ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 25  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ขอนแก่นวิทยายน  นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 043 237118 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0098.0097.0095.0093.00100.0087.00100.00100.000.0096.2529/04/2016
2กัลยาณวัตร  043 237118 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3แก่นนครวิทยาลัย  นายวีระเดช ซาตา 043 225635 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0080.0090.00100.00100.0080.00100.00100.000.0092.5013/05/2016
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  นางนัฎฐพร ชินบุตร 043261154 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0016/05/2016
5สาวะถีพิทยาสรรพ์  นายโชคชัย ชุมแวงวาปี 043 237118 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0063.0053.0047.0090.0083.00100.0087.00100.000.0077.8831/05/2016
6โคกสีพิทยาสรรพ์  นายชูเดช แก้วดวง 043-283015 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0095.0012/03/2016
7นครขอนแก่น  นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 043 382338 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0088.00100.0043.00100.0085.00100.00100.00100.000.0089.5031/05/2016
8ขามแก่นนคร  นายศุภกิจ สานุสัตย์ 043 241720 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.00100.0075.0063.00100.0099.00100.00100.000.0091.1311/05/2016
9เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร 043 237118 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0091.0095.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.0016/05/2016
10ขอนแก่นวิทยาลัย  นายสุเมธ สุวอ 043 237118 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0080.0090.00100.00100.0080.00100.000.0092.5013/05/2016
11สีหราชเดโชชัย  นายสิทธิพล พหลทัพ 043 202196 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12ขอนแก่นพัฒนศึกษา  นายละเอียด แพงจันทร์ 043 237118 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0095.00100.0095.00100.00100.00100.000.0098.7513/05/2016
13ขอนแก่นวิทยายน 2  นายสมนึก ทองคำ 043446442 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
14ขอนแก่นวิทยายน 3  นายศราวุธ รุ้ปัญญา 043040220 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.0080.00100.00100.0080.0090.00100.000.0091.2530/05/2016
15แก่นนครวิทยาลัย 2  นายสำเนียง มิ่งขวัญ 043 235672 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0093.00100.00100.0092.00100.00100.000.0098.1323/05/2016
16ฝางวิทยายน  043 237118 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7520/05/2016
17ป่าหวายวิทยายน  นายไชยยงค์ ลือเกียรติก้อง 043 237118 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18ประชารัฐวิทยาเสริม  นายสุรกฤษฎิ์ คำปิตา 043 237118 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0098.00100.00100.0090.00100.00100.000.0098.5016/05/2016
19หนองเรือวิทยา  นายสมใจ วิเศษทักษิณ 043294073 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.3830/05/2016
20จระเข้วิทยายน  นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์ 043299252 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0019/05/2016
21มัธยมตลาดใหญ่วิทยา  นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ 043245026 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.00100.000.0095.7529/04/2016
22ชุมแพศึกษา  043311118 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0099.00100.0089.00100.0092.00100.0065.00100.000.0093.1329/05/2016
23จตุรมิตรวิทยาคาร  นายนิพล นิราศสูงเนิน 043296087 112 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24ขัวเรียงศึกษา  นายเชษฐา วันสุทะ 043463553 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25ชุมแพพิทยาคม  นายทวีศักดิ์ สมนอก 043210096 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0070.0090.00100.00100.00100.0090.0080.000.0091.2506/05/2016
26หนองเสาเล้าวิทยาคาร  นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ 043210097 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.000.0050.000.000.0060.000.000.0065.0024/04/2016
27ชุมแพวิทยายน  นายสุรสิทธิ์ บุญครอง 043312962 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
28นาจานศึกษา  นายวิทยา ร้อยดี 043444100 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29ผาขามวิทยายน  นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ 043210302 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.2523/04/2016
30หนองตาไก้ศึกษา  นายสุริยา ห่มขวา 043210210 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
31ซำยางวิทยายน  043312505 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32น้ำพองศึกษา  นายสวัสดิ์ แก้วชนะ 043431701 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33ดงมันพิทยาคม  นายปรีชา ศรีลับขวา 043306472 123 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บัวใหญ่พิทยาคม  นายเรืองยศ แวดล้อม 043450886 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0070.0050.0070.0070.0060.0040.0060.000.0060.0010/05/2016
35น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายคมสันต์ ชุมอภัย 43441002 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36พังทุยพัฒนศึกษา  นยโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม 043431574 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37ม่วงหวานพัฒนศึกษา  นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ 043306382 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38ลำน้ำพอง  นายฉัตร สิงห์บุราณ 043210263 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0031/05/2016
39อุบลรัตน์พิทยาคม  นายบวร ใจป้ำ 043446100 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
40บึงไทรพิทยาคม  นายสุวิทย์ นิลสาย 043210804 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บัวแก้วพิทยาคม  นายภัสกร แก้วพิลา 043-210348 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42ศรีกระนวนวิทยาคม  นายธนัท ไชยทิพย์ 43251350 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0075.0080.0080.0075.0080.0080.0080.000.0078.7508/04/2016
43ยางคำพิทยาคม  นายจำรูญ ศรีฉายา 043210712 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.0070.00100.0020.0020.000.0075.0016/05/2016
44ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  นายวิทยา บัวพัฒน์ 043210904 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0085.0095.0052.0045.0058.0031.00100.000.0070.7516/05/2016
45บ้านไผ่  นายวทัญญู ภูชาดา 043272622 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0040.00100.0050.0040.000.000.0075.7103/05/2016
46บ้านลานวิทยาคม  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 043210016 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.2527/05/2016
47บ้านไผ่ศึกษา  นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย 043272541 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0035.0090.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.88-
48บ้านไผ่พิทยาคม  นายสุรพล สุวรรณชาติ 043274179 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
49เปือยน้อยศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 043494072 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0070.0080.00100.00100.000.00100.00100.000.0088.5713/05/2016
50กู่ทองพิทยาลัย  นายสุนันท์ คำจันทร์ 043210010 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51พล  นายสุรเชษฐ รูปต่ำ 043-414211 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0070.0080.0010.0010.0020.0090.00100.000.0055.0012/04/2016
52โสนนกเต็นประชาอุปถัมภ์  นายสุริยา ทองบุญมา 043210023 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53โนนข่าวิทยา  นายวุฒิชัย แสงสุดตา 043-418240 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54พลพัฒนศึกษา  นายชัยภร สีมาตร 043-418223 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0060.0075.0060.0065.0085.0070.0070.000.0070.6331/05/2016
55แวงใหญ่วิทยาคม  นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 043-496055 125 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56โนนสะอาดวิทยาคาร  นายเปลี่ยน จงเทพ 043-418268 126 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57แวงน้อยศึกษา  นายภูวดล หมื่นสีพรหม 043-499060 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0081.0090.000.00100.00100.00100.00100.000.0088.7123/05/2016
58ท่านางแนววิทยายน  นายจรัล รัตนบุญทา 043-278084 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0022.00100.0073.0075.0096.0017.008.005.000.0049.5027/04/2016
59ก้านเหลืองวิทยาคม  นายสมเกียรติ หาแก้ว 043-210689 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
60หนองสองห้องวิทยา  นายวาสนา ไชยศึก 043-491131 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61ไตรคามวิทยา  นายวสิษฐ์ สมจิตปัญญา 043-040176 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62เบญจมิตรวิทยา  นายอรุณ ชาวกล้า 043-415611 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0064.00100.00100.00100.0043.00100.000.0087.1317/05/2016
63ศรีหนองกาววิทยา  นายกนก บุตรวงษ์ 043-210642 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0084.0073.0083.0092.0091.00100.00100.00100.000.0090.3817/05/2016
64ภูเวียงวิทยาคม  นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 043291360 213 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0099.0096.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.3823/05/2016
65กุดขอนแก่นวิทยาคม  นางสายสมร ศักดิ์คำดวง 43210029 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0069.0068.0062.0093.0078.00100.000.0030.000.0071.4309/05/2016
66เวียงวงกตวิทยาคม  นายนิคม จำปานิล 43438045 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67เวียงนครวิทยาคม  นายมนูญ ถาวรรัตน์ 43210264 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.0090.00100.0080.00100.000.0093.7513/05/2016
68มัญจาศึกษา  นายสุพจน์ แสงสุข 043289123 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0060.0060.0090.0090.00100.0095.00100.000.0085.63-
69คำแคนวิทยาคม  นายสุภาพ ผิวขาว 043210077 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0080.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.2521/04/2016
70โคกนางามพิทยาสรรพ์  ุนายธงชัย ศรีเคนา 0833328996 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
71มัธยมโพนเพ็ก  นายอดุล อิงแก้ว 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  นางลัดดา ผาพันธ์ 043210128 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0076.2519/04/2016
73ท่าศาลาประชานุสรณ์  นายประเสริฐ อุ่นผาง 043455104 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.00100.000.0093.7517/05/2016
74ชนบทศึกษา  นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 043286207 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0023.0041.0067.00100.00100.0077.00100.000.0072.5709/05/2016
75ประชารัฐพัฒนาการ  นาย 043245364 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.007.0043.0034.000.000.000.0024.000.000.0027.00
76เขาสวนกวางวิทยานุกูล  นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ 043449106 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.7517/05/2016
77ดงบังวิทยายน  นายสัมฤิทธิ์ พรสุวรรณ์ - 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78ภูผาม่าน  นายสมควร ไกรพน 43396192 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.7521/04/2016
79โคกโพธิ์ไชยศึกษา  นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก 043216208 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80หนองนาคำวิทยาคม  นายวสันต์ ลาจันทึก 43217118 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81บ้านแฮดศึกษา  นายบุญเหลือ ทองอ่อน 043218214 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82หนองขามพิทยาคม  นางนิกัญชลา ล้นเหลือ 043267132 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0050.00100.0070.00100.00100.0060.00100.000.0082.5012/05/2016
83โนนศิลาวิทยาคม  นายสมนึก เรื่องลือ 043-281060 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0046.0067.0098.00100.0090.00100.000.0097.000.0085.4323/05/2016
84สันติพัฒนกิจวิทยา  นายสุธรรม โพธิ์งาม 043-211058 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0060.00100.00100.0060.00100.00100.000.0090.0018/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน