ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านเซประชาอุทิศ  นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
2ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  นายโกศล ภูอากาศ 042292420 19 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0009/01/2559
3บ้านจั่นศรีวิไล  นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 042341618 118 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/04/2559
4บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา 042243311 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านเลี่ยมพิลึก  นายสมคิด แพงจันทร์ 042-123014 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองตูม  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 042123104 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7อนุบาลอุดรธานี  นายประครอง พันธุ์พรหม 042244269 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
8บ้านหนองหัวหมู  นางเมตตา ศรีวิชัย 042931192 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านเลื่อม  นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ 042124158 11 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านถ่อน  นายสุรชัย อุตทคะวาปี 042246146 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านหนองบัว  นายนิคม คงภิรมย์ 042244735 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0095.00100.00100.0090.0080.00100.000.0095.00-
12บ้านหนองตุ  นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย 042242807 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
13บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)  นายรัชพล เวชบรรพต 042223184 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
14บ้านหนองเหล็ก  นายสำราญ วรรณกุล 042245852 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านดงอุดม  นายชาลี จงรักษ์ 042223430 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
16ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา  นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน 042221581 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
17บ้านม่วงสว่างสามัคคี  นายธวัชชัย คำวงศ์ 042243065 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
18บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  นายสุภาพ แสงอ่อน 0-4229-224 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
19บ้านคำกลิ้ง  นางน้ำค้าง ป้องนางไชย 042292617 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0029/04/2016
20บ้านตาด  นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์ 0-42-21415 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0095.0096.00100.00100.00100.00100.0096.00100.000.0094.11
21บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  นายชัยยง ถียัง 042251425 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0040.0050.0040.00100.00100.00100.0040.00100.000.0073.33-
22บ้านโนนเดื่อ  นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0050.0098.0099.0080.0080.0060.0080.000.0073.0021/05/2016
23บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุพัฒน์ มาชัย 042250824 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
24ชุมชนสามพร้าว  นายสมบูรณ์ เป้งคำภา 042349102 517 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.0096.67-
25บ้านหนองบุนาหล่ำ  นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร 042204229 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0091.0091.0091.0091.0091.0091.0082.0091.000.0089.88-
26บ้านหนองบั่วประชาสรรค์  นายธวัชพงษ์ รู้บุญ - 110 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
27บ้านหนองคอนแสน  นายสมบัติ กองจันทร์ 098-584-78 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง  นายอุใด ศรีทุมมา 042349078 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
29บ้านแมด  นางสุนารี สุระคาย 042349063 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านศรีบุญเรือง  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ 0-4222-023 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านโสกน้ำขาว  นายชนะพล ภรณัฐวัฒน์ 0-4225-039 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.0091.11-
32บ้านศรีเชียงใหม่  น.ส.มณีรัตน์ หลักทอง - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.000.000.000.00100.000.000.0096.0010/06/2016
33บ้านกุดลิงง้อหนองแก  นายบุญคุ้ม พิเภก 0-4225-078 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา  นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์ 042201020 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0096.67-
35บ้านปากดงส่งเสริมธรรม  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 042201067 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/08/2016
36บ้านศรีสว่าง  นายศุภกิจ ระวิชัย 0-4225-152 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0070.0085.00100.0090.0070.00100.000.0087.2231/05/2016
37ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี 042237144 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/03/2016
38นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3  นายปรีชา พันธ์สีดา 042214513 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0061.00100.000.0094.56-
39นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  นาทองเหรีญ บุญปก 042250651 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
40บ้านนาสมบูรณ์  นางรัชดา บุญสิทธิ์ - 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8923/05/2016
41บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา  นายกวิภัฎ วงศ์จันทร์ 042248892 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0097.5018/05/2016
42บ้านนิคมพัฒนา  นางจุฬาภรณ์ ขันขวา 0894166044 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านนาแอง  นางสิรินญา ไทยเอี่ยม 0-4220-104 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.0088.0078.00100.00100.0080.0060.00100.000.0088.7823/05/2016
44บ้านโนนสวรรค์  นายทองเลื่อน คลังกลาง 042250982 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
45บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)  นายทวี วงศ์สุวรรณ 042263545 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านหนองโอนหนองฮาง  นายสุรสิทธิ์ พิลึก 0-4226-342 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
47บ้านจำปาวิทยา  นายสุทิน สุทธิอาจ 042220228 28 เมษายน 2558ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0080.0080.00100.0090.00100.000.0093.33-
48บ้านเชียงพิณ  นายพรเทพ ศรีภูธร 042263708 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
49บ้านนาคลอง  นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ 0850088660 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0020/05/2016
50เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ 042220235 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
51ผ่านศึกสงเคราะห์  นายธเนศ ตรีพงษ์ 042250421 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านหลุบหวายป่าขาม  จ.อ.ทฤษฏี สิงอุปโป 0-4222-023 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53หนองไฮวิทยา  นายวีระ เชียงไฝ 0-4225-139 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านโนนสะอาดผาสุข  นายภูวดล พรทุม 042910154 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/04/2016
55บ้านดงมะกรูดทรายทอง  นางทิพวรรณ แพงบุบผา 0-4222-024 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
56บ้านโคกลาด  นายบรรจุ ภูสงัด 0899424179 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
57บ้านท่าตูมดงสระพัง  นายบุญเพิ่ม นามภูมี 042266378 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0067.0067.000.000.000.000.000.000.0078.00-
58มิตรภาพ 6  นายสุวิทย์ คำดวง 0-4220-636 315 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.00100.00100.0060.0040.0080.0080.0070.000.0073.33-
59บ้านโนนยางโนนบ่อ  นายปิ่นนเรศ โรหิตคนี 042266490 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.000.0091.11-
60บ้านขมิ้นบ่อโคลน  นางอัมรา คำกิ่ง 0-4222-022 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022/03/2016
61บ้านดอนหวาย  นายชัยวัฒน์ ชาวสวน 042266489 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0080.0050.0050.00100.0080.0050.0080.000.0071.1130/07/2016
62ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)  นายสุเทพ ผลสว่าง 042218180 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0090.0080.00100.0090.0060.0090.0080.0090.000.0082.22-
63ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย  นายพรชัย ชนูนันท์ 0-4220-637 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0083.3308/06/2016
64บ้านเหล่าดอนแตง  นางสาวยุพิน หยงเมือง 042206369 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.90-
65บ้านนาคำหลวง  นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ 0-4222-023 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/06/2016
66บ้านงอยเลิงทอง  นายถนอม แก่นนาคำ 042206401 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67ประชาสามัคคี  นายสุพจน์ สืบวงษา 042206371 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.11-
68บ้านหมากตูมดอนยานาง  นายสุปัน เดชประเสริฐ 042220232 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
69บ้านเม่น  นายสังวาลย์ สระศรี 042206367 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0084.44-
70บ้านขาว  นายวีระ เชียงไฝ 042206373 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
71บ้านดู่  นายชาญณรงค์ สมพอง 0818628358 514 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
72บ้านหัวบึง  นายเชวง ชื่นตา 017996794 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.11-
73บ้านพรานเหมือน  นายศักดิ์ศรี สินนอก 042206368 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
74บ้านยางบึง  นายอภิชาติ อัครปัญญา 042218117 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านเก่าน้อย  นายวิเสส แก้วกำ 042221401 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.0060.0030.00100.000.0071.1123/05/2016
76หนองสำโรงวิทยา  นายสุวัฒน์ สุระอุดร 042223259 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0020.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0073.3320/04/2016
77ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ 042266445 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
78บ้านเชียงพัง  นายมานพ ไชยเชียงพิณ 042127030 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0045.0050.0060.0045.0040.0055.0060.000.0057.22-
79ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา  นายวิทยา บรรณเทศ 042219860 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0050.0010.0060.0045.0060.0055.0060.000.0053.33-
80บ้านนาทาม  นายธวัชชัย คำวงศ์ 042251442 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81ชุมชนโนนสูง  นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ 042295585 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.0095.5608/06/2016
82บ้านหนองตะไก้  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 042207362 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0088.89-
83บ้านแม่นนท์  นายประสพ โพธิสม 042207610 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.0050.0090.00100.00100.0070.00100.000.0085.5619/05/2016
84บ้านหนองไผ่หนองหิน  นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี 042207228 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านหนองนาเจริญ  ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ โรมเมือง 042250404 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
86บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง  นายวีระเดช บุญเที่ยง 042220239 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5996.0095.0097.0097.0098.0098.0098.0097.0098.000.0097.11-
87บ้านหนองโสกดาว  นายมนัส เชาวนิตย์ 042120220 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านข้าวสาร  นายวิชัย กรวยสวัสดิ์ 042120122 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
89บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67  นายประวิทย์ บึงไสย์ 042207593 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
90บ้านอีเลี่ยน  นายอุดม พินธุรักษ์ 042290376 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
91บ้านหนองนาคำ  นางณิชชา บุญเรืองศรี 042290283 118 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
92บ้านหนองหว้าหนองไผ่  นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ 042290336 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านหนองแก  นายอาวุธ เหล่าคนค้า 042290389 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0028/03/2016
94บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  นายนเรศ อรดี - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0084.0024.00100.00100.00100.0063.00100.000.0083.89-
95บ้านโก่ย  นายพิเศษ คำดีบุญ 042290285 18 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/04/2559
96บ้านจำปาโนนสะอาด  นายดิเรก ดวงคำจันทร์ 042290294 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020/01/2016
97บ้านพรสวรรค์  นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน 042290407 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านเชียงยืน  นายสำเริง ดอนป้อม 042263556 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5933.0078.0046.0077.0080.00100.00100.0050.00100.000.0073.7809/05/2016
99บ้านหนองหลอด  นายอุดม พินธุรักษ์ 042125502 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านอีหลุ่ง  นายนฤป สืบวงษา - 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0066.00100.00100.00100.00100.0017.00100.000.0084.1331/05/2016
101บ้านจำปา  นายสาธิต จันทร์ดวง 042220229 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
102บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ ๖  นายสาคร เสียงเย็น 042251033 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านหนองตอสูงแคน  นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.000.0092.2201/06/2016
104บ่อน้อยประชาสรรค์  นายสากล ฉิมวงศ์ 042220230 523 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0095.0090.00100.0095.00100.0095.0095.00100.000.0093.3310/06/2016
105บ้านนาเยีย  นายธาตรี พิลึก 042263514 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0010/05/2016
106บ้านหนองน้ำเค็ม  นายพิทยา บุญทองอ่อน 042125596 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107อนุบาลเพ็ญประขานุกูล  นายพยัคฆพล รอดชมภู 042279109 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านโพนงามหนองตุ  นายพูลชัย รวมธรรม 042278537 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.0067.00100.000.0095.6731/05/2016
109บ้านนาสีนวล  นางดรุณี รัตนสุทธิ 04220190 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
110บ้านนาส่อนโพนทัน  นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียง 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.000.0098.67-
111บ้านโคกกลาง  สันทัด สวาทพงษ์ 042278534 127 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านใหม่  นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียง 042220208 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง  นายจำรัส ศรีภูวงศ์ 0864599329 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0097.8925/05/2016
114บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  นายสุรพล ศรีโสดาพล 042220189 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3309/03/2016
115ชุมชนบ้านธาตุ  นายกุศล บุตรธนู 042146028 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านสังซาวังน้ำขาว  นายวานิช โศกสี 042278536 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านถิ่น สุขาวิทยา  นายวรจักษ์ กาศลุน 042250626 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
118นิคมโนนสมบูรณ์  นายนาฎธิชัย ศรีทัด 042250627 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
119บ้านนาคอมนาดอกไม้  นายอนุชา กัญหะบุตร 042220205 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านดอนแก้ว  นายวรรธนะ พุทธเพาะ 042220204 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านยามกาใหญ่  ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ 042180280 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0090.0080.0090.0080.0090.00100.0090.000.0087.7816/06/2016
122บ้านนาพูนทรัพย์  นางสาวสากล โคบาล 042278538 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0075.00100.000.0096.1120/05/2016
123สุมเส้าวิทยา  นายประภาส จันทร์เอิบ 042146601 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.13-
124บ้านดงปอ  นายเต้ง ดาบภูเขียว 042220213 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7810/06/2016
125บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด  นายวิสุทธ์ิ ศรีรักษา 042220218 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
126บ้านแพงศรี  นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี 042220214 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0060.0070.0080.0040.0030.0050.0060.0040.000.0050.00-
127บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ  นายประสงค์ศิลป์ ชินคำ 042220219 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.0091.1110/05/2016
128บ้านดงยาง  นายอภิชัย เสนาโยธี 042220216 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านนาบัวไผ่วิทยา  นายเจียม ทองวิธิ 0818722171 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0080.0080.0080.0080.0050.0080.000.0072.22-
130บ้านยางซอง  นายอนันต์ แก่นวงษ์ 042220199 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0050.0050.0070.0080.0080.0090.0070.0080.000.0072.22-
131บ้านนาทราย  นายประสิทธิ์ บุญภา 042220311 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.0029/04/2016
132บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  นายถาวรวิทย์ อินทมล 042220212 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0043.00100.000.0093.6705/08/2016
133บ้านทอนดอนยาว  นายวิมาน คันธบุปผา 042250775 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.00100.00100.0080.00100.00100.0070.00100.000.0090.00-
134บ้านสร้างแป้น  นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 042251524 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0085.0090.00100.00100.0090.0080.0090.000.0088.33-
135บ้านหว้าน  นางอุรา กองจันทร์ - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
136บ้านดอนกลอย  นายสรพงษ์ โพนบุตร 042220201 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0075.0080.000.0079.44-
137บ้านท่าหนาด  นายสราวุธ ถิตย์พงษ์ 042220200 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
138บ้านเชียงหวางสร้างลาน  นายสำรวย ประฉามิตร 042-220194 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
139บ้านนาดี  นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง 042251410 231 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/05/2016
140บ้านสร้างหลวงสร้างคำ  นายอังคาร พึ่งพา 042216582 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
141บ้านดงใหญ่  นายชุมพร หล้าจางวาง 042-216318 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/06/2016
142บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี  นายทวี กุลแก้ว 042220195 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8905/05/2016
143บ้านโพนเลาโพนทอง  นายชาญชัย บุรีสูงเนิน 042 220196 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0031/05/2016
144บ้านหมูม่นโพนสว่าง  นายพิบูลย์พันธ สาทอง 042250607 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านนาพู่  นายทวี กุลแก้ว 042910113 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านป่าก้าวดอนแดง  นายวราวุธ หาเคน 042236062 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
147บ้านหลวงหัวสวย  นายสุริยา สมโชค - 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
148บ้านศรีบุญเรือง  นายอำพล เจริญรักษ์ 042220202 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0025/05/2016
149บ้านกิ่วดงมะไฟ  นายวีระชัย นามมัน 0981458958 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0070.0060.0080.0070.0080.0070.0080.000.0073.33-
150บ้านด่าน  นางสนม เสริฐผล 042220193 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.0080.0070.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0079.0031/05/2016
151บ้านหนองนกเขียนโพนทัน  นายวัฒนา ช่วยแสง 042251409 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0039.0046.0036.000.0027.0035.0028.0019.000.0032.8624/03/2016
152บ้านเหล่าดอนเงิน  นายศิริวัฒน์ มงคล 042220207 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านหนองผง  นายธนันชัย ปลัดกอง 042146789 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/07/2016
154บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอำนาจ สารีแก้ว 042220224 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
155บ้านหนองกุง  นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง 042180284 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านดงขันทอง  นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ 042220221 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
157บ้านดงศรีสําราญ  นายสมนึก สุระคาย 042-220222 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5936.0047.0058.0033.00100.00100.00100.0017.00100.000.0065.6720/06/2016
158บ้านโคกสว่าง  นายธรรมนูญ สุดชาหา 04222225 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7807/06/2016
159บ้านเตาไห  ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 042270140 014 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00-
160บ้านหม้อ  นางวันเพ็ญ อรรถเสนา 042236163 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
161บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ  นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค 042270139 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.0016/06/2016
162บ้านคอนเลียบ  นายพรชัย สระศรี 042220197 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0034.00100.00100.00100.0046.00100.000.0085.3323/05/2016
163บ้านนาพัง  นายนิเทศ บุตรดีวงศ์ 043648747 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.00100.0090.0050.00100.00100.0050.00100.000.0082.2216/06/2016
164บ้านโนนสวาง  นายทิพวัฒน์ ริยะ 042220198 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
165บ้านหนองบัวบาน  นายประสาทพร สุนทรวิสัย 042220217 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
166บ้านจอมศรี  นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน 042220192 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์  นางสาวประภัสสร ทามาลี 042220191 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
168บ้านหนองบ่อ  นายไชยเลิศ ผดุงเวียง 042-220220 316 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016.00100.000.0090.6715/06/2016
169บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ  นายไพบูลย์ นนทะบุตร 042220222 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
170บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  นายพนมรักษ์ หาญกล้า 042249868 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.000.00100.0040.0020.0020.0050.0020.000.0046.2523/05/2016
171บ้านดงยางนารายณ์  นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ 042220192 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านยามกาโนนคำ  นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง 042220206 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173ชุมชนกุดหมากไฟ  นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ 042-125295 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
174บ้านโคกล่าม  นายธงชัย พละสาร 042125283 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านหนองแวงจุมพล  นายไชยโย เกาะแก้ว 042250583 111 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/01/2002
176บ้านหนองบัวเงิน  นายพลชัย อุปลี - 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
177บ้านอูบมุง  นายพลพล ชื่นธงชัย 042298582 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านห้วยไร่  นางลำใย ตันวัฒนะ 042286966 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0010.000.000.000.000.000.000.0057.5016/05/2016
179บ้านโคกผักหอม  นางแพวิพา ภูสงัด 042250476 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7802/05/2016
180บ้านดงบัง  นายประชุมไพร ทองเมือง 042250479 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านโนนชัยศรี  นางสาววณิชชา เหลาพร 042250478 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0080.000.000.000.000.000.000.0083.3327/05/2016
182รัฐประชา 509  นายวรพจน์ พุทธรักษ์ 042298272 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.11-
183บ้านหนองอ้อ  นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ 042298284 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022/06/2016
184บ้านโนนหวาย  นายชาญชัย สุ่มมาตย์ 042298543 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
185บ้านหนองเม็กห้วยทราย  นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ 042250737 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0093.33-
186บ้านโคกหนองแซง  นายภาสกร ปราบพาล 042298544 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0055.0078.000.000.000.000.00100.00100.000.0086.6030/06/2016
187บ้านเสาเล้า  นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว 042-286924 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0080.0080.0090.0090.0080.0090.000.0086.67-
188บ้านโนนสำราญ  นายมงคลชัย รัตนอ่อน 042220273 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
189อนุบาลหนองวัวซอ  นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 042285795 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0045.0050.0030.0065.00100.0080.0060.0080.000.0057.7810/06/2016
190บ้านหมากหญ้า  นายสมคิด ยิ่งยอด 042285815 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0090.0079.0065.0047.0061.0063.0070.000.000.0061.8825/04/2016
191บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  นางฐิติพร เขมกรรม 042125085 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0086.0058.0059.0049.0053.000.00100.000.000.0067.86-
192บ้านผาสิงห์  นายเอนก แสนนาม 042910961 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.0060.00100.000.0084.4424/06/2016
193ชุมชนหนองแสง  นายศุภกิจ ระวิชัย 042250475 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ  นายพิพิธ สุวรรณสิงห์ 042298166 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0080.00100.00100.00100.00100.0078.00100.000.0092.56-
195บ้านหนองบัวบาน  นายบุญประสพ กุลศรี 042285637 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4430/05/2016
196นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  นายไชยอนันต์ ศิลา 042286084 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6706/07/2016
197สิริปุณโณ  ไม่มี - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
198บ้านหนองแซงสร้อย  นายวรวุธ บุญอาจ 042220272 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.00-
199บ้านหนองอ้อน้อย  นางนงลักษณ์ เสริมศรี 042250738 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์  นายศักดิืชัย แสนณรงค์ 042250736 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/06/2016
201บ้านน้ำพ่น  นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ 042130065 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.00100.00100.000.000.0050.0050.0050.0062.50-
202บ้านเลา  นางภัสสร ทรงวุฒิไกร 0614196524 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
203อนุบาลสร้างคอม  นายอรรถชัย นันทวิจิตร 042276299 48 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.000.00100.0010/05/2016
204บ้านดอนเดื่อ  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 042220265 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0094.4430/05/2016
205บ้านดอนบาก  นายวีรยุทธ ดวงภักดี 042220264 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านท่าเสียว  นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์ 042220269 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
207บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา 042-220268 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านโคกสว่าง  นายวิชชา เสวตวงษ์ 042276272 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0098.0096.0094.00100.00100.00100.0092.00100.000.0097.78-
209บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  นางทองเทียม ศรีสร้างคอม 042276270 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
210บ้านดงผักเทียม  นายวรวุฒิ ยางขันธ์ 042276271 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.000.0094.7809/06/2016
211บ้านเชียงดา  นายคำผิน ขันธ์เขต 042145608 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6710/05/2016
212บ้านแมดวิทยาคม  นายอนันต์ แสนสุวงศ์ 042220260 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
213บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  นางดรุณี กองมณี 042145438 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.000.000.000.000.000.000.0092.50-
214บ้านไชยฟอง  นายวิเสส แก้วกำ 042220262 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0067.0082.0035.000.000.000.0076.000.000.0065.0031/05/2016
215บ้านนาสะอาด  นายมงคล ทบพักตร์ 042220263 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216โคกโพธิ์วิทยา  นายเสกสันต์ สิงห์สัตย์ - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217บ้านนาน้ำชุ่ม  นายสมควร โพธิ์ทิพย์ 042220266 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0070.0060.0080.0080.0060.0080.000.0072.22-
218บ้านยวด  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ 042216102 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0091.0081.00100.0015.0017.000.0038.000.000.0057.0027/05/2016
219บ้านชาด  นายไพบูลย์ หว่างเค็ง 042220267 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0091.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.7828/04/2016
220บ้านนามั่ง  นางสมร ศิลาคม 042216112 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0095.50-
221บ้านน้ำเที่ยง  นางฑิฆัมพร บุญมาก - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
222บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว  นายทองสุข อุภัยพรม - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
223บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา  นายธนาพล วงษ์ไทย 042220270 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5601/06/2016
224บ้านหินโงม  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 042270160 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน