ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  นายวันชัย สุตรีศาสตร์ 043-283244 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านโคกแปะ  นางประวีนันท์ ขามธาตุ 043 - 260- 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.50
3บ้านโคกสีวิทยาเสริม  นายยงยุทธ์ พิมหานาม 0945307510 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0082.0053.00100.0092.0065.00100.000.0086.67-
4บ้านเลิง  นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ 043-283167 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านหนองบัวน้อย  นายสันติ ชัยชนะ 043-283141 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองไหลหนองบัวทอง  นายรณชัย สินธพ 043-260447 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
7บ้านดอนช้าง  นายเกษม ด่านคอนสกุล 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านดอนหญ้านาง  นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด - 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านป่าสังข์หนองฮี  นายสุพจน์ กองทุน 043-260320 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านป่าเหลื่อม  นายสิทธิชัย เขจรไชย 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  นายนิสิต สายโยค 043-472100 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านดอนหันวิทยาสาร  นายปรีดา แสนเหลา 043-261287 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.50-
13บ้านโนนเขวา  นายนิพนธ์ หมื่นไธสง 043-260724 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  นายพันคำ มีโพนทอง 043-300559 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านสว่างมรรคา  18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  นายแสงสินธุ์ สำเริง 043-300577 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  นางนวพร บุญล้น 0896181238 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18ชุมชนบ้านท่าพระ  นายสมศักดิ์ โสรถาวร 043-261045 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0092.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.0016/05/2016
19บ้านท่าพระเนาว์  นายไพฑูรย์ วงษ์ภักดี 043-261245 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  นายพันคำ มีโพนทอง 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.0095.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
21บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  นายเจนณรงค์ วิธีดี 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)  นายทินกร ชาทอง 043-261323 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
23บ้านหนองแวงบวรวิทย์  นายศุภชัย ดวงอัน 043-260258 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24บ้านห้วยเตยพัฒนา  นายทองสุข จันบัวลา 043-300575 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00-
25บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ 043-370022 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านบึงฉิม  นายมนันต์ สิริภานุวัฒน์ 043-370146 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น  นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ 043-370341 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านเลิงเปือย  นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา 0854654411 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
29บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ 043-260351 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านกุดนางทุย  นายทองสา คำเงิน 043-260131 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
31บ้านแดงน้อย  นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี 043-472012 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านแดงใหญ่  นายสนั่น ขันมัง 043-255448 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0080.0080.0080.00100.0080.000.0088.89-
33บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ 043-255007 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.00100.00100.00100.0098.00100.0095.00100.000.0098.78-
34บ้านม่วง  นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 043-382330 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5938.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.0038.000.0038.00-
35บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ 043-255132 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ 043-377251 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.000.0093.33-
37บ้านหนองหลุบ  นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง 043-424007 14 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านเหล่าเกวียนหัก  นายครรชิต หมื่นแก้ว 043-382467 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0097.0095.0096.0080.0060.0090.0080.000.0088.11-
39บ้านคำบอน  นายอภิมงคล ลองศรี 043-379361 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านซำจานเนินทอง  นายนพรัชต์ วรวสุวัส 043-260560 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.75
41บ้านนาเพียง  นายมนัส ชาติประมง 043-448459 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโนนท่อนวิทยา  นายสุพัฒน์ นรินยา 043-379075 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านบึงแก  นายสมานฉันท์ จันทะมล 043-260304 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านหนองค้ากลางฮุง  นายสุพัฒน์ นรินยา 043-379012 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0040.0040.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.00-
45บ้านหนองเบ็ญ  นายเกษม ด่านคอนสกุล 043-260561 21 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.0080.0080.0090.0090.00100.000.0090.56-
46บ้านโคกสีโคกเปี้ย  นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ 043-452520 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านค้อท่อนน้อย  นายสนอง มหาวัน 043452100 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านโนนเรือง  นางวิไลวรรณ มีแหยม 043 260280 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0050.0070.0080.0080.0090.0070.0080.000.0073.33-
49บ้านโนนลาน  นายสมอาง ชิดเชื้อ 0879492730 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านหินลาดวังตอ  นายวีระพล ชัยเจริญ 043-260485 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5942.0080.0028.0077.00100.0095.00100.0081.00100.000.0078.11-
51บ้านหนองกุงน้อย  11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านหนองปอ  นายชนินทร์ หนาแน่น 043-260411 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
53บ้านโคกสูงวิทยาคม  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 043-258590 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0056.0081.0026.000.000.000.0026.000.000.0047.25-
54บ้านทองหลาง  นายทนงเดช วันชัย 043-371157 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล  นายดำทมิฬ แสนสง 043-371401 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านหนองคู  นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ 0956487979 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านเหล่านาดี  นายนุกูลกิจ คำสุด 043-371226 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านเหล่านางาม  นางอรสา นามบิดา 0 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59บ้านดอนบม  นายปัญญา รอดแพง 043-916015 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0098.00100.00100.0098.00100.0098.0090.000.0098.22-
60บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา  นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา 043-467481 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นายภานุพงศ์ นวลบุญมา 043-326611 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62พระคือหนองโพธิ์วิทยา  นายเจตพงศ์ กิตติพร 043-915049 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านหนองแสงโคกน้อย  นายอร่าม ลอยคลัง 043-915083 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ว่าที่ รต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี 043-223628 13 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65สนามบิน  นายบัวเรียน อโรคยนันท์ 043-236506 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0020.00100.000.0088.89-
66บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 043-261145 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67บ้านกอก  นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง 043-916805 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านโคกฟันโปง  นายอัมพร ศรีบุญเรือง 043-345328 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  นายระเชียร ศิลปษา 043-237762 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส่งเคราะห์)  นางสำอาง โพธิ์ชัยทอง 043-345229 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านสะอาด  นายสันติ มุ่งหมาย 043-258036 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหนองขามประชาบำรุง  นายประสาท พิมพ์สุข 043-324749 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
73อนุบาลขอนแก่น  นายอภิชาติ นาเลาห์ 043-332334 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0089.0083.0010.000.000.000.000.00100.000.0070.50
74หนองไผ่มอดินแดง  นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ 043-342986 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านโคกท่า  นางจีระนารถ ประโพธิ์ศรี 043-041314 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  นายสุทีป พิศฐาน 0850140846 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77หนองตูมหนองงูเหลือม  นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล 043-283105 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
78บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  นายกมลเทพ ลำเหลือ 0956543604 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านหนองหัววัว  นายทิพวัฒน์ ริยะ 043-260444 44 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
80บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร 043-260486 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.75
81บ้านโกทา  นายรณชิต จุฑะกนก 043-378510 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านดอนยาง  นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์ 043 041307 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านเต่านอ  นายสมชาย เผ่าเพ็ญสม 043-378360 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านโนนม่วง  นางตรีทิพย์ ชัยประทุม 043-465340 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านศิลา  นายพิทยา กอมาตร 043-378475 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86บ้านหนองกุงวิทยาคาร  นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง 043-465477 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.0090.0090.00100.0090.000.0095.56-
87บ้านหนองหิน  นายรัฐภูมิ อินทรมณี 043-257410 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
88บ้านห้วยชัน  นายศักดิ์ชัย บุญน้อม 043260455 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านดงพอง  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 0819541503 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านโคกล่าม  นายนราวุธ รามศิริ 043-448484 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.0095.00100.0062.0064.0068.000.0084.33-
91บ้านงิ้ว  นายปรีชา เก้งโทน 043-448231 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านโนนกู่  ว่าที่รต.เอกราช อุปศรี 043 448435 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านโนนรังวิทยาคาร  นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี 043-448382 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
94บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  นายวิรุณพงศ์ สมชม 043-260333 26 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
95บ้านม่วงโป้  นายวรศิลป์ นิลเขต 043-448392 23 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
96บ้านลาดนาเพียง  นายสมคิด กัญญพันธ์ 043 260559 117 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นายวรศิลป์ นิลเขต 043 448384 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  นายพิสิฐ เทพไกรวัล 043-448378 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0075.0070.0080.0080.0090.0070.0090.000.0080.56
99บ้านหนองปิง  นายสวัสดิ์ ศรีเรือง 043-041313 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0052.22-
100บ้านหินขาว  นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ 043-260480 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านไก่นา  110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านโคกนางามปลาเซียม  นายลือชัย ใจเดียว 043-393243 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0076.00100.00100.0096.00100.00100.00100.0066.000.0092.25-
103บ้านตอกแป้น  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 043-260222 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านโนนแต้  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 043 260270 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  นายเกษม โสภา 043-379315 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0090.00100.00100.00100.0095.00100.000.0093.13-
106บ้านโคกกว้าง  นายสนิท พลค้อ 043-260137 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.33-
107โคกงามวิทยาคาร  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 043260163 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0095.00100.00100.0095.00100.000.0098.89-
108บ้านคำหญ้าแดง  นายภักดี ปริบาล 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านโนนค้อ  นายภักดี บริบาล 043-260257 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110โนนฆ้องวิทยาคาร  นายอุทัย คงอุ่น 043-388308 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111พงษ์ภิญโญ 2  นายสมพร อุปนันท์ - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  นายอ่อนสา ดำริห์ 043-202764 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113หินฮาวคุรุประชาสรรค์  นายเติม คำภักดี 043-260524 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114ห้วยหว้าวิทยาคม  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 043-300093 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115ชุมชนบ้านหนองบัว  นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 043-377450 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายสุนทร เจริญสุข 043-260249 220 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
117บ้านบะยาว  นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า 043-260302 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านโสกม่วงดอนดู่  นายปรีชา นารีวิจิตร 043-299596 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
119ชุมชนบ้านฝาง  นายอุดม จันทร์โสดา 043-269080 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านแก่นเท่า  นายไทสิทธิ์ บุตรโส 043-260138 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  นายมนัส ชาติประมง 043-269353 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122ดอนหันประชารัฐศึกษา  นายดาวเรือง โชติบ้านขาม 043-377412 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123สระแก้วราษฎร์บำรุง  นายสมพงษ์ แก้วอาจ 043-377188 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124ไตรมิตรวิทยาคาร  นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม 043-371041 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0063.33
125เขื่อนกระพี้ศึกษา  นายพงษ์พุทธ ศรีโยวง 043-300366 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านค้อ  นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ 043-260152 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  นายไสล คำพิฑูรย์ 043 260220 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128หนองชาดพิทยาคม  นายสำรวย ทิมาชัย 043-300367 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
129หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก 043-260518 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านกระเดื่อง  นางชุติมา กะริอุณะ 043-260126 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.8631/05/2016
131แก่นเท่าพัฒนศึกษา  นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 043-260103 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.44-
132บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  นายประสิทธิ์ รักญาติ 043-260164 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133หินกองวิทยา  นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ 043-260523 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านหนองคลอง  นายเพรชสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม 043-260565 26 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0055.0060.0070.0090.00100.00100.0060.00100.000.0081.67-
135บ้านป่าหวาย  นายวาฑิต ผางจันทร์ดา 043-300374 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.000.0086.67-
136บ้านโสกแต้  นายสมภพ เวียงวิเศษ 043-266360 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  นายพิฑูรย์ พาเบ้า 043-296103 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0066.00100.00100.0090.0080.00100.000.0092.89-
138ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ 043-309560 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านโจดใหญ่  นายอภิชัย เสนาโยธี 043-260195 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140บ้านดงกลาง  นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา 043-267170 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141บ้านดงเก่า  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 043-267169 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142หนองโพธิ์ประชานุกูล  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 043-300568 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.00100.0050.000.0061.11-
143บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  นายสุพจน์ กองทุน 043-455537 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0075.0060.0075.00100.00100.00100.00100.000.0087.22-
144บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายณัฐวุฒิ เจิมศรี 043-300589 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0075.0060.0075.00100.00100.00100.00100.000.0087.22-
145บ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86  นางจารุณี กลางสาแม 043-266374 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0014/04/2016
146บ้านโจดศรีวิชัย  นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา 043-212846 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
147บ้านชาด  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 043-266373 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
148บ้านบ่อแก  นายคำผัน หินวิเศษ 043-266332 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  นายมีชัย เสาหล่อน 043-455047 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
150ชุมชนบ้านพระยืน  นายกิติกร ศิรินิกร 043-266439 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
151บ้านแก่นประดู่  นายมนัส ชาติประมง 043-266628 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00
152บ้านนาล้อม  นายฤาชัย สุทธิวงศ์ 043-266372 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านโนนบ่อ  นายประมูล พรมกรรณ์ 043-266616 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านป่าส่าน  นายพีรเดช ทิ้งแสน 043-266627 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0060.0060.0030.0080.0065.000.0074.38-
155บ้านป่าหม้อหนองคู  นายวิรัช จันทร์เพ็ง 043-266614 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านหินเหิบศิลาทิพย์  นายสมยศ ศรีกงพาน 043-210092 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านวังโพน  -ว่าง- 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0090.00100.0090.00100.0090.00100.000.0093.75-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน