ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1จัตุรัสวิทยานุกูล  นายดิเรก ขอพึ่ง 044-851315 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
2บ้านมะเกลือโนนทอง  นายธีระศักดิ์ พลนาคู 044852925 ยังไม่กรอกข้อมูล
3บ้านหลุบงิ้ว  นางณหชง แววฉิมพลี 044025680 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.00100.0020.000.0020.000.0060.0020.000.0054.2920/05/2016
4บ้านหนองบัวใหญ่  นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร 044851274 ยังไม่กรอกข้อมูล
5บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร 044852000 ยังไม่กรอกข้อมูล
6บ้านหนองไผ่ล้อม  นางสาวปิยพร เคนวิเศษ 044-109216 ยังไม่กรอกข้อมูล
7บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  นายวิถีชัย คำศรี 044109215 ยังไม่กรอกข้อมูล
8บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)  นายบรรพต ทองเกิด 044852641 ยังไม่กรอกข้อมูล
9บ้านห้วยยาง  นางวรรณวรางค์ งามสกุล 044870248 ยังไม่กรอกข้อมูล
10บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายสามารถ สวงโท 044-890560 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0023/07/2016
11บ้านดอนละนาม  นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 044890521 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
12บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นายทนง พงศ์สมัย 044-890519 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0055.0010/06/2016
13กันกงบ้านลี่สามัคคี  นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ 044890600 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0050.0050.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0083.33-
14บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  นายภวพล อารีชาติ 044890615 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0006/07/2016
15บ้านส้มป่อย  นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม 044803096 ยังไม่กรอกข้อมูล
16ชุมชนบัวบานสามัคคี  นายนิยม เบ้าลี 044803097 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านโนนเชือก  นายมานิตย์ พรหมทอง - ยังไม่กรอกข้อมูล
18บ้านหนองม่วง  นายสำลี พิมพ์ศรี 044822668 ยังไม่กรอกข้อมูล
19บ้านโคกโต่งโต้น  นายคนอง ไทยประสงค์ 044-870272 ยังไม่กรอกข้อมูล
20บ้านห้วยบง  นางละมัย บัวบาง 044-870245 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.0090.0090.0090.0080.0080.000.0090.00-
21บ้านห้วย  นายสมชาย คชา 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
22บ้านหนองโดน  นายจิรายุส ทะนสุข 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
23บ้านยางเครือ  นางปนัดดา ทีบัวบาน 044870454 ยังไม่กรอกข้อมูล
24บ้านร้านหญ้า  นายวิถีชัย คำศรี 044875013 124 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  ดร.วัฒนากร กล้ารอด 044126643 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
26บ้านโนนฝาย  นายอนนท์ ประดับวงษ์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
27บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  นายชูชาติ กรมรินทร์ 044851328 ยังไม่กรอกข้อมูล
28บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)  นายวีระ โคตรชาลี ยังไม่กรอกข้อมูล
29บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีใส 044-852801 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30บ้านร่วมมิตร  นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ 44870195 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0070.0050.0090.00100.00100.0080.0080.000.0084.44
31บ้านท่าแตง  นายปรีชา ชำนาญกุล 044870153 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.000.0070.00
32บ้านเดื่อ  นายนิทัศน์ หรรษา 44851327 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านสำโรงโคก  นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร 044852095 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0070.00100.00100.00100.0080.00100.000.0092.2213/05/2016
34บ้านขามราษฎร์นุกูล  นายเฉลิมพล อินทรผล 0 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
35บ้านโนนคร้อ  นายณรงค์ ชำนาญ 044875025 ยังไม่กรอกข้อมูล
36บ้านใหม่นาดี  นางผกามาศ เพชรประไพ 044-109208 ยังไม่กรอกข้อมูล
37บ้านนา  นายประสิทธิ์ วะลัยศรี 044870345 ยังไม่กรอกข้อมูล
38บ้านหนองลูกช้าง  นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน 044-870-34 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0095.0095.00100.00100.00100.000.0095.56-
39บ้านงิ้ว  นายมณีแสง นามอินทร์ 044126606 ยังไม่กรอกข้อมูล
40ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  นายสมพร พรหมชินวงค์ 44802217 ยังไม่กรอกข้อมูล
41บ้านหนองลุมพุก  นายณัฐวัฒน์ รินลา 044802180 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.00-
42บ้านโสกรวกหนองซึก  นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด 044870343 ยังไม่กรอกข้อมูล
43บ้านหนองโสน  นายผ่อง กุสันเทียะ 0 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.0090.0090.000.0092.22-
44บ้านทามจาน  นายวัฒนากร กล้ารอด 044109211 ยังไม่กรอกข้อมูล
45บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายปรีชา ชำนาญกุล 044870208 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  นายวัชระ แก้วเพชร 044870160 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4415/04/2016
47ชุมชนชวนวิทยา  นายวิญญู คุณกันหา 044870592 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
48บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ 044127116 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0084.0082.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4430/05/2016
49บ้านหนองตะไก้  นายไสว ประทุมวงษ์ 044-870274 ยังไม่กรอกข้อมูล
50บ้านเกาะมะนาว  นายสมชาย คำปุ้ย 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
51จอมแก้ววิทยา  นายรักษ์สันติ มลิทอง 044127858 ยังไม่กรอกข้อมูล
52บ้านเสลาประชารัฐ  นายวิทูล พลศักดิ์ 044870275 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
53หินตั้งพิทยากร  นายปฏิวัติ บะคะ 044109333 ยังไม่กรอกข้อมูล
54บ้านห้วยทราย  นายวีระพงษ์ จันตรี 044870273 ยังไม่กรอกข้อมูล
55ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  นายสุวิทย์ แก้วเพชร 044859194 ยังไม่กรอกข้อมูล
56ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ แก้วเพชร 044-859193 ยังไม่กรอกข้อมูล
57บ้านหนองผักแว่น  นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ 44859203 ยังไม่กรอกข้อมูล
58บ้านทองคำพิงวิทยา  นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ 44842781 ยังไม่กรอกข้อมูล
59บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  นางชัชจิรา พรมสอาด 044870474 ยังไม่กรอกข้อมูล
60บ้านกลอยสามัคคี  นางรัชนี วัชระ 0-4487-029 ยังไม่กรอกข้อมูล
61หนองกกสามัคคี  นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ 044870262 ยังไม่กรอกข้อมูล
62บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นายดำเนิน ชาลีเครือ 044870473 ยังไม่กรอกข้อมูล
63บ้านตาล  นายกล้าหาญ ยางขามป้อม 044024199 ยังไม่กรอกข้อมูล
64วังกะอาม  นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
65บ้านหนองอีหล่อ  นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต 044870327 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
66หัวสระวิทยา  นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
67เขาดินพิทยารักษ์  นายพินิจ หงษ์พิมพ์ 044870291 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
68บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 044-870290 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
69หนองประดู่วิทยา  นายประเมธ ภูคงคา 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
70บ้านโคกแสว  นายปรีชา ไทยแท้ - 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านหนองดง  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร 044-870288 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
72บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)  นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ 44859191 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.0088.89-
73โคกเริงรมย์ศิลปาคาร  นางชัชจิรา พรมสอาด 044-864168 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
74บ้านโคกสะอาด  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 044870126 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/06/2016
75โคกหินตั้งศึกษาศิลป์  นายไกรสร ชาติชนะ 44864180 ยังไม่กรอกข้อมูล
76ปากจาบวิทยา  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล 044-870442 ยังไม่กรอกข้อมูล
77โคกเพชรวิทยาคาร  นายจำนงค์ ศรสูงเนิน 044852000 ยังไม่กรอกข้อมูล
78บ้านโปร่งมีชัย  นายอุทัย แป้นสันเทียะ 044870189 ยังไม่กรอกข้อมูล
79บ้านกุดตาลาด  นางสุเนตร ศิริตานนท์ 044-870113 ยังไม่กรอกข้อมูล
80บ้านหนองตะครอง  นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี 044-870230 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.8913/07/2016
81โคกสำราญราษฎร์อำนวย  นายดรงค์ ประเสริฐศรี 044870104 ยังไม่กรอกข้อมูล
82บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล 044870122 ยังไม่กรอกข้อมูล
83บ้านซับยาง  นายจักรกริศน์ บำรุงนา 044870135 ยังไม่กรอกข้อมูล
84ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว  นายฉลอง พัฒนกุลเดช 044864898 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
85บ้านหนองจะบก  นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ 044870461 ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านโนนมะกอกงาม  นายฌานธร บุญทัน 044870436 ยังไม่กรอกข้อมูล
87บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น 044870439 ยังไม่กรอกข้อมูล
88บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สาขาวังบายศรี)  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
89บ้านวังคมคาย  นางมนสิชา บุญทัน 044870438 ยังไม่กรอกข้อมูล
90บ้านวังมน  นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท 044870205 ยังไม่กรอกข้อมูล
91ซับถาวรพัฒนา  นางสีสุดา จีบเกาะ 044-870574 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านห้วยเกตุ  นายเจน พรมสอาด 044-870460 ยังไม่กรอกข้อมูล
93อนุบาลเทพสถิต  นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ 044857103 ยังไม่กรอกข้อมูล
94บ้านดงลาน  นายปรีชา ไทยแท้ 044-870140 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.00100.00100.0080.0080.00100.00100.0080.00100.000.0092.22-
95บ้านช่องสำราญ  นายรำพรวน ประทุมแก้ว 044- 87012 ยังไม่กรอกข้อมูล
96บ้านซับไทร  นายสมพร พุฒกาง 044852000 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89
97บ้านโคกไค  นายทวี ธรรมโชติ 044870123 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.5631/08/2016
98บ้านยางเกี่ยวแฝก  นายสุรพล แช่มขุนทด 044-870573 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
99บ้านซับหมี  นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ 044855125 ยังไม่กรอกข้อมูล
100บ้านไร่พัฒนา  นายประยูร วิไธสง 44890047 ยังไม่กรอกข้อมูล
101บ้านวังอ้ายคง  นายรังสรรค์ งูทิพย์ 044870547 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
102บ้านโคกกระเบื้องไห  นายสุณรงค์ พลลุน 044870548 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านหนองใหญ่  ยินดี เบียดนอก 44890037 ยังไม่กรอกข้อมูล
104บ้านโนนสำราญ  นางอรัญญา จินดาไพศาล 044890061 ยังไม่กรอกข้อมูล
105บ้านโนนสวรรค์  นางสุดา น้อยเทียม 044890013 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
106วังใหม่พัฒนา  นายทินกร ตรีรัตน์ 044-870535 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0095.00100.00100.0090.00100.00100.000.0098.33-
107บ้านยางเตี้ยโคกรัง  นายอาวุธ เป็นไทย 044870572 ยังไม่กรอกข้อมูล
108บ้านประดู่งาม  นายอภิธร แก้วอุดร 044870437 ยังไม่กรอกข้อมูล
109บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  นายอาวุธ เป็นไทย 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
110บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  นายวสันต์ ยวดยิ่ง 044870161 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
111บ้านสะพานหิน  นายสมใจ เฮ้าจันทร์ 044870568 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านโป่งนกพิทยา  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 044870566 ยังไม่กรอกข้อมูล
113บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา  นายชัยเด่น ประภาสโนบล 044870569 ยังไม่กรอกข้อมูล
114บ้านสะพานยาว  นายสมาน จูแจ่ม 044870567 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0067.00100.000.0090.7821/04/2016
115บ้านศิลาทอง  นายสุทิน ลาภประเสริฐ 044-870571 ยังไม่กรอกข้อมูล
116บ้านน้ำลาด  นายสมหมาย สุขสำราญ 44829858 ยังไม่กรอกข้อมูล
117บ้านบุ่งเวียนวิทยา  นายชูชาติ หล้าเพชร 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0085.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
118บ้านไทรงาม  นายประทีป ลี้พล 044-870162 ยังไม่กรอกข้อมูล
119ซับมงคลวิทยา  นายทองสุก ปุราทะกา 044-870570 31 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0087.0075.0090.0097.00100.00100.0085.00100.000.0092.67-
120บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 0 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0080.0080.000.0086.6713/04/2016
121บ้านนาประชาสัมพันธ์  นายวิชัย อินทนะ 44874157 ยังไม่กรอกข้อมูล
122บ้านวังตาท้าว  นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 044870549 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0097.00100.0099.0099.00100.00100.0099.00100.000.0099.33-
123บ้านเสลี่ยงทอง  นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ 044870552 ยังไม่กรอกข้อมูล
124บ้านหัวสะพาน  นายนวลจันทร์ วิเศษคร้อ 044874124 ยังไม่กรอกข้อมูล
125บ้านวังตาเทพ  นางสาวสมพร ถาวรกาย 044870203 ยังไม่กรอกข้อมูล
126วังโพธิ์สว่างศิลป์  นายประทีป ลี้พล 044-870258 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
127ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  นายสุทัศน์ ศิริสลุง 044109243 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0080.0080.0090.0090.00100.00100.0080.00100.000.0090.00-
128บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  นายวิชัย อินทนะ 044870166 ยังไม่กรอกข้อมูล
129หินฝนวิทยาคม  นายอรุณชัย ชัยภักดี 0 227 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.00100.00100.0090.00100.00100.000.0096.67-
130บ้านโคกสะอาด  นายเอกวินทร์ อุคำ 44874272 ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  นายดิเรก แจ้งจิตร 044870165 ยังไม่กรอกข้อมูล
132ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว  นายหาญ ดิเรกศิลป์ 044897003 ยังไม่กรอกข้อมูล
133บ้านหัวหนอง  นายทองสมาน น้อยวิเศษ 044870527 ยังไม่กรอกข้อมูล
134บ้านปากค่ายช่องแมว  นางทัศนีย์ ปราบภัย 044870184 ยังไม่กรอกข้อมูล
135โรงเรียนบ้านหนองตานา  นายเทพสถิต อินาวัง ยังไม่กรอกข้อมูล
136บ้านโสกปลาดุก  นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ 044125244 ยังไม่กรอกข้อมูล
137ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  นายอุดม ธรรมมา 044-870-25 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
138บ้านท่าศิลา  นางชนสรณ์ สีมาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าศิลา 044870157 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
139บ้านละหานค่าย  นางธีรนุช ภูมิมา 44 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
140บ้านตะลอมไผ่  นายประมวล วันวาน 044810461 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0075.0070.00100.00100.00100.0070.00100.000.0087.78-
141บ้านหนองจาน  นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง 044-870223 ยังไม่กรอกข้อมูล
142บ้านหนองโจด  นายเทพพร แถววิชา 44897408 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0095.5610/06/2016
143บ้านโคกสะอาด  นายวีรพล พิลาจันทร์ 044 870562 ยังไม่กรอกข้อมูล
144โป่งขุนเพชร  นายอร่าม รอบคอบ 444822673 ยังไม่กรอกข้อมูล
145บ้านวังตะเฆ่  นายวสันต์ ตาลทอง 0-4487-053 ยังไม่กรอกข้อมูล
146บ้านดอนกอก  นายทศพล สมขุนทด 044870563 ยังไม่กรอกข้อมูล
147บ้านวังกะทะ  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 044 87430 317 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0070.0010/05/2016
148บ้านหัวสะพาน  นายประกอบ พุ่มพฤกษ์ 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านวังอ้ายจีด  นายสุชาติ ประเสริฐศรี 044870431 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0075.00100.00100.0091.0089.0057.00100.0091.2031/05/2016
150บ้านสำนักตูมกา  นายเจริญ บวกไธสง 0 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0099.0098.00100.00100.0097.00100.000.0099.3316/05/2016
151บ้านท่าโป่ง  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ 044-870427 ยังไม่กรอกข้อมูล
152บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
153บ้านดอนกอก สาขาบ้านห้วยทับนาย  นายอร่าม รอบคอบ 044870296 ยังไม่กรอกข้อมูล
154บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
155บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  0 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
156ชุมชนบ้านห้วยแย้  นายอำนาจ ไพรเขียว 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
157บ้านหนองกองแก้ว  นางสำอาง คำเสียง 044-870435 ยังไม่กรอกข้อมูล
158บ้านห้วยยางดี  นายจรัส เขียวเขว้า 044-870429 ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านห้วยไฮ  นายสมชาย บัวจันทร์ 044-870428 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0096.00100.0098.00100.00100.00100.0095.00100.000.0098.7813/05/2016
160บ้านแจ้งใหญ่  นายทรง สิงห์เผ่น 044870294 ยังไม่กรอกข้อมูล
161บ้านใหม่สามัคคี  นางนารี กุลประจวบ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
162บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  นายวินัย พันธุ์มี 44846410 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0090.0090.0090.00100.0090.00100.000.0093.3327/05/2016
163บ้านหนองผักชี  นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร 44846408 ยังไม่กรอกข้อมูล
164บ้านบะเสียว  นายมังกร จันทร์สิงห์ 44846407 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0095.00100.00100.00100.00100.000.0098.3319/05/2016
165บ้านโสกคร้อ  นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ 044870215 ยังไม่กรอกข้อมูล
166บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  นายนาคพงษ์ จงกลาง 044-822580 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167รังงามวิทยา  นายมีเดช คุณอุตส่าห์ 0898607780 ยังไม่กรอกข้อมูล
168บ้านหนองตอ  นางอุไร จงกลาง 044 -87022 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0085.0085.00100.00100.00100.0050.0080.000.0085.56-
169ดอนเปล้าศึกษา  นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ 044870106 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0090.0095.00100.00100.00100.00100.000.0097.2216/05/2016
170ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  นายสุริยน แก้วคะตา 44846409 ยังไม่กรอกข้อมูล
171บ้านหนองขาม  นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ 044870440 ยังไม่กรอกข้อมูล
172บ้านหนองแขม  นายภูริช ผ่องแผ้ว ยังไม่กรอกข้อมูล
173บ้านโกรกกุลา  นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
174บ้านสามหลักพัฒนา  นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ 044-870212 ยังไม่กรอกข้อมูล
175ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  นายสมภาษณ์ รอดเวียง 044-870593 ยังไม่กรอกข้อมูล
176บ้านหนองดินดำ  นายสมชาย ขอสินกลาง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
177บ้านขี้เหล็ก  นายสุระ บารมีช่วย 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
178บ้านท่ากูบ  นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ 0819665717 ยังไม่กรอกข้อมูล
179บ้านโป่งเกต  นางรัศมี สุปัด 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
180บ้านเขื่อนลั่น  นายวิเชียร พรศิวกุลวงศ์ 0 12 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181บ้านวังขอนสัก  นายนิยม เบ้าลี 044870201 ยังไม่กรอกข้อมูล
182บ้านหนองนกเขียน  นางปราณีต ลีหัวสระ 044870231 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.10-
183บ้านท่าชวน  นางสุระณี สีพิมพ์ 044-870152 ยังไม่กรอกข้อมูล
184บ้านวังกุง  นายยุทธนา มุกดา 044-870200 ยังไม่กรอกข้อมูล
185บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม 044-870202 ยังไม่กรอกข้อมูล
186ซับใหญ่วิทยาคม  นายจิมมี่ ทองพิมพ์ 044-731057 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านซับใหม่  นายสุเทพ สื่อกลาง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
188บ้านซับเจริญสุข  นายอภิชัย สุรเสน 044109217 ยังไม่กรอกข้อมูล
189บ้านวังพง  044870204 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5996.00100.0070.0065.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.33-
190บ้านบุฉนวน  นายศรายุทธ ปาปะกัง 044870183 ยังไม่กรอกข้อมูล
191บ้านโนนสะอาด  นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ 044870178 ยังไม่กรอกข้อมูล
192บ้านตลุกคูณพัฒนา  นายรัฐภัทร โพธิ์ศรีนาค 044 - 8701 ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน