ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมนัส เจียมภูเขียว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  นายละมร สิงห์ชัยภูมิ 044-882743 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0070.0090.00100.0060.00100.000.0088.89-
2ศรีแก้งคร้อ  นายประภาส กองจันทร์ 044882977 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5979.0085.00100.0081.00100.00100.00100.000.00100.000.0093.1304/06/2016
3บ้านหนองแสงวิทยา  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 0878721552 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
4บ้านหนองสามขา  นางสมคิด ชะโยมชัย 44882933 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านโปร่ง  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองไฮ  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 044882932 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
7บ้านสระแต้  นางจันทิวา งวดชัย 044-861930 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0098.3316/07/2016
8บ้านโนนคูณ  นายประยุทธ งามสกุล 044-370382 311 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0090.0070.0080.00100.0050.00100.000.0087.7831/05/2016
9บ้านหลุบคา  นายสมโภชน์ งามประเสริฐ 0 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
10บ้านภูดินหินกอง  นายสงัด คำเรืองศรี 044870388 115 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
11บ้านเลิงทุ่ม  นายเทพ อุดม 044-870389 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
12บ้านโคกไพรวัน  นายสมหมาย โพธิ์จักร 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0004/07/2016
13บ้านโสกหว้าโนนหอม  นายเวช นามบุดดี 044-109144 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14โนนศิลาเหล่าเกษตร  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
15บ้านเหล่ากาดย่า  นายประพันธ์ คงอุ่น 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านหนองแกหนองโน  นายพิชิต โคตรมา 044870220 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
17บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ คงอุ่น 044870369 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.22-
18บ้านแก้ง-โนนส้มกบ  นายคำปาน ชัยชนะ 0 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
19บ้านโคกสูง-วังศิลา  นายเกษม ลุ่มร้อย 0 12 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
20หว้านไพรสามัคคี  นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น 044-870267 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00200.000.00111.11-
21กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  นายสุวิทย์ ขันชัยภูมิ 0448-70101 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
22บ้านดงขีสะเดาหวาน  นายทินกร หิรัญเกิด 044870138 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.0099.17-
23บ้านซำมูลนาก  นายสมัต อาบสุวรรณ์ 044052675 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.0080.0090.00100.00100.0080.000.0092.2230/05/2016
24บ้านนาหนองทุ่ม  ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี 044883178 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7803/06/2017
25บ้านนาแก  นายบุญเถา บุราณ 044056052 13 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
26บ้านหนองรวก  นายธวัชชัย แตงกระโทก 44883237 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
27บ้านหนองไผ่ล้อม  นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู 0 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
28บ้านนกเขาทอง  นายถวิล สร้างนา 0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านโคกล่าม  นายสำราญ เสือสาวะถี 044870124 25 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0082.22-
30บ้านโคกงาม  นายเฉลิมพล น้อยลา 0 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0030/05/2016
31บ้านดงพอง  นางจริยพร วงษ์ชู 044870139 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32บ้านโคกกุง  นายสมัย ชัยอาวุธ 044131093 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
33บ้านตลุกหิน  นายนัธวุฒิ สมศรี 0 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
34บ้านหนองแวง  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5957.0097.00100.0098.00100.00100.0096.0096.00100.000.0093.7824/05/2016
35บ้านโปร่งสังข์  นายกิตติ เพียรไทยสงค์ 044870190 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านหนองม่วงบำรุง  นายประดิษฐ์ หีบปัสสา 044-861930 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.33-
37บ้านเซียมป่าหม้อ  นายบุญมี นุตาดี 0872452505 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0080.0070.000.0091.11-
38บ้านหนองขาม  นายประวิทย์ ต่อพล 44744672 123 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  นายร่วม ค้าเจริญ 044 109130 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0062.00100.0069.00100.000.0092.3313/05/2016
40บ้านโนนงิ้วงาม  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชร 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/07/2016
41บ้านหนองช้างเอก  นายบุญเพ็ง ผ่านพูล 0 44109129 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านหนองสังข์  นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
43บ้านหนองพอก  นายทรงกลด หิรัญเกิด 0803357757 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
44บ้านหนองศาลาป่าชาด  นายวันลบ พันธ์ศรี 044109137 111 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
45หนองแต้วรวิทย์  นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร 044-870264 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.000.00100.00-
46โคกม่วงศึกษา  นางสุดารัตน์ ผ่านพูล 044-109134 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
47บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายวันลบ พันธ์ศรี 044870384 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7830/05/2016
48บ้านก่าน  นายอุทิศ ตาปราบ 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
49บ้านหนองปลามันหนองไร่  นายวิโรจน์ โทราช 044-870234 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.000.0094.44-
50บ้านท่ามะไฟหวาน  นายสุริยะ ก้องสนั่น 044132531 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านกุดโง้งดงสวรรค์  นายชาญวิทย์ ทองนาค 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0020.0020.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0080.0015/06/2016
52บ้านท่าทางเกวียน  นายขนานพงค์ เทพาขันธ์ 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านทุ่งคำหลวง  นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม 044-870159 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านยางคำวิทยา  นายสุวิทย์ ยอดสละ 044-870193 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองพีพ่วน  นางดวงกมล สะอาดโฉม 044870237 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  นายสันติ ไตรเสนีย์ 044870146 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านเก่าวิทยานุกูล  นายไพรทูล กูดซ้าย - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7807/07/2016
58ชุมชนแท่นประจัน  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 44887130 218 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.0070.0070.0070.0070.000.00100.000.0081.25-
59บ้านมอญ  นายสมเปลี่ยน ชัยดี 44886345 125 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60หัวนานคร  นายวิฑูรย์ อบมา 44870268 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
61บ้านโนนคูณ  นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ 044-861930 123 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านนาดี  นายสุชาติ เฮงสกุล 044-886332 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
63บ้านหนองผักหลอด  นายวัชชิระ กระพันเขียว 044886346 223 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0082.00100.000.0096.8913/06/2016
64บ้านหนองบัว  นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที 044886352 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65สามสวนวิทยา  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 044865109 28 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5986.0086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.0086.000.0086.00-
66บ้านโจดโนนข่า  นายสมบูรณ์ ภิญโญศรี 044865119 319 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0098.00100.00100.0092.0098.000.00100.000.0097.8823/05/2016
67บ้านหินลาด  นายถนอม ทรายมูล 044109316 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
68โคกสะอาดศึกษา  นางสาวรสริน แนววิลัย 044-861930 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.000.0094.4409/05/2016
69บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ 044856112 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7823/05/2016
70บ้านหลุบค่าย  นายพุทธพงศ์ หลักคำ 044-109315 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านดอนหันนาสวรรค์  นายสิทธิชัย นามโคตร 044109314 230 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
72บ้านข่าเชียงพิน  นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน 44886343 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
73ไตรมิตรพิทยา  นายชาญ คำป้อง 044-870470 517 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.0090.00100.0080.00100.000.0092.22-
74บ้านสะเดาหนองไผ่  นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ 044109312 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0058.8913/05/2016
75บ้านถนนกลาง  นายราวิน สุริยันต์ 044-870471 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0070.00100.00100.00100.000.00100.000.0095.7115/08/2016
76บ้านนายม  นายจำนงค์ ศรีสามารถ 0 117 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  - 044-870141 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0089.0061.0098.00100.000.000.00100.000.000.0091.3311/05/2016
78บ้านหนองแฝก  นายนาวา ทองดี 044-870236 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านวังหิน  นายชม ลำนามน 044-870206 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านหนองคู  นายสินธ์ สัตพันธ์ 0 317 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.0070.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0090.00-
81ชัยชุมพลวิทยา  นายประดิษฐ์ เจริญธรรม 044870546 217 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.00100.000.0097.78-
82บ้านหินลาดพัฒนา  นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ 044-870329 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
83บ้านดอนดู่  นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค 044-053063 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
84บ้านหนองเรือ  นายวัชระ อารี 0 118 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
85หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด 044-870544 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
86บ้านดอนเค็ง  นายกฤษดา อำภาคำ 0 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านหนองดินดำ  นายอลงกรณ์ ฟองฟุ้ง 044109319 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.000.0096.6729/04/2016
88บ้านโนนสะอาด  นายคมกฤษ บุตรศรี 044-870415 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
89บ้านหนองเม็ก  นายนาวา ทองดี 0984837642 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.56-
90ภูมิวิทยา  นางพนิษฐาน์ แควภูเขียว 044102766 318 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.00100.00100.00100.00100.00100.0083.00100.000.0097.1102/05/2016
91โนนเสลาประสาทวิทย์  นายพนม จันทองทิพย์ 044128556 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
92บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)  นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ 044-861051 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0095.5630/05/2016
93บ้านหว้าทอง  นายบุญมี เดิมกระยอม 44844142 123 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านโนนดินแดง  นางวานิชา สร้อยเพชร 044100189 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/05/2016
95บ้านโนนสลวย  นางสาวจำรัส มงคล 044109391 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
96บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายชุมพล คำจันทร์ 044893757 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
97หนองเมยสามัคคี  ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากอง 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98ชุมชนบ้านหนองเซียงซา  นายนิยม สิงห์คำคูณ 044861110 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
99บ้านแดงสว่าง  นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ 44844749 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
100บ้านโนนงาม  นายจิราวุธ ปัชชาเขียว 044861010 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
101บ้านพรมใต้พิทยาคาร  นายทองใบ ก่อศิลป์ 044844154 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านหนองสองห้อง  นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์ 0817094836 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.1127/05/2016
103บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นายนพดล ตลับแก้ว 044862946 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านหนองบัวพรม  นายกีรติ บุญประภาศรี 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/08/2016
105ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  นายสมาน เวียงปฏิ 0 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
106บ้านสวนอ้อย  นางวรณี เลิศสรรสิริ 044109364 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
107บ้านหนองปอแดง  นายกฎุมพี กาสีชา 044870479 12 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านกวางโจนโนนทอง  นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์ 044870413 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.0098.89-
109คุรุราษฎร์วิทยา  นายสุเทน ฐานะ 044870414 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.00100.00100.00100.0096.00100.00100.00100.00100.000.0099.0016/09/2016
110บ้านดอนจำปา  นายสมัย ข่าขันมะลี 0 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
111บ้านหนองคัน  นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ 044-130442 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.89-
112บ้านธาตุ  นายชูชาติ บัวคำ 0 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านหนองกุง  นายวิจิตร สร้อยทองดี 044870411 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านหนองกุงใหม่  นายสงวน เยี้ยมผา 044-870543 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.4430/05/2016
115บ้านฝายพญานาค  นายไกรศักดิ์ พิมล 044100220 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0080.0080.0090.0080.00100.00100.000.0085.56
116บ้านนาล้อม  นายบุญเพิก คุณประทุม 044870168 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
117บ้านตาดรินทอง  นายธนากร ศรีวิพัฒน์ 044-861930 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0018/04/2016
118เพชรราษฎร์บำรุง  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์ 044-878148 17 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
119เพชรราษฎร์สามัคคี  นายบุญทา ผุดผาด 44878155 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0070.00100.00100.00100.0050.00100.000.0091.11-
120บ้านหนองงูเหลือม  นายสุพล พรมมานอก 044870405 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านโป่งโพธิ์  นายอำนาจ เขาทอง 044-870317 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
122บ้านเมืองคง  นายสมัย นูรอด 044-878150 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
123บ้านฉนวน  นายโชคชัย สุขสนิท 0 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านหนองขาม  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 044-861930 24 543100.0028.0085.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0090.3312 พ.ค.59
125บ้านกุดขอนแก่น  นายอาทิตย์ คุณเคน - 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
126บ้านห้างสูง  นายจิรศักดิ์. วานนท์ 044-870318 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
127บ้านดอนไก่เถื่อน  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 044-870319 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0050.00100.000.000.00100.000.000.0086.6710/05/2016
128บ้านกุดหมากเห็บ  นายชัยวาล แดนสีแก้ว 044-886320 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
129ฉิมพลีมา  0 044-878144 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.0080.0080.00100.00100.00100.0070.00100.000.0090.00-
130บ้านดงเมย  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า 044-861930 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0030.00100.00100.00100.0080.00100.000.0086.67-
131เนรมิตศึกษา  นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา 044862756 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0082.00100.00100.00100.00100.0081.000.0093.67-
132กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว 0857426845 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านเรือ  นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม 0 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
134บ้านโนนสาทร  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 044109367 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5999.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.8816/05/2016
135บ้านโนนดินจี่  นายวานิช นนทคำจันทร์ 044862815 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านหนองแวง  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 044870541 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.000.0060.0011/05/2016
137บ้านห้วยพลวง  นายปานทอง อังคณิตย์ 044024460 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.11
138บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  นายองอาจ เพชรภักดี 044-861930 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
139บ้านกุดโคลน  นายไพรวัลย์ ยอดบุรี 044870409 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00109.00100.00100.00100.000.00101.00-
140บ้านหนองไรไก่  นายนิมิตร ประตาทะยัง 44881306 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/06/2016
141บ้านกุดแดง  นายสุเนตร พินิจลึก 044870481 19 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
142บ้านโนนสาวเอ้  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 044-870482 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านกุดจอก  นายจรูญ แข็งแอ 044-881979 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
144บ้านหนองปลา  นายสุนันท์ มณีวรรณ 0945300660 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)  นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
146บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายชวลิต นาตรีชน 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0070.0080.000.000.000.000.000.000.000.0075.0023/05/2016
147บ้านนาหัวแรด  นายสมทรง ข่าขันมะลี 044-870321 12 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านโนนหินแร่  นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ 44822916 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านดอนเตาเหล็ก  นางศิริรัตน์ อนุตรี 044870408 127 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
150บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา  นายพร้อมพล แดงประพันธ์ 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
151บ้านนาหนองทุ่ม  นายประพล ดิเรกโภค 044109376 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
152บ้านหนองแซง  นายเสน่ห์ เหล่าเสนา 044025302 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0020.0020.0045.00100.00100.00100.0020.00100.000.0063.1308/06/2016
153บ้านโป่งดินดำ  นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง 0 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0017/05/2016
154หนองเบนประภากร  นายสุวิทย์ ผ่องพันธ์ุงาม 044-870401 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านหนองคอนไทย  นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ 044822953 214 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/05/2016
156บ้านมูลกระบือ  นางวนิดา เสลาหอม 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0006/07/2016
157บ้านสีปลาด  นายวีระวัฒน์ ลีปา 28 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5920.0050.0070.00100.0060.00100.00100.0080.00100.000.0075.56-
158บ้านโนนข่า  นายสุวิมล สอนโกษา 044870315 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7813/05/2016
159บ้านหัวหนอง  นายทองพิง ทานประสิทธิ์ 044-807402 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0050.0080.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0082.22-
160บ้านกุดหัวช้าง  นางเปรมกมล ผลทิพย์ 044-870403 16 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
161ม่วงราษฎร์สามัคคี  นางชุติมา ฦาชา 044-870410 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
162บ้านคอนสาร  นายปกาศิต ปลั่งกลาง 044-876700 116 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านน้ำพุปางวัว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 0-4487-670 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านคลองบอน  นายอุปถัมภ์ วิชาหา 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านดงบัง  นายสมควร ตากลม 044876112 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0090.0090.0085.0080.0085.0090.0080.000.0084.44-
166บ้านม่วง  นายชานนท์ ต่ออำนาจ - 115 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.00100.00-
167บ้านนาบัว  นายสมเกียรติ แนวคำดี - 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/06/2016
168บ้านทุ่งพระ  นายอุดม มาลา 0879968112 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
169บ้านนาเกาะ  นายทอง เต็มหลวง 44876693 325 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0093.0089.0099.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.8930/06/2016
170บ้านน้ำอุ่น  นายปรีชา เต็มแสง 044-870173 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
171บ้านน้ำพุหินลาด  นายมนตรี สุดตะนา 044109184 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172บ้านห้วยแก้ว  นายอุไร ศรีเจ๊ก 044870564 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
173บ้านห้วยไห  นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ 35 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.0017/06/2016
174บ้านท่าเริงรมย์  นายต้น นครดี 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
175บ้านห้วยทรายทอง  นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
176ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  นางปราณี กัญญาสุด 044-870268 116 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000
177บ้านโนนหัวนา  สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง 44876692 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)  นายวีระ ชาติชำนาญ 044870421 118 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
179บ้านน้ำทิพย์  นางปราณี กัญญาสุด 044-870172 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0008/07/2016
180บ้านหนองเชียงรอด  นายไพบูรณ์ เถาว์พัน 044-109192 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
181ชุมชนห้วยยาง  นายอรัญ แก้งทอง 044129265 24 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0079.0093.0079.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.56-
182บ้านหนองหล่มคลองเตย  นายสุริยะ ม่วงเพชร 044-810629 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
183บ้านโนนเพิ่ม  จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5999.00100.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7814/05/2016
184บ้านป่าว่าน  นายผล จำปาชน 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  นายผล จำปาชน 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
186บ้านปากช่องผาเบียด  นายชัยณรงค์ ปัดสา 0 114 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านดอนอุดม  ส.อ.จำเริญ ศรีขลา 044-870550 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188บ้านหินรอยเมย  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 044870255 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
189บ้านนาวงเดือน  นายมงคล น้อยศรี 044870517 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านท่าศาลา  นายธราพงษ์ เจริญขวัญ 044870156 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.000.000.000.00100.00100.000.0096.67-
191บ้านโนนคูณ  นายสนอง ชาวกะมุด 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
192บ้านโสกมะตูม  นายวีระจิตร วุ้นสีแซง 0 223 มกราคม 2559ก่อน 12พ.ค.5960.0080.0080.0080.0060.0060.0060.0060.0060.000.0066.6709/05/2016
193บ้านโคกนกทา  นายประหยัด ปาลินทร 044-870352 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านโจดกลาง  นายทองคำ ศรีปัญญา 0 215 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0060.0060.0060.0060.000.0071.1109/05/2016
195บ้านโนนโจด  นายพิรัช จำรัสแนว 0918636025 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
196บ้านดงกลาง  นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ 044-870351 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0080.0080.0080.00100.00100.0080.000.00100.000.0082.50-
197บ้านดงใต้  นายถนอม ทรายมูล 085-682068 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
198บ้านโนนสง่า  นายบุญสวน ทรงทาศรี 0883258917 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5985.0085.0060.0085.0075.0070.0085.0085.0085.000.0079.44-
199บ้านหนองตากล้า  นายขงเบ้ง บุญประคม 044-870349 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
200บ้านกุดแคน  นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี 044-861930 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
201เกษตรศิลปวิทยา  นายประกาศิต พิศวงปราการ 44869108 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
202ชุมชนบ้านเมืองเก่า  นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
203บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
204บ้านหนองแต้  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ 044109866 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
205ศาลาสามัคคี  นายฉลาด อาจสนาม - 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านระหัด  นายพิสัย ทุมสิทธิ์ 089-696344 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0090.00100.000.0097.7808/06/2016
207สระโพนทอง  นายจรูญ พาเก่าน้อย 044870532 231 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.0095.0098.0092.00100.00100.00100.0095.00100.000.0097.7813/05/2016
208บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นางสมคิด บุพตา 044869484 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209บ้านหนองคูวิทยาคม  นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล 044-861930 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
210ชุมชนบ้านหัน  นายปรีชา ทัศน์ละไม 044863099 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0060.0070.000.0092.22
211บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า  นายวันชาติ ดนเสมอ 044870423 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
212บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง  นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์ 44822750 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0080.0080.0090.0090.0090.0080.0090.000.0086.6729/04/2016
213บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)  นายโชคชัย ศรีทอง 44822910 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0080.0090.0070.0090.0090.0080.0090.000.0082.22-
214บ้านตลาดอุดมวิทย์  นายวิเวก ศิลมั่น 044863090 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215บ้านโจดพิทยาคาร  นายสำคัญ วิชัยระหัด 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
216บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  นายสมสันต์ ปาณาเขียว 0812656854 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0065.0081.0064.00100.0038.00100.0050.0096.000.0077.11-
217บ้านฉนวน  นายเสมอ ชินรัตน์ 044822841 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
218บ้านโนนงิ้ว  นายปรีชา มุทาพร 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
219บ้านเขวา  นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ 044870117 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
220บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายสังเวียน ทองงาม 044869963 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0050.00100.00100.00100.0050.00100.000.0084.4410/05/2016
221บ้านท่าคร้อโนนศิลา  นายสุรพล แฝงฤทธิ์ 0 017 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0081.0042.0083.000.00100.00100.0075.00100.000.0083.00-
222บ้านนาสมบูรณ์  นายสนอง พิมพ์สิงห์ 044-870169 010 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
223บ้านห้วยยางดำ  นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง 0834190808 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.0090.0090.000.0095.5627/05/2016
224บ้านหนองแดงกุดจิก  นายกุศล เผ่าหัวสระ 44870228 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
225บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ 0 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.000.0050.0060.00100.00100.000.0020.000.000.0071.67-
226บ้านเมืองกลางวิทยา  นายผะเนียง วอนเก่าน้อย 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
227บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  นายสมสันต์ ฦาชา 044123247 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0095.000.0090.56-
228บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  นายสนอง ดีแซง 044-870362 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0083.0083.0066.00100.00100.00100.00100.00100.000.0092.4430/05/2016
229บ้านโนนเห็ดไคล  นายเสมอ ชินรัตน์ - 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0040.00100.000.0093.3313/05/2016
230บุปผาราม  นายวัชรินทร์ ทองคนทา 044870364 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0085.0090.00100.0095.00100.00100.0090.00100.000.0095.0001/06/2016
231บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายชัชวาล เหลยชัย 044870422 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
232บ้านพีพวย  นายอุดมสิน คันธภูมิ 044822833 320 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
233บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)  นายเหรียญชัย พุธขุนทด 044-123075 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0096.67-
234บ้านหัวโสก  นายไชยะ สำอางเนตร 0810746089 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0001/05/2016
235บึงมะนาววิทยา  นายวิชัย สมคำศรี 044109860 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
236บ้านจมื่น  นายบวร จันทร์เพ็ง 044109857 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0003/05/2016
237บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายปรีดา แต่งเมือง 044-870424 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
238บ้านหนองบัว  นายเฉลิม ขันทะสีมา 0 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0095.0095.00100.00100.0090.00100.000.0095.56-
239บ้านนาสีดา  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า 044-822840 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0014/07/2016
240บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ 0817254881 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
241บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)  นายธีระ ฦาชา 44866115 210 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5982.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.00
242บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)  นายอนันต์ คชสาร 044866143 112 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
243บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง 044870361 10 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
244บ้านโนนชาด  นายวิทยา คิดการ 0894272730 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5966.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0087.33-
245บ้านดอนหัน  นางชุติมา ฦาชา 044-870143 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
246บ้านขามป้อม  นายประมล โคตรทอง 081 066 66 28 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0080.0060.0060.0080.00100.0070.0050.0070.000.0071.11-
247บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)  นายวิจิตร นารอง 44823231 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/07/2016
248บ้านโนนเขวา  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.00100.0090.00100.00100.000.00100.00100.000.0094.2930/05/2016
249บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ 44869098 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.0094.0030/04/2016
250บ้านโนนทอง  นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา 044870177 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
251บ้านโนนหนองไฮ  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 044-870179 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
252บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง  นายประจวบ ใสดี 044893872 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0086.0086.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.89
253บ้านกลาง  นายสุทธิชัย ลบบำรุง 044-109853 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0088.0090.0088.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.1130/05/2016
254บ้านแก้งตาดไซ  นายดุสิต พูนชัยภูมิ 0844104451 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
255บ้านหนองโพนงาม  นายคนอง สวัสดิ์รักษ์ 0981058964 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5995.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.0095.000.0095.0030/06/2016
256บ้านหนองไผ่  ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ 044823339 110 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
257บ้านสารจอด  นายอนุชิต ฦากำลัง 0 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
258บ้านวังม่วง  นายวิชัย เรือนมงคล 44822949 110 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
259บ้านโคกสง่า  นายอนุชิต ฦากำลัง 044870125 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0090.0090.0090.00100.00100.00100.0080.00100.000.0094.4416/05/2016
260บ้านทิกแล้ง  นายไพบูลย์ รินทะจักร 044893995 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
261บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  นายไพบูลย์ รินทะจักร 044870226 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
262บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา 0895775789 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
263บ้านสารจอดเก่า  นางสุระณี สีพิมพ์ 044-861930 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน