ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.อำนาจเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนัญชัย สายสุด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลอำนาจเจริญ  นายประยูร เหมือนเหลา 045511963 121 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
2เมืองอำนาจเจริญ  นายพลชัย โสภากันต์ 045451637 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)  นายบุญส่ง ลันดา 045511574 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0020.0080.000.0073.33-
4โพธิ์ศิลานาหว้า  นายสุวิช จำปานนท์ - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านโนนโพธิ์  นายประยงค์ วรรณเสน 045 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
6นาห้วยยางสองคอน  นายอุทาน มรกตเขียว 045524031 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7ชุมชนบ้านน้ำปลีก  นายสมัคร พันสี 045273293 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
8บ้านดงบังพัฒนา  นายบุญมี พันธ์เจริญ - 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
9บ้านคำสร้างบ่อ  นายตระกูล พระสุรัตน์ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านดอนดู่  ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
11บ้านไก่คำ  นายรณรงค์ โหมดม่วง 045452726 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
12บ่อบุโปโล  นายประยูร ลัทธิรมย์ 045547624 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13บ้านไร่สมบูรณ์  นางสมหวัน มิตรตระกูล 045520069 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
14บ้านสามัคคีพัฒนา  นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ - 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15โคกศรีหนองคลอง  นางอัสนีย์ อุปนิสากร 045523536 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
16บ้านโคกค่าย  นายพงษ์สยาม มาสุข - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านโนนหนามแท่ง  นายจรูญ สายสุด 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5630/05/2016
18โสกโดนคำไหลคำเตย  นายวิชาญ ใจเอื้อ 045-520080 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0020.0020.0020.00100.00100.00100.00100.00100.000.0073.3320/05/2016
19บ้านทับเมย  นายวิเศษ เห็มสุข 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0090.00100.000.0096.6710/06/2559
20ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม  นางนวพรรณ ออทอง 045-520000 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0020.0020.0050.000.000.0050.000.000.0048.0010/06/2016
21บ้านเจริญสามัคคี  นายอภิสิทธ์ ต้องสู้ 045452213 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22มิ่งมงคล  นายสัมพันธ์ มูลสิงห์ 045-520114 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.44-
23นาผือโคกกอก  นายเถลิง โทบุดดี 0898450856 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0097.0098.00100.0099.00100.0098.0099.000.0097.8919/05/2016
24บ้านกุดปลาดุก  นายจรรยา กุติการ 045450076 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านวังแคน  นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์ 045520070 129 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  นายสมพงษ์ สุรารักษ์ 0817604604 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0086.00100.0082.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.44-
27บ้านโคกสูง  นายกฤตมนูญ ศรีโคตร 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
28บ้านนาเรือง  นายอนุชิต ดิษฐะเนตร - 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
29บ้านเหล่าหนาด  นางบุญน้อม กลมพันธ์ - 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
30บ้านโคกช้างฮ้าย  นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0009/05/2016
31บ้านนาโพธิ์  นายพิศุทธิ์ กันยวิมล 045-556030 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านดงสวาง  นายเสนอ งามวงศ์ 0861003816 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านนาสีนวน  นายพินิจ บุญรำไพ 045450354 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
34ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์  นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 045-989820 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0095.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.1108/05/2016
35นาวังกุดตากล้า  - 045450665 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0020/05/2016
36บ้านนาเมือง  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว  นายสหลาภ มิ่งไชย 045 520005 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
38บ้านนาหมอม้า  นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ 045450660 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านหนองเรือ  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ 045457824 15 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40แก้งกฐินภูจำปา  นายออด บุญพุฒ 045520013 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
41บ้านนาคำสามัคคี  นายอำนาจ รุจิตร - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
42บ้านนายม  นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ 045-520099 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0073.33-
43บ้านนาเยีย  นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ 045-540043 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0024/05/2016
44บ้านนาดอกไม้  นางจุรีรัตน์ สุขภาค 0 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45หนองแห่โนนสมบูรณ์  นายแสงศักดิ์ ชัยทอง 045520107 27 เมษายน 2560หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านคึมใหญ่  จ่าสิบตำรวจสุทิน โทนุการ 045553077 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
47นาแต้โคกสำราญ  นายประเชิญ จันทรภูมี 045552508 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านกุดน้ำกิน  นายวชิระ นวลอินทร์ 045-525030 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
49บ้านภูเขาขาม  นายประจวบ ไชยโย 045457913 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านหัวภู  นายคำปน พรหมทา 045520098 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
51บ้านดอนไร่  นายสมศักดิ์ ทัศบุตร 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านหนองเม็ก  ว่าที่ รท.ทวี อุนาภาค - 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0001/06/2016
53บ้านนาคำ  นางจินตนา ไชยโย - 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
54สร้างนกทาดอนหวาย  นายวิเชียร เกื้อทาน 0814702427 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55พัฒนาสามัคคี  นายสะอาด ศรีวรรณ 045-544040 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านดงสีโท  นายรังสรรค์ พรหมจรรย์ 045-520029 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านบาก  นายประสิทธิ์ คำผาลา 0 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58ขามนาเพียงโคกยาว  นายวรธรรม พิลาวุฒิ 045-520014 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ  นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ 045451206 223 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0064.0047.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.0086.44-
60ห้วยไร่หาดทรายมูล  นายนิยม บุญแจ้ง 0801642857 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0012/05/2016
61บ้านดอนแดง  นายประมวล สุภาจันทร์ 045451671 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย  นายกลไกร กมลรัตน์ 0944368856 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0045.0080.0050.0090.00100.0080.0080.0090.000.0079.4419/05/2016
63บ้านคำกลางคำสมบูรณ์  สมเดช วิริยะพันธ์ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
64บ้านโนนจาน  นายเทวา สายสิงห์ 0 219 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0042.0053.0059.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.7804/03/2016
65คำมะเบื่อแสงเพชร  นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ 0862432608 17 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง  นายปรีชา บัณฑิต 045545411 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
67บ้านหนองบัวสงยาง  นายวิทธวัตร เถาว์สอน 0-4552-008 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68บ้านคำปอแก้วคำไหล  นายอภิชาติ จันทนะชาติ 045520021 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00
69บ้านโนนดู่  นายโกมล กองไชย 045 520053 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70คำมะโค้งหนองแฝก  นายประนต ปัญญาสาย 045520001 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0022/05/2016
71บ้านเชือก  นายดนตรี แฮดเมย 045 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านหนองปลิง  นายสฤษดิ์ แสงอรุณ 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73บ้านดอนเมย  นายอธิวัฒน์ คำจร 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
74บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  นายครรชิตภณ โพธิพันธ์ 045450584 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6720/05/2016
75หนองนาเทิงโนนผึ้ง  - 0801726579 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)  นายยอด สอยเหลือง _ 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.2212/05/2016
77ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง  เกษียณอายุราชการ - 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านถ่อนใหญ่  นายธัญภูมิ แก้วสุข 045989844 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านโคกก่องนคร  นายวิรัตน์ บุญยงค์ 045-989843 15 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านก่อนาดี  นายเกรียงไกร กะมณี 0810671359 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
81อนุบาลชานุมาน  นายบุญมี ภิญญศักดิ์ 045466057 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านนาสีดา  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 045-466306 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1  นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์ 045-520008 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84เพียงหลวง 9ฯ  นางดวงเดือน ปัดสำราญ 0454566269 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0072.00100.00100.00100.0081.00100.000.0094.7830/05/2016
85นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3  นายสมพงศ์ รัตนบุศย์ 045-520009 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
86ชุมชนโคกสารวิทยา  นายสุพรรณ หอมจำปา 045525933 219 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7814/03/2016
87บ้านคันสูง  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 045-520015 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0050.0055.0060.0070.0090.0070.0060.000.0062.78-
88บ้านคำแก้ว  นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย 045-520017 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0045.00100.000.0093.8925/05/2016
89บ้านคำเดือย  นายไกรศรี โสวันนา - 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0030.000.0065.5612/05/2016
90บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี  นายเชี่ยวชาญ พิกุล 045989764 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
91บ้านโคกจักจั่น  นายทวีสุข พรรณเจริญ 045-520024 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0094.4426/05/2016
92บ้านหินสิ่ว  นายจีรยุทธ ภูมิภาค 045989774 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
93ดงแสนแก้วดงสำราญ  นายตระกูลไทย ไชยรักษ์ 045520030 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.000.0091.1113/05/2016
94บ้านโนนกุง  นายสมคิด จัยวัฒน์ 045520050 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.00100.0060.0090.00100.00100.00100.0090.000.0091.11-
95บ้านหนองแมงดา  นายประศาสน์ สิงห์นาค 0985876434 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0030.0030.0030.0040.0030.0070.0020.000.0042.2220/05/2016
96บ้านห้วยทม  นายทรงศักดิ์ อ่อนอัฐ 0879636790 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0095.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.2226/05/2016
97นาเจริญหนองแดง  นายสมชัย สอนวงค์ 045520006 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านโคกก่ง  นายจารึก พละไกร 045-555204 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านบุ่งเขียว  นายทวีสุข พรรณเจริญ 045-980280 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านสายนาดงอุปถัมภ์  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านหินกองสามัคคี  นายรณชัย ธรรมราช 045520099 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านพุทธรักษา  นายสมมิตร มุ่งงาม 045520063 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.1111/05/2016
103บ้านนางาม  นายสุข ภูตะเวช 045-989766 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านหินขัน  นายธนวรรษ ชิณโชติ 045520100 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านโสกกระแต้  นายวทัญญู ลุสมบัติ 045989769 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106อนุบาลปทุมราชวงศา  นายวิชัย มานะพิมพ์ 045465240 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านทวีผล  นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา 045520039 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.0023/05/2016
108บ้านหนองแสง  นายเรืองวิทย์ ตรีราช 0887199909 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
109บ้านโนนสำราญ  นางนวพร โสมรักษ์ 0 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
110บ้านห้วยงูเหลือม  ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ กันภูมิ 045-520093 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านสามัคคี  นายสุข ลาภารัตน์ 045-520076 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.5631/05/2016
112บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)  นายจักรวาฬ สิงห์ชา 0 128 มีนาคม 2560หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านตาด  นายรังสิต สังสนา 045989807 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114สามแยกผดุงวิทย์  นายสุพล บุญมาศ 045-554014 29 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/02/2016
115บ้านโค้งอร่าม  - 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0016/05/2016
116บ้านคำโพน  นายโชติชัย กิ่งแก้ว 045520091 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านหินกอง(บ้านนามน)  นายสมิทธิื โสมรักษ์ 0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านดอนชาด  นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ - 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119บ้านหินเกิ้ง  นายเศรษฐพงศ์ รักพรม 045-540646 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
120บ้านนิคม  นายมงคล ขันตี 045-520049 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายพนมพร ช่วงชิง 045554223 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8916/05/2016
122บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)  นายอำนาจ อัปกาญจน์ 045520033 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0013/05/2016
123บ้านสว่างใต้  นายประยูร รัตนศรี 045520019 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0061.0067.00100.00100.000.000.0078.000.000.0084.3321/05/2016
124บ้านหนองสะโน  นายเยี่ยมยง ติณนรเศรษฐ์ 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
125บ้านดอนดู่  นางสุนันทา ปริปุรณะ 045033020 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านคำน้อย  นางสาวสมคิด อินลี 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านโคกพระวินัยดี  นายแหลง ธนู 045525983 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128บ้านลือนาคำ  นายมิตรชัย มีชัย 045520004 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0010.000.0010.0020.000.000.005.000.000.0029.0031/05/2016
129บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา  นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์ 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0087.78-
130บ้านแสนสุข  นางวาสนา ต่อชาติ 045-520110 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี  นายรังสิต พิพิธพล 045989804 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
132บ้านชูชาติ  นายชาญณรงค์ หวานใจ 0895824763 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
133บ้านเกษมสุข  นางอำพร รักพรม 0 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0070.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0093.3306/06/2016
134บ้านหนองไฮ  นายจักรี ประจันทร์ 045-520091 124 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
135บ้านคำย่านาง  นายสมคิด ยะวงษ์ศรี 0811473805 124 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136หนองข่าป่าหวาย  นายสุภวัต ลาภสาร - 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0068.0067.0067.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.1118/04/2016
137บ้านสงยางนาตากล้า  นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช 045-520073 226 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0065.00100.000.0096.1131/05/2016
138สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา  นางสมพานรัศมี พรมโสภา 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
139บ้านโนนงาม  นางนวนละออง มูลทรา 045450242 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
140ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น  นายนิพล สามาอาพัฒน์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)  นายโอภาส อินโสม 045463123 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  นายทรงยศ ภักตะภา 045463506 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0070.0080.000.0087.7818/05/2016
143ชุมชนบ้านเสารีก  นายภัทรเทพ รักพรม 045463894 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
144บ้านม่วงสวาสดิ์  นายยิ่งภพ ทองศรีน้อย 045463513 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  นางชูติเมต อุทธา 045463507 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0002/05/2016
146บ้านจิก  นายสังคม มูลชาติ 045463509 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/05/2016
147บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)  นายสายสมร นาแพง 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านจานลาน  ว่าที่ พันตรีชัยศรี พลเทพ 0 214 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0030.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.3316/05/2016
149บ้านโนนหวางโนนกุง  - 0 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
150บ้านผึ้ง  นายประชัน ผาใหญ่ 045-989812 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านดอนแดงนาโนน  นายพิสิษฐ แสงสุขวาว 045520034 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านศรีคุณ  นายเกษม พลราษฎร์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
153บ้านอุ่มยางหนองดั่ง  นายจรัส ไชยรักษ์ 045989813 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
154นาแวงหนองหัวลิง  นานายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
155บ้านนาสะแบง  นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านไม้กลอนดอนหวาย  นายณรงค์ชัย เอราวรรณ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
157บ้านโพนเมือง  นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0095.0090.0095.0095.0098.0090.0093.000.0091.78
158บ้านโนนทุ่งดอนชาด  นายปรีชา สิงห์โท 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
159บ้านหัวดอนขามสามัคคี  นายวีรศักดิ์ ผดาเวช - 29 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0081.0083.0079.0088.0098.0070.0038.0095.000.0079.00-
160โนนสูงโคกกลาง  นางวิจิตรา ทัพซ้าย 045989816 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161บ้านถ่อนดอนม่วง  นายสนธยา อุ่นเวียง 045520038 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านนายูง  นายวีระชัย ไกยรัตน์ 045-520042 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
163อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)  นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน 045461040 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
164บ้านบก  นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล 045506 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่  นายรัศมี สาริพันธ์ 045461969 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
166บ้านคึมข่า  นายเสาร์ วัยพันธ์ 045520022 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านนาสะอาด  นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์ 045989865 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4423/04/2016
168บ้านหนองคล้า  นายมานิท จันทร์โสภา 045-520082 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านโพนทอง  นายพรชัย จันทศิลป์ 045550120 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
170บ้านโป่งหิน  นายทองเลียน โสเสมอ 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านหนองโนสวนโคก  นายฉลาด พระสุมี - 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านหนองไฮ  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 045550614 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 045-520116 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.0095.0096.00100.00100.0094.000.00100.000.0097.75-
174บ้านนาอุดม  นายนาวา ชมัฒพงษ์ 045-520048 210 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.0082.0082.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.33-
175บ้านดอนหมู  นายประดิษฐ์ โถบำรุง 045989868 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176ชุมชนไร่สีสุก  นายชวลิต มาลีรัตน์ 045552019 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
177บ้านหนองสามสีหนองดินดำ  นายภูเวียง สืบสิน 045553428 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6719/05/2016
178บ้านสมสะอาดเนินกุง  นายภูสิทธิ มณีรัตน์ 0-4552-007 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีอัมพร ธุมาสิงห์ 045 520055 122 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านนาหนองใหญ่  นายวิรัช ทองรัง 045-520046 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านศรีราชา  นายพิศาล ศกุนะสิงห์ 0 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
182บ้านโคกกลางเหนือ  นายสมภาส ศีลาสาร 045-553223 17 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านโนนสูง  นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา 045-989861 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8916/05/2016
184บ้านนาเวียง  นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ 0 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านห่องเตย  นายวาสนา พรมวงค์ 0-45989862 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186เค็งใหญ่หนองงูเหลือม  นายสมาน แสงวงศ์ 0 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0020.0020.0078.00100.00100.00100.0087.00100.000.0072.7819/06/2016
187บ้านโคกเลาะ  นายชาญ สาทาวงศ์ - 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านชาด  นายเรืองทอง ไชยมาตร 045-520026 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/06/2016
189บ้านดู่พัฒนา  นางวิจิตรา พัฒนราช 0 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5623/03/2016
190บ้านโนนค้อ  นายวิเชียร มาระวงศ์ 0 126 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
191บ้านหนองแคน  นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์ 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านเป้า  นางสาวรัชนี ลุสมบัติ 045520061 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193หัวดงหนองคลอง  นายณัฐวุฒิ นารีบุตร 045-520095 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
194บ้านบ่อชะเนง  นายณรงค์ ทันใจ 045469050 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5998.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7820/05/2016
195บ้านคำเจริญ  นายทวีชัย จูมศิลป์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196ชุมชนบ้านคำพระ  นายประชิต พลหาญ 045469972 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
197โคกชาดกลางท่าโพธิ์  นายวิญญู มอญพันธุ์ 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านท่ายางชุม  นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
199ประชารัฐวิทยา  นายสมชัย กาญจนีย์ 017 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านโนนหนามแท่ง  นายมนัส อินลี 045-520092 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201บ้านโนนเมือง  นายเผ่า วามะลุน 045989872 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.0096.2515/06/2016
202บ้านขุมเหล็ก  นางนงสุรางค์ บุญรอด 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
203คุรุประชาสรรค์  นายเอกบุรุษ รูปสวย 045989878 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0019/05/2016
204บ้านชะแงะ  นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์ 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0050.0015/05/2016
205บ้านโนนค้อทุ่ง  นายสมเดช ศรีวิเศษ 045520052 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านหนองแก้ว  นายทวี คลังทอง 045-520081 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านโพนเมืองน้อย  นายจักรพงษ์ สุดาชม 045549240 12 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านเหล่าขวาว  นายเพทาย มูลธิสาร 0844106015 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
209บ้านเวียงหลวง  นายจักรพงษ์ สุดาชม 045520071 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210บ้านคำข่า  นายประมวล กรีฑาพล 0 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0068.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.4418/05/2016
211บ้านคำน้อย  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ - 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
212บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวสุจิตรภรณ์ สายสุด 045-520083 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
213บ้านโนนแคน  นายสุทธิศักดิ์ บุตรวัง 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214หนองไหลคึมน้อยวิทยา  นายไสว วุฒสังข์ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0087.7811/05/2016
215บ้านสร้างถ่อ  นายสุพัฒน์ ขวาลา 045548012 14 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
216บ้านใหม่พัฒนา  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
217บ้านหนองขอน  นางอภิรดา นามเรืองศรี 0819664812 218 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
218บ้านหนองแสง  นายไพศาล ทองเกตุ 045-520090 119 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านโสกท่าวังหิน  นายสุรชัย ป้อมอาษา 15 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
220บ้านเสียว  นางปราณี อาษาสิงห์ 0 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
221บ้านหัวตะพาน  นายจักรี มลสิน 045469730 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
222อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)  นายประสิทธิ์ สิงห์งาม 045469065 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223ชุมชนบ้านจิกดู่  นายธนิตย์ พระสุนิน 045548285 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
224บ้านโพนขวาว  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 045520064 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.0020/04/2016
225บ้านโนนผักหวาน  นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา 0819557478 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226บ้านหนองเทา  นายบุญเทียบ ด้วงนิล 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
227หนองยอดู่ในวิทยา  นายกฤษฎา ยิ่งยืน 0810717624 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
228บ้านกุดสิม  นายสุทธินาถ ทานนท์ 0 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
229บ้านโคกกลาง  นายรัญจวน ถามะพันธ์ 0817255471 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
230บ้านดงมะยางหนองนกหอ  นายเตชพล พิมพ์เทพ 081 321 31 18 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
231บ้านน้ำซับ  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 013212118 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.000.000.00100.00100.00100.000.00100.000.0095.0023/05/2016
232ประชาสามัคคี  นายโกมิน ทัพซ้าย 0 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8920/05/2016
233ม่วงหนองแดงหนองกะเลา  นายวิมาน สุริยะวรรณ์ 045-520106 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5615/05/2016
234บ้านแยหนองแคน  นางบุษราภรณ์ มารักษ์ 045 520068 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.000.0020.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0085.0013/05/2016
235บ้านกุงชัย  นายไพโรจน์ ใจดี 045546400 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
236บ้านจอกพัฒนา  นายชาญวิทย์ โหมดม่วง - 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
237บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า  นายไพโรจน์ ใจดี 045546629 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238ดอนชีหนองมะยอด  นายไสว ภัยกุมพันธ์ 045520032 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0030.0020.0020.00100.00100.00100.0080.00100.000.0072.2220/05/2016
239บ้านหนองยาง  - 0 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
240บ้านเหล่าฝ้าย  นางรัชนี นาคพันธ์ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)  นายนริศ เชื้ออ่ำ 045272335 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8926/04/2016
242บ้านน้ำท่วม  นายอุทิศ อุทธา 045521617 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
243บ้านยางช้า  นางสาวนันธิดา ปฏิวรณ์ 045272385 226 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.0088.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.6708/04/2016
244บ้านหนองไผ่  นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
245บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ  นายรัศมี รูปใส 089-420810 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00100.000.0091.1113/05/2016
246บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  นายนิคม เสาหงษ์ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
247บ้านนาอุดม  นายสมพงษ์ ศรีพรหม 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
248บ้านฟ้าห่วน  นายประมวล ลัยรัตน์ - 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
249บ้านไร่ขี  นายประดิพัทธ์ ทองห่อ 045-546233 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7810/05/2016
250บ้านเหล่าเลิง  นายสมาน แสงวงศ์ 0 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
251ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  นายเกรียงศักดิ์ โสดาภกดิ์ 045-553059 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.0070.0080.0080.0080.00100.00100.00100.000.0090.0031/05/2016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน