ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชนาธิป สำเริง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ไทยรัฐวิทยา ๓๔(บ้านกุดโง้ง)  นายอาวุทธ์ มีขันเพชร 43251636 527 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0085.0098.0098.0090.00100.000.0095.6731/05/2016
2บ้านโคกกลาง  นายจุมพล สิงห์จรรยา 043260169 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.1123/05/2016
3บ้านทุ่งใหญ่  นายสวัสดิ์ ตูมโฮม 043-358044 25 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.0098.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.2214/05/2016
4บ้านฝางวิทยา  นายสุวิรัตน์ รักษาเคน 043210083 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.000.000.0095.63-
5บ้านป่าติ้ว  นายดุสิต อุปแก้ว 0819740741 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองแวงคูป่าชาติ  นายไชยา ศรีโคตา 043260531 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านหนองแวงเป่ง  นายมรกต แก้วสมบัติ 043-260432 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
8ชุมชนน้ำอ้อม  นายลือชัย หล้าคำ 043-358-08 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.3315/05/2016
9บ้านผักหนาม  นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ 043-251353 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านวังโพน  นายอภิชัย สินโพธิ์ 92783677 14 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านเวียงแก้ว  นายไพรัตน์ ไชยคำ 43251353 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านหนองกุงใหญ่  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 43212462 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/05/2016
13บ้านหนองซา  นายปรีดา อดทน 0808154186 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
14บ้านหนองโอง  นายวิจิตร หารพรม 0821210677 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
15ชุมชนกระนวน  นายวีระชาติ ดวงคำน้อย 43251354 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16ชุมชนดูนสาด  นายประจักษ์ จันทร์ทอง 43211261 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านนามูล  นางเพ็ญศรี นิตยา - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1113/06/2016
18บ้านคำไฮผักแว่น  นายวาสนา สมปัญญา 043253944 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.0040.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.2231/05/2016
19บ้านบะแต้  นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 0896208569 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/04/2016
20ศรีสมบูรณ์วิทยา  นายเดชา สุทธิปัญโญ 043041007 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านหนองโก  นายสุริยา อินทร์จันทร์ 043251351 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านห้วยเชือก  นายมนต์ชัย แพงงา 043252919 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.0097.5019/05/2016
23ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 0892907148 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5910.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00-
24บ้านนาฝาย  นางธมนวรรณ ดวงจันทร์ 043260248 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
25บ้านโนนสังป่ารัง  นายธีรวัตร กมลช่วง 043041011 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0011/07/2016
26บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  นายทองเหลือง คำภูเวียง 72223842 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
27หนองโนวิทยาคาร  นายประสพ พรมดวง 043-923050 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0055.00100.00100.00100.000.00100.000.0093.5731/05/2016
28ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 14716419 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0091.1102/05/2016
29ศิลาโป่งคำ  นายโยธิน นาอุดม 043-041013 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านโคกกลางวิทยา  นายโชคชัย เรืองแหล่ 043-260171 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
31บ้านคำครึ่ง  นางลัชรี เดชโยธิน 043260153 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านท่าลาดคำตานา  นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ 0817996019 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0025.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.6719/05/2016
33บ้านโนนสมบูรณ์  นางณัฏฐพร ขินบุตร 62245323 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านน้ำสามวัง  นายไพบูลย์ จำปาบุญ 043358001 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35บ้านห้วยยาง  นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 043 260461 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
36บ้านหัวนาคำ  นายประสาน ลพพันทอง 043260474 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0098.0090.0098.00100.0080.00100.000.0096.2213/05/2016
37อนุบาลเขาสวนกวาง  นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 43449009 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านคำม่วง  นายอุดม สงวนชม 043-461015 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7801/04/2016
39บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง 043-260589 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0075.0075.0075.0075.0080.0080.0080.0080.000.0077.78-
40บ้านทางพาดเขาสวนกวาง  นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร 043449123 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
41บ้านนาอ่างทอง  นายประจวบ ศิริภักดิ์ 62237634 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0010/05/2016
42บ้านโนนสง่า  นายปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ 43449560 31 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0098.0090.0095.0090.0090.0095.0098.000.0092.89-
43บ้านโนนสว่างหนองตะนา  นายสุรวุฒิ เรียงพวา - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านโนนทองห้วยบาก  นายวัชระ คงแสนคำ 043210590 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ศรีเมืองแอม  นางแก้วภิเสข์ จ้อยสูงเนิน 043260508 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.00100.000.00100.000.0092.5013/05/2016
46บ้านขามป้อมดงเย็น  นายไพฑูรย์ มหาชัย 62412739 224 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00-
47บ้านนางิ้วนาโพธิ์  นายบุตศรี นารี - 34 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0090.0080.0080.0080.0090.0080.0080.0080.0080.0084.00-
48บ้านนาง้อง  นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี 37 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0081.0031/05/2016
49บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 043260285 416 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0094.4413/05/2016
50บ้านแสงสว่าง  นายชุมพล ทองตระกูล 043260365 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0090.0095.000.0093.89
51บ้านคำแคนคำเจริญ  นายวิรัตน์ ศรีโสภา 043260154 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.0090.0070.00100.000.0091.11-
52บ้านโคกสูงสะอาด  นายสมหมาย ใยแก้ว 0-4326-018 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
53บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง  นายสมเกีรติ สารสม 043-260587 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
54ทุ่งบ่อวิทยา  นายธีรนิต ผาบสีมมา 92757640 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองคู  นายเสริมศรี พรหมภักดี - 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56หนองแวงเรือประชาศึกษา  นายรพินทร์ พลโยธา 0 225 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0070.0090.00100.00100.00100.000.0093.33-
57บ้านห้วยยางสะอาด  นายวาทิตร กุลแสนไชย 043260586 415 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.89-
58ชุมชนโนนสมบูรณ์  นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 043449942 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
59บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  นายธีรวัตร กมลช่วง 043260533 44 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.0020.000.000.000.000.000.0020.0031/05/2016
60บ้านโนนหัวช้าง  ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ 043260296 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านคำป่าก่อ  นายอานนท์ สุดาทิพย์ 043041029 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001/07/2016
62บ้านโคกกลางนาล้อม  043260534 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
63บ้านหัวฝายประชานุกูล  นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี 043260585 425 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.000.000.000.000.000.000.000.000.0020.0031/05/2016
64บ้านคำนางปุ่ม  นางวลัยลักษณ์ อินนอก 43449562 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0090.0090.0080.0090.0090.0090.0090.00100.000.0085.56-
65บ้านคำสมบูรณ์  นายปิยะ อนุญาหงษ์ 043260162 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66บ้านนาค้อ  นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0096.6731/05/2016
67บ้านโนนน้ำผึ้ง  นางสาวปิยะนุช ทาลี 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0022/04/2016
68บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง  นายสุรัตน์ สุทธิ 043041019 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69สองห้องประชาบำรุง  ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์  นางนภารัตน์ บุญหนัก 43433128 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0050.000.000.000.000.000.000.000.0060.00-
71บ้านคำแก่นคูณ  นายกองสิน คำบุญ 043373319 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านโนนพยอม  นายชูพันธ์ุ ทาราศรี 043-260276 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายกฤษณ์ พรหมเทศ 043260281 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
74บ้านบึงกลาง  นายชาญณรงค์ สืบแก้ว 043260303 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0074.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.11-
75บ้านม่วงหวาน  นายธวัช โยธาวงษ์ 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0096.6731/05/2016
76บ้านสระกุด  นายชูศักดิ์ กางมัน 0-4321-239 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5617/06/2016
77บ้านห้วยหินลาด  นายโจระพันธ์ สายบัว 043-260465 324 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0071.0077.0056.00100.0062.0078.000.0080.5031/05/2016
78บ้านกุดพังเครือ  นายบัญชา กุลอัก 043260133 128 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0012/05/2016
79บ้านท่ากระเสริม  นายเนียม ผะกาแก้ว 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0018/05/2016
80บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย  นายเนียม ผะกาแก้ว 043549460 327 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0090.0095.0095.0095.00100.00100.0095.00100.000.0096.6731/05/2016
81บ้านท่ามะเดื่อ  นายสุชาติ แม้นดินแดง 043-260230 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
82บ้านหนองแสง  นายอุดมพร กันทะใจ 043260536 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.22-
83ชุมชนหนองกุงวิทยา  นายสมชาย จันใหญ๋ 43431027 413 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5930.0078.0083.006.0074.0099.0080.0021.0010.000.0053.4418/05/2016
84น้ำพอง  นายปรีชา จ่าสิงห์ 043431107 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.00100.0050.00100.0092.00100.0092.00100.000.0092.44
85บ้านโคกสง่านางาม  นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุง 043260181 016 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/05/2016
86บ้านจำปาหัวบึง  นายคำภา โสโท 043-261-19 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
87บ้านทรายมูล  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 043 260579 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านโสกแสง  นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/05/2016
89บ้านหนองหว้าสุขใจ  นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 043924090 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านโคกใหญ่  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 043-260188 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
91บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)  นายกิตติ พลนามอินทร์ 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7812/05/2016
92คำบอนวิทยา  นายพัฒนา ธงชัย 043-260104 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0012/05/2016
93บ้านดงเย็น  นางอมรรัตน์ พงษ์สุวรรณ 043226208 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านนาฝายเหนือ  นายอารมณ์ สโมรินทร์ 043-260576 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
95บ้านโนนแดงโคกเล้า  นางสาวดารา นามมนตรี 043260266 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0098.0099.00100.00100.00100.0098.0099.000.0099.2516/05/2016
96บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์  นายเวชยันต์ อาศนะ 043-924535 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านหนองกุงขี้ควง  นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองแวง  นายนิกรชัย ทองคำ 043260575 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99กู่สว่างสามัคคี  นายจำนงค์ ไชยวัน 043450968 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
100ชุมชนบ้านบัวใหญ่  นายไพบูรณ์ ชาญชัย 043-450885 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านคอกคีแสนตอ  นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 043450964 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0025/05/2016
102บ้านคำม่วมดงเย็น  นายนิคม ไกรแจ่ม 043-260159 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0083.0094.0083.00100.00100.0078.0083.000.0090.6731/05/2016
103บ้านโนนหัวช้าง  นายโยธิน ผ่านวงษ์ 043260538 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104พระธาตุขามแก่น  นายสุนทร ขามธาตุ 43436213 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/11/2016
105บ้านโนนเชือก  นายศุภฤกษ์ คงนาวัง 043-260264 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์  นายสุนันท์ กลางจันทา 43436341 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5986.0073.0057.0055.0077.0080.0040.009.0030.000.0056.3315/05/2016
107บ้านสำโรง  นายแสงทอง เรืองศิลป์ 043-260362 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
108บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล  นางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 043-260494 530 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0040.0030.00100.00100.00100.0030.00100.000.0070.0027/05/2016
109บ้านหัวดง  นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา 043436222 38 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0030/05/2016
110บ้านกุดพังทุย  นายวีระวัฒน์ นะที 043-459138 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านนาขาม  นายบัณดิษฐ์ กองจันทา 043260570 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
112บ้านนาคู  นายชัชชัย โชมขุนทด 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
113บ้านหินลาด  นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0050.00100.000.0093.3313/05/2016
114บ้านหัวบึง  นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0050.0080.0080.0080.0080.0080.000.0076.2516/05/2016
115น้ำพองประชานุกูล  ูนายชัยยุทธ ชวนประกอบ 043-473305 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0030.0060.00100.00100.00100.0090.00100.000.0083.3301/06/2016
116บ้านกุดกว้าง  นายนิคม สุวรรณเพ็ง 043260581 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
117บ้านกุดน้ำใส  นายแก้ว อวนศรี 043260132 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.000.000.00100.00-
118บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  นายปรัชญา อุ่นทะยา 043041098 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/05/2016
119บ้านฟากพอง  นายพชร แข็งขัน 43373449 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
120บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป  นางเพ็ญศรี นิตยา 043433277 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.000.000.00100.00100.000.000.00100.00-
121บ้านห้วยไผ่หนองโน  นางสาวดวงใจ ถวิลไพร 043431476 317 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0023/05/2016
122โคกสูงกุดน้ำใส  นายอรุณ จันทวงษ์ 43441008 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0033.000.000.000.0033.000.000.0073.2018/05/2016
123บ้านคำมืด  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 043- 26016 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านนาเรียง  นายจรูญ ยศธสาร 043 260251 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5627/05/2016
125บ้านวังชัย  นายลิขิต วงษาเทพ 043432054 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00-
126บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  นายประดิษฐ์ มังคะตา 043-041119 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
127บ้านเสียวโคกกลาง  นายทินกร พัฒนิบูลย์ 43431108 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านคำบง  นายสมศิลป์ กลางหล้า 043461264 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
129บ้านดงมัน  นายชัยริพล ผันสว่าง 043260207 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านนาศรีดงเค็ง  นายถาวร นาควัน 043-461479 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0075.0040.0050.0060.00100.0060.0070.000.0061.67
131บ้านสะอาดหนองเรือ  นางกรรณิกา ซาหยอง 043260566 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านหนองหารจาง  นายสุขี ป่านนี้ 043260445 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.0025/05/2016
133บ้านหนองอ้อโคกสว่าง  นายประยูร วังคาม 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
134บ้านห้วยเสือเต้น  นางรัชดา วงศ์หมั่น 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
135อนุบาลอุบลรัตน์  นายวิรัตน์ หาโคตร 043446105 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  นายถวิล พันธ์น้อย 043-260639 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
137บ้านทุ่งโป่ง  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 0918671189 212 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/03/2016
138บ้านโนนจิก  นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย์ 043-260703 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  นายสมเกียรติ มะโนวงศ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านพระบาทท่าเรือ  นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ 43446104 229 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.000.00100.00100.00100.00100.0040.00100.000.0090.0012/06/2016
141บ้านภูคำเบ้า  นายนรภัทร สิทธิจักร 043-260637 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7816/05/2016
142โคกสูงใหญ่วิทยา  นายอินเทวา สุริยฉาย 43421201 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/05/2016
143บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน 43421313 322 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
144บ้านโคกสว่าง  นายจงอาง ทะสา 043421318 216 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
145บ้านหนองผือ  นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์ 0 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.0098.6715/05/2016
146ห้วยยางวิทยาสรรพ์  นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล 043421237 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
147บ้านกุดกระหนวน  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 043260547 116 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148นาคำพิทยาสรรพ์  นายสิทธิพร เถรวัลย์ 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
149หนองขามพิทยาคม  นายสมชัย รัตนมนตรี 043260550 45 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.0075.000.0072.22-
150ทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น  นายปรีชา สินวรณ์ 043260225 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0046.0056.00100.00100.000.0050.0031.000.000.0063.83-
151บ้านกุดเชียงมี  นายสุชาติ แม้นดินแดง 043 041439 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
152บ้านขุนด่าน  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 0872209546 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)  นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0060.0070.0080.0080.0070.0070.000.0070.00-
154บ้านบ่อ  นายกองสิน คำบุญ 0 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0051.11-
155บ้านหนองแต้  นายอภิโชติ สิงห์น้อย 043-260398 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
156บ้านห้วยทรายศึกษา  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 43372200 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8902/05/2016
157บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์  นายประดับ ยอดป้องเทศ 043210807 223 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0085.000.000.000.000.000.000.0095.00-
158บ้านโนนศิลาราศรี  นายมานพ โคตรโสภา 043-220550 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านศาลาดินห้วยเตย  นายศักดินันต์ ทัพชา 043260549 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
160บ้านศรีสุขสำราญ  นายประจักษ์ นาหนองตูม 0 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00
161บ้านหนองแสงน้อย  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 043-260548 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านกระนวนซำสูง  นายทองเหลือง คำภูเวียง 43219109 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
163บ้านคำแมด  นายบุญศิลป์ อาษาสนา 0 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.0096.0087.0088.000.0094.0019/10/2015
164บ้านสว่าง  นายเข็มชาติ ทาอามาตย์ 043-260701 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0030/05/2016
165บ้านหนองกุงดิ่ง  นายสุริยะ ชาติชนบท 0 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านหลุบเลา  นางวิไลวรรณ มีแหยม 043219179 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านห้วยเตย  นายสมยศ ทาอามาตย์ 043-260456 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0060.0080.0060.0090.0090.0080.0080.0080.000.0074.4424/05/2016
168โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์  ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา 043450490 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านโคกใหม่นายม  นายสมร ดาทุมมา 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0075.0070.0080.0090.0090.0080.0090.000.0080.56-
170บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ  นายสมร ดาทุมมา 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0070.0075.0080.0090.0090.0080.0090.000.0080.56-
171บ้านโนน  ดร.ประพฤทธิ์ สิงหาบุตร 043450500 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านบ่อใหญ่  นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ 043-260300 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านหม้อ  นายสุริยะ ชาติชนบท 043260449 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านหนองบัวคำมูล  นายสันติ ชัยชนะ 043260406 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
175บ้านแห้ว  นายสุพจน์ ทาอามาตย์ 043-260495 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.0050.00100.0010.00600.00100.000.00145.0016/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน