ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ ร้านค้าส่ง (ครั้ง) วันเดือนปีที่ร้านค้าส่งและปฏิทินที่กำหนด หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช. วันเดือนปีนัดเพิ่ม(ถ้ามี)
วันเดือนปีที่ร้านค้าส่ง เปรียบเทียบช่วงเวลา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ) เฉลี่ยที่ได้รับ (ร้อยละ)
1อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  นายราชันต์ บุญหล้า 045-789104 ยังไม่กรอกข้อมูล
2บ้านเหล่าตำแย  นายประสิทธิ์ แสงศรี 045789180 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
3บ้านหนองบอน  นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง 045-738780 215 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0090.0090.0090.0090.00100.00100.0090.00100.000.0094.44-
4บ้านหนองเรือ  นางวันเพ็ญ บุญมั่ง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
5บ้านหนองแก  นายชำนาญ สุรินาม 045738781 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
6บ้านหนองเมืองกลาง  นายพยุง ไชยมี 045738779 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
7ชุมชนบ้านกำแมด  นายประหยัด ทองน้อย 0 32 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0075.0070.0080.00100.0080.00100.00100.00100.000.0089.44-
8บ้านกุดหิน  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 0964763915 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0004/05/2016
9บ้านหนองตาไก้  นางอนงค์รักษ์ พรมบุตร 045-750001 ยังไม่กรอกข้อมูล
10บ้านหนองเหี่ย  นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
11บ้านโนนยาง  นายประภาส อาจญาทา 045 583401 ยังไม่กรอกข้อมูล
12บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)  นายภัทรพล อาษาสิงห์ - ยังไม่กรอกข้อมูล
13บ้านคำน้ำสร้าง  นายเชิดศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
14บ้านเที่ยงนาเรียง  นางจำลอง เยาวไสย์ 045750003 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
15บ้านโนนประทาย  นายสุริโย โสมณวัฒน์ 045750017 ยังไม่กรอกข้อมูล
16บ้านหนองแหน  นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
17บ้านคำผักหนาม  นางสุรางค์ ศรีทราไชย 045750126 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
18บ้านโพนดินแดง  นายสถาพร สุขหงษ์ 045750127 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.591.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0089.00-
19บ้านดงสำราญ  นายมณี วารีศรี 045750005 ยังไม่กรอกข้อมูล
20บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ  นายอรรณพ วรโยธา 045979908 ยังไม่กรอกข้อมูล
21บ้านนาโส่  นายวาทยุทธ พุทธพรหม 0973266865 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0090.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0098.89-
22บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  นายสมเกียรติ นิติสุข 045 750122 ยังไม่กรอกข้อมูล
23บ้านกุดแดง  นายธนภัทร น้อยมาลา 045750007 220 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.0080.0090.00100.00100.00100.00100.000.0096.67-
24บ้านนาซึม  นายอำนวย โพธาราม 045750008 114 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
25ชุมชนประชาสรรค์  นายกุศล มาสขาว 045750006 ยังไม่กรอกข้อมูล
26บ้านคำก้าว  นายทวีศิลป์ นาถาบำรุง 045750018 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
27บ้านสองคร  นายบารมี บุตรอำคา 045789418 ยังไม่กรอกข้อมูล
28ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)  นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ 045-583254 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0015/07/2016
29บ้านผักกะย่า  นายไพบูลย์ พรรษา 045-583228 224 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5983.0059.0090.0090.00100.00100.00100.00100.00100.000.0091.33-
30บ้านหวายกุดสว่าง  นายสมรินทร์ อุทสาร 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
31บ้านสุขเกษม  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 045750124 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.0080.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.56-
32บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)  นางเสาวภา วิสัย 045-750009 ยังไม่กรอกข้อมูล
33บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า  นายบุญไทย สีกา 045738756 ยังไม่กรอกข้อมูล
34บ้านแดงหนองแซง  นายวาทิน กองทอง 045789991 324 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.008.0021.000.00100.00100.00100.000.00100.000.0075.5727/05/2016
35บ้านคำเลา  นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ 0 215 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.0097.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0099.67-
36บ้านม่วง  ว่าง 045750013 126 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
37บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  นายอมร ชูรัตน์ 0457979919 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5988.0080.0070.0090.0090.00100.00100.0050.00100.000.0085.33-
38บ้านนาทม  นายชราวุธ วะชุม 045-750-01 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.0088.00100.00100.00100.0088.0088.00100.000.0096.0009/05/2016
39บ้านโคกศรี  ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร 045-750123 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
40บ้านหนองหว้า  นายศิริพงษ์ ชมภูคำ 045-750125 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.00100.00100.000.000.00100.000.000.00100.00-
41บ้านห้วยแก้งหนองศาลา  นายสุรพล ผงทอง 0 126 พฤษภาคม 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
42บ้านโนนใหญ่  นายบุญมาก บุญศรี 045750019 223 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0080.00100.0070.00100.00100.00100.0090.00100.000.0093.33-
43บ้านหัวนา  นายหัสฎี พรมชาติ 0 323 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0023/06/2016
44บ้านหนองบัวบาน  นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์ 0-4575-013 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0023/06/2016
45บ้านโสกน้ำขาว  นายบุญไทย ศรีกา 045789540 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
46บ้านหนองหมี  นายอิศราวุธ คำทอง 0 29 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5970.00100.00100.0080.0080.0070.00100.0070.00100.000.0085.56-
47บ้านกุดไกรสร  นายอดุลย์ สาระบาล 045979921 120 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
48บ้านคำบอน  นายสมมาส สุริยะ 045750016 27 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0040.00100.00100.00100.00100.0070.00100.000.0083.3310/05/2016
49ชุมชนบ้านศรีฐาน  นายไมตรี บุญทศ 0 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
50บ้านกระจาย  นายโสฬส บุญทศ 045-760520 111 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0011/04/2016
51บ้านเตาไห  นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง 0 120 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
52บ้านคำเกิด  นายสมชัย พรมศรี 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
53บ้านกุดสำโรง  นายบุญจัน ช่วงโชติ 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
54บ้านนิคม  นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว 0898448236 16 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
55บ้านหนองบาก  นายบุญชอบ น้อยเสนา 015496997 ยังไม่กรอกข้อมูล
56บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ  นางยศวดี บุตรน้อย 045795134 112 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
57บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  นางศศิธร ปัญญาจิตร 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
58บ้านม่วงไข่  นายภาสกร วังมะนาว 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
59ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  นายนครินทร์ ลาวรรณ 045795119 11 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
60บ้านหนองแสงโคกสะอาด  นายปรีชา ดีหลี 045795436 14 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
61บ้านโพธิญาณ  นายจีระ พระสุพรรณ 045 - 7954 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
62บ้านหนองสำโรง  - 0 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
63บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  นายธรรมนอง ชาลี 045795274 211 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.00-
64บ้านป่าตอง  นายจรัล แก้วประภา 045-795438 12 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
65บ้านกลางสระเกษ  นายสุวิทย์ ทอนศรี 0 19 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
66ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  นายสมนึก วายโสกา 045761858 ยังไม่กรอกข้อมูล
67บ้านเซโนนม่วง  นายคณุตม์ บุเงิน - ยังไม่กรอกข้อมูล
68บ้านเซซ่งพัฒนา  นางสาววรจนา ชมภูพร 045-761803 021 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001.000.0089.00-
69บ้านท่าลาดโนนตูม  นายสมชาย รูปหล่อ 0 00 543100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
70บ้านโคกนาโก  นางกมลรัตน์ สำราญสุข 045979288 ยังไม่กรอกข้อมูล
71บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  นายกุศล โสภาลุน 045-750178 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5970.0060.0070.0070.0070.0070.0070.0075.0075.000.0070.00-
72บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร 045750052 313 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5940.0035.0045.0025.0060.0060.0060.0065.0065.000.0050.5613/06/2016
73บ้านคำกลาง  นายวัฒนพงษ์ เมืองคง 045750049 210 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5980.0070.0070.0070.0070.0070.00100.0060.00100.000.0076.67-
74บ้านโคกกลาง  นายสุพิษ ศิริบุตร 045-750050 ยังไม่กรอกข้อมูล
75บ้านดงสวาง  นายนิรันดร์ ทำเลดี 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.000.00100.000.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
76บ้านโคกสุวรรณ  นายวีระชัย มันดินแดง 045750051 ยังไม่กรอกข้อมูล
77บ้านหนองแข้  นายทวีศักด์ กัลยา 045738869 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
78บ้านหนองชุม  นายอุทัย วิริยะพันธ์ 045750054 ยังไม่กรอกข้อมูล
79บ้านดอนฮี  นายทองพูล ศรีบุญ 045-781704 ยังไม่กรอกข้อมูล
80บ้านม่วงกาชัง  นายสุวิช สรรพาวุธ 045750231 ยังไม่กรอกข้อมูล
81บ้านกุดโจด  นายอภิศักดิ์ สระแก้ว 0 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
82บ้านนาจาน  นายเฉลิมพล จันทรารักษ์ 36 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0080.0090.00100.00100.00100.0060.00100.000.0088.89-
83บ้านพรหมนิยม  นายเอกสิทธิ์ พลมั่น 045750091 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0082.00100.0084.00100.00100.00100.00100.00100.000.0096.22-
84บ้านแยประชาสรรค์  นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลา 045-750232 221 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.000.0090.0019/05/2016
85บ้านศรีแก้ว  นายจรันต์ นิลสุ ยังไม่กรอกข้อมูล
86บ้านโคกใหญ่  นายพิชัย ไกรการ 045750086 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
87บ้านศรีสว่าง  นายไตรณรงค์ ห้องแซง 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
88บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร  นางสาวนิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ 045781514 ยังไม่กรอกข้อมูล
89อนุบาลเลิงนกทา  นายธีะพล สายสุข 045781249 ยังไม่กรอกข้อมูล
90บ้านด่าน  นายประคอง การินทร์ 045781371 ยังไม่กรอกข้อมูล
91บ้านโป่งหนองสิม  นายอภิชัย โพธิ์ตาด 045781562 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
92กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์  นายดิษฐ บุบผามาลา 0862459742 ยังไม่กรอกข้อมูล
93บ้านหินสิ่ว  นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว 0 220 พฤษภาคม 3102หลัง 16พ.ค.59100.0076.00100.0085.00100.00100.00100.0085.00100.000.0094.0010/07/2016
94บ้านหนองยางห้วยสะแบก  นายอุดร จันทร์สุข 045584021 18 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
95บ้านดอนมะซ่อม  นายนพพร ดีสมดู 0 22 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0080.00100.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0093.3330/06/2016
96บ้านโคกเจริญ  สิบเอกกริชเพชร โสภาพ 0 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
97บ้านหนองแคน  นางกัลยวรรธน์ ไชยจักร์ 045750226 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
98บ้านช่องเม็ก  นายจำรัส นามมั่น 045739468 ยังไม่กรอกข้อมูล
99บ้านหนองเลิงคำ  นายสาธิต บุญสอาด 045750228 115 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
100บ้านบุ่งค้า  นายบุญจันทร์ ทาตะไชย 045979369 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0065.00100.00100.00100.00100.00100.0017.00100.000.0085.2531/05/2016
101บ้านป่าขี้ยาง  นายสมเกียรติ ไชยสัตย์ 045-750084 ยังไม่กรอกข้อมูล
102บ้านหนองแคนน้อย  นายสุริยันต์ บุญกัณฑ์ 0807272089 ยังไม่กรอกข้อมูล
103บ้านโคกก่อง  นายไสว ร่มโพธิ์ 045-750111 ยังไม่กรอกข้อมูล
104บ้านน้อมเกล้า  นายณภัทร์ บุญทรัพย์ 045750085 111 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
105บ้านกุดแห่  นายบรรลุ ทองใจ 045584718 ยังไม่กรอกข้อมูล
106บ้านกุดมะฮงดงสวาง  นายเกสรินทร์ วาริกุด(รก.) 045979358 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
107บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน  นายณัฐกฤต วรรณฟัก 045739239 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0016/05/2016
108บ้านดอนม่วงป่าโมง  นายบัณฑิต รักชื่อ 045781571 110 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
109บ้านมันปลา  นายศุภชัย โคตรพันธ์ 0 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
110บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว  นายทศพร พวงชมพู 045-979355 ยังไม่กรอกข้อมูล
111บ้านกุดเชียงหมี  นายประจักร สุริยะศรี 045585068 316 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0080.0060.0060.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8920/06/2016
112บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  นายฉลอง เมืองพิล 045-979354 ยังไม่กรอกข้อมูล
113บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ 045979357 130 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.0090.000.000.000.000.000.000.000.000.0090.0013/06/2016
114บ้านแก้งนาคำ  นายเดเวช ศรีอุบล 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
115ชุมชนห้องแซงวิทยา  นายคำกิ่ง ทับแสง 045-777227 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
116บ้านห้องแซง  นายวานิช สมจิต 045777013 ยังไม่กรอกข้อมูล
117บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  นายไวยวุทธิ์ วรสันต์ 0860510474 ยังไม่กรอกข้อมูล
118บ้านห้องคลองร่องคำ  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 0 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0085.0080.0080.00100.00100.00100.0080.00100.000.0091.6716/05/2016
119บ้านโพง  นายสุรศักดิ์ กากแก้ว 045-750237 516 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.590.0070.0080.0070.0070.0070.0070.0050.0070.000.0068.7517/06/2016
120บ้านโนนแดง  นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
121บ้านป่าชาด  นายเข็มชาติ พินิจพล 045-750236 15 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0005/04/2016
122บ้านหนองบึง  ว่าที่ร้อยโท ไพรวรรณ ศรเผือก 045777207 129 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
123บ้านท่าศิลา  นายณรงค์ พลยุทธ 045-750094 ยังไม่กรอกข้อมูล
124บ้านโสกสาน  นายเทอดนคร ห้องแซง 045750095 110 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0016/05/2016
125บ้านหวาย  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 045584446 ยังไม่กรอกข้อมูล
126บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  นายวรชาติ ธนาคุณ 045-979390 ยังไม่กรอกข้อมูล
127บ้านนาเซแสงวิไล  นายธีรศักดิ์ มุกสิกวัน 045750234 212 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.0070.0080.000.000.000.000.000.000.000.0083.33-
128นาจานเจริญวิทย์  นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที - ยังไม่กรอกข้อมูล
129บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา  นายบุญป้อง สิงห์คู่ 045750233 217 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0070.0070.0070.00100.00100.00100.0090.00100.000.0087.78
130บ้านสามัคคี  นางพัสวี หารชัย 045584458 ยังไม่กรอกข้อมูล
131บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  นายถาวร สุรรณพิมพ์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
132บ้านโนนหาด  นายถนอม บรรหาร 045-782997 ยังไม่กรอกข้อมูล
133บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  นายธวัชชัย กลบกลิ่น 045750089 ยังไม่กรอกข้อมูล
134บ้านคึมยาว  ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ 0 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0091.0094.00100.00100.00100.00100.0094.00100.000.0097.6719/05/2016
135บ้านสมสะอาด  นายทองคำ สิริโสม 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
136บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  นายอาณกร หนองหงอก 045-979379 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.590.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-
137บ้านหนองโสน  นายเนรมิต ธามณี 045750092 ยังไม่กรอกข้อมูล
138บ้านคำเกิ่ง  นายวิชัย โคตหา 045-979362 ยังไม่กรอกข้อมูล
139บ้านแสนสำราญ  นายสะอาด เนาวะราช 045750090 113 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
140บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)  นายมิตร ศรีชัย 045787029 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
141ชุมชนบ้านโคกยาว  นายอาทิพย์ กุหลาบขาว 045-583701 123 กุมภาพันธ์ 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
142บ้านนาโป่ง  นายกมล ชื่นตา 045750036 118 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
143บ้านเหล่าเมย  นายหัสฎี พรมชาติ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
144บ้านหนองไก่ขาว  นายวิทยา ทรงสกุล 045756626 ยังไม่กรอกข้อมูล
145บ้านดอนหวาย  นายสีดา บุญทะแสง 045979254 ยังไม่กรอกข้อมูล
146บ้านดู่ลาด  นายเพชร หงษ์ศรี 045750162 112 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0010/06/2016
147บ้านโสกผักหวาน  นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
148บ้านเสาเล้า  นางดาวเรือง เผ่ากันหา 045-750034 219 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.000.0081.11
149บ้านหนองลาดควาย  นางฉวีรัตน์ ศรีวะรมย์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
150บ้านสีสุก  นายคมกริช ศรีวะรมย์ 045-750163 119 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00
151บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ  นายเพชร์ ป้องศรี 045750033 ยังไม่กรอกข้อมูล
152บ้านดงมะไฟ  นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ - 122 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
153บ้านคำครตา  นายณรงค์ อุตมะ 045-737435 225 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0085.00100.000.0098.33-
154บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  นายฉลองชัย เมืองมัจฉา 045750161 215 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
155บ้านกุดกว้าง  นายอานนท์ กฤษณะกาฬ 045-750160 14 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
156บ้านคำแขนศอก  นายวินัย วรรณสัมผัส 045-750032 222 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0010.00100.000.0090.00-
157บ้านนาเวียง  นายพิชิต ธาระรัตน์ 045738862 215 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.00100.00100.0090.0090.00100.00100.00100.000.0094.44-
158บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  นายสุวรรณ ศรีจันทร์ 045-750167 ยังไม่กรอกข้อมูล
159บ้านหนองแวง  นายสุรพงษ์ พรมเสนา 0 15 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.0005/05/2016
160บ้านบะคอม  นายสมศักดิ์ สมสะอาด 045-750166 ยังไม่กรอกข้อมูล
161บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  นายจักรินทร์ ไชยวิเศษ 045750168 230 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0095.0095.0095.00100.00100.000.00100.00100.000.0098.1330/05/2016
162บ้านโคกกลาง  นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ 045750040 131 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
163บ้านนาเรียง  นายพันเลิศ ครองยุติ 045-750039 ยังไม่กรอกข้อมูล
164บ้านนางาม  นายศิริชัย เศิกศิริ 045 750106 ยังไม่กรอกข้อมูล
165โนนแดงประชานุเคราะห์  นายธงชัย รักพวก 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
166บ้านส้มผ่อ  นายสมดี ป้องศรี 0856822068 222 เมษายน 3102หลัง 16พ.ค.5990.00100.0050.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0093.33-
167บ้านเหล่าหันทราย  นายสวาส ดารังวัล 045-979283 113 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0013/06/2016
168บ้านคำเตย  นายธงชัย ทองน้อย 045718134 228 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0070.0070.0050.0080.0050.0070.00100.0080.000.0074.4410/07/2016
169บ้านหนองซ่งแย้  นายวีระชัย โพธิ์สาพิมพ์ 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
170บ้านดงสวรรค์  นายวินิช สุธรรมวงศ์ 045-750041 216 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.5980.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0097.7809/06/2016
171บ้านไทยเจริญ  นายเสนีย์ บุญทวี 045718162 26 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0085.00100.0070.00100.00100.00100.00100.00100.000.0095.00-
172บ้านป่าตาว  นางสังวาลย์ ศรีวะโสภา 045-750100 223 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.59100.0040.0060.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.0088.8914/05/2016
173บ้านพืชคาม  นายวีระ จันโทภาศ - ยังไม่กรอกข้อมูล
174บ้านสามแยกภูกอย  นางจารุวรรณ ชินมาตย์ 0 229 เมษายน 2559ก่อน 12พ.ค.5990.0090.0090.0080.00100.00100.00100.00100.00100.000.0094.4410/01/2016
175บ้านหนองลุมพุก  นายวิฑูรย์ บุญปก 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
176บ้านหนองสนม  นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์ 045718160 ยังไม่กรอกข้อมูล
177บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  นายพิสิฐ พรมโสภา 045-750009 120 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
178บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่  นางศศิธร ปัญญาจิตร 045750169 ยังไม่กรอกข้อมูล
179บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้  นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ 045750170 ยังไม่กรอกข้อมูล
180บ้านโสกน้ำใส  นายบุญเลิศ ฤทธิ์รุ่ง 0 ยังไม่กรอกข้อมูล
181บ้านหนองนกเขียน  นายฉลอง ไตรยวงศ์ 045750042 ยังไม่กรอกข้อมูล
182บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  นายบุญครอง เสาประธาน 0 214 มิถุนายน 2559หลัง 16พ.ค.59100.0010.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0091.00-
183บ้านคำสร้างช้าง  นายธนู ว่องไวตระกูล 045750171 213 พฤษภาคม 2559ใน 12-16พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00-
184บ้านโชคชัยพรตาดไฮ  นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ 045-750-04 ยังไม่กรอกข้อมูล
185บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  นายจำรัส มูลสาร 228 มีนาคม 2559ก่อน 12พ.ค.590.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.00100.00-
186บ้านน้ำคำ  นายพิสิฐ พรมโสภา 0612254303 13 พฤษภาคม 2559ก่อน 12พ.ค.59100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.000.00100.00-
187บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  นายเสนีย์ บุญทวี 045750044 ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน