ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านหมากแข้ง  นายสุวัฒน์ สุระอุดร 042244294 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7804/05/2016
2บ้านเซประชาอุทิศ  นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
3ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  นายสมัคร แสงเสน 042292420 19 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0009/01/2559
4บ้านจั่นศรีวิไล  นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 042341618 118 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/04/2559
5บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา 042237680 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านเลี่ยมพิลึก  นายสมคิด แพงจันทร์ 042-123014 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองตูม  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 042123104 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8อนุบาลอุดรธานี  042244269 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
9บ้านหนองหัวหมู  นางเมตตา ศรีวิชัย 042931192 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านเลื่อม  นายบุญศิลป์ คำหอม 042124158 11 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านถ่อน  นายสุรชัย อุตทคะวาปี 042246146 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหนองบัว  นายปรีชา วิเศษชัย 042244735 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0095.00100.00100.0090.0080.00100.000.0095.00-
13บ้านหนองตุ  นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย 042242807 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
14บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)  นายรัชพล เวชบรรพต 042223184 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
15บ้านหนองเหล็ก  นายสำราญ วรรณกุล 042245852 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านดงอุดม  นายวีระชัย นามมัน 042223430 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
17ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา  นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน 042221581 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11-
18บ้านม่วงสว่างสามัคคี  นายธวัชชัย คำวงศ์ 042243065 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
19บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  นายสุภาพ แสงอ่อน 0-4229-224 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
20บ้านคำกลิ้ง  นางน้ำค้าง ป้องนางไชย 042292617 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0029/04/2016
21บ้านตาด  นายสันติชัย โสมศรีแพง 0-42-21415 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0095.0096.00100.00100.00100.00100.0096.00100.000.0094.11
22บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  นายชัยยง ถียัง 042251425 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0040.0050.0040.00100.00100.00100.0040.00100.000.0073.33-
23บ้านโนนเดื่อ  นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0050.0098.0099.0080.0080.0060.0080.000.0073.0021/05/2016
24บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุพัฒน์ มาชัย 042250824 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
25ชุมชนสามพร้าว  นายสมบูรณ์ เป้งคำภา 042349102 517 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.0096.67-
26บ้านหนองบุนาหล่ำ  นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร 042204229 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0091.0091.0091.0091.0091.0091.0082.0091.000.0089.88-
27บ้านหนองบั่วประชาสรรค์  นายธวัชพงษ์ รู้บุญ - 110 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
28บ้านหนองคอนแสน  นายสมบัติ กองจันทร์ 098-584-78 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง  นายอุใด ศรีทุมมา 042349078 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
30บ้านแมด  นายดวงกมล พลนามอินทร์ 042349063 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31บ้านศรีบุญเรือง  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านโสกน้ำขาว  นางสุนารี สุระคาย 0-4225-039 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.0091.11-
33บ้านศรีเชียงใหม่  น.ส.มณีรัตน์ หลักทอง - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.000.000.000.00100.000.000.0096.0010/06/2016
34บ้านกุดลิงง้อหนองแก  นายบุญคุ้ม พิเภก 0-4225-078 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา  นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์ 042201020 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.000.0096.67-
36บ้านปากดงส่งเสริมธรรม  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 042201067 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/08/2016
37บ้านศรีสว่าง  นางกานดา พาภักดี 0-4225-152 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0070.0085.00100.0090.0070.00100.000.0087.2231/05/2016
38ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี 042237144 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/03/2016
39นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3  นายปรีชา พันธ์สีดา 042214513 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0061.00100.000.0094.56-
40นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  นาทองเหรีญ บุญปก 042250651 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
41บ้านนาสมบูรณ์  นางรัชดา บุญสิทธิ์ - 22 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8923/05/2016
42บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา  นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ 042248892 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0097.5018/05/2016
43บ้านนิคมพัฒนา  นางจุฬาภรณ์ ขันขวา 0894166044 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านนาแอง  นางสิรินญา ไทยเอี่ยม 0-4220-104 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.0088.0078.00100.00100.0080.0060.00100.000.0088.7823/05/2016
45บ้านโนนสวรรค์  นายทองเลื่อน คลังกลาง 042250982 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
46บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)  นายทวี วงศ์สุวรรณ 042263545 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านหนองโอนหนองฮาง  นายสุรสิทธิ์ พิลึก 0-4226-342 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
48บ้านจำปาวิทยา  นายสุทิน สุทธิอาจ 042220228 28 เมษายน 2558ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0080.0080.00100.0090.00100.000.0093.33-
49บ้านเชียงพิณ  นายพรเทพ ศรีภูธร 042263708 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
50บ้านนาคลอง  นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ 0850088660 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.000.0030.0020/05/2016
51เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ 042220235 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
52ผ่านศึกสงเคราะห์  นายธเนศ ตรีพงศ์ 042250421 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านหลุบหวายป่าขาม  จ.อ.ทฤษฏี สิงอุปโป 0-4222-023 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54หนองไฮวิทยา  นายวีระ เชียงไฝ 0-4225-139 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านโนนสะอาดผาสุข  นายภูวดล พรทุม 042910154 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/04/2016
56บ้านดงมะกรูดทรายทอง  นางทิพวรรณ แพงบุบผา 0-4222-024 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านโคกลาด  นายบรรจุ ภูสงัด 0899424179 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
58บ้านท่าตูมดงสระพัง  นายบุญเพิ่ม นามภูมี 042266378 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0067.0067.000.000.000.000.000.000.0078.00-
59มิตรภาพ 6  นายสุวิทย์ คำดวง 0-4220-636 315 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.00100.00100.0060.0040.0080.0080.0070.000.0073.33-
60บ้านโนนยางโนนบ่อ  นายปิ่นนเรศ โรหิตคนี 042266490 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.000.0091.11-
61บ้านขมิ้นบ่อโคลน  นางอัมรา คำกิ่ง - 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022/03/2016
62บ้านดอนหวาย  นายชัยวัฒน์ ชาวสวน 042266489 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0080.0050.0050.00100.0080.0050.0080.000.0071.1130/07/2016
63ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)  นายสุเทพ ผลสว่าง 042218180 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0090.0080.00100.0090.0060.0090.0080.0090.000.0082.22-
64ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย  นายพรชัย ชนูนันท์ 0-4220-637 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0083.3308/06/2016
65บ้านเหล่าดอนแตง  นางสาวยุพิน หยงเมือง 042206369 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0079.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.90-
66บ้านนาคำหลวง  นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ 0-4222-023 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/06/2016
67บ้านงอยเลิงทอง  นายถนอม แก่นนาคำ 042206401 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68ประชาสามัคคี  นายสุพจน์ สืบวงษา 042206371 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5985.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.11-
69บ้านหมากตูมดอนยานาง  นางบุษบา ช่วยแสง 042220232 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/04/2016
70บ้านเม่น  นายสังวาลย์ สระศรี 042206367 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0084.44-
71บ้านขาว  นายวีระพันธ์ พรหมบุตร 042206373 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.75-
72บ้านดู่  นายชาญณรงค์ สมพอง 0818628358 514 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
73บ้านหัวบึง  นายจำรัส ศรีภูวงศ์ 017996794 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.11-
74บ้านพรานเหมือน  นายศักดิ์ศรี สินนอก 042206368 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
75บ้านยางบึง  นายอภิชาติ อัครปัญญา 042218117 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านเก่าน้อย  นายวิเสส แก้วกำ 042221401 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.0060.0030.00100.000.0071.1123/05/2016
77หนองสำโรงวิทยา  นายเชวง ชื่นตา 042223259 34 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.0020.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0073.3320/04/2016
78ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ 042266445 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
79บ้านเชียงพัง  นายมานพ ไชยเชียงพิณ 042127030 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0045.0050.0060.0045.0040.0055.0060.000.0057.22-
80ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา  นายวิทยา บรรณเทศ 042219860 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0050.0010.0060.0045.0060.0055.0060.000.0053.33-
81บ้านนาทาม  นายประสงค์ศิลป์ ชินคำ 042251442 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82ชุมชนโนนสูง  นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ 042295585 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0090.00100.00100.00100.0095.00100.0080.00100.000.0095.5608/06/2016
83บ้านหนองตะไก้  นายวิริยันต์ ตะวัน 042207362 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.0080.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0088.89-
84บ้านแม่นนท์  นายประสพ โพธิสม 042207610 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.0050.0090.00100.00100.0070.00100.000.0085.5619/05/2016
85บ้านหนองไผ่หนองหิน  นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี 042207228 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองนาเจริญ  ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ โรมเมือง 042250404 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
87บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง  นายวีระเดช บุญเที่ยง 042220239 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5996.0095.0097.0097.0098.0098.0098.0097.0098.000.0097.11-
88บ้านหนองโสกดาว  นายมนัส เชาวนิตย์ 042120220 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านข้าวสาร  นายสายัณห์ ไชยวรรณ 042120122 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
90บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67  นายอดิศักดิ์ ศรีเสน 042207593 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
91บ้านอีเลี่ยน  นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่น 042290376 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
92บ้านหนองนาคำ  นายทนงศักดิ์ หาพรหม 042290495 118 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
93บ้านหนองหว้าหนองไผ่  นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ 042290336 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านหนองแก  042290389 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0028/03/2016
95บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  นายนเรศ อรดี - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0084.0024.00100.00100.00100.0063.00100.000.0083.89-
96บ้านโก่ย  นายพิเศษ คำดีบุญ 042290285 18 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/04/2559
97บ้านจำปาโนนสะอาด  นายดิเรก ดวงคำจันทร์ 042290294 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020/01/2016
98บ้านพรสวรรค์  นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน 042290407 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านเชียงยืน  นายสำเริง ดอนป้อม 042125556 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5933.0078.0046.0077.0080.00100.00100.0050.00100.000.0073.7809/05/2016
100บ้านหนองหลอด  นายโชคทวี สายประดิษฐ์ 042125502 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านอีหลุ่ง  นายนฤป สืบวงษา - 314 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0066.00100.00100.00100.00100.0017.00100.000.0084.1331/05/2016
102บ้านจำปา  นายสาธิต จันทร์ดวง 042220229 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
103บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ ๖  นายสาคร เสียงเย็น 042251033 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านหนองตอสูงแคน  นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0060.00100.000.0092.2201/06/2016
105บ่อน้อยประชาสรรค์  นายสากล ฉิมวงศ์ 042220230 523 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0095.0090.00100.0095.00100.0095.0095.00100.000.0093.3310/06/2016
106บ้านนาเยีย  นายธาตรี พิลึก 042263514 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0010/05/2016
107บ้านหนองน้ำเค็ม  นายพิทยา บุญทองอ่อน 042125596 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108อนุบาลเพ็ญประขานุกูล  นายพยัคฆพล รอดชมภู 042279109 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านโพนงามหนองตุ  นายพูลชัย รวมธรรม 042278537 323 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0094.00100.00100.0067.00100.000.0095.6731/05/2016
110บ้านนาสีนวล  นางดรุณี รัตนสุทธิ 04220190 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
111บ้านนาส่อนโพนทัน  นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียง 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0088.00100.000.0098.67-
112บ้านโคกกลาง  สันทัด สวาทพงษ์ 042278534 127 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านใหม่  นายรังสรรค์ ชำนิยันต์ 042220208 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง  0864599329 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0097.8925/05/2016
115บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  นายสุรพล ศรีโสดาพล 042220189 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3309/03/2016
116ชุมชนบ้านธาตุ  นายกุศล บุตรธนู 042146028 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านสังซาวังน้ำขาว  นายวานิช โศกสี 042278536 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านถิ่น สุขาวิทยา  นายวรจักษ์ กาศลุน 042250626 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
119นิคมโนนสมบูรณ์  นายนาฎธิชัย ศรีทัด 042250627 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
120บ้านนาคอมนาดอกไม้  042220205 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านดอนแก้ว  นายวรรธนะ พุทธเพาะ 042220204 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านยามกาใหญ่  ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ 042180280 312 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0090.0080.0090.0080.0090.00100.0090.000.0087.7816/06/2016
123บ้านนาพูนทรัพย์  นางสาวสากล โคบาล 042278538 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0075.00100.000.0096.1120/05/2016
124สุมเส้าวิทยา  นายประภาส จันทร์เอิบ 042146601 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.00100.000.00100.000.0098.13-
125บ้านดงปอ  นายเต้ง ดาบภูเขียว 042220213 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7810/06/2016
126บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด  นายสำรวย ประฉามิตร 042220218 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
127บ้านแพงศรี  นายปรียวิศว์ คงผดุง 042220214 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0060.0070.0080.0040.0030.0050.0060.0040.000.0050.00-
128บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ  นายทวี จำปาทอง 042220219 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.0091.1110/05/2016
129บ้านดงยาง  นายอภิชัย เสนาโยธี 042220216 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านนาบัวไผ่วิทยา  นายเจียม ทองวิธิ 0818722171 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0080.0080.0080.0080.0050.0080.000.0072.22-
131บ้านยางซอง  นายอนันต์ แก่นวงษ์ 042220199 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0050.0050.0070.0080.0080.0090.0070.0080.000.0072.22-
132บ้านนาทรายนาม่วง  นายประสิทธิ์ บุญภา 042180273 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.0029/04/2016
133บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  นายถาวรวิทย์ อินทมล 042220212 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0043.00100.000.0093.6705/08/2016
134บ้านทอนดอนยาว  นายวิมาน คันธบุปผา 042250775 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.00100.00100.0080.00100.00100.0070.00100.000.0090.00-
135บ้านสร้างแป้น  นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 042251524 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0085.0090.00100.00100.0090.0080.0090.000.0088.33-
136บ้านหว้าน  นางอุรา กองจันทร์ - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
137บ้านดอนกลอยดอนอุดม  นายสรพงษ์ โพนบุตร 042220201 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0075.0080.000.0079.44-
138บ้านท่าหนาด  นายสราวุธ ถิตย์พงษ์ 042220200 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
139บ้านเชียงหวางสร้างลาน  นายคำผิน ส่องโสม 042-220194 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
140บ้านนาดี  นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง 042251410 231 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/05/2016
141บ้านสร้างหลวงสร้างคำ  นายอังคาร พึ่งพา 042216582 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
142บ้านดงใหญ่  นายชุมพร หล้าจางวาง 042-216318 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5997.00100.00100.0093.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8903/06/2016
143บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี  นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ 042220195 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8905/05/2016
144บ้านโพนเลาโพนทอง  นายพิชาญ ชูค้ำ 042 220196 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0031/05/2016
145บ้านหมูม่นโพนสว่าง  นายพิบูลย์พันธ สาทอง 042250607 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านนาพู่  นายทวี กุลแก้ว 042910113 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านป่าก้าวดอนแดง  นางรัศมี ศรีคลังไพร 042236062 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0016/05/2016
148บ้านหลวงหัวสวย  นายสุริยา สมโชค - 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
149บ้านศรีบุญเรือง  นายอำพล เจริญรักษ์ 042220202 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0025/05/2016
150บ้านกิ่วดงมะไฟ  นางปัญจศีล ล้ออุทัย 0981458958 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0070.0060.0080.0070.0080.0070.0080.000.0073.33-
151บ้านด่าน  นางสนม เสริฐผล 042220193 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.0080.0070.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0079.0031/05/2016
152บ้านหนองนกเขียนโพนทัน  นายวัฒนา ช่วยแสง 042251409 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0039.0046.0036.000.0027.0035.0028.0019.000.0032.8624/03/2016
153บ้านเหล่าดอนเงิน  นายบัณฑิต ดั้งชารี 042220207 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านหนองผง  นายธนันชัย ปลัดกอง 042146789 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/07/2016
155บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอำนาจ สารีแก้ว 042220224 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
156บ้านหนองกุง  นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง 042180284 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านดงขันทอง  นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ 042220221 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
158บ้านดงศรีสําราญ  042-220222 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5936.0047.0058.0033.00100.00100.00100.0017.00100.000.0065.6720/06/2016
159บ้านโคกสว่าง  นายธรรมนูญ สุดชาหา 04222225 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7807/06/2016
160บ้านเตาไห  ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 042270140 014 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00-
161บ้านหม้อ  นางวันเพ็ญ อรรถเสนา 042236163 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
162บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ  นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค 042270139 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.00100.0016/06/2016
163บ้านคอนเลียบ  นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์ 042220197 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0034.00100.00100.00100.0046.00100.000.0085.3323/05/2016
164บ้านนาพัง  นายนิเทศ บุตรดีวงศ์ 043648747 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0050.00100.0090.0050.00100.00100.0050.00100.000.0082.2216/06/2016
165บ้านโนนสวาง  นายสุภักษร พหลทัพ 042220198 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
166บ้านหนองบัวบาน  นางสาวกนกพรรณ ศรีวิชัย 042220217 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
167บ้านจอมศรี  นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน 0809946656 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์  นางสาวประภัสสร ทามาลี 042220191 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
169บ้านหนองบ่อ  นายไชยเลิศ ผดุงเวียง 042-220220 316 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016.00100.000.0090.6715/06/2016
170บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ  นายไพบูลย์ นนทะบุตร 042220222 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
171บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  นายพนมรักษ์ หาญกล้า 042249868 321 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0020.000.00100.0040.0020.0020.0050.0020.000.0046.2523/05/2016
172บ้านดงยางนารายณ์  นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ 042220192 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านยามกาโนนคำ  นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง 042220206 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174ชุมชนกุดหมากไฟ  042-125295 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
175บ้านโคกล่าม  นายธงชัย พละสาร 042125283 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านหนองแวงจุมพล  นายไชยโย เกาะแก้ว 042250583 111 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/01/2002
177บ้านหนองบัวเงิน  นายพลชัย อุปลี - 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
178บ้านอูบมุง  นายพลพล ชื่นธงชัย 042298582 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านห้วยไร่  นางลำใย ตันวัฒนะ 042286966 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0010.000.000.000.000.000.000.0057.5016/05/2016
180บ้านโคกผักหอม  นางแพวิพา ภูสงัด 042250476 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7802/05/2016
181บ้านดงบัง  นายประชุมไพร ทองเมือง 042250479 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านโนนชัยศรี  นางสาววณิชชา เหลาพร 042250478 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0080.000.000.000.000.000.000.0083.3327/05/2016
183รัฐประชา 509  นายวรพจน์ พุทธรักษ์ 042298272 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.11-
184บ้านหนองอ้อ  นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ 042298284 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022/06/2016
185บ้านโนนหวาย  นายชาญชัย สุ่มมาตย์ 042298543 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
186บ้านหนองเม็กห้วยทราย  นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ 042250737 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0093.33-
187บ้านโคกหนองแซง  นายหาญณรงค์ วันจงคำ 042298544 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0055.0078.000.000.000.000.00100.00100.000.0086.6030/06/2016
188บ้านเสาเล้า  นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว 042-286924 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0080.0080.0090.0090.0080.0090.000.0086.67-
189บ้านโนนสำราญ  นายมงคลชัย รัตนอ่อน 042220273 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
190อนุบาลหนองวัวซอ  นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 042285795 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5910.0045.0050.0030.0065.00100.0080.0060.0080.000.0057.7810/06/2016
191บ้านหมากหญ้า  042285815 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0090.0079.0065.0047.0061.0063.0070.000.000.0061.8825/04/2016
192บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  นางฐิติพร เขมกรรม 042125085 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0086.0058.0059.0049.0053.000.00100.000.000.0067.86-
193บ้านผาสิงห์  นายเอนก แสนนาม 042910961 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.00100.0050.0060.00100.000.0084.4424/06/2016
194ชุมชนหนองแสง  นายศุภกิจ ระวิชัย 042250475 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ  นายพิพิธ สุวรรณสิงห์ 042298166 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0080.00100.00100.00100.00100.0078.00100.000.0092.56-
196บ้านหนองบัวบาน  นายบุญประสพ กุลศรี 042285637 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4430/05/2016
197นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  นายไชยอนันต์ ศิลา 042286084 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6706/07/2016
198สิริปุณโณ  ไม่มี - 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
199บ้านหนองแซงสร้อย  นายวรวุธ บุญอาจ 042220272 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050.00-
200บ้านหนองอ้อน้อย  นายปัญญา สมสมัย 042250738 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์  นายศักดิ์ชัย แสนณรงค์ 042250736 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/06/2016
202บ้านน้ำพ่น  นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ 042130065 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.00100.00100.000.000.0050.0050.0050.0062.50-
203บ้านเลา  นางภัสสร ทรงวุฒิไกร 0614196524 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
204อนุบาลสร้างคอม  นายอรรถชัย นันทวิจิตร 042276299 48 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.000.00100.0010/05/2016
205บ้านดอนเดื่อ  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 042220265 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0060.00100.000.0094.4430/05/2016
206บ้านดอนบาก  นายสงกรานต์ ศรศิลป์ 042220264 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านท่าเสียว  นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์ 042220269 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
208บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา 042-220268 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านโคกสว่าง  นายวิชชา เสวตวงษ์ 042276272 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0098.0096.0094.00100.00100.00100.0092.00100.000.0097.78-
210บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  042276270 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
211บ้านดงผักเทียม  นายวรวุฒิ ยางขันธ์ 042276271 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0097.00100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.000.0094.7809/06/2016
212บ้านเชียงดา  นายคำผิน ขันธ์เขต 042145608 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.6710/05/2016
213บ้านแมดวิทยาคม  นายทองจันทร์ โพธิ์บาย 042220260 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
214บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  นางดรุณี กองมณี 042145438 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.000.000.000.000.000.000.0092.50-
215บ้านไชยฟอง  042220262 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0067.0082.0035.000.000.000.0076.000.000.0065.0031/05/2016
216บ้านนาสะอาด  นายมงคล ทบพักตร์ 042220263 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217โคกโพธิ์วิทยา  - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านนาน้ำชุ่ม  นายสมควร โพธิ์ทิพย์ 042220266 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0070.0060.0080.0080.0060.0080.000.0072.22-
219บ้านยวด  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ 042216102 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0091.0081.00100.0015.0017.000.0038.000.000.0057.0027/05/2016
220บ้านชาด  นายไพบูลย์ หว่างเค็ง 042220267 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0091.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.7828/04/2016
221บ้านนามั่ง  นางสมร ศิลาคม 042216112 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5975.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0095.50-
222บ้านน้ำเที่ยง  นางฑิฆัมพร บุญมาก - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
223บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว  นายทองสุข อุภัยพรม - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
224บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา  นายธนาพล วงษ์ไทย 042220270 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5601/06/2016
225บ้านหินโงม  นายสมมิต ชนะบุญ 042270160 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน