอาทิตย์ พละกุล - 58 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.56-
181บ้านเมืองปัง  นายไชยวัฒน์ ไกรราช - 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0095.0090.00100.0090.00100.000.0093.13-
182บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก  นางยุพาพรรณ เกิดเพชร 042-220009 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  นายพัฒนา ศรีโบราณ 042-335110 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0094.0052.00100.00100.00100.0065.00100.000.0089.7820/05/2016
184บ้านนาม่วง  นายสมควร เสนาภักดี 042-219731 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านโนนสา  นายบัวลอย คลองสนั่น 042 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านโนนแสวง  นางพงษ์พิส จำปาหอม - 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67
187บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)  นายอาคม มิกราช - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านสะอาดนามูล  นายวิมล วงษ์คำด้วง 042144513 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านโนนสมบูรณ์  นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง - 319 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0031/05/2016
190บ้านหนองแวงเหนือ  นายสมัย ทะวาปี 042236232 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านโคกสีวังแสง  นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ - 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0095.0095.0080.0090.0085.0095.0090.000.0090.00-
192บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า  นายวิษณุพร เขียวลุน 042335100 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
193บ้านเชียงกรม  นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา 042335060 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0060.0060.0080.0090.0090.0090.0080.0090.000.0078.8919/05/2016
194บ้านโนนทรายฟอง  นายมานิต คำมี - 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.0097.50-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน