ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  นายสมหมาย สะกิจ 043212178 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านกุดเพียขอมเหนือ  043260134 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  นายสีหนาท สุจจะชารี 043041043 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4โนนพะยอมพิทยไพศาล  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล 043214203 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0070.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
5บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ 043260372 15 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง  นายโอวาท อดทน 043212177 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านห้วยไร่  นายสุรพล ภูสอดเงิน 043260535 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.89-
8ชุมชนโนนแสนสุข  นายประยูร ระดาบุตร 043286241 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9ชุมชนบ้านชนบท  นางอุไรวรรณ ภูชาดา 043286911 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0050.0090.0090.00100.0060.00100.000.0080.0020/05/2016
10บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  นางวิลาวรรณ จันทรัง 043286254 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  043260228 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านท่าม่วง  นายธีรศักดิ์ พิลาทอง 043260229 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0088.00100.00100.0080.0097.00100.0080.00100.000.0093.8917/05/2016
13บ้านวังเวินกุดหล่ม  นายวีระพันธ์ นาตรีชน 043260345 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14ร่มเย็นประชาสรรค์  นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ 043-041045 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
15บ้านแท่น  นายชัยรัตน์ อินทะแสง 043260239 211 กุมภาพันธ์ 3102หลัง 16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2559
16บ้านโนนแดงน้อย  นางสาววริศรา วิสุวงษ์ 0885654015 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17มาบตากล้าร่มเย็น  นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง 043260504 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18สระแก้วโคกกลาง  043260510 129 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านหนองไฮหนองแวง  นายสันติรัฐ สินโพธิ์ 043260448 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/06/2016
20บ้านหัวนากลาง  นายสัญญา ประชากูล 043260473 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21บ้านหันแฮด  043260471 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
22บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  นางสุพรรณิศา อดทน 043260176 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23บ้านโนนข่า  นายเนตร ภูมิโสม 043214204 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านวังแสง  นายเข็มพร แสงจันทร์ 043214206 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านหูลิงโนนศิลา  นายสำราญ ฐานะวัน 043211814 128 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านห้วยไผ่โนนคำมี  นางกัญญา สุขเสริม 043260459 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านห้วยยางประชาสรรค์  043260462 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.00100.00100.00100.00100.0097.00100.000.0099.44-
28บ้านโซ่งเหล่านาดี  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี 043496625 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านทุ่มห้วย  นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ 043260238 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านปอแดง  นายประชากร สิงห์ศร 043214213 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0080.0080.0070.0080.0070.0080.000.0075.5618/05/2016
31บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า  นางพูนทรัพย์ โยธา 403496597 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5985.0095.0095.0095.0095.00100.00100.0080.00100.000.0093.89-
32บ้านหนองสะแบงหนองโน  นายกีระพงศ์ ผาภูมิ 043260434 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
33บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา  นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว 043260447 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
34บ้านเหล่าเหนือ  นายพิเชษฐ เชื้อทอง 043496546 112 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
35ไตรคามประชาสรรค์  043211356 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36ไตรมิตรประชาบำรุง  นายถนอม จอกสำนัก 043212169 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านแคนเหนือ  043260168 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89
38โคกโกโคกกลาง  นายวิทูรย์ แนวคำดี 043211355 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
39บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล 043260216 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40เก่านาโนมีวิทยา  นางสาววิเชียร คำมา 043260102 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
41บ้านหนองเจ้าเมือง  นายแสนโฮม สันเพราะ 043260539 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.0099.3330/05/2016
42หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  นายพัธชนก แสงกล้า 043260607 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านหนองน้ำใส  นายนาวิน จิตแสง 043260646 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านป่างิ้วหนองฮี  นายวีระชน นนทะเสน 043214180 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45บ้านผักหวานโนนสวาง  043276360 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านภูเหล็ก  นายสุวรรณ องค์นาม 043214182 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านศิลานาโพธิ์  043275048 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง  นายสุริยา หวานเหนือ 043276360 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.0085.0090.00100.00100.00100.000.0096.11-
49บ้านโสกตลิ่งโสกจาน  นายวิชเยนทร์ คำแพง 0810541383 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี 043260605 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านหินตั้งโคกก่อง  นายอุบล ลิ้มสุวรรณ 043260260 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
52บ้านเกิ้ง  นายวิวัฒน์ นาฬิกุล 043272891 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.0095.00100.00100.00100.000.0098.89
53จตุรมิตรบ้านไผ่  นายเกษมสันต์ ธรรมแสง 043272021 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านไผ่ประถมศึกษา  นายสมใจ มณีวงษ์ 043272844 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ  นางสุจิตรา ดวงจิตร 043273633 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  นายมนัส มาซา 043273158 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33
57บ้านหนองลุมพุก  นายสมจิตร มณีมาตร 043-274033 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
58ประเสริฐแก้วอุทิศ  นางตานี ถาเหง่า 043273112 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59วัดจันทร์ประสิทธิ์  นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร 043272171 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.44
60บ้านกุดเชือก  นายสุรพล เค้าแคน 043211901 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านขามป้อม  นายสมบูรณ์ ชัยนาม 043260145 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านป่าปอ  นายบรรจง บุษดี 043211406 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น  นายบุญทง บุษดี 043236313 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านลาน  119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านสว่าง  นายอนุชา กองเกิด 043260355 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
66บ้านเสือเฒ่า  นายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุล 043211408 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านหนองดู่ดอนเปือย  นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ 043260391 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.000.00100.00100.000.0097.5019/05/2016
68บ้านหนองตับเต่า  นายสมทรง ปัจจวงษ์ 043213988 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0090.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.5614/05/2016
69บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  นายนาค อินทร์ทะจันทร์ 043260484 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ 043260392 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.000.00100.00100.000.0097.50-
71บ้านสร้างเอี่ยน  นายกรภัทร คำโส 043260604 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0080.0050.00100.00100.00100.0092.00100.000.0088.0023/05/2016
72บ้านทางพาดหนองแวงโอง  นางสาวกนกพชร เรืองกรี 043260227 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
73บ้านทุ่งมน  นายดาวยศ พลสงคราม 43260237 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74เบญจมิตรวิทยาคม  นายภิญโญ สีทัพสกุลชาย 043454005 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านเป้าประชาบำรุง  นายวิบูลย์ ชาปัญา 043212106 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านหนองผือกอบง  นายสมศักดิ์ ชาแท่น 043260416 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0037.0067.0033.00100.00100.00100.0017.00100.000.0072.1106/06/2016
77บ้านหนองรูแข้  043260425 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านหนองแวงไร่  นายอ่อนสา สุขแสน 043473546 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านเก่าน้อย  นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว 0847898254 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านขามเรียน  นายบัญชา ยุทไธสง 0434765895 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
81บ้านชีกกค้อ  นายสมชาย เล่ห์กัน 043260199 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
82บ้านดู่ใหญ่  นายชำนาญ ศรีวงษ์ 043211353 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
83บ้านเมืองเพีย  043286445 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0067.0050.0045.0050.000.000.0045.00100.000.0065.29
84บ้านละว้า  นายอุทัย ไลไธสง 043211876 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0080.0090.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0086.67
85บ้านหนองนางขวัญ  043212596 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์ 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  นางตันหยง คานอำไพ 043273491 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านโกน้อย  นายกีรติ จิณรักษ์ 043260139 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านวังผือขามป้อม  นายดนุพล หอศิลาชัย 043213093 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านส้มป่อย  นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์ 043260359 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0083.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0091.63
91บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ 043260403 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0085.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.56
92บ้านหินฮาวลำวังชู  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน 043260609 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.2523/05/2016
93ชุมชนบ้านหัวขัว  นายด้วง ตลอดไธสง 043494018 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94ไตรคามประชาพัฒนา  นายประมวล ศรีกุตา 043494373 010 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านนาเสียวโคกสว่าง  นายสนธยา นามเสริฐ 043260610 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านสระแก้วประชาสรรค์  นายสงวน ศิรินารถ 043260611 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านวังหินเก่าค้อ  นายสวัสดิ์ ปิกะตัง 043494331 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านโนนสว่าง  นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง 043260287 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00
99บ้านวังม่วง  นายมานพ เชาว์สันเทียะ 043213096 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านโสกนาค  นางเกศรินยา แสงสุข 043213095 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านห้วยโป่ง  นายวชรปกรณ์ ทองน้อย 043260458 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านห้วยแร่  นางกิ่งฟ้า ไชยนาม 043260463 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
103ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  นายสัญญา รอบรู้ 043289197 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0097.78-
104บ้านโจด  นายธีรพล เถื่อนเทียม 043260194 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านวังแคน  นายอรรถพล พรมดีมา 0847896454 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านหนองขามบ่อหิน  นางนัตรนา จันทร์ลุทิน 043260382 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0050.0050.0050.0090.0090.000.0076.67
107บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  นายวนชัย จำปาวงษ์ 043260404 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0086.0086.000.000.0066.000.000.0089.6719/05/2016
108บ้านหนองม่วงหลุบคา  นายสัญญ สินทร 043289369 28 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.00-
109บ้านขุมดิน  043260149 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านเขวา  043289819 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านบัว  นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์ 043289427 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00
112หัวห้วยหัวฝาย  นายสยาม แฝงดาหาร 043-260522 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113กุดขอนแก่นท่าเกษม  นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข 043260101 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านคำแคน  นางณัฎยาณี ปรุงคำมา 0 00 5430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
115บ้านคำโซ่  นายโตมร จันทร์หล้า 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านคำน้อย  นายวุช กาวงษ์กลาง 043260155 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านคำปากดาว  นายเทศน์ ทองเฟื่อง 043260157 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  043260240 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านป่าดู่  นายสุรศักดิ์ ตาปราบ 043260311 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านห้วยแล้ง  นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น 043260464 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านขามป้อมดอนยูง  - 043041260 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
122บ้านนาข่า  นายสุวัฒน์ คำงาม 043288836 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านหนองขามวิทยา  นางเมตตา สอนเสนา 043211892 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
124บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  นายสมชาย โรจน์จันทร์ 043260396 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
125บ้านหนองบัวเย็น  ส.ต.ต.รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126เหล่าใหญ่วิทยา  นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต 043260252 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0070.0080.0050.0060.0050.0060.0050.0060.000.0058.8913/05/2016
127สวัสดี  นายพัฒนะ สีหานู 043358081 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านโคกสูงพิทยาคาร  นายนนทวัช วรรณชัย 043211900 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129บ้านแจ้งทัพม้า  043260193 128 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านนางาม  นายคึกฤทธิ์ คงแหลม 043260243 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บัวเหลือง  นายสุธน แป้นทอง 043260124 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  043260125 129 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านเสาเล้าหินแตก  นายภูดิท วรรณพฤกษ์ 043260364 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านหนองสองห้อง  นายภาสกร คงถาวร 043-210114 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
135แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ 043260244 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  นายเรวัตร สมาธยานนท์ 043266232 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านท่าสวรรค์  นายบุญหลาย หวานเพราะ 043260232 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
138บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์  นายประยงค์ มาป้อง 043260258 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
139บ้านโนนเค็ง  นายทองใบ แก้วโพธิ์ 043260259 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
140บ้านโนนตุ่นศึกษา  043260269 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
141บ้านไส้ไก่  นางสาวจันธิวา สีพันดอน 043260371 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านหัวนา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา 043260471 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล  นายคนองศักดิ์ เย็นใจ 043260148 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านนาฮี  310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0017.0067.00100.0083.00100.0083.000.0083.3323/05/2016
145บ้านโนนคุต  นายประชัน ศรีเคนขันธ์ 043260545 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146โนนสวางวิทยาสรรค์  นายบวร ชัยนา 043211812 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0023/05/2016
147โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  นายสมรัตน์ พานอ้น 043260122 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0023/05/2016
148โพนเพ็กพัฒนวิทยา  นายปัดชา โกสม 043260503 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149หนองหญ้าปล้องวิทยา  นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 043260519 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5983.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.11
150หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา  นางวนิดา บุษบา 043211893 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
151บ้านห้วยฮวก  043260468 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านกอกป่าผุวิทยา  นายสำเริง แก้วสมบัติ 043381055 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.0095.0095.0095.0095.0095.000.0092.7819/05/2016
153บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นายประมวล ผอนนอก 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154ไตรมิตรศึกษา  043289856 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0050.0050.0050.0050.0050.000.0072.2223/05/2016
155โนนเขวาประชารักษ์  นายทวีป โตรทองหลาง 043260117 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านมูลตุ่น  0834564407 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านสวนหม่อน  นายเดช รอบคอบ 0892668336 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  นายวิโรจน์ โคตรธนู 043260488 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8922/05/2016
159บ้านแจ้ง  นายสุพัฒ อุดม 043260192 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
160บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร  นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านโนนสำนัก  นายทนงศักดิ์ ถึงงามคุณพัฒน์ 043-260294 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
162บ้านหนองแปน  นายชาญศิลป์ สินแสน 043211891 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด  นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์ 43260443 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
164บ้านหนองไห  นายสุรศักดิ์ คำนู 043260446 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0080.0090.00100.0090.0090.0060.00100.000.0084.44-
165ชุมชนบ้านโคก  นายนิกร ภูมิเขตร 043216225 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.4430/05/2016
166บ้านแก้งค้อ  นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทย 043260137 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านนาแพงสงแดง  นายเสรี น้อยผาง 043260598 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านโนนงาม  043260260 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0031/05/2016
169บ้านโนนทองวิทยาคม  นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล 043260271 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.5030/05/2016
170บ้านโนนสาวเอ้  043260293 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านโสกนาดี  นายสถิตย์ ศิริตื้นลี 043216117 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0090.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0092.2230/05/2016
172ดอนหมู  นายวิลาศ เหล่าคนค้า 043214198 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
173บ้านโนนกระยอมกุดลอบ  นายประพันธ์ ด้วงอินทร์ 043260255 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33
174บ้านโพธิ์ไชย  043216223 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
175บ้านมูลนาค  นายสรยุทธ วาระกูล 043211174 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านหนองหญ้ารังกา  นายอรัญ สามหมอ 043260439 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านหินตั้ง  นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง 043212598 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
178สามหมอโนนทัน  นายชราวุช กองม่วง 043260514 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179ซับแดงซำไผ่  นายไพฑูรย์ รูปพรม 043260200 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านซับบอนซับเจริญ  นางฉัตรมณี ผดุงโชค 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0095.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.1130/06/2016
181นาจานซับสมบูรณ์  นายทินกร เทาดี 043214200 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0080.0080.0090.0090.00100.0095.000.0088.33
182บ้านนาตับเต่า  นายสายตา คงเทียมศรี 043260247 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183โนนคูณอัมพวัน  043260118 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
184บ้านหนองทุ่มวิทยา  นายชุมพล เหล่าคนค้า 043260401 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
185หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  นายสุวัฒน์ นามบิดา 043212594 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186อุดมคงคาคีรีเขต  นายสมดี ปะตังเวสัง 043260527 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0031/05/2016
187บ้านโคกสำราญ  นายมงคล ทวีบุญ 043214190 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านดงหนองเกี่ยว  นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน 043212104 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189บ้านดอนปอแดง  นายประเสริฐ พื้นหัวสระ 043260214 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์ 043260312 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านป่าม่วง  นายสนาม จำปาหอม 043260529 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.5618/05/2016
192บ้านเล็บเงือก  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 043260699 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านหนองมะเขือ  นายเคมี หงษ์เอก 043260422 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.1125/05/2016
194บ้านหนองหัวช้าง  นายอนันตพงษ์ ปีนะเก 043260442 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195ชุมชนบ้านแฮด  นายชาตมังกร เลนคำมี 043218213 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196ขามป้อมประชานุกูล  นายนิวัฒน์ สินทรัพย์ 043260147 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายสมชิต ขาวดี 043260460 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
198หนองแซงวิทยาคม  นายศักดา ศรีผาโคตร 0818723773 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านหนองเต่า  นายเชิด หึกขุนทด 043274179 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200ประชาพัฒนาบ้านแฮด  043218209 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง  นางณัฐพร หลาวมา 043260142 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8931/05/2016
202บ้านโนนทัน  นางสาววาสนรา สีลุน 043260274 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
203บ้านวังหว้า  043260347 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  นายธัชชัย กาละบุตร 043260373 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
205บ้านหนองขามสมบูรณ์  นายกิติพงศ์ ศิริคำกร 043267123 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านหนองผักตบ  นายปัญญา จันทร์สม 043260414 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0025/05/2016
207บ้านหนองไฮขามเปี้ย  นายประกาศ ไชยนาม 043218222 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน