ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนชน มุทาพร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1โพนทองพิทยา  นายปรีชา อุตสาคู 044833212 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.0016/05/2016
2บ้านม่วงเงาะ  นางสุภาวดี ประกอบนา 0817309003 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านนางเม้ง  นายวิชัย ประทุมไทย 044-854544 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
4บ้านหนองหญ้ารังกา  นายสายัณห์ ด้วงสกุล 044-854362 17 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
5บ้านห้วยบงเหนือ  นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง 044-121113 27 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0076.0062.0086.000.00100.00100.00100.00100.000.0090.50-
6อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 044-899114 325 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
7ชุมพลสวรรค์วิทยา  นายสุพจน์ ชุบขุนทด 044-899120 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0015/05/2016
8โค้งน้ำตับวิทยาคาร  นายวิชัย จำพันธุ์ 044-899118 24 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0082.0069.0096.0098.00100.0071.00100.000.0090.6716/05/2016
9ฉิมพลีวิทยา  นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง 044800456 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0012/05/2016
10วังก้านเหลืองดรุณกิจ  อร่าม ศรีสุภาพ 044-899119 21 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5970.0089.0090.00100.0080.0090.0085.0080.00100.000.0087.11-
11กุดเวียนวิทย์ผดุง  นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู 0 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
12บ้านโสกหว้า  044 870590 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
13บ้านหนองไผ่พัฒนา  นายนิกร อริพงษ์ 044 120667 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
14โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  นางวารี คำธนนันทิกุล 044-870307 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/05/2559
15ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายสุริยนต์ วงษ์ชู 044870372 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
16บ้านหนองแหนดอนกู่  นายสุริยา มณีเนตร 0862468464 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.1116/05/2016
17บ้านดอนหัน  นายถนอมจิตร บัวมี 044-870393 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
18บ้านแจ้งน้อย  นายสายัณห์ วงษ์ชัย 044870561 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
19กะพี้ดอนขวางวิทยา  044-870100 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.00-
20โนนสำราญวิทยา  นายไชโย กล้ารมราน 044-870540 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0060.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0091.6721/05/2016
21หนองนาแซงวิทยา  นายนพดล มาซานนท์ 044051104 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
22บ้านหนองโง้ง  044-870511 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.0025/05/2016
23บ้านโนนสมบูรณ์  นายสันติ สีน้อยขาว 44051443 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5999.0099.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.7819/05/2016
24โนนหว้านไพล  นายสมาน สุขจำนงค์ 044-824047 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0091.1119/10/2016
25บ้านกุดละลม  นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน 044051793 226 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0085.000.000.000.0095.000.000.0096.0025/05/2016
26วัดพุทโธวาท  นายธีระชัย ไตรเสนีย์ 044051103 229 มีนาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
27หนองสระสำราญราษฎร์  นายกมล ภัทราภิรักษ์ 044-870310 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
28บ้านขี้เหล็กใหญ่  44-835636 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
29บ้านโนนกอก  นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ 044824828 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
30โสกตลับราษฎร์อุทิศ  นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร 044870281 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
31บ้านหนองบัวขาว  นายชาตรี ปาลพันธ์ 044839483 123 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
32โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร 044870280 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.78-
33สุนทรวัฒนา  นายใบบุญ บุญทน 044811809 726 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
34อนุบาลชัยภูมิ  นายคณิต ธัญญะภูมิ 044811887 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
35เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์  นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ 044812868 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
36บ้านช่อระกา  นายอุทร ผลกอง 044124184 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0062.0056.0061.00100.0085.00100.000.0090.000.0081.7516/05/2016
37บ้านกุดขมิ้น  นายเฑียรไชย คำหาญพล 044-870560 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
38บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ 0 121 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
39บ้านหนองแวง  - 044-124303 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.000.00100.00-
40บ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์)  นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต 044-853160 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
41บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  นายประเสริฐ ต่อติด 044-870493 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านนาฝาย  ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น 044-853093 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
43ห้วยต้อนวิทยา  นายนิพัทธ์ อาจมิตร 044-122105 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
44บ้านโป่งคองเหนือ  ว่าที่ร.ต.สัญญา พรหมผุย 0 118 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.000.00100.00100.00100.0090.000.000.0098.5725/05/2016
45บ้านชีลองกลาง  นายฉัตรกุล พรมอ้น 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
46สามพันตาราษฎร์อุทิศ  นายวุฒิชัย ชัยอาคม 0623508664 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0075.0075.0075.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0092.5016/05/2016
47ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)  นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว 044870392 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0093.00100.0066.00100.00100.00100.0080.0080.000.0091.0013/05/2016
48บ้านชีลองเหนือ  นางสาวมาริสา มอไธสง 044134014 326 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0055.0033.0046.0012.0017.0030.0055.0060.000.0039.7816/05/2016
49บ้านชีลองใต้  นายสุนทร มีสุวรรณ 44870385 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
50บ้านห้วยตะแคง  - 044-870277 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
51บ้านห้วยยาง  นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี 044109507 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านท่าหินโงม  นายสมพงษ์ โสวิชัย 044-132066 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านห้วยหมากแดง  นายศุภสิน สมรรถชัย 044870251 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0060.0060.00100.0080.000.000.0080.0080.000.0080.0021/07/2016
54บ้านวังโพน  นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ 044-109516 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0080.0080.0090.0090.0070.0090.000.0085.56-
55บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  นายสมพงษ์ โสวิชัย 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
56นาเสียวศึกษาคาร  นายเศวต จำปามูล 44884200 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
57บ้านนาวัง  นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0060.0060.0060.0090.0090.0090.0090.0090.000.0081.1115/06/2016
58บ้านซับรวงไทร  044884289 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59ไทรงามผดุงวิทย์  นายวิจิตร คำอิน 44884144 18 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านนาสีนวล  นายลือชีย ศรีวิชา 044853100 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0056.0066.0020.00100.00100.00100.0066.00100.000.0078.6727/05/2016
61บ้านซับม่วง  044870134 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.0084.00100.00100.00100.0060.00100.000.0092.4431/05/2016
62บ้านซับพระไวย์  นายวราเมธ ชูสกุล 044 870309 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7831/05/2016
63บ้านหินกอง  นางอุทิศ ศรีวงษ์ชัย 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
64บ้านเล่าวิทยาคาร  นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ 44854300 227 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0090.0020.00100.00100.00100.0050.00100.000.0082.2216/05/2016
65การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  นายประพจน์ อุทัยอ้ม 44816964 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0047.0063.0092.00100.000.000.000.000.000.0080.4012/09/2016
66บ้านโพธิ์ใหญ่  นายปรัชญานนท์ คำนนท์ 044-821311 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
67บ้านเสี้ยวน้อย  นางสมลักษณ์ ศิลปสม 044-854646 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
68บ้านผือวิทยายน  นายนิพนธ์ เหลาเจริญ 044833823 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.0077.00100.00100.00100.00100.000.0097.4416/05/2016
69สระไข่น้ำขุนีวิทยา  นายบุญส่ง ศรีจันทะ 044 - 8702 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
70บ้านหนองไผ่ล้อม  - 0 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
71บ้านหนองเขื่อง  นายสุธี จันทศร (รักษาการในตำแหน่งผอ.ร.ร.บ้านหนองเขื่อง 044870313 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0066.0092.00100.00100.00100.00100.000.0095.3320/06/2016
72กุดตุ้มสามัคคีวิทยา  นายสุธี จันทศร 0812828870 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
73บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  นายวีรชน ยอดท่าหว้า 44885066 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00
74โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  นางจารุมาศ เคนชมภู - 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
75ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  นายถนอมจิต อินทอง 044871212 127 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
76บ้านขวาน้อย  044870504 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
77บ้านสัมพันธ์  นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ 044870504 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
78บ้านหนองฉิม  044-870505 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
79บ้านกุดโง้ง  044870112 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
80บ้านลาดใหญ่  นายสันติ คงวัฒนะ 044801161 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
81บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นางประกายกาญจน์ จรัสแสง 044801091 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
82บ้านห้วยหว้า  นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง 044109544 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.0090.00100.00100.00100.0090.00100.000.0095.56
83บ้านห้วยบงใต้  นายสุทธิพันธ์ ประวันนา 0817258086 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
84บ้านโนนคูณ  044109531 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
85บ้านกุดเวียน  044870115 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/05/2016
86อนุบาลบ้านเขว้า  นายสมหมาย แน่นอุดม 44891109 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านเขว้าศึกษา  นายสมจิต หาทอง 44891108 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านโนนแดง  นายสิทธิชัย จินชัย 044839034 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0027/05/2016
89บ้านต้อน  นางยุพา ปาลพันธุ์ 44839608 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
90บ้านโนนตาด  นายวินิช จิณโรจน์ 044839602 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
91บ้านกุดฉนวน  นายประเสรืฐ ปุมพิมาย 044126236 212 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.00100.00100.0091.00100.0063.00100.000.0093.2215/05/2016
92บ้านหลุบโพธิ์  นายประพันธ์ ยอดวงษ์ 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
93บ้านกุดไผ่  นายยุทธนา เฉลียวชาติ 044-125-04 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
94บ้านห้วยหนองจันทิ  นายสุรสิทธิ์ หางาม 044-839-59 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0017/06/2016
95บ้านโนนขี้ตุ่น  สิเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน 044870336 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
96บ้านกุดยาง  นายบันจง ขำชัยภูมิ 044-870114 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.000.00100.0011/05/2016
97บ้านโนนเปลือย  นายอนุชา บัวบาง 044810390 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
98ยางนาดีราษฎร์ดำรง  นางอุไร กางกรณ์ 044109283 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0087.00100.000.0098.5616/05/2016
99บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ 044822591 212 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0056.00100.000.0095.1118/05/2016
100โนนน้อยแผ่นดินทอง  นายอุลิต กิจนุสนธิ์ 044891944 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5988.00100.00100.0097.00100.00100.00100.0099.00100.000.0098.2227/08/2016
101บ้านป่ายาง  นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง 044870332 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
102บ้านค่ายหางเรียง  นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ 044109298 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
103บ้านวังปลาฝา  นางสาวนิตยา กันชัย 044870331 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
104บ้านวังกุ่ม  นายเกียรติศักดิ์ คำทอง 044-870576 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00-
105บ้านกุดหูลิง  นายพัลลภ มหาผิว 044126021 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
106บ้านคลองไผ่งาม  นายสมศักดิ์ บุตรโต 44839796 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0090.0090.0080.0090.00100.0090.0080.000.0087.78-
107บ้านหนองโสมง  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ 044-870335 11 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
108บ้านโนนโพธิ์  นายดิเรก กุลชูศักดิ์ 044870468 21 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.00-
109บ้านห้วยหวาย  นายกฤษฎา สาวก 044-870330 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00-
110ท่าแกวิทยากร  นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ 044870466 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
111บ้านสงแคน  นายสมคิด เกินชัย 0959013997 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
112บ้านหินลาด  นายบุญเสริม ผลพูน 044-870340 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
113บ้านวังกำแพง  นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร 044-870199 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
114บ้านหนองกระทุ่ม  นายมารุต กุลโนนแดง 044870219 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.000.0098.8918/05/2016
115บ้านหว้าเฒ่า  นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ 044870252 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0086.0070.0087.000.000.000.0052.000.000.0079.0016/05/2016
116บ้านซับปลากั้ง  นายวิฑูร ชาลี 044-109293 39 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0094.0097.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0098.7825/05/2016
117บ้านแก้งยาว  นายสถิตย์ จุลเถียร - 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
118บ้านนาอินทร์แต่ง  044-870170 26 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0013/05/2559
119บ้านหนองอ้อ  นายศศิศ ศิริพรหมมา 044-870377 310 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0070.0080.0050.0090.0090.00100.00100.000.0085.5623/05/2016
120บ้านห้วยน้ำคำ  นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ 044109295 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
121บ้านนาคานหักประชานุสรณ์  นายมนตรี ขวกเขียว 044101418 27 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0096.00100.0079.00100.000.0097.22-
122บ้านกุดชุมแสง  นายบรรจง ดวงสุพรรณ 044-822664 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5619/05/2016
123บ้านนาทุ่งใหญ่  นายเสงี่ยม แทนพลกรัง 044822962 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
124บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายภักดี ขระสูงเนิน 044-870512 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0083.00100.0068.00100.00100.000.0094.5616/05/2016
125บ้านหนองไฮใต้  นางสุพัตรา สืบจากถิ่น 0807221200 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
126บ้านหนองไฮเหนือ  นางนัทพร บุตตะกุล 044870298 12 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.000.000.000.000.00100.000.000.00100.0002/06/2016
127บ้านลาดเหนือ  นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม 044872845 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
128ชุมชนบ้านหนองบัวแดง  นายขันทอง เด่นพันธ์ 044872049 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.5613/05/2016
129บ้านลาดใต้  นางวาสนา สิงห์พร 044872626 25 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2559
130หนองเบ็นเจริญวิทย์  นายสุเวช ผาจันทร์ 044-822972 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
131บ้านหนองแห้วพัฒนา  นางสาวนภัสกร แสนชั่ง 044 870513 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.0086.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.4420/05/2016
132บ้านโสกรัง  นายบรรพต วาทโยธา 044109568 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
133บ้านหนองนกออกประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ 044109569 218 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.78-
134บ้านห้วยม่วง  นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์ 044-025441 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0071.0090.0063.00100.000.000.0054.000.000.0079.6720/05/2016
135คุรุประชานุกูล  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 044870581 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
136บ้านห้วยกนทา  นายสุเทพ รินไธสง 044-056226 116 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
137บ้านหนองหอย  นางสุดา แก้ววิจิตร 0 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0080.00100.000.0097.7815/05/2016
138บ้านปากห้วยเดื่อ  นายสวย ชาดา 044-870400 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0070.0050.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.1125/04/2016
139บ้านหนองลุมพุก  นายวิเชษฐ พุทธรักษ์ 044823214 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.000.000.000.00100.0002/05/2016
140บ้านหนองสะแก  - 044-870-30 316 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.0090.000.000.000.000.000.0095.0016/05/2016
141บ้านท่าข่อย  นายชัยทัศน์ เรืองบุญ 0 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5940.0050.0050.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.0080.0027/05/2016
142บ้านโชคอำนวย  044109546 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143ชุมชนบ้านหนองแวง  นายไสว ศรีวงษ์ชัย 044122550 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
144บ้านห้วยหว้า  นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน 0819552211 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
145บ้านนาเจริญ  นายวิโรจน์ ทองงาม - 219 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.000.000.0050.00100.00100.00100.0080.00100.000.0090.0003/06/2016
146บ้านนารี  นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน 0819971950 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5975.00100.0087.0065.0087.0065.00100.00100.00100.000.0086.5625/05/2016
147บ้านหนองปล้อง  นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง 044-870537 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
148บ้านห้วยไผ่ใต้  นายศุภชัย นารีรักษ์ 44823313 120 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
149บ้านสะพุงเหนือ  นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ 044-870210 218 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7823/05/2016
150บ้านโคกสง่า  นายสว่าง บุญกุล - 117 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
151บ้านโนนเหม่า  นายวีระ สารักษ์ 044822741 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00-
152บ้านโหล่นสามัคคี  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 044870396 29 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0099.4428/02/2559
153บ้านห้วยกุ่ม  นายเสถียร อาจโยธา 0 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.0090.0070.00100.0095.0090.00100.000.0092.7816/05/2016
154บ้านนางแดด  นายณรงค์ นาคคำ 0973323505 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
155บ้านโนนศรีสง่า  นายสุมิตร สิงห์พร 0 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.78-
156บ้านคลองเจริญ  นายเจริญ. นิยมนา 044109557 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
157บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  044-109558 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.00100.00100.00100.00100.0090.00100.000.000.0096.2531/05/2016
158บ้านหนองกุงบำรุง  0 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
159บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 0 214 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0070.0095.00100.00100.00100.0090.00100.000.0092.78-
160บ้านโคกกรวดหนองพวง  นายบุญสืบ คงแสง 044823236 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0092.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.1116/05/2016
161บ้านนางแดดเหนือ  นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ 0852016207 119 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
162บ้านห้วยหัน  นายไพบูลย์ สุภพล 62034516 22 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3310/05/2016
163บ้านโนนตูม  นายสิทธา แก้ววิจิตร 044-870583 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
164บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  นายสิทธา แก้ววิจิตร 0 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
165บ้านทรัพย์เจริญ  044870149 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
166บ้านท่าวังย่างควาย  นายสุธน ประกายเพชร 44870395 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
167บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  นายสุมิตร สิงห์พร 044870539 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.000.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
168บ้านโนนสะอาด  นายบรรจง รินโธสง 044822234 118 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0018/05/2016
169บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  นายถนอม กัดโกนา 0828365764 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
170บ้านโนนศรีทอง  นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ 044870399 11 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
171บ้านห้วยข่าเฒ่า  - 11 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
172ราษฎร์บำรุง  นายพีรวัฒน์ ขุ่นแก้ว 044109555 229 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0083.0095.0067.00100.0050.00100.0067.000.000.0080.2915/05/2016
173ศรีสว่างสามัคคี  นายพรชัย ข่าขันมะลี 044-870398 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0084.0082.0081.000.000.000.000.000.000.0086.7527/05/2016
174บ้านภูนกเขียน  นายกำพล วันชัย 44829276 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
175หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา  นายอาคม จินดาพงษ์ 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
176บ้านหัวนาคำ  นายสมศักดิ์ การประกอบ 0817909162 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0050.00100.00100.0060.000.0090.0013/05/2016
177บ้านโนนลาน  นายวันดี บุตรศรี 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/06/2016
178บ้านโนนถาวร  นายสมเพชร ยศมงคล 044870582 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00-
179บ้านหนองไห  นายรังสรร รัตนจันทร์ 044870301 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.00
180บ้านบ่อทอง  นายจิระพงษ์ บุญเสนา - 230 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
181ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  นายนรินทร์ มังคละมี 44889108 33 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0095.0080.0090.0070.0090.0085.00100.000.0087.78-
182สหราษฎร์นุเคราะห์  นายธวัช แพงโสภา 044867176 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0087.00100.0095.00100.0090.0064.0084.000.0091.11
183บ้านคอนสวรรค์  นายวานิช การบรรจง 0 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
184บ้านโนนโพธิ์  นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม 044870366 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
185บ้านหนองโนน้อย  นายพีรพล กองศรี 044-870232 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0099.0099.00100.00100.00100.0099.00100.000.0099.6727/05/2016
186บ้านยางหวาย  นายประมวล สุทธิสน 044120110 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านท่าฉาง  - 0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
188โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  0 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
189ชุมชนบ้านโสก  นายณรงค์เดช ทวีชาติ 044889109 13 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
190บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายกิตติพงษ์ หิรัญอร 044-052344 211 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
191บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์ 044870188 114 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
192บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายพิพัฒน์ ทวีเงิน 044-870176 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
193บ้านนามน  นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ 044870167 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
194บ้านสำราญ  นายประภาส อาจเวทย์ 0 121 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
195บ้านนาฮี  นายไกรสิทธิ เนียงสา 044870171 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
196บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น  นายสมหวัง ทองประภา 044870233 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00100.00100.000.00100.00-
197บ้านนาโจด  นายจเร แก้วช่วย 044870164 130 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
198บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  นางสาววรรวิลาศ เจนชัย 044 05250 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
199บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  นายจำนงค์ มณีโชติ 044-870355 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.000.000.000.00100.000.000.00100.00-
200บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว 044109172 222 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5966.0083.0088.0073.0088.0050.0067.0056.00100.000.0074.56-
201บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่  นายเสกสรร นาคคำ 0 231 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0050.00100.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.0055.56-
202บ้านโสกมูลนาค  นายจักรชัย ตั้งพงษ์ 0 225 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0090.0095.0090.0090.0090.0095.0050.0090.000.0085.56-
203บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา  นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง 044-870367 28 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0070.00100.0090.00100.00100.0080.00100.000.0092.2213/05/2016
204บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน 44801272 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0013/05/2016
205บ้านฝาย  นายสุรพจน์ จันทรแสน 044-109168 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
206บ้านโนนพันชาติกุดโดน  นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น 044-870354 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
207บ้านดอนหันวิทยา  นายสุคมนต์ ทราบพรมราช 0 128 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
208บ้านลำชี  044-870891 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
209หนองตาไก้วิทยากร  ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม 044-870263 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.0090.00100.00100.0095.0010/05/2016
210บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  นางละมุล ตอพล 044870353 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.0050.0040.0052.0032.000.0074.8916/05/2016
211บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก 044-867866 128 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
212ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  044870524 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0050.00100.0050.00100.0050.00100.000.0083.3318/05/2016
213บ้านโปร่งโก  นายรังษี ยงเพชร 044870523 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
214บ้านหนองไฮโคกสง่า  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 044-893998 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
215ห้วยไร่วิทยานุกูล  นายบริบูรณ์ พิพัฒนชัยภูมิ 0-4487-037 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0031/05/2016
216บ้านซับสีทอง  นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ 044-870136 25 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0098.89-
217บ้านลาดผักหนาม  นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ 044-870279 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
218บ้านห้วยผักหนาม  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0080.0013/05/2016
219หนองฉนวนวิทยาคม  นายเทพเฐียร ผลธุระ 044-132105 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.0080.0080.0080.0090.0080.000.0090.0016/05/2016
220บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5968.0056.0060.0078.0090.0057.0085.0064.0070.000.0069.78-
221บ้านนาระยะพัฒนา  นางเยาวภา กล้าขยัน 044870285 214 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0020/05/2559
222บ้านเจาทอง  นายสุพิศ ขจรภพ 044133213 413 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
223บ้านโนนม่วง  นายประจญ พันธ์เนียม 044828335 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.0098.00100.000.0098.6704/05/2016
224บ้านลาดชุมพล  นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง 0933703866 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0014/05/2016
225บ้านห้วยร่วม  นายประยงค์ คำสุริ 044-870250 15 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
226สหประชาสรร  นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0062.00100.00100.00100.0062.00100.000.0091.5619/05/2016
227บ้านซับชมภู  นายสถิต คลาดโรค 044870131 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0060.0090.0050.0080.0090.0060.0090.000.0073.33-
228บ้านเจาเหนือ  นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ 044-870286 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0070.0050.00100.00100.00100.0070.00100.000.0084.4418/05/2016
229บ้านลาดไทรงาม  นางปัทมา พุทธแสน 044828343 213 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.8921/03/2016
230บ้านนาอุดม  สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม 044-870287 125 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
231บ้านปรางค์มะค่า  นายวสันต์ แสงเหลา 044-870284 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0080.00100.00100.00100.0060.00100.000.0091.1110/05/2016
232บ้านพัฒนาสามัคคี  นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ 044823243 217 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.5950.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.000.000.0050.00-
233แหลมทองผดุงวิทย์  นายทวี แสงหงษ์ 044056081 224 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
234หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา  นายสมจิต หาญรบ 044810426 217 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.3320/04/2016
235แจ้งตราดคลองไทร  นายประภวิษณุ์ ขันอาษา 0 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0086.0087.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.0023/05/2016
236บ้านโนนผักหวาน  นางสาวสายฝน ทวีแก้ว 0995959426 115 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.00100.000.00100.00-
237หินเหิบซับภูทอง  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ 044-870426 329 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.0080.0075.0085.0090.00100.0090.0085.0090.000.0086.8813/05/2016
238บ้านสามแยกดงสวรรค์  นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ 044870434 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5977.0083.0083.0083.0083.0083.0083.0083.0083.000.0082.33
239บ้านวังตะกู  นางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์ 0 23 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0073.0025.00100.00100.00100.00100.0075.00100.000.0085.8916/05/2016
240บ้านคลองจันลา  นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ 0 24 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5950.0095.0095.00100.00100.00100.00100.0095.00100.000.0092.78-
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน