ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.เจริญ ราชโสภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  นายศรีทน นนทะแสง 042-950003 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านหนองแวงคำ  นายเจษฎา เวชกามา 042-950005 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านหนองแสง  นายปฏิวัติ สมันต์ศรี 042-941198 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.5631/05/2016
4บ้านขอบเหล็ก  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 042-941128 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.00100.00100.0070.0050.000.000.0050.000.000.0073.3310/06/2016
5บ้านนาสมใจ  นางชณัญญา ศรีเคนา 042-941199 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
6บ้านยางชุม  นายคำพอง บำรุงภักดี 081-954319 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
7บ้านกุดดินจี่  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 042357100 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านหม่านศรีทองวิทยา  นางจำรัส บุตรพรหม 042357066 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
9หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  นายไพรวัลย์ พาภักดี 042-357218 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0020.0020.0030.00100.0075.0032.000.0058.56-
10บ้านอาบช้าง  นายวิชัช ละเอียดอ่อง 042-950000 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.0055.00100.00100.0082.00100.000.0092.1313/04/2016
11บ้านโนนสว่างบวรวิทยา  นายสมจิต โคกสีอำนวย 042357236 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  นายเวียงชัย พิมพ์ศรี 042-950008 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
13ห้วยหานประชาสรรค์  นายบุญทำ ศิริสุทธิ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา  นายบัญญัติ พรหมหาราช 042357129 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.0099.00100.0095.00100.000.0098.7823/05/2016
15ดงสวรรค์วิทยา  นายมงคล สุภกรรม 042-950007 19 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
16บ้านฝั่งแดง  นายสถิตย์ นาสมยนต์ 042359564 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านแสงดาวโนนธาตุ  นายสวาท นามบุตร - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
18บ้านก่าน  นายสมบัติ จิตเจริญ 0813801788 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา  042-950013 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
20บ้านโนนงาม  นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ 042359564 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/06/2016
21บ้านซำเสี้ยว  นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล 042-950015 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22บ้านโนนตาล  นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์ 042-950011 130 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
23บ้านนาหนองทุ่ม  นางสาวนงค์นุช ดอนนาม 042-950010 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
24บ้านโนนม่วง  นายศุภกร วิแสง 042-314409 38 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0095.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.5616/05/2016
25บ้านโนนไหมโนนศิลา  นายวัลลภ วิบูลย์กูล 042-952033 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
26บ้านกกค้อกกโพธิ์  นายวิทวัส พัดไธสง 042-359034 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.000.000.00100.000.00100.000.00100.000.00100.00-
27นครชัยประชาสรรค์  นายสมประสงค์ ชัยศัตรา 042359042 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.0095.0095.0095.00100.000.0097.7830/05/2016
28บ้านหนองบัวคำแสน  นายรบชนะ ป้านภูมิ 042359074 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0065.0070.0070.0080.0085.0085.0065.0070.000.0067.78-
29กุดแห่วิทยา  นายไพรวัลย์ รัตนพลที 042-359123 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0075.0070.0060.0070.0080.0075.0085.000.0077.78-
30บ้านป่าแดงงาม  นายวิพจน์ ชุ่มมาตร 042-950010 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0060.0080.0090.0090.0070.0060.000.0081.11-
31บ้านสนามชัย  นายธราดล ทันตาหะ 042-109853 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านโป่งแคศรีถาวร  นายสุรกาญจ์ พละกลาง 042-314088 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0070.0070.0070.0070.0070.0050.0070.000.0070.0020/05/2016
33บ้านหนองเอี่ยน  นายบุญจันทร์ ประทุมชัย 042-350009 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
34บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล  นายอุทัย อวนศรี 042-314014 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0095.000.0070.000.000.000.0070.0095.000.0082.50-
35บ้านท่าอุทัย  นายกษิณ ดอนโสภา 042-314041 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  นายวรรณชัย งามขำ 042-950016 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
37บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร  นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5960.0080.0070.0080.0080.0080.0070.0080.0080.000.0075.56-
38บ้านหนองด้วงวังประทุม  นายสุพินิจ ปะวะลัง 042-314040 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3323/05/2016
39ซำขอนแก่นวิทย์  ว่าที่ ร.ท.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน 0 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0095.0090.0095.0095.0095.0090.0095.000.0093.1315/06/2016
40บ้านโนนเมือง  นางรังสิมา บุญมี 042-951032 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0075.0060.0070.0060.0080.0060.0055.0070.000.0067.78
41บ้านหนองด่าน  นายกฤษณะ ศรีนาม 042364254 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0090.0080.0090.0080.0090.0080.0083.00-
42บ้านภูพระโนนผักหวาน  นายอุดม ถาโคตร 042-950036 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.0070.0070.0070.0070.0080.000.0080.0004/05/2016
43บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว  0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0004/05/2016
44อนุบาลสุวรรณคูหา  นายวีระยศ สิมลี 042372253 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45นาโกทรายทองวิทยาคม  นายสมศักดิ์ นาหัวนิล 089-841108 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.0092.8630/05/2016
46บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์ - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์  นายคำผาย พลเพชร 042359564 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
48บ้านนาโมง  นายชัยยะ ภูกงลี 042-950088 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0022/05/2016
49บ้านต้อง  นายสมบัติ จันทร์พานิช 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/01/2016
50โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง  นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม 042-950095 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
51บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา  นางอุบลรัตน์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 042005277 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.00100.0080.0050.0090.0080.0070.000.0078.8915/06/2016
52บ้านวิจิตรพัฒนา  นายสมพร เกตุแก้ว 042-950089 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
53บ้านโนนสำราญ  นางพนารัตน์ บุญเลิศ 042-950088 420 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0090.0085.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.8931/05/2016
54บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี  นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว 042-950090 410 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0070.0060.0070.0070.0070.0060.000.0072.5031/05/2016
55บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา  นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์ 042-950081 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0063.0088.0083.0090.00100.0075.0075.00100.000.0080.44-
56บ้านกุดฮู  นายชัยยง ผาจวง 042-950086 210 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5990.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0088.00100.000.0094.2230/06/2016
57บ้านโนนงามวิทยา  นายวิทยา บุญดอนยาง 042-315887 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
58ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  นายบุญคง ไชยช่วย 042-950085 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
59บ้านนาด่าน  นายชูชาติ หงษ์ขาว 042-005080 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.0090.000.00100.00100.00100.000.0096.2501/06/2016
60บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน  นายทรงศักดิ์ พลพงษ์ 042109953 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย  นายอติยะ ศรีถาน 0892846553 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62หนองเหลืองขามนคร  นายอดุลย์ สงวนศิลป์ 042-372381 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63ยูงทองวิทยา  นายเกษม ศรีสุรักษ์ 042372455 127 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
64บ้านกุดผึ้ง  นางฐิติพร จันทร์ลอย 042-372446 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านโนนสมบูรณ์  นายสิทธิชัย กาญจนะสิงห์ 042-372287 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.67-
66บ้านนาสี  นายซอ วาดวงษ์ 042-950092 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0081.00100.00100.0090.0090.00100.0080.000.0093.44-
67โนนสง่าราษฎร์บำรุง  นายสมคิด โชติศรี 0813809845 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.00-
68บ้านดงมะไฟ  นายไพรวัลย์ ยุทธรรม 042-950082 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.002.002.002.002.002.002.001.002.000.001.7812/05/2016
69บ้านนาไร่  นางคำไผ่ จันทนิด 042-109949 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5910.00100.00100.0060.00100.0070.00100.00100.00100.000.0082.2223/05/2016
70บ้านวังหินซา  นายกิตติพันธ์ บุดดี 042-314283 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.11-
71บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  นายอัครเดช จันทยุทธ 042-950093 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
72บ้านหินฮาว สาขาบ้านซำภูทอง  0 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
73บ้านโคกทุ่งน้อย  นายเคนวิทย์ เหตุเกษ 042005440 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74โนนอุดมศึกษา  นางเพชรสมร ทันตาหะ 042359564 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.4430/04/2016
75โนนปอแดงวิทยา  ว่าที่ ร.ต. เทพบดินทร์ คะสา 042-005422 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5994.0083.0096.00100.0087.00100.00100.0089.00100.000.0094.3317/06/2016
76บ้านบุญทัน  นายลิขิต ศรีอุดร - 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านต่างแคน  นายบุญธง ทับจันทร์ 042950094 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านผาซ่อนโชคชัย  นายวิชิต ฤทธาพรม 042-950084 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0060.0080.0060.0090.0070.0080.0080.000.0075.56-
79บ้านคลองเจริญ  นายสุวรรณ เหล่ามา 042-950097 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านโคกนกสาริกา  นายสมชาย โตใหญ่ 042-950098 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0030.0060.0080.0070.000.0050.000.0073.75-
81บ้านนาแก  นายไพจิตร จันทะเมธิ 042-951508 115 กรกฎาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/07/2016
82เทพคีรีพิทยาคม  น.ส.บูลยาวี ขานมา 042400507 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
83นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์  นายประยูร ภูวิชัย 042-363265 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.0031/05/2016
84บ้านนาส้มโฮง  นายสุชาติ หนูโนต 042-950020 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง  นางศุภภัทร สังวงศ์ 042-950030 125 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44-
86ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  นางสุปราณี จันทร์ศิริ 042-950032 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0065.0084.0093.00100.0065.00100.00100.00100.000.0084.11-
87บ้านหนองค้อ  นายคำปน ศรีนาม 042951535 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0064.44-
88บ้านโคกหนองบัว  นายสาคร สังวงศ์ 0849222719 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0067.00100.00100.00100.0050.00100.000.0090.78-
89บ้านผาเวียง  นายอัครเดช พันธุ์น้อย 042-950021 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
90บ้านโคกนาเหล่า  นายสุบิน ราชชมภู 042-363104 210 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0097.7803/05/2016
91บ้านนากลาง  นายณรงค์ ไวยวัฒน์ 042-363326 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.00100.00100.0050.00100.0080.00100.00100.00100.000.0086.6720/05/2016
92ชุมชนโปร่งวังม่วง  นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง 042-004460 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93บ้านภูเขาวง  นายธวัชชัย สุขอ้วน 042950017 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0070.0090.0090.00100.0080.00100.000.0092.22-
94เกษตรนาสมหวังสามัคคี  นายธีรพงค์ สอนสาระ 042950023 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
95บ้านนาสมนึก  นายครองภพ คำโมง 042-950024 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
96บ้านหินตั้งบังพระจันทร์  นายจินดา จันทรา 042950023 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
97บ้านวังสำราญ  นายทองนาค หม่อมเป้ 042-950028 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5987.00100.0090.0080.0080.00100.00100.00100.0063.000.0088.8931/05/2016
98บ้านผาวัง  ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์ 081-954950 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านโคกสง่า  นางอโนมา สมันต์ศรี - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  นายอาณกร คำเหมือน 042-950026 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านโคกกะทอ  นายสมเจตต์ สัจจเขต 042-952022 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010/05/2016
102บ้านไทยนิยม  นายชาญชัย ชัยสงค์ 042-004071 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
103บ้านนาเจริญ  นายอุทัย สำราญรื่น 042-950025 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.0096.0019/03/2016
104บ้านนาสุรินทร์  นายจอม ทาวงษ์ 042-950027 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน