ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 30  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชัยภูมิภักดีชุมพล  นายศราวุธ สิงหาราโท 044-811849 ยังไม่กรอกข้อมูล
2สตรีชัยภูมิ  นายสมชาย คำพิทักษ์ 044-811162 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
3เมืองพญาแลวิทยา  นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต 044-811768 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4กุดตุ้มวิทยา  นายสุชาติ รักษาชนม์ 044-056708 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.000.0097.50-
5บ้านค่ายวิทยา  นายนพดล กาญจนางกูร 044-899115 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  นายปรีชา เคนชมภู 044-124103 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.0097.0099.00100.0099.0095.00100.00100.000.0098.7519/05/2016
7ภูพระวิทยาคม  นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก 044-810436 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
8ชีลองวิทยา  นายประยุทธ์ วรรณประเขวา 044-051007 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
9บ้านเขว้าวิทยายน  นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 044-839036 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10คอนสวรรค์  นายถวิล มนตรี 044-848022 312 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.000.0097.1330/05/2016
11สามหมอวิทยา  ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว 044-056000 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0060.0060.0080.00100.00100.0080.00100.000.0080.00-
12โนนสะอาดวิทยา  นายวานิช เพียนอก 044-056057 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
13ปู่ด้วงศึกษาลัย  นายวีระศักดิ์ พลมณี 044-882067 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
14หนองบัวแดงวิทยา  นายชัยรัตน์ เจริญสุข 044-872827 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร 044-056570 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16คูเมืองวิทยา  นายภัทราวุธ สิมช้า 044-823241 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17จัตุรัสวิทยาคาร  นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ 044-851163 ยังไม่กรอกข้อมูล
18หนองบัวบานวิทยา  นายวงเดือน สารวิทย์ 044-803073 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19ละหานเจริญวิทยา  นายบรรจบ ศิริวาลย์ 044-890518 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20บางอำพันธ์วิทยาคม  นายประยูร มังกร 044-810564 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
21เพชรพิทยาสรรค์  นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ 044-859334 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
22เริงรมย์วิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ 044-056164 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
23หนองบัวระเหววิทยาคาร  นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร 044-897109 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
24ห้วยแย้วิทยา  นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ 044-810246 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25เทพสถิตวิทยา  นายอมร ชัยวิเชียร 044-857108 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.0089.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.50-
26นายางกลักพิทยาคม  นายประวิทย์ พลอยดำ 044-874128 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.00-
27ภูเขียว  นางศิริวรรณ อาจศรี 044-861430 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28หนองคอนไทยวิทยาคม  นายสุทธิพงษ์ สุทธิรารัฐกานต์ 044-862214 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0070.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.50-
29พระธาตุหนองสามหมื่น  นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ 044-810485 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0080.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.0093.75-
30บ้านแท่นวิทยา  นายทรงวุฒิ ขวาไทย 044-887107 319 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.0093.0091.0083.0078.0078.00100.00100.000.0090.3831/05/2016
31แก้งคร้อวิทยา  นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ 044-882908 23 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0035.0012.0011.0074.000.00100.001.001.000.0033.43-
32นาหนองทุ่มวิทยา  นายปิยะพล เถื่อนพาชิน 044-883100 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33ท่ามะไฟหวานวิทยาคม  นายสุทัศน์ ตนทา 044-132504 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34คอนสารวิทยาคม  นายกษิดิศ ปลื้มญาติ 044-876677 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  นายลำจวน ดิษขุนทด 044-810613 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36ภักดีชุมพลวิทยา  นายศักดา ชัยภัย 044-133111 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.0070.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
37เจียงทองพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ 044-810411 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน