ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเกิดมี สอนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1หนองบัววิทยายน  นายสุพจน์ กุหลาบมอญ 042-312596 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2บ้านวังหมื่น  นายอัมพร พลท้าว 042316624 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
3บ้านเสาเล้า  นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ 0-4295-010 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00-
4พิศาลวิทยา  นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม 042312623, 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
5บ้านลำภู  นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา 0-42-231-1 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
6อนุบาลหนองบัวลำภู  ว่่าที่ พ.ต. ปิยพงษ์ บัวสาย 042312724 221 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.0090.00100.0070.00100.000.0094.44-
7บ้านห้วยลึก  นายทองอาน บุญพรม 042378206 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0021/11/2016
8บ้านตำแย  นายสนธิ วิริยะกุล 012 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านคึมชาดห้วยบง  นายธนวัฒน์ มะโนสุข 042-378431 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
10บ้านนาวังเวิน  นางกนกนิภา พลท้าว 0-4237-845 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
11บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง  นายประมวล กองวงศ์ 0-4237-831 225 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7825/05/2016
12ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)  นางบุญตา งามวัฒนากุล 0-4237-502 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5937.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.0031/05/2016
13บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์  นายศุภกิตต์ ราชโยธี 042316822 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.00100.0095.0095.0080.0080.0090.0090.000.0088.7527/05/2016
14ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ 042-000340 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านโคกกุง  นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ 0-4295-005 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0-4295-005 212 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5930.0030.0030.0030.000.000.000.0030.000.000.0030.0010/06/2016
17บ้านดอนนาดี  นายประคอง หวันเสนา 0-4295-005 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0023/04/2016
18บ้านข้องโป้  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0-4295-004 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5930.0030.0030.0030.000.000.000.0030.000.000.0030.0010/06/2016
19บ้านหินคูณ  นายธีระ เหล่าอรรคะ 0-4295-005 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
20บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์  นายบัวลำ โง๊ะบุดดา 043649003 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
21บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0-4231-410 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0010/06/2016
22บ้านนามะเฟือง  นายรังสรรค์ คำชาย 0-4231-409 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/08/2016
23บ้านทรายงาม  นายนิทัศน์ พลสนอง 0-4295-010 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
24บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา  นายฉลาด นามเคน 0-4237-078 225 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านหนองศาลาโนนสว่าง  นายพิสิษฐ์ คงผดุง 0-4237-078 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0095.00100.0095.00100.00100.0095.0080.000.0092.78-
26บ้านกุดเต่า  นายนพดล เหล่าโพธิ์ 0-4295-010 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
27บ้านนาอ่าง  นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ 042950105 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.0094.00100.00100.0058.00100.000.0091.89-
28หัวนาศึกษาวิทย์  นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู 0-4200-129 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0077.7803/06/2016
29บ้านข่าดอนเข็ม  นายประยูร มณีวงศ์ 042950059 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านดินทรายอ่อน  นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ - 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.00100.00100.0077.0090.0020.0080.0020.00100.000.0070.7819/08/2016
31บ้านโนนสวรรค์หนองแก  นายสุรศักดิ์ เครือคำ 042109922 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0062.0060.0078.0065.0072.0082.0065.0080.000.0064.8931/05/2016
32บ้านโนนม่วง  นางสาวมาลิณี หลักคำ 0-4295-006 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.000.000.00100.000.000.0096.6720/05/2016
33บ้านหนองแสงนาล้อม  นายพุทธา กลางหล้า 0-4295-006 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0087.0071.000.000.000.00100.0088.00100.000.0089.20-
34บ้านโคกม่วย  นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล 0-4231-410 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
35บ้านพร้าว  นายถวิล ผาอำนาจ 042001050 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00
36บ้านบกโนนเรียง  นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.4423/05/2559
37บ้านศรีสุขนาล้อม  นายสุริยนต์ ประชามาตย์ 0-4295-005 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านโนนสูงใหม่วังทอง  นายสุรกานต์ พลตรี 042001037 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5989.0078.0095.0085.0092.00100.00100.00100.00100.000.0093.2231/05/2016
39บ้านห้วยค้อ  นายอุดม ดอนศรีโคตร - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านสุขเกษม  นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ 04295-0102 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5958.0094.0094.0066.00100.00100.00100.0061.00100.000.0085.8918/05/2016
41โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา  นายโกสุวิทย์ แสงรุจี 0-4295-010 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
42บ้านโนนอุดม  นายนิคม โพธิบาย 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0062.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.7816/05/2016
43ยางหลวงพิทยาคม  นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์ 0-4231-438 322 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0027/05/2016
44บ้านดอนยานาง  นายมณเฑียร บรรลังสี 0-4237-831 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7830/05/2016
45ทุ่งโปร่งประชาสรรค์  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.00100.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.00-
46บ้านโนนสว่าง  นางพรนิตย์ พากัณหา - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2212/05/2016
47บ้านกุดจิก  นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต - 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0090.0090.0080.0080.00100.0090.0090.0090.000.0087.7824/05/2016
48โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง  นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา 042370355 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.78-
49บ้านโคกน้ำเกี้ยง  นายไกรรัตน์ บุญทองแพง 0-4237-029 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านลาด  0-4237-029 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.1131/05/2016
51บ้านห้วยหามต่าง  นายธวัชชัย พรมเป 0-4237-029 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5950.000.0050.0060.0050.0060.0080.0050.0050.000.0056.25-
52บ้านบุ่งบก  นายอุทัย วรสิทธิ์ 0-4237-029 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล  นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง 0-4295-005 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านดอนหัน  นายกฏษฎา การีชุม 0-4295-005 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0075.0075.0070.00100.00100.00100.0067.00100.000.0087.4427/05/2016
55บ้านโนนขมิ้น  นายโชคชัย ขันบุตรศรี 0-4231-422 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5630/05/2016
56บ้านห้วยโจด  นางอินทิรา เทพนอก - 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5631/05/2016
57บ้านเพ็กเฟื้อย  นายมงกุฎ จำนงค์นิต - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านหนองผำโคกสวรรค์  นางสาววาสนา แสงมุกดา 26 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0060.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
59หนองหว้าวิทยาสรรค์  นายอดุลย์ แสงมุกดา 042-314945 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3330/05/2016
60บ้านโนนคูณ  นายณรงศักดิ์ หลวงพล 0-4231-423 413 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.000.000.000.000.0090.000.000.0097.5015/07/2016
61บ้านนาเลิง  นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ 0-4231-404 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านห้วยไร่  นายธงชัย แสวงกำไร 0-4295-004 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
63บ้านกองแป่มหนองสวรรค์  0-4231-427 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านหนองกุง  นายธรรมรัตน์ วงศ์สรีรักษา - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
65บ้านหินลับศิลามงคล  นางภาวิไล บุญทองแพง 042-314-27 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
66บ้านหนองบัวโซม  นายทองฉันท์ ผดาวัน 0-4231-427 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
67ชุมชนนาคำไฮวิทยา  นายทองมาก พลแก้ว 042336111 518 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5992.0089.0088.0078.0053.0064.0087.0051.0088.000.0076.6727/05/2016
68บ้านโคกกลางโนนงาม  นายกมล บุญจันทร์ 0-42109917 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.000.0093.3330/05/2016
69บ้านกุดฉิม  นายนิวัฒน์ เสนา 0856444456 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านหนองปลาขาว  นายพรชัย จิตเจริญ - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
71ร่มเกล้า  นายอนุพนธ์ โสมมีชัย 0847925457 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6701/05/2016
72บ้านโนนทัน  นายประนอม พลกลาง 0-4295-004 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
73บ้านห้วยทราย  นายกิตติพงษ์ จวงโส 0-4295-010 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
74บ้านภูพานทอง  นายกฤษฎา จันทร์นวล - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
75บ้านอ่างบูรพา  นายไพฑูลย์ สุปัญญา 0-4231-443 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5627/05/2016
76บ้านภูพานคำ  นายวีระพันธ์ สาฆะ 0-4295-048 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0096.67
77เมืองใหม่วิทยา  นายนาวา กุตัน 0-4235-366 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8915/07/2016
78บ้านหนองทุ่งมน  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา 0-423-5358 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
79บ้านโนนสว่าง  นายนิพนธ์ นามแก้ว 0930067571 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/06/2016
80หนองม่วงชมพูทอง  นายพิรเดช โพธิสาร 0-4235-137 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
81กุดจิกวิทยา  นายปรีชา สังฆรัตน์ 0-4235-318 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82โนนข่าประชาสรรค์  นายมานะ ถนอมจิตร 0-42353898 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
83บ้านห้วยไผ่  นายโยธิน ทองทิพย์ 0-4295-007 127 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านโปร่งแจ้ง  นางพิไลลักษณ์ สดีเดช 042-354164 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านห้วยกวางทอง  นางรัตนา วิลัยปาน 16 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0024/05/2016
86บ้านศรีบุญเรือง  นายสุวิชัย แก้วจันดา 042353570 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0090.0069.0044.00100.00100.00100.00100.00100.000.0087.8820/06/2016
87บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย  นายชยพัทธ์ ยางศรี 042351904 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.0097.50-
88บ้านโคกสูงโคกสวรรค์  นางรัศมี โพธิสาร 0-4295-007 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.44-
89บ้านหนองบัวน้อย  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 0933280111 430 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.0070.0080.00100.00100.00100.000.0087.7813/05/2016
90บ้านหนองแตง  นายนิคม แสนบัว - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
91บ้านมอใต้  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 0817490956 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายวิเชียร อดทน 0-4235-357 931 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0083.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0096.3023/09/2016
93ดอนปอวิทยา  นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว 0-4237-004 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านนาทับควาย  นายสมพงศ์ โคตะหา 085-745693 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0092.5030/05/2016
95บ้านหนองโน  นายประชา ไชยศรี - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านสร้างเสี่ยน  นายทิวากร ศรีชาติ 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0095.00100.0080.00100.00100.0090.0090.000.0093.8913/06/2016
97บ้านบุ่งแก้วนำลัด  นายสุรศักดิ์ หลงกุล - 330 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0082.0077.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.22-
98บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง  ว่าที่ ร.ต.ทินกร สุวรรณพรหม 0-4231-412 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0028/03/2016
99บ้านกุดแท่น  นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล 0-4200-303 34 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0066.00100.00100.00100.0066.00100.000.0090.2220/05/2016
100บ้านวังคูณ  นายไพรรัตน์ วิลัยปาน 093-291438 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านนาทม  นายวรวิทย์ ศรีนามโหน่ง 0-4231-412 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0082.00100.00100.00100.0083.00100.000.0095.6331/05/2016
102บ้านนาชุมแสง  นางสาวชลธิชา ชัยชนะ 091-374635 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านโนนเสถียร  นายสุภาพ เทศสนั่น 0930898549 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
104หนองแกสระแก้ววิทยา  นายบัญญัติ ข้อโทน 0-4237-031 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา  นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์ 0-4231-430 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106บ้านสำราญสุข  นายเกริก กุลกั้ง 0952155565 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
107กุดหานสามัคคี  นายวัชรศักดิ์ สุจริต 0-4237-021 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.5624/03/2016
108โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา  นายจำนงชัย เพ็งคำแหง 0-4231-413 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00110.00100.000.00101.11-
109บ้านโนนหว้าทอง  นายปัญญา ขนานแข็ง 042-314140 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
110บ้านตะเคียนทอง  นายตั๊ด กะสี 0-42650095 53 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0060.0020.00100.00100.00100.0020.00100.000.0070.0031/05/2016
111บ้านฝายหินประชารักษ์  นายเจนภพ ชัยวรรณ 0-4295-006 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.00100.000.0092.5030/06/2016
112บ้านมอเหนือ  นายฐานันดร แพงคำแหง 0-4231-413 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0075.0080.0080.0070.0080.0080.0075.0080.000.0077.50-
113บ้านโนนสะอาด  นายธวัตชัย ปุริฌส 0-42950073 213 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.0087.00100.000.0095.4431/05/2016
114โนนคูณวิทยา  นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว 0-4295-007 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
115บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม  นายสมเพชร ภูเพ็งใจ 0878547769 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0014/05/2016
116บ้านโต่งโต้น  นายอนันต์ เสมาเพชร 0-4237-030 14 กันยายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
117บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง  0-42109937 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านวังโปร่ง  นายณัฐพล สุสุวรรณ 0856807360 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.000.0098.75-
119หินตลาดศรีสง่าวิทยา  นายดุสิต ดีศรี 0892793217 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.0073.0081.0050.00100.0083.00100.0032.0040.000.0069.8831/05/2016
120หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง  นายสมพร อินทรักษา 0-4295-007 223 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.000.0094.4431/05/2016
121บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย  นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒ 042003262 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0077.78-
122บ้านดอนเกล็ด  นายหนูพิษ หาญเชิงชัย 0-4231-414 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0080.0080.0080.0090.0080.0090.000.0080.00-
123บ้านป่าคา  นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านสันป่าพลวง  นายเสมือน อุดมรักษ์ 0-4295-007 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
125โนนสมบูรณ์วิทยา  นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์ 0-4231-414 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0094.4430/05/2016
126ชุมชนบ้านนากอก  นายขจิต โจมศรี 0847875198 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.4431/05/2016
127โคกม่วงทองวิทยา  นายสนิท หาญเชิงชัย 042109930 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00
128บ้านกุดดุกสุขเกษม  นายมงคลธรรม ศรีเคนา 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5629/04/2016
129บ้านโคกล่าม  นายภัทรพล จันทร์สด 0-4231-413 220 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
130บ้านโนนงาม  นายเกรียงไกร ศรีลี 042-003442 117 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านโคกสนั่น  นายสมบัติ เขียวอาสา 0-4237-030 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
132บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  นายบุญตา ค่าภูเขียว 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านแกท่าวารี  นายสรวิศ กุลวงศ์ 0-4295-006 15 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
134บ้านโนนสำราญสมสนุก  นายพยุง บุญเกาะ 0-4231-413 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0088.00100.00100.0088.000.000.0095.7531/05/2016
135บ้านวังไฮ  นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ 0-4231-413 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านโนนข่า(พอง)  นายชโลทร จิตรา 17 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
137นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา  นายสมจิตร สุภักดี 042-314137 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
138บ้านห้วยบ่อทอง  นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร 0-4295-011 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8925/05/2016
139วังแคนวังคูณวิทยา  นายสมร นาใจคง 0-4231-414 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0098.0098.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.56-
140บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)  นายธีรวัจน์ ชัยมา 0-4231-414 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.67-
141บ้านทรายมูล  นายปัจวุธ อินกำบัง 042-351765 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0090.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.78-
142บ้านหนองอุ  นายวีระ โพธิ์ศรี 0-4237-030 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
143บ้านหนองขามท่างาม  นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน 0-4295-006 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านดอนข่า  นายชัยนรงค์ ไชยโย 0-4295-006 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด  นายจันที วงษ์ตรี 0-4231-412 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3330/06/2016
146บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี  นายเดชา โทนาสิงห์ - 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
147บ้านห้วยหว้าวังทอง  นายปัญญา วาชัยยุง 0-4237-031 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0025/05/2016
148บ้านนาแพง  นายราชันย์ ผลวัฒนา 0-4237-031 12 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
149บ้านหนองกุงแก้ว  นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรี - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.8923/05/2016
150บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์  นายโสภา ชนะบุญ - 219 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5930.0025.0025.0035.0040.0040.0045.0035.0040.000.0035.0017/05/2016
151บ้านคอกวัว  นางชนม์ชนิกา ใบลี 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านผาสุก  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านหนองคังคา  นายกฤษฎา จันทร์นวล 0-4231-415 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154บ้านนาสำราญรุ่งเรือง  นายโกสุม ระภักดี 0-4295-008 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
155บ้านผาเสด็จ  นายนเรนทร์ เขียวเสน - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ 0-4231-415 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157โนนสังวิทยาสรรค์  นายพิทยา อาศัยรัตน์ 0872192880 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
158บ้านโคกกลาง  นายพิทยา ชาญประเสริฐ 0-4237-526 015 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/02/2016
159บ้านโสกจาน  นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา 0-4237-516 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0040.0050.000.0048.8923/05/2016
160บ้านฝายหิน  นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ - 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0030/05/2016
161บ้านหนองแวงงิ้วตาก  นายลำพูน โสโท 0-4237-510 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านโนนสงเปลือย  นายไสว ทวิลา 0-4237-552 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0071.0090.0086.00100.00100.000.0093.38-
163บ้านหนองกุงคำไฮ  นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง 0-42941-07 122 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/07/2016
164บ้านหนองเหมือดแอ่  นายวิชัย หงษ์ชุมแพ 0-4237-064 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
165บ้านท่าลาด  นางวลักขณา สารกิจจานนท์ 0-4237-078 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.5620/05/2016
166หนองกุงจารย์ผางวิทยา  นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร 042-950-04 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0070.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0091.1123/05/2016
167บ้านหนองลุมพุก  นายกานต์ โง่นทอง 0-4295-004 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0085.0076.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.6728/04/2016
168บ้านโนนตาล  นางปาริชาติ ไกยฝ่าย - 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0070.0040.00100.0040.0050.0070.0060.0050.000.0060.00-
169บ้านโนนสว่าง  นายทวีเดต คำแพงศรี 0-4237-028 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.0098.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.11-
170บ้านโนนเมือง  นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0067.00100.0083.0092.00100.00100.00100.00100.000.0093.5609/11/2016
171ชุมชนบ้านกุดดู่  นายสราวุฒิ บัวคำ 0-4235-617 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
172บ้านหนองแวง  นายพาส โคตรบาล - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
173บ้านหนองเม็ก  นายยอดชัย หนูมี - 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5952.0083.00100.0083.0085.0083.0083.0071.0083.000.0080.33-
174บ้านโสกช้าง  นางอุดรทิพย์ แก้วก่า 0-4235-623 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.0025/04/2016
175บ้านหัวขัว  นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์ 0-4235-631 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176นิคมสงเคราะห์ 2  นายรุ่งเรือง วงษ์นคร 042109876 29 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0060.0060.0050.0070.0060.0040.0050.0060.000.0058.89-
177บ้านกุดคอเมย  นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด - 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
178บ้านโคกใหญ่  นายประภาส ลิโป้ 0-4237-050 524 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0050.0080.0070.0070.0070.0070.000.0074.4431/05/2016
179บ้านหนองตานา  นายสุริยา นาใจรีบ - 327 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5960.00100.0080.0070.0080.00100.00100.0060.00100.000.0083.3331/05/2016
180บ้านหนองสะแบง  ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม 0-4295-003 329 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0036.0047.007.000.000.000.0035.000.000.0031.2510/06/2016
181บ้านโนนปอแดง  นายสมคริต เตชะ 042375204 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0064.0068.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.2227/04/2016
182บ้านโคกป่ากุง  นายปรีชา หีบแก้ว 042375552 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
183บ้านถิ่น  นายไพฑูรย์ นามบุญลือ 0-4237-077 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8930/05/2016
184บ้านโนนสูงหนองสวรรค์  นายยุทธกล ดรอินทร์ 0-4109-886 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0065.00100.00100.0075.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00-
185บ้านกุดกวางสร้อย  นายวีระชาติ หารวาระ 0-4237-077 525 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0015.0019.0010.00100.00100.00100.005.00100.000.0061.0024/06/2016
186บ้านโสกก้านเหลือง  นายสุทธี วรจิตร 042370741 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
187บ้านหนองแวงป่งสัง  นายนิรภัย ศรีทะรัง 0-4295-004 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านหนองเล้าข้าว  นายสังวร นามบุญเรือ 0-4237-077 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5627/05/2016
189นิคมโคกม่วงศรีสมพร  นายชัยยุทธ อุ่นใจ 0-4295-003 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
190นิคมสงเคราะห์ 3  นางสุภิญญา วงษ์นาม 0-4237-077 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านหินสิ่ว  นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0-4237-080 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  นายประมวล อุ่นเรือน 0-4237-077 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
193ปรางค์กู่  นางนคร ฉลาดแย้ม 0-4237-077 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0029/04/2016
194นิคมวัฒนา 6  นายเสถียร ทาขุลี 0-4237-078 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านหนองบัวเงิน  นายระวี ไสยสัตย์ 0-4237-078 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196โคกม่วงประชาสรรค์  นายประมวล พินิจมนตรี - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
197ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี  นายชนะ วงษ์มา 0-42950044 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านข่าน้อย  นายจรุง นวลละออ - 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา  นายธนพล พรมมหาชัย 042370287 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
200บ้านห้วยบง  นายชวาลชัย สุ่มมาตย์ 0807583357 127 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
201บ้านโคกม่วงชุม  นายประภาส นาวัลย์ 0810534146 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0073.00100.00100.00100.00100.000.0097.00-
202นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายภูเขียว บรรหาร 042-002-02 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0073.0030/05/2016
203บ้านโคกสะอาด  นายคำพุ สักขวา 042002044 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านดงบาก  นายฉลาด นามแคน 0-4295-003 310 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.5980.0090.0090.0080.0085.0090.0090.0090.0090.000.0087.2220/05/2016
205บ้านโสกแดง  นายลำพูน โสโท - 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
206นิคมสงเคราะห์ 4  นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ 0-4237-076 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
207บ้านวังมน  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 042-950033 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านวังมนสาขาชัยมงคล  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 0-4295-004 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านค้อ  นายเตียง ทองผา 0-42370-56 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านหนองทุ่ม  นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ 0-4237-077 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0088.0095.0081.0087.00100.00100.0035.00100.000.0085.7523/05/2016
211บ้านหนองนกเขียน  นายเธีรภัทร์ โชติพันธ์ 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5984.0080.0070.0070.0070.0070.00100.0095.0050.000.0076.5616/05/2559
212บ้านกุดฉิม  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 0-4237-076 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.0083.0085.00100.00100.0083.00100.000.0092.6702/06/2016
213บ้านท่าศิลา  นายสุชาติ แวววงศ์ 0-4295-003 126 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
214บ้านกุดแห่  นางนคร ฉลาดแย้ม 0-4235-629 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0093.7501/06/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน