ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศุภสิน ภูศรีโสม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นายธวัชชัย ศรีภูมิ 043-418711 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
2บ้านคึมชาตหนองผงนาดี  นางสุพินดา กันหาไธสง 043-041195 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
3บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง  นายวิชัย เวียงจันดา 043-260399 04 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  นายอมร ไกรลาศ 043-260649 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
5สหราษฎร์อนุกูล  นายสุพิศม์ สมศรี 043-210545 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
6หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  นายสุภาพ ลุนบง 043-400501 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
7บ้านโนนตะโก  นายประเสริฐ อำพล 043-260268 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
8บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย  นายอุทัย เถาว์พันธ์ 043-260236 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
9บ้านหนองบะโคกสว่าง  นายบัวเรียน แพไธสงค์ 43497852 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020/05/2016
10บ้านหนองไผ่วิทยา  นายวาทิต นครราช 043-260650 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020/05/2016
11บ้านหนองแวงมน  นายสุพิศ อุดมฉวี 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010.9029/04/2016
12บ้านโจดหนองแกหนองสิม  นายคำกริช พุดดี 043-214063 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.22-
13บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)  นายสมัคร สมอออน 043-339041 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
14บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู  นายกวี วรรณศรี 0864505185 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.33-
15บ้านเพ็กน้อย  นายสมชาย แพไธสงค์ 043-260332 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านวังขอนพาดหนองแวง  นายสมพงษ์ ตรีกมล 043-260342 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.13-
17บ้านหนองเรือ  นายประยุทธ กุลวงษ์ 043-260426 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0020/05/2016
18บ้านหนองหว้าสามัคคี  นายประเวศ สุวรรณคำ 043-260651 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0090.0040.00100.00100.00100.0070.00100.00100.0086.0024/06/2016
19บ้านโคกกลางประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ ใจซื่อ 043-260170 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
20บ้านโนนหอมโนนศาลา  นายคำมุข แข้นา 043-260652 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
21บ้านทุ่งแค  นายสมัย ขุมทอง 043-260234 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.0090.0080.000.000.000.0090.000.000.0086.67-
22บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นายประมวล ไชยแสงบุญ 043-415792 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5920.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.000.0020.0031/05/2016
23บ้านยานางโนนแต้  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0023/07/2016
24บ้านลอมคอม  นายอภิรักษ์ คะลา 043-214065 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
25บ้านหนองสะแบงสามัคคี  นายสมยศ โคตรมณี 043-260435 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
26บ้านหนองอรุณ  นายสุวิทย์ เกตุพิบูลย์ 043-414796 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
27วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายทองสุก ศรีใส 043-418408 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.00100.00100.000.000.000.0060.000.000.0084.00-
28ชุมชนบ้านชาด  นายทรงศักดิ์ คำจันทร์ 043-213074 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.33-
29บ้านทับบา  นายสมพงษ์ มะวงค์ 043-260226 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0092.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.56-
30บ้านป่าเป้า  นายนิมิตร อินทร์นอก 043-260316 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
31บ้านโสกนกเต็น  นายจำเริญ จันทร์ประเทือง 043-210133 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านหญ้าคาท่าหลวง  นายสุรัช ยุพิน 043-415298 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านหันใหญ่  นายธรธเรศ เรืองวิเศษ 043-213080 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง  นายสมาน ศรีสังข์ 043-260409 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35บ้านหนองห้าง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 081-871900 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 043-415267 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านโนนเมืองโคกกุง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 043-260278 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี  นายประจวบ กิจเถาว์ 043-260299 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านป่าพร้าว-บูรณะ  - 043-260318 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0023/05/2016
40หนองมะเขือซองแมววิทยา  นายสุริยา ม่วงทา 043-214066 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.2220/06/2016
41บ้านหนองแวงนอก  นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี 043-260430 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3320/05/2016
42บ้านหัวนาหนองแวง  นางสาวลิตา ไชยศรี 043-415246 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43มิตรภาพ 2  นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ 043-260505 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านห้วยโจด  นายสุดใจ อ่อนฤาชา 043-260453 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206  - 0813691307 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.0022/05/2016
46บ้านฝาผนังวังจาน  นายสมพงษ์ ศรีประมาณ 043-260653 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0050.0040.00100.00100.00100.0020.00100.000.0076.6725/05/2016
47บ้านหนองแวงนางเบ้า  นายวิโรจน์ เดชพละ 043-214068 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0093.0031/05/2016
48บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์  นายสุวัฒน์ นารีคำ 043-260497 04 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี  นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา 043-260517 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50ไตรคามราษฎร์บำรุง  นายณรงค์ พิทักษ์ 043-260111 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
51บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร 043-260178 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านโนนชาดวิทยา  นางทองลา ศรีแก้ว 043-260263 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00-
53บ้านหนองแปน  นางบัวลอย กรวดนอก 043-260413 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
54บ้านหนองแวงโสกพระ  นายสุรพล ทองมีค่า 043-213086 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0075.0085.0070.00100.00100.00100.0095.00100.000.0090.56-
55บ้านหันน้อย  นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ 043-260654 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0020/06/2016
56บ้านตลาดหนองแก  นายบุญพร้อม อวบอ้วน 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  นายมงคล กุลสุวรรณ์ - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านโสกน้ำขาว  นายเชาวรินทร์ แก้วพรม 0898453124 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/05/2016
59บ้านหนองโกโสกกระหนวน  นายนรินทร์ หลงกุล 043-260381 215 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0009/05/2016
60วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)  นายสมชาย แพไธสงค์ 043-210694 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
61บ้านดอนหันนาจาน  นายอุบล วงเวียน 043-499095 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านป่าเป้งน้ำซับ  นายทองล่า รักษาพงศ์ 043-260314 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว  นายทองล่า รักษาพงศ์ 043-213970 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว  - 043-260421 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
65บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  นายไพบูลย์ โชคชัย 043-499488 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.0090.0080.00100.00100.000.0093.3320/05/2016
66บ้านห้วยทรายทุ่งมน  นายอรุณ ปาละโค 043-499229 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0094.4420/05/2016
67บ้านทางขวาง  นายอภิชาติ ช่วงชิต 043-214270 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0080.00100.000.0091.11-
68บ้านโคกสง่า  นายวัฒนา ใจสี 043-260710 328 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.00100.000.0083.3316/05/2016
69บ้านรวงโนนไทโนนโจด  นายถนอม เอี่ยมศรี 043-213976 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
70บ้านหนองแวงท่าวัด  นายดำรัส ช่วยคูณ 043-260380 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0090.0080.0080.0080.0080.0080.000.0083.33-
71บ้านหันโสกเชือก  นายกิตติ มูลธิยะ 043-260709 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.00100.00100.00100.000.0080.0030/05/2016
72ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)  นายสุดใจ นาบำรุง 043-260499 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
73บ้านท่านางแนว  นายประเสริฐ โพธิ์ชัย 043-278131 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านละหานนา  นายไพวัล ไชยทองศรี 043-214071 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0090.0070.0070.0070.0070.0060.000.0077.7830/05/2016
75บ้านโนนเขวาประชาศึกษา  นายชิราวุธ คำตันบุญ 043-218339 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านโนนทองหลางโคกสูง  นางทองลา ศรีแก้ว 043-260272 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5970.0070.0090.0080.0080.0080.0070.0070.0080.0080.0077.0025/05/2016
77บ้านหนองดู่ประชาสรรค์  นายทองล่า รักษาพงศ์ 043-260393 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0070.0050.0080.0080.0080.0070.0080.0080.0080.0073.0026/05/2016
78ชุมชนบ้านโคกสี  นายสมศักดิ์ คำภาบุตร 043-499059 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5996.00100.00100.0040.0080.00100.0070.0030.0040.000.0072.89-
79บ้านกุดรู  ว่าที่ร.ต.บุญชิต บุญมีทา 043-499225 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0031/05/2016
80บ้านบะแหบหญ้าคา  นายกิตติ มูลธิยะ 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
81บ้านแวงน้อย  ีนายดำรง ทีนะกุล 043-499058 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา  นายสมชัย โคตา 043-260438 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
83บ้านหนองแขมอีโล  นายสมบูรณ์ จบมะรุม 043-210692 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.00100.0080.00100.00100.000.0087.50-
84ชุมชนบ้านแวงใหญ่  นายวิชาญ เหลาลา 043-496044 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.00
85บ้านคอนฉิม  นายทศพร ไชยชนะ 043-496622 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นางสุพรรณนิศา อดทน 043-260205 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
87บ้านดอนโจด  นายณรงค์ เนาวราช 043-400092 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
88บ้านโนนใหญ่  นางธนภร ถารัตน์ 220 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5631/05/2559
89บ้านบะแค  นายธานินทร์ เลิศพันธ์ 043-496621 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี 043-210712 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/09/2016
91บ้านกุดหมากเห็บ  นายวิชาญ เหลาลา 043-214073 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
92นาโพธิ์ชีวิทยา  นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์ 043-260116 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
93บ้านโนนข่าวิทยา  นายจิตจำนง ชินแสง 043-278340 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0026.0041.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.22-
94โนนทองวิทยา  นายผดุง จันดาเบ้า 043-214074 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์  นายสำรวย จุมพลน้อย 043-260289 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านรัตนะ  นายภิพบ สินธุโคตร 043-214075 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.0031/05/2016
97บ้านหนองแซงแสงอรุณ  นายสมัย ขุมทอง 043-260390 125 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98วังบงน้อยวิทยา  นายชนินทร งอสอน 043-260507 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6720/06/2016
99ชุมชนบ้านดอนหัน  นายเสกสรรค์ ลุนบง 043-214076 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านโจดใหญ่  นายสนิท สุขเสริม 043-041340 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1123/05/2016
101บ้านถลุงเหล็ก  - - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0080.00100.0090.00100.0090.0090.000.0087.7826/05/2016
102บ้านโนนจันทึก  นางภาวนี อิศรา 043-260261 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านโสกไผ่  นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา 043-260368 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0085.0085.00100.00100.00100.0070.00100.000.0091.1116/07/2016
104บ้านหนองแดง  นายสุจิตร หานะพันธ์ 043-260394 319 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.2231/05/2016
105บ้านใหม่นาเพียง  นายมานิตย์ คณะวาปี 043-214109 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
106บ้านกระหนวนดอนดั่ง  นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม 043-213959 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านคึมชาด  นางศรีศุภลักษณ์ โพธิ์ศรี 043-213957 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0070.0090.0080.0080.0080.0080.000.0078.89-
108บ้านชาดศรีสมบูรณ์  นายทวี สีหามาตย์ 043-213958 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านปอแดง  นายคำผุน จันปัญญา 043-041403 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
110บ้านหินแร่  นายสกุล ราชสีมา 043-213961 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านหนองกุงโนนทัน  นายสนั่น มาตย์นอก 043-213952 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหนองวัดป่า  นายประดิษฐ์ แก้วพรหม 043-213953 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านหนองแวงตอตั้ง  นายสมพงษ์ อัสสาภัย 043-213955 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านหนองแวงน้อย  นายทัศนะ เศรษฐภักดี 043-260431 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/09/2016
115จตุคามวิทยา  นายวัลลภ ไชยไธสง - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
116บ้านตะกั่วป่า  นายสมัคร ศิลป์ประกอบ 043-041415 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านหนองตะครองบ้านโกรก  นายสุนทร ปะจะเน 043-041416 117 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านหนองเปล่ง  นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ 043-260412 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0098.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.13-
119บ้านหนองหญ้าขาว  นายปัญญา โสมาบุตร 043-213227 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0094.44-
120ไตรมิตรวิทยา  นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 043-260112 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0050.0090.0080.00100.0070.0090.000.0081.11-
121บ้านดงเค็ง  นายสุทธิรักษ์ หลินศรี 043-213932 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0010/05/2016
122โนนชาดหนองช้างน้ำ  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 043-213933 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
123หนองพลวงมิตรประชา  นายทองดำ คำเหนือ 043-213930 010 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0018/05/2016
124บ้านดอนดู่  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 043-260211 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125บ้านโนนท่อน  นายวัลลภ ไชยไธสง 043-260273 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านโนนสะอาด  นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ 043-260288 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านศุภชัย  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 043-041404 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
128บ้านหนองไผ่น้อย  นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์ 043260418 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านหนองแวงยาว  นายประวิทย์ ไสยะกิจ 043-213943 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านหนองแสง  นายสุระกัน สิงห์ศรี 043-260692 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0085.0050.0080.00100.00100.0085.00100.000.0086.67-
131บ้านกุดหอยกาบ  นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล 043-260136 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
132บ้านกอกโนนแต้  นายสุนทร หรี่อินทร์ 043-206127 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านโคกสูงประชาสรรค์  นายประทวน พรมจ้อย 043-260184 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านชาดหนองเหล็ก  นายธนากร หลี่อินทร์ 043-260198 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว  นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ 043-213922 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
136บ้านโนนธาตุ  นายสมพันธ์ โพยนอก 043-456307 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านแฝก  นายวรกาล อามาตย์ 043-260330 225 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6731/05/2559
138บ้านสว่างวิทยา  นายบัญชา แจ่มเพชร์ 043-260357 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
139บ้านสำราญ  นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา 043-260361 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านสำโรง  นายสุจิต ลุนสำโรง 043-213986 323 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0090.0024/05/2016
141ชุมชนวังหิน  นายดำรงพล ศรีพลนอก 043-213913 312 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.0090.00100.00100.0090.0090.000.0093.3316/05/2016
142บ้านหลักด่าน  นายจิระวัฒน์ ธงไชย 043-260450 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.0090.00100.0090.0090.0090.000.0092.2216/05/2016
143บ้านหินลาดนาดี  นวลลออ พลรักษา 043-213914 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
144บ้านหนองกาว  นายพีรวิชญ์ สมอนา 043-260374 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
145บ้านหนองคลองดอนแดง  นายสงวน เทวะหา 043-213914 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
146บ้านหนองคลองหนองทุ่ม  นายสุดี นาราษฎร์ 043-260385 212 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0080.0090.0090.0090.00100.0090.000.0091.1116/05/2016
147บ้านหนองยาง  นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ 043-213914 025 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
148บ้านเหล่านกชุม  นายอมร ไกรลาศ 043-260490 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149ชุมชนหนองเม็ก  นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์ 043-456003 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านโคกสูงวิทยา  นายสมพร กองเกิด 043-260185 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านดอนชาด  นายจำนงค์ วงศ์จำปา 043-210260 212 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2231/05/2559
152บ้านท่าหนองหว้า  นายไพรัตน์ สีตาล 043-260233 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านโนนขามป้อม  นายชุมพล หมื่นภักดี 043-213921 212 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.000.0087.5631/05/2559
154บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  นายสันติ คุวาจารย์ 043-260297 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0094.00100.0098.00100.0090.00100.00100.0098.2013/05/2016
155บ้านวังคูณ  นายอภิยุธ ศรีประภา 043-260343 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.0095.00-
156บ้านหันโจดหนองกุง  นายแสวง เครือภักดี 043-213924 114 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
157บ้านหนองไทร  นางสาวบุษบา นาหก 043-213928 025 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0041.0082.0059.00100.00100.00100.004.00100.000.0073.2523/05/2559
158บ้านหนองบัวแดงวิทยา  นายอภิยุธ ศรีประภา 043-456029 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2016
159ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายนพรัตน์ สร้างนานอก 043-491134 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
160บ้านกุดหว้า  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 043-260135 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านโนนกราด  นายอักษร วรสิงห์ 043-260256 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านโนนรังหนองบอน  นายพิพัฒน์ วิชิต 043-260279 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
163บ้านเปาะ  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 043-260323 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านเมย  นายนิคม พงษ์ศิริ 043-491729 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0081.0074.00100.00100.00100.00100.0061.00100.000.0090.67-
165บ้านสวองหนองไผ่ล้อม  นายชัชวาล อาราษฎร์ 043-491280 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านหนองกุงสว่าง  นายไพทูรย์ แผ้วไธสง 043-213950 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
167บ้านหนองสองห้อง  นายสมาน หารเทศ 043-491135 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/06/2016
168บ้านหนองบัวแดง  นายวิชิต เถรหมื่นไวย์ 043-213935 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
169บ้านวังยาวสามัคคี  นายยลธง ลุนราศรี 086-451537 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44
170บ้านหันศิลางาม  นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล 043-281159 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
171บ้านหนองขี้เห็น  นายณรงค์ สุดสี 043-260380 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
172ไตรมิตรพัฒนศึกษา  นายจำรัส ปัตตานัง 043-276413 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.0095.00100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.0096.6725/05/2016
173โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ  นายถวิล ศรีพลแท่น 043-216603 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
174บ้านหนองไฮประชาสรรค์  นายธวัชชัย กุลเมือง 043-281026 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านห้วยแคน  นายสุพล สีหา 043-212176 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176เบญจคามสามัคคี  นายณรงค์ พิทักษ์ 043-281483 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177ไตรราษฎร์สามัคคี  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 043-260114 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  นายภัทรพงศ์ สุทธิ 043-281206 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านโนนแดง  นายสุริยา สุภา 043-212604 112 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ  นายสุทธิดล แก้วศรีหา 043-211875 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านผักหวาน  นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี 043-041133 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
182บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  นายอภิมงคล ลองศรี 043-212595 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ 043-041134 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0099.0025/04/2016
184บ้านหลุบคา  นายถาวร ศรีโอมจันทร์ 043-260451 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านเหล่าโนนคูณ  นายอำนาจ ศิริบรรพต 043-281213 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0097.0029/07/2016
186หนองกุงห้วยเสียววิทยา  นายมนตรี เชษฐา 043-214196 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน