ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวสันต์ สัตยคุณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านขามป้อม  นายลือชัย ทองผา 043464000 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
2โคกม่วงศึกษา  นายฟากรี ทองดีบุตร 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.0090.00100.00100.0080.00100.000.0091.11-
3บ้านโป่งเอียด  นางสาวละคร เขียนชานาจ 043211661 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
4บ้านสุขสมบูรณ์  นายทวีวัฒน์ เวชกิจ - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านหนองโพงโพด  นายจอมพล ตุ่นเส็ง 0 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองศาลา  นายสิรวิชญ์ ธงชัย 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองเสาเล้า  นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ 043041081 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8หนองหว้าวิทยา  นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านโคกสูง  นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร 043463205 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0085.00100.00100.0085.0085.000.0095.0009/04/2016
10บ้านนาสีนวน  นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ 043260100 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
11บ้านโนนอุดม  นายบุญคุ้ม การนา 043463000 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0007/05/2016
12บ้านสัมพันธ์  นายคำสี ลืนภูเขียว 043296222 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
13บ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายสินสมุทร คุณประทุม 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.00100.00100.0080.00100.00100.0082.0070.0082.000.0081.5630/05/2016
14ชุมชนชุมแพ  นายประสพโชค เหล่าคูณ 043311892 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
15บ้านชุมแพ  นายสุธี ลีกระจ่าง 43312227 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/05/2016
16บ้านหนองบัวโนนเมือง  นางงามนิตย์ ลิโป้ 043313447 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17ชุมแพชนูปถัมภ์  นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย 0623655141 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7830/05/2016
18บ้านแห่(ประชานุเคราะห์)  นายเสถียร แก้วส่องใส 043471445 525 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0058.0070.00100.00100.00100.0093.00100.000.0088.22
19บ้านไชยสอ  นางศิริรัตน์ อนุตรี 043386626 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
20บ้านโนนทองหลาง  นายบัณฑิต สุขา - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0002/05/2016
21บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  นายสินสมุทร สามารถ 43312461 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ  นายพจน์ ปุรัมพกา 043386135 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านหนองสังข์  นางสาวรดาณัฐ พุทธา 043386856 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี  นายพัฒนากร อบมา 46312073 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
25บ้านหนองหว้าโพนศิลา  นายพัฒนากร อบมา 43313289 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/05/2016
26นาหนองทุ่มวิทยาคม  นายสมศักดิ์ มะมา - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
27บ้านโนนโก  นายสุวิทย์ น้อยลา 043260720 16 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านวังยาว  นายพิไชย ศรีเจ็ก 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/03/2016
29หนองกุงพิทยาคม  นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล 43214133 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
31บ้านหนองหนามแท่ง  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 0818724709 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/05/2016
32ชุมชนโนนหันวันครู  นายจิรสันต์ บัวสาย 043391005 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านธาตุ  นายมนูญ พลบุญ 43214125 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.000.0094.44-
34บ้านโนนชาติ  - 043206714 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/05/2016
35บ้านโนนบุรุษ  นายสมาน สีชมภู 043214155 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านโนนลาน  นางสิริลักษ์ สามารถ 043214156 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37หนองม่วงประชานุกูล  นายเศวต พรมแวง 043214128 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/03/2016
38บ้านร่องแซง  นายเดชา ทาเวียง+ 043312505 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/05/2016
39เหมือดแอ่หนองบัว  นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์ 43041070 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
40ก้องอุดมวิทยาคาร  นายนิยม ศรีภูวงศ์ 043462203 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านนาคำน้อย  นายเฉลียว อนุตรี 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโป่งแห้ง  นายจักรเพชร นิลพงษ์ 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  นายอดิศร โชคบัณฑิต 043210720 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44วังหินลาดวังเจริญ  นายวิชัย แสนแก้ว 10474717 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/10/2016
45วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์  นายสุเทพ เวียงทอง 43384882 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0083.00100.00100.00100.0083.00100.000.0096.22-
46บ้านหนองไผ่นาดี  นายพงษ์สวสัดิ์ สีลาน 43462001 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 43311872 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
48โคกสูงสำราญ  นายคมสัน บุดดาดวง 43384825 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านโนนแหลมทอง  นายพจน์ 43384664 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
50หนองขามวิทยาคาร  นายพินิต แสงสุข 043311894 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
51ชุมชนหนองคะเน  นายพจน์ ปุรัมพกา 043312225 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
52หนองไผ่พิทยาคม  นายดารา ชินชัย 043312204 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านยอดห้วย  นางประภาพร ตรีเหลา 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/07/2016
54บ้านนาเพียง  นายฉัตรกุล สิงห์บุราณ 043462664 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4413/05/2016
55โนนงามศึกษา  นายจิรสิน เฮ้าเส็ง 043462618 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
56บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา  นายประเวศ สุขประเสริฐ 043260704 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
57บ้านโนนโพธิ์  นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา 043462600 518 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านหนองไฮ  นายวิรัตน์ ทองมี 043462622 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านอาจสามารถ  นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ 43211234 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
60บ้านเขาวง  นายไมตรี นิลสาคู 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
61นาฝายวิทยา  นายเฉลิมชัย สมท่า 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
62บ้านวังสวาบ  นายฉลอง สอนวงษ์ 043260346 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/03/2016
63บ้านสะแกเครือ  นายอากาศ เหล่าคนค้า 43396379 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0026/04/2016
64บ้านสองคอน  นางยุพิน คำภา 043312505 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65หนองแห้ววังมนศึกษา  นายประจวบ สวัสดิรักษ์ 43214142 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0060.0060.0050.0060.0060.0050.0050.000.0060.00
66ชีพอนุสรณ์  นายเสน่ห์ โคตา 0 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
67บ้านซำภูทอง  นายเฉลิม คำพิมพา 043260203 411 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0040.0040.0030.0080.0030.0050.0050.000.0046.25-
68บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายธนเดช ทองหนองกอย 043914115 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0040.00100.00100.00100.00100.000.0076.67-
69บ้านนาน้ำซำ  นายธัญ ชุมชัย 043312505 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0027/04/2016
70บ้านโนนคอม  นายสมชัย พิมดี 043-396030 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/03/2016
71บ้านโนนสว่างท่ากระบือ  นายสมว่า เพียศักดิ์ 043396029 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านป่ากล้วย  นายกิตติพร ภูพันลา 0 111 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านสว่างโนนสูง  นางสาวศุภนันท์ พิมดี 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านกุดขอนแก่น  นายชวลิต หาญเชิงชัย 043457315 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านไคร่นุ่น  นายสำรอง คำมี 043-260-19 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.0010.0010.000.0010.00100.0090.000.000.0047.1427/06/2016
76บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)  นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย 043312505 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77โนนศิลาโนนม่วงวิทยา  นายแคล้ว ขันขวา 043312505 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านโนนสำราญ  นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ 43293659 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านเลิงแสง  นางอมลวรรณ สุขสม 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80หนองโพนนาหม่อ  นางจริยา นิตยา 043-260516 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.0085.00100.00100.000.0096.1116/05/2016
81สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านกุดดุกวิทยา  นายทรงวุฒิ ทาระสา 043210700 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0085.0085.0090.0090.0085.0096.000.0087.8920/04/2016
83บ้านโคกสง่า  นางสมบัติ แสงฤทธิ์ 0868503482 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84ดินดำวังชัยวิทยา  นายศุภรัตน์ บุญไตรย์ 043260715 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านโพนเพ็กพิทยา  นายนพดล บุดดา 43291748 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0080.000.0095.56-
86บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์  นายสุรพงษ์ พรมชมชา 043260400 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านกุดแคนประชาสรรค์  นายอุ่นทยา ผาผง - 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.0005/05/2016
88บ้านโคกกลางวิทยา  นายบรรจง ทุมมี 43211760 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา  นายสุริยะ ชิดทอง 043260179 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.6310/06/2016
90บ้านทุ่งชมพู  นายสุปรีชา ถนอมเงิน - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา  นายเจริญชัย สิงห์แป 043260415 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7810/06/2016
92บ้านหนองพลวง  นายดุษฎี มาลัยขวัญ - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา  นายสุขวัชร เทพปิน 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านกุดน้ำใส  นายพลกฤษณ ศึกษา 043458311 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.000.00100.00-
95ไตรคามวิทยาสรรค์  นายสาธร พรเพ็ง 43291861 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0070.0060.0080.0030.0060.0040.0070.000.0061.11-
96บ้านนาชุมแสง  นายอัครเดช อักขราสา 043458250 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
97บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม  นายสมพร ทะเยี่ยม 043041229 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/04/2016
98บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  นายจตุพล ยุระศรี 043260428 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านหัวฝาย  นายกฤษ ราชสีสม 043-260476 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100โนนอุดมสะอาดวิทยา  นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง 95717652 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านคำใหญ่  นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ 043-260165 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0050.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0086.67-
102นาหว้านาเจริญ  นายบัวเพชร จันทะนาม 043-041233 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านโนนกระเดา  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 043260254 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ 043-260121 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105โสกห้างศึกษา  นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ 043041236 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106ห้วยชันวิทยา  นายไพศาล เมฆสงค์ 043-260454 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107ภูเวียงวิทยายน  นายจารึก งามฉลวย 43438203 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.000.0096.67-
108บ้านโคกสูงวิทยา  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ 043-260-65 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
109บ้านแดง  นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ 043438293 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
110โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา  นางวนิดา เครือไกรวรรณ 043438660 215 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
111บ้านหนองขาม  นายนิพนธ์ หิงชาลี 0865801448 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0090.000.0096.67-
112บ้านนาก้านเหลือง  นายธงชัย สุขสม 0-4329-189 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
113บ้านพระบาท  นายสายยนต์ จันพุทธ - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านเรือ  นายสมจิต พลหล้า 043291867 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านหัน  นายจรูญ พรหมดวงดี 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/07/2016
116บ้านหว้าทอง  นางจันทราภรณ์ จักรโนวัน 043260469 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านห้วยบง  043260544 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118อนุบาลภูเวียง  นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ 043291212 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านโคกไร่  นายประพฤติพันธ์ ชวลี 043260177 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
120บ้านถ้ำแข้  นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านสงเปือย  นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม - 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านอ่างศิลา  นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย 43291979 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123จตุรคามรังสรรค์  นายสวัสดิ์ สุนทร 0 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
124บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี  นางกองแก้ว อุปรัง 043917029 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านเมืองเก่า  นายธนธรรม มีทอง 043438297 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
126บ้านหินร่องโนนสวรรค์  นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ 043457025 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์  นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร 043312505 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านหนองบัว  นายธวัชชัย พลนิกร 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา  นายพนมไพร ปราบแกะ 043312505 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านวังขอนแดง  นายถาวร ธรรมวงษ์ 043-260340 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  นายสุรพล แสนสุภา 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านหนองกุงธนสารโศภณ  นายระลึก ราชาวงษ์ 043917550 31 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา  นายราชิต ชัยงาม 43917584 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม  นายประวิทย์ จันทร์ทอง 0 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/04/2016
135บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ 0956606620 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านผาน้ำเที่ยง  นายวันเนาว์ สอนจิตร 043312505 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0075.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.7805/05/2016
137บ้านบริบูรณ์  นายอำนวย บุญศรี 043-260557 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0085.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0096.1103/05/2016
138บ้านป่าน  นายประยูร ชารินทร์ 043312505 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
139บ้านพงษ์โนนประวัติ  นายอรรถวัต ทวยภา 043041352 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/07/2016
140ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา  นายคำเบ็ง รถสีดา 43444342 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141ท่ากุญชร  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 043444162 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.0040.000.0040.0007/04/2016
142นาจานนาเจริญโนนทัน  นายประคอง วรรณพันธ์ 43444273 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.3308/04/2016
143โนนสำราญหนองหญ้าขาว  นายประดิษ หล้าทูนธีรกุล 43444341 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านสารจอดร่องกลอง  นายสมดี จำนงค์สุข 043444357 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145หนองกระบือวิทยาคม  นายวัชรธร ปิตินันทโชติ 0862268292 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146แสงบัวทอง  นางจารวี ทวยภา 043462201 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านซำยาง  นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม 043312505 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านโนนงาม  นายสวิต คำภา 043210556 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
149บ้านสวนสวรรค์  นายวิเชียร ดีสม 043312505 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.0090.0090.0090.0090.0090.000.0085.56-
150ภูห่านศึกษา  นายอุไร ลาสอน 43214138 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านหนองปลาซิว  นายเฉลิมชัย สมท่า 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152ชุมชนบ้านวังเพิ่ม  นายเอนก คำยัง 043399074 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 043260717 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0030.0030.0050.0020.000.000.0050.000.000.0033.3313/05/2016
154บ้านบุ่งเม่นหนองดู่  นายนิติพงษ์ หงอกชัย 43399635 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0025/06/2016
155บ้านปากห้วยฝาง  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 043399040 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0050.00100.000.0092.2223/05/2016
156บ้านโสกหาดสวรรค์  นายวีระวุธ เรืองตังญาน 043312505 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านห้วยทรายขาว  นายอำนาจ พลเดชา - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านโคกป่ากุง  นายอยุทธ คำยัง 043041361 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
159บ้านท่าช้าง  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160อนุบาลสีชมพู  นายประเวช สุวรรณา 43399107 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8916/05/2016
161บ้านหนองตาไก้พิทยา  นายภิรมย์ คำบุญเกิด 0 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านขมิ้นโนนหัวนา  นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 43 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ  นายไสว ขามธาตุ 043260554 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านโคกม่วง  นายไกรศร พึ่งภพ 043260554 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  นายกวี โพธิ์หล้า 043462402 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านศรีสุข  นายสมเด็จ อิธิตา 043462515 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว  นายบรรจง อาจนนลา 0 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0080.0080.0080.0080.0070.0070.0080.000.0075.5607/04/2016
168บ้านสันติสุข  นายเทียนชัย ลาสอน 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านหนองโก  นายสมาน เพชรนาวา 043260553 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
170โสกเต็นวิทยาคม  นายเสรี หลักม่วง 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านโสกจานนาดี  นายชาญชัย ทองล้น 043260552 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.000.00100.00-
172บ้านหนองแดง  นายบุญมา ชนะบุญ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์  นายกฤษฏา โซ่มาลา 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านหนองไฮ-วังขอนยม  นายนรินทร์ บุตรรัตนะ 0864506233 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านซำจำปา  นายบุญสวน วรรณโอภาส 043-260202 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านใหม่โสกส้มกบ  นายจงจิต ดวงสนาม 043260496 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านผาขาม  นายบรรชิต นิตไธสง 043312505 38 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0046.0049.0049.00100.00100.0050.00100.00100.000.0077.11
178บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  นายคำปัญญา ชัยคำดี 043260341 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.22-
179อ่างทองวิทยาคม  นายนิติรัฐ เวียงนนท์ 43214139 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านนาอุดม  นายสาธิต คำชมภู 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านนาหว้า  นายหลาง สมบัติหอม 043 294920 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านป่าเสี้ยว  นายวิฉัตร มาสภา 043260321 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0021/03/2016
183บ้านเม็ง  นายประเสริฐ กมลคุณากร 43294512 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.7805/05/2016
184บ้านสว่างดอนช้าง  นายสมศักดิ์ พูลรอด 043260356 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านหนองกุงมนศึกษา  นายชาญวิทย์ ปะกิระสา 043294839 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านหนองโนประชาสรรค์  นายถาวร จิบจันทร์ 043-294207 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านหนองแสงสามัคคี  นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุย 043-260435 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านหาด  นายวีระ เรืองแสง 43293820 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง  นายพิลึก ถามุลตรี 43299220 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านสะอาด  นายศิวดล ดวงหะคลัง 043260727 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191หนองหอยเทพเทวัญ  นายสุนิจ ศรีพรหม 43388275 211 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0088.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.6729/04/2016
192บ้านหัวนาจระเข้  นายวิฑูรย์ บึงลี 43388313 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0070.0080.00100.00100.0090.00100.000.0091.1112/05/2016
193บ้านหัวบึงสว่าง  นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ 043 388087 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3320/04/2016
194บ้านกง  นายโกมล สำแดง 43299582 525 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.5609/05/2016
195โพธิ์ตากวิทยา  นายไพฑูรย์ รอนยุทธ 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  นายปิยพงศกร ระดามาตย์ 0909305105 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0050.0060.0070.0070.0080.0070.0080.0080.000.0066.6710/05/2016
197บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 0 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0020.0020.00100.0020.0050.000.0067.7812/05/2016
198บ้านหนองสระ  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 043 -2992 38 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0095.00
199หนองแสงวิทยาสรรค์  นายพัฒนา อำท้าว 0918612949 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านกุดกว้าง  นายณัฐณรงค์ พิริยการ 043-260679 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านขนวนนคร  นายปิยพงศร ระดามาตย์ 43293550 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202บ้านโคกสูงวิทยานุกูล  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ 043312505 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5965.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.0065.000.0065.0029/04/2016
203บ้านนาเปือย  นายอาวุธ นมัสศิลา 043443239 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านโนนดู่หนองแวง  นายลือชัย สำราญ 043312505 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.2228/04/2016
205บ้านโนนทันวิทยา  นายดิษยภัทร ไชยพิเดช 43443238 526 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6716/05/2016
206บ้านร่องสมอ  นายสิทธิโชค ดีศรี 43443235 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านหว้า  นายสมแพน จำปาหวาย 43443237 428 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0075.0070.0095.00100.00100.00100.0090.0095.000.0090.5610/05/2016
208บ้านห้วยม่วง  นายบุญสุข โสภาศรี 043443166 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/04/2016
209บ้านกุดแคน  - 043260129 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านกุดเลา  นายประยุทธ ธรรมพล 043-245-05 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
211บ้านโนนทอง  นายสุดิง สาหล้า 043425172 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
212บ้านฝางน้อย  นายทินกร จันทร์เทพย์ 043-260329 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
213บ้านภูมูลเบ้า  นายเอนก ผาเข็ม 43425054 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านสระพังข่า  นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง 0 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย 0 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.0030/03/2016
216บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์  นางวิภาดา ธรรมวงษา 043425197 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217บ้านห้วยอรุณหินลาด  นายวิชัย แสนยศบุญเรือง 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านห้วยทรายทอง  นายถาวร จิบจันทร์ 043312505 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
219โคกกลางโนนคูณโนนศิลา  นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.000.0095.56-
220บ้านโคกกลางหนองแปน  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 043312505 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านดอนหันโนนหินแห่  นายสมพร ศิริแก้ว 43253591 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4430/03/2016
222บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223โนนฟันเรือบะยาววิทยา  นายสมพร ศิริแก้ว 43296493 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0079.0084.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.8931/05/2016
224โนนสะอาดพิทยา  นายทนงศักดิ์ วังสงค์ 043-296341 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
225บ้านสำราญหินลาด  นายจงกล โนพันธุ์ 043260680 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  นายเฉลิม สุระพินิจ 43296088 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
227บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง  นายพิทักษ์ อุดมชัย 0-4326-042 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
228บ้านโนนหนองแวง  นายวิมาน รถหามแห 43260707 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
229ชุมชนหนองเรือ  นายเพิ่ม หลวงแก้ว 043294114 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
230บ้านกุดฉิมพิทยาคาร  นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
231บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา  นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ 43293843 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
232บ้านฟ้าเหลื่อม  นายบดินทร์ บุญลือ 043260335 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
233บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง  นายวาทิตร กุลแสนไชย 0 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
234บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ แสนสุรินทร์ 43294784 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0080.0070.0040.0060.0060.0070.0050.000.0064.44-
235หนองไฮประชารัฐ  นายดำริ สุดตะนา 043294924, 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
236บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  นายมานิตร มั่นกุง 043-210737 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
237บ้านดอนแขม  นายวิชัย มหาโพธิ์ 043-260689 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238บ้านดอนหันสระบัว  นายอนุชา ลมคำภา 043260218 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
239บ้านนางิ้ว  นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน 043260245 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0080.0080.0080.0090.0090.0098.000.0086.4425/04/2016
240บ้านยางคำ  นายชุมพล ศิริสุนทร 043312505 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241บ้านหนองแวงภูเขา  043-260440 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
242บ้านหนองหว้าประชารัฐ  นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0095.0080.0070.0090.0080.0080.000.0083.8913/05/2016
243บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  นางอรอนงค์ ภู่แก้ว 0 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3328/04/2016
244นาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ว่าที่พันตรี วศิน สอนโพธิ์ 043-260530 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
245บ้านกุดธาตุ  นายสุทธิพงษ์ ทะกอง 0899424471 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0089.0083.0067.00100.0067.0067.00100.000.0085.8913/05/2016
246บ้านโคกนาฝาย  นางสกุลยา อินทะสุระ 043312505 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
247บ้านนาดี  ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์ 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
248บ้านสะอาด  นายวิรัตน์ สมใจ 0 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/06/2016
249บ้านหัวภู  นายวิธูร ศรีเดช 043312505 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0080.00100.00100.0080.00100.00100.000.0087.78
250หนองแวงวิทยา  ประดิษฐ์ จันนา - 215 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44-
251บ้านขนวน  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 43217909 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
252บ้านศาลาดิน  นายภาคภูมิ ภูมาก 043-041371 229 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0080.0070.0080.0080.0090.0090.000.0080.00-
253บ้านหนองกุงคชสาร  นายปัญญา สาสิมมา 043312505 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
254บ้านหนองนาคำ  นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย 043312505 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
255บ้านหนองพู่วังหินซา  นางวิไลวรรณ ห่มขวา 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
256บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  นางดรุณี ศรีบุรินทร์ - 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
257บ้านหนองหอย  นายนพชาติ วรวัตร 043312505 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
258บ้านคึมชาติประชาสรรค์  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 0 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5975.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
259บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม  นางสมพิศ กิตติภักดีกุล 0 16 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
260บ้านเขาวง สาขาดงสคร่านตาดฟ้า  นายสันทัด มาลัย 0862424685 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0009/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน